Kraks Vejviser 1882

Postvæsenet.

1882.

85

kede, mærkede og ledsagede af Adresse­ brev, der ikke maa veje over 3 Kvint. Por­ toen er: i det k jøb en h a vn sk e P o s td is tr ik t (ikke over 20 Pund): 8 0. for hver Pakke .med Tillæg af 4 0. for hvert Pd.; til andre S ted er i K o n g erig et: 12 0. for hver Pakke med Tillæg af 4 0. for hvert Pund. Er Værdi angiven, erlægges desuden As­ surancepræmie som for Pengebreve. — Ef- tertælling af Indholdet ved Indleveringen betales ligeledes som for Pengebreve. Pakkesager kunne frigjøres ved Frimær­ ker, der ere klæbede paa Adressebrevene til en saadan Værdi, som Taxten udgjør. Pakkesager kunne desuden gjennemPost- væsenet forsendes til Norge, Sverige, Tydsk- land, Østerrig-Ungarn, Scbweitz, Rusland, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Italien, Luxemburg, Montenegro, Rumænien, Ser­ bien og Ægypten. Abonnement modtages paa alle A v iser mod Forudbetaling for mindst et Fjerding- aar. Portoen og de øvrige Vilkaar ses af den paa Postkontorerne og Postexpeditio- nerne fremlagte Avisfortegnelse. De, der ønske regelmæssig at afsende Tidender eller Tidsskrifter til Indlandet, have at hen­ vende sig til Avisexpeditionen paa Post- gaarden (se nedenfor). P ostan v isn in g er kunne udvexles ind­ til 100 Kr. mellem alle Stationer i Landet (til Kbhvn. og mellem kbhvnske Posthuse 200 Kr.) ved særegne Blanketter, der erhol­ des paa ethvert Posthus. Portoen er: 8 0. for hver 30 Kr.; højst 33 0. Postanvisninger kunne ogsaa expederes pr. Telegraf imod Erlæggelse af den oven­ anførte Porto og sædvanlig Telegramtaxt. Desuden kunne Postanvisninger udvexles mcdReykjavik paa Island, Sverige, Norge, Tydskland, Belgien, Frankrig, Nederlan­ dene, Italien, Luxemburg, Portugal, Rumæ­ nien, Schweitz, Storbritannien og Irland, Konstantinopel, de forenede Stater i Nord­ amerika, Ægypten, de danske Kolonier i Vestindien, Ostindien. Postvæsenet besørger, naar Afsenderne ønske det, Pengeopkrævning ved Udleve­ ringen af Breve,Pengebreve og Pakkesager, indtil et Beløb af 100 Kr. Brevet eller Adressebrevet paategnes over Adressen: vPostopkrævning N. N. Kr. N N. 0 .“ . For disse Opkrævninger betales, foruden Por­ toen for selve Forsendelsen: 12 0. for hver 30 Kr.; højst lh Kr. Postopkrævning kan trækkes saavel paa Breve som Pakker til Norge og Sverige ind­ til 100 Kr., til Tydskland og Østerrig indtil 150 Kr., til Schweitz 133 Kr. 50 0., samt alene paa Pakker til Belgien og Nederlan­ dene indtil 133 Kr. 50 0. For sæ regne Y d elser, der forlanges a f Posthusene, betales følgende Gebyrer:

for Postbevis 4 0. (dog ikke for Værdi­ breve, anbefalede Breve eller Postanvisnin­ ger til Udlandet), for Forsegling, Mærk­ ning osv. 6 0. for hver Præstation, for Ud­ lægning af Postforsendelser 66 0. pr. Maa- ned. O v erp ostm esterem b ed et staar un­ der Bestyrelse af Overpostmester HG P e­ tersen , R. DM., der for Kbhvns og Om­ egns Vedkommende har Myndighed til at behandle og afgjøre visseSager, saasomBe­ sværinger fra Publikum over Postbefor­ dringsrekvisiter, samt Sager angaaende bortkomne, forsinkede eller beskadigede Postforsendelser, Oprettelsen af Brevsam­ lingssteder, Indretningen afLandpostbud- gange m. m. Kontor paaPostgaarden (Side- bygn. tilh., 1 Sal). Overpostmesterembedet bestaar af føl­ gende Afdelinger: B revp osta fd elin g en . Overpostkontrollør: JW M ø r ch . K on toret fo r a fg aa en d e B revp o­ ster (Postgaarden, Opgang tilvenstre fra Kjøbmagerg.) er aabent: Søgnedage fra 8 Fm. til 9Aft., Søn-ogHelligdage 8-9Fm., 12-2 og 5-7 Eft. Her indleveres almindelige og an­ befalede Breve samt indbetales Postanvis­ ninger og sælges Frimærker, saavel arkevis som stykkevis, Konvoluter, Brevkort og Korsbaand. Indleveringen af anbefalede Breve og Postanvisninger sluttes Kl. 53/« Eft. til Aftentogene ad Vestbanen, Aftenen forud til Morgentogene; til alle øvrige Jern­ banetog, Dampskibe, Bududgange 1 Time før Afgangen. Brevkassen tømmes Vs Time før vedk. Jernbanetogs eller Dampskibs Af­ gang (for Breve til Forsendelse med Damp­ skib direkte til Udlandet 1 Time); ligeledes V« Time forinden hver Bududgang. K o n to re t for ankomm ende B rev ­ p o s te r (Postgaarden, Opgang tilhøjre fra Kjøbmagerg.) er aab. Søgnedage fra 8 Fm. til 9 Aft., Søn- og Helligdage 8-9 Fm., 12-2 og 5-7 Eft. Her udleveres poste restante Breve, ubesørgede Breve og Breve, der hen­ ligge til Afhentning, samt udbetales Post­ anvisninger. A v is p o s tk o n to r e t (Postgaarden,Bag- gaarden tilhøjre) er aab. hver Søgnedag 5-8 Fm., 11-3 og 4-8 Eft., Søn- og Helligdage 8-9, 12-2. Herfra expederes de kbhvnske Aviser til Provinserne og Udlandet og her modtages Abonnement paa Aviser, der be­ sørges gjennem Postvæsenet. P o ste x p e d itio n e n paa K ristian s- havn (se nedenfor). P ak k ep osta fd elin gen . Overpostkontrollør: Kammerraad C F S P etersen , R. K on toret for afgaa end e P a k k ep o­ ster (Postgaarden,2.0pg. i Walkendorfsg.) er aabent for Indlevering af Pakkesager og

Made with FlippingBook Annual report