Kraks Vejviser 1882

Postvæsenet.

1882.

84

16 0. For Brevkort 6 0., dog for Kors- baandsforsendelser 5 0 . pr. 10 Kvint. Til samtlige øvrige Lande i E u ropa, samt asiatisk Rusland, asiatisk Tyrki, Ægypten, Marokko, Algier, Tunis, Tripo- lis, Kanariske Øer, Azoriske Øer, Madeira og deForenedeStateriNordamerika,Britisk Amerika, Persien via Rusland eller Tyr­ kiet, betales200. for hver 3Kv. Anbefalede Brevebetale etGebyr af 160. Brevkort 100., Korsbaandsforsendelser 5 0. pr 10 Kvint. Til Aden, Kabul, Mandalay via Bombay, de europæiske Besiddelser i Ostindien, Ja­ pan, Kina, Persien via Suez, de kapverdi- ske Øer, de europæiske Besiddelser paa Afrikas Vestkyst, Mozambique, Zanzibar, Bermudasøerne, samtlige oversøiske fran­ ske, hollandske, portugisiske og spanske Kolonier samt tildels de engelske, Mexiko, Honduras, San Salvador, Guatemala, de dansk-vestindiske Øer via England eller Frankrig, St. Domingo, Republiken Argen­ tina, Brasilien, Oliili, Ny Granada eller Co- lumbia med Panama, Paraguay, Falklands­ øerne, Guayana, Peru, Ecuador, Uruguay og Venezuela betales 30 Øre for hver 3 Kv. Anbefalede Breve betale et Gebyr af 16 0. Brevkort 15 Øre. Til de d a n sk -v estin d isk e Øer betales med dansk-vestindisk Brevsæk 25 0. for hver 3Kv., Brevkort 150.; med Skib direkte fra Kbhvn. 16 0. indtil 50 Kv. Anbefalede Breve betale et Gebyr af 160., Korsbaands­ forsendelser 8 O. pr. 10 Kvint. P en geb rev e maa ikke forsendes i al­ mindelig Brevkonvolut, men skulle enten være forsynede med Spidskonvolut og 5 Segl, eller med en Konvolut, hvoraf Prøve forevises paa Postkontorerne, og 2 Segl. Taxten er: fo r P en geb rev e i d etk jøb en h a vn - s k e P o s td is tr ik t: 8 0. for hvert Penge­ brev og desuden en Assurancepræmie af 4 0. for hver 200 Kr. af den angivne Værdi; tila n d r e S te d e r iK o n g e r ig e t: 16 0. for hvert Pengebrev og desuden en Assu­ rancepræmie af 8 0. for hver 200 Kr. af den angivne Værdi. — For Eftertælling af Be­ løbet ved Indleveringen betales for 400 Kr. af Beløbet 8 0. og for hver 400 Kr. derover 2 0 .— Pengebreve kunne frigjøres ved paa­ klæbede Frimærker, Pengebreve kunne desuden forsendes med ubegrænset Beløb tilNorge, Sverige, Tydsk- land og Helgoland, Rusland, Schweitz, Østerrig-Ungarn og de dansk-vestindiske øer, — med indtil 10000 Fr. til Belgien, Frankrig, Luxemburg, Nederlandene, Por­ tugal, Rumænien og de franske Kolonier, — med indtil 5000 Fr. til Italien, Serbien, Spa­ nien, Ægypten og de portugisiske Kolonier paa Vestkysten af Afrika. P ak k esa g er (inkl. Møntforsendelser) maa paa foreskreven Maade være indpak

Krigstid, Brevkort og Breve med særegne Paategninger, skulle forud frigjøres. Portoen er: for Brevei det k jøb enh a vn sk e P o st­ d is tr ik t: naar de ere forud frigjorte 4 0 . ] - i k k e - - 8 . J pr. Brev, til an d reS ted er i K on g erig et: naar de ere forud frigjorte 8 0.1 — ikke — — 16 - J pr> ^ rev’ dog kunne Vareprøver og Mønstre uden selvstændigHandelsværdi samtKors- ogEn- keltbaandsforsendelser, der ikke indeholde andet end trykte, litograferede og lignende (hektograferede, polygraferede eller kro- mograferede Gjengivelser skulle indleveres paa Posthusene i etAntal af mindst20 iden­ tiske Exempl.) Sager, og hvori ikke findes andet Skrevet end Adressen, Afsenderens Navn, Afsendelsesstedet og Datum, forud frigjøres med Frimærke til 4 0. (I Korrek­ turark kan tillige findes skrevne Rettelser, hvorhos Manuskript kan medfølge; i Pris­ kuranter kunne Priserne være anførte eller rettede med Skrift; i Anmeldelser om For­ retningsrejsende kan den Rejsendes Navn og Betegnelse samt Tidspunktet for hans Ankomst være skrevet; i Forsendelser med trykte Sager til Cirkulation kan med Skrift være anførtNavnerækken paaAdres­ saterne samt Angivelse af Dato for Modta­ gelse og Videreforsendelse). Breve (dog ikke Lokalbreve), der ere paategnede „pr. E x p re s“ , besørges af­ leverede ved særskilt Bud umiddelbart efter Ankomsten til Postkontoret eller Postexpeditionen mod et af Afsenderen erlagt Gebyr af 16 0., naar de udbringes i Byens Omdelingskreds, af 33 0. indtil V« Mils Afstand derfra, af 66 0. i Mils Afst., a f100 0. i Vi-3/« Mils Afst., af 133 0. i 3/«-l Mils Afst., hvilket Gebyr forhøjes med det Halve, naar Besørgelsen sker mel­ lem 10 Aft. og 6 Mg. For an b efa led e B reve betales end­ videre et Gebyr af 16 0. I anbefalede Breve til Indlandet samt Sverige og Norge kan forsendes uangivne Værdibeløb, dog uden Ansvar for Postvæsenet. Bortkommer et anbefalet Brev til Indlandet, erstattes 20 Kr., til Udlandet i Almindelighed 50 frcs. I ikke anbefalede Breve udenVærdiangivelse maa under Bøder ikke indlægges Penge. Til Islan d betales for frankerede løse Breve indtil 3 Kvint 16 0., over 3-25 Kv. 30 0., over 25-50 Kv. 50 0. For ufranke- rede Breve betales dobbelt Porto. For frankerede Korsbaand, Vareprøver og Mønstre indtil 25 Kv. 16 0., over 25-50 Kv. 25 0. Til N orge og Sverig indtil 3Kv. 12 0 ., over 3-25 Kv. 24 0 ., over 25-50 Kv. 36 0. For anbefalede Breve betales et Gebyr af

Made with FlippingBook Annual report