Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Provins-IIegisler — Forretninger

VI - 1195

Assens

A s sen s . (Oprind. Asnæs ; Aas, langstrakt Hyg, og Næs).

Forretningsnavn og Adresse

Sagførere, Incasso Buntmagere Gartnere Konditorier Jern, gammelt., en gr. Skomagere Tømrermestre Herreekviporingshdl. Kul Elektr. Lysinstall. Boghandlere Manufakturhdl. Hoteller IIsenkr., Barncvognsuds., [ Køkkenudstyrsforr. Farverier Skibsprovianteringsforr. Dampskibsokspoditioner Cykloudsalg Bagere Urmagere Malermestre Bogbindore Hoteller Savværker Stenhuggerier Konditorier Snedkere Sagførere Trikotagelidl. Urmagere Fisk on gros Dampmøller, Mel en gr. Blikkenslagere Snedkere [Dampskibseksped., Mæglc- j re, Bofragtningsag. ['Isenkr., Køkkenudstyrs- , forr., Porcelæn- og Glas- l hdl., Værktøj Sparekasser Baadebyggerier Bagere Gartnere, Blomstcrhdl. Korn, Foderstoffer, Kul Gartnere Baadebyggerier Malermestre Bagere Se Fagregistret under

Hansen Carl g 4 4 ............................... Hansen Chr............................................. Hansen Clir. g 1 8 2 ............................. Hansen Frederik Købmd. g 75 Hansen Helga g 85............................. Hansen Knud C g 278...................... Hansen L g 342................................... Hansen P ............................................... Hansen Vald. g 9 5 ............................... Harder Poul C Købmd. g 92 . . . . Henningsen L N g 226 ...................... Hertel Reinhold g 30......................... Holbæk Jolis.,Varehuset g 8 4 ............ Hotel Phønix g 1 8 ............................ Hundalil Einar g 8 3 ......................... LI«finer C & P M Christopliersen . . Høyer Martin li g 63........................... Jacobsen I g 14 ............................... Jakobsen Alfred g 238 ................... Jensen Holger O g 192..................... Jensen Th. g 233................................. Jeppesen S g 352.................................. Jerløw Th. $1 369................................ Jernbanehotellct g 19......................... Johansen P C g 2 2 .......................... Jobanssou N J g 224......................... Jung-Jenscn Banke g 106................ Jørgensen II £ 209............................. Jørgensen J g 23 ............................... Jørgensen J M g 249 ......................... Jørgensen L P Kobmd. g 280 Jørgensen Marcus g 239..................... Jørgensen S C g 183 ....................... Kaals Molle, Brødrene Plum g 36 . Kompf J g 375 .................................. Knap N & Søn . . . ............................ KRAG MOURITZ G g 200, Stats g 10 Tclegramadr. „Krag“ ................................... Krull & Jepsen g 47 & 308...................... Landbo-Sparekassen’s Afd. g 8 7 ................... Larsen L g 213............................................... Larsen Laurits................................................... Larsen Lauritz Kobmd. Laulund K g 149............................................ Lausen Hans g 7& 360................................... Lausen’s HansEftf.’s Kolonialforretning g7 Lawsen M, Skovly g 1 0 0 ............................ Lund Viggo........................................................ Lysholt P g 265............................................... Løndalil J P C .................................................

Amtsforvalter for Assens Amt­ stuedistrikt: C Stccnsen-læth. Amtslæge: J J Bl em. Amtssygehuset: Overlæge: Axel Jensen. Amtsvejinspektør, se u. Odense. Assens Bank, Akts., Østerg. § 74 & 274, Kontortid 10-12 og 3-5, stiftet 1. Okt. 1896. Aktiekapital og Reserver ca. 750,000 Kr. Direktion: Bankdir. A 0 M Beier- liolm, adm. Filial i llaarby gll2. Assens o g Omegns Spiire- og Laanekasse, stiftets. April 1852, S 12. Kontortid 10-12 og 4-5. Sparernes Til^odehav. 11,103,519 Kr. 16 0. Konto til Imødegaaelse af Tab paa Aktiver: 67,000 Kr. Reservefond: 415,000 Kr. Di­ rektion: Købmændene Chr.'Røn- ning, Formand, og L Fentz, Næst­ formand, samt Sparekassedir. K Schmidt, Kaals Molle, Apoteker J V Streyberg og Branddir. Job. 0 Petersen. Bogholder: Aug.Fog. / Kasserer: Ali Radilow. Ilalticu, Assurance Comp., Akts. Kepr.: Bogholder J J Jeppesen. Borgmester: Dommer JosiasFed- dersen, R. Dommer i Assens Købstad og Baag Herred samt Kjerte, Bar- lose, Bandager og Tamlerup

Sogne af Wedellsborg Birk: Jo- sias Feddersen, R. g 20. Elektricitetsværket (Akts.) er an­ lagt 1911 (se Firma-Reg.). Gasværket er anlagt 1855 af Det danske Gaskompagni, kommunalt. fra 1921. Handelsstandsforeningen, stiftet 18. Febr. 1874. Formand: Køb­ mand K Plum. Havnedybde: 7 m. Indbyggerantal 1921:4,674 (1801: 1,443; 1901: 4,665). Kommunebogholder: G Feddersen. Kommunekasserer: Frk. M Ja­ cobsen. Købstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet 1514. Landbo-Sparekassen f. Fyen J) 87. Politimester i Assens Købstad og Baag Herred samt Kjerte, Bar­ løse, Bandager og Tandorup Sogne af Wedellsborg Birk: Viih. Jensen g 270. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 10,i Miil. Kr.; Formue: 11,9 Miil. Kr.; Ind­ komst: 5,02 Miil. Kr. Skatteprocent 1921-22: 6,0 (Lig­ ningsprocent: 8,o). Sukkerfabrik, Assens. (Akts. Do danske Sukkerfabr.) Vandværket (kommuna11)ani.1903. Vejer, Maaler ogVrager: MGKrag.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Andersen A Købmd. g 244 Andersen A J.................................................... Snedkere Andersen Alfred g 259 Giarmestre Andersen Chr..................................................... Urmagere Andersen F W &.Søns Kftf. r. Andreas C Knudsen g 4 0 ............................................... Manufakturhdl. Andersen II & S øn ........................................ Murermestre Arbejdernes Fællesbageri i Assens,Akts.$94 Bagere Assens Amts Avis g 21 &372 ................... Aviser, Bogtrykkerier Assens Amts Dagblad g 2 1 1 ....................... Aviser, Bogtrykkerier Assens Bank, Akts. g 74 & 274 . . . . . . Banker, Incasso Assens Materialhandel, Anthon Poulsen g 64 Assens Møbelmagasin, G Petersen g 45. . Møbeludsalg Assens og Omegns Spare- og Laanekasse g 12 Sparekasser Assens Skibsværft g 311................................ Skibsbyggerier Assens Social-Demokrat g 1 2 4 ................... Aviser Assens Sukkerfabrik g 4 & 291, Stats g 5 (De danske Sukkerfabr.) Assens Tobaksfabrik, Alex. Gundersen g 32 Tobakker og Cigarer Assens varme Søbadeanstalt......................... Badeanstalter Bang Hans g 204.............................................. Støbegods Bang’s J Enke Kobmandsforr. Beierholm II M g 1 4 6 .................................. Manufakturhdl. Beiorholni-Federsen A g 3 0 1 ...................... Snedkere Bekker A F g 1 1 3 ........................................ Gartnere Bertelsen Poul g 1 9 4 ..................................... Herrcekviperingshdl. Bruun N P......................................................... Bagere Bryggeriet „Vestfyen1, Akts. g 4 1 ............ Bryggerier, Mineralvande Carstcnsen Marie g 2 6 1 ............................... Broderihdl. Christensen II C Kobmd. ' Christensen i M g 209 ..................................... MaskinsnedkerierogSavv. Christensen J C g 299 & 326 .................... Kul Christensen N M............................................... Bagere Christensen S C g 176.................................. Gas- og Vandm. Clausen P C ...................................................... Bagere Crome & Goldschmidt’s Uds., Sivardt Birk g 6 0 ................................................................... Manufakturlidl. Damm’s Ilotel g 195......................................Hoteller Dampskibsselskabet Lillebelt-Overfarten, Akts. g 200, Stats g 10 . . . ................... Dampskibsselskaber Dyrhauge-Jensen g 256................................... Cykleudsalg Egelund R C J g 223 ................................... Køkkenudstyrsforr. Ellckjær Einar g 1 9 9 .................................... Manufakturhdl. Eriksen R Købmd. g 125 Ernst Chr. L g 253 ....................................... Malermestre Ernst II J Musikinstrumenthdl. g 332 Ernst J g 132.............................................. . Sølvvarefabrikker Fentz Severin g 104.......................................... Skibsprovianteringsforr. Fiskernes Fællesudsalg g 376 ..................... Fiskehandlere Flensborg Lager ved F .JBrøndum g 161 Fordsmand C Overretssagf. g 282 ............. Sagførere Forenede Kalkværker, De, R Eriksen g 90 Kalkværker Frederiksen L g 111...................................... Blikkenslagere Frederiksen Rioh. g 165............................... Elekir. Lysinslall. Fyons Svineslagteri g 3 ............................... Svineslagterier Gleérup Georg g 298...................................... Konditorier Gormsen C a rl................................................. Maskinsnedkerier og Savv Gormsen’s P Eftf. v. O L Hansen g 70 . . Læderuandlere Gundorpb H g 189......................................... Manufakturlidl.

Mangor C V ....................................................... Bagere Marcussen A H . . . ........................................ Urmagere Marcussen’s Ilotel g 89................................... Hoteller Marcussen M Købmd. Messens Ene-Udsalg ved Siegfred Levin g 1 0 1 .............................................................. Manufakturhdl. Nielsen Emil & Søn g 99 Nielsen Fr. g 147........................................... Gartnere Nielsen II J & Gleerup g 185...................... Skræddere Nielsen Johannes g 205.................................. Malermestre Nielsen N P g 73............................................ Smede Nielsen P _g 305................................................ Bødkere Nielsen Wilh...................................................... Urmagere Olsen Marius g 1 4 1 ....................................... Bogbindore Olsen S ............................................................... Urinagere Pedersen A P Købmd. g 218

Olietøj, Presenninger, Regnfrakker en gros

Snedkere ('Tapethdl., Farvelidl., < Materialister ogFarvehdl. I Fernis (Assurancoforr., Agentur- ( forr. Korn, Foderstoffer Boghdl., Fotogr. Art. .Trælast- og Tømmerhdl., I Kolonial, Yinkdl., Byg- |ningsart., Smoreksp., Æg, |Gødning, Cement,Markfrø, Jern, Tagpap, Frø, ‘■Savværker, Staalbjælker, Gartnere Vognfabr. og -forhdl. Murermestre Destruktionsanstalter Bogtrykkerier Træsko Sparekasser

Petersen Brødr. g 178..................................... Petersen Emil A g 138................................ Petersen J g 9 7 .............................................. PLUM BRØDRENE g 26 & 262 Silopak- huset 191 Tclegramadr. „Plums“ .................................. Plum Frederik g 8 8 ..................................... PLUM N I U F Købmd. g 50, 39 & 245 Jernafdlg. g 150, Telegramadr. „Plum“ . . Rasmussen A g 1 8 8 ...................................... Rasmussen A N ............................................... Rasmussen H g 2 ........................................... Rasmussen N ..................................................... Rasmussen lt Købmd. g 186 Ravnø C J g 358............................................ Salskov & Larsen g 187............................... Spare- og Laanekassen for Haandværkere og Arbejdsklassen g 5 2 ............................

Made with FlippingBook Ebook Creator