Kraks Vejviser 1882

1882.

Postvæsenet.

83

og er aab. hver Søgnedag 10-4. Det er til­ lige Paskontor. Det udøvende Politi (Politistyrken) be- .staar under Politidirektøren og Vicepoliti- direktøren af 3 Politiinspektører, 6 Politi­ assistenter, 36 Overpolitibetjente og 314 Politibetjente (foruden 30 overtallige). I Politikontoret er ansat en Kontorchef, der dilige er Kasserer, 3 Fuldmægtige og enln- ventarieskriver, samt det iøvrigt fornødne Kontorpersonale. Yed Politiet er derhos ansat en Læge og 2 visiterende Læger. — P o litid ire k tø r e n staar i Spidsen for det hele. Politi, antager og afskediger det underordnede Personale (Overpolitibetjente og Politibetjente). — Y ic e p o litid ir e k tø r e n udfører paa eget Ansvar de Politidirektøren ifølge Frd. af 28. Febr. 1845 § 4 paahvilende Forret­ ninger med Hensyn til Aktions Anlæg i kri­ minelle Sager og de afsagte Dommes Fuld­ 1ste Politi- insp. er den hele Politistyrkes nærmeste Foresatte, forestaar Hovedstationen samt leder og kontrollerer den hele Ordenspoli­ tiet vedkommende Tjeneste. 2den Politi- insp. forestaar Opdagelsespolitiet. 3die Politiinsp. forestaar Sundhedspolititjene­ sten, derunder Tilsynet med de offentlige Fruentimmer, samt fører Overtilsynet med Politiarresterne. De fornævnte Embedsmænd have Forret­ ningslokale paa Politikammeret. — P o litia s s is te n te r n e forestaa hver sin Station, og den almindelige Polititjeneste hver i sin Kreds. De modtage alle Anmel­ delser om Til- og Fraflytning af Logerende og om Tyendeforandring; endvidere de An­ meldelser, somHaandværkssvende og andre under Bestemmelsen i Frd. 10. Decbr. 1828 §§ 5 og 14 henhørendePersoner vedAnkom­ sten have at gjøre tilPolitiet. De indkassere Hundeafgiften. Politidirektør: Etatsr. YCCrone,K.DM. Yicepolitidirektør: Eugen P etersen , konst. 1ste Politiinspektør: Overkrigskommis- aæ rCF C C lau sen ,R . 2den Politiinspektør :C P P e te r s e » . 3die Politiinspektør: Lieut. T N B T h o r- aftn. Politiassistenterne: 1. Kr.: H F K orn; 2. Kr.: H G T h a lb itz e r; 3 .Kr.: T CM P e te rse n ; 4. Kr.: M C B M adsen; 5.Kr.: F H jo r t; 6 .Kr.: CYR an tzau . Chef for Politikontoret :E A P le n g e . Fuldmægtige: N P E P etersen , C A H a n s e n , VCRavn . Inventarieskriver: J G Beha. Politilæge: Dr. med. J A C T ry de, R. Visiterende Læger: C V L e v in s o h n o g Dr. med. M E AH a slu n d . Polyteknisk Læreanstalt, Studiest. 6 , er byrdelse eller Indankning. — P o litiin sp e k tø re r n e .

stiftet af Frederik VI. den 27. Jan. 1829. Undervisningen er delt i 3Hovedafdelinger: den anvendte Naturvidenskab, Mekaniken oglngeniørfaget; indtil videre er der indret­ tet en 4de Afd. for examinerede Kemikere. — Fuldstændigt Adgangskort til Undervis­ ningen betales med 56 Kr. for et Halvaar. Adgangskort til en enkelt Forelæsning med 8 Kr. for et Halvaar, til Øvelser i Labora­ toriet en Gang om Ugen, med 8 Kr. for et Halvaar, til Tegneøvelserne med 6 Kr. Kvartalet, til ca. 1 Maaneds Øvelser i Land- maaling og Nivellering med 20 Kr. — Alle Adgangskort løses iUniversitetskvæsturen. — Hvert Aar den 1. Septbr. begynder et nyt Kursus. Bestyrelse: Prof C V H o lte n , K. DM., Direktør; Prof. A S teen, R. DM.; Prof. J T h om sen , R.DM.; Prof. L F H olm b erg , R.; Docent S CB orch . Inspektør: Cand. polyt. AN Ø rsted . Polyteknisk Understøttelsesforening, stiftet1874. Bestyrelse: Vicebrolægnings- inspektør Am bt; Fabrikejer H agemann; Prof. H olten , K. DM., Formand; Fabrik­ mester S teen b erg ; Inspektør Ø rsted, Kasserer. Postbndeforeningens Bygn. Yendersg. 21. Postvæsenet hører underIndenrigsministe­ riets 2det Departement. Generaldirektør: J L S ch ou , K. DM. Komiteret: Kontorchef, Justitsr. N H H L u n d ,R . DM. Kontorerne for Post- og Telegrafvæse­ nets Overbestyrelse ere i Ministeriebygnin­ gen, 2den Sal (Indgang fra Slotspladsen); Bogholderi- og Materialforvaltningen paa Postgaarden (Mellembygn. 1 Sal, Opg. i Forgaarden tilv. for Porten); Kontoret for Behandling af ubesørgede Postsager, Post- gaardens Sidebygn., Opg. tilh. 2 Sal, aab. 9'k-lVk Fm. Chef: C Lund. Postinspektøreme er der, foruden Inspek­ tionsforretninger, overdragetMyndighed til, henholdsvis for Østifterne (med Undtagelse af Kbhvn.) og for Nørrejylland selvstændig at behandle og afgjøre visse Sager, hvori­ blandt Oprettelsen af Brevsamlingssteder og Landpostbudgange. Kontorer paa Post­ gaarden, 2. Opg. tilh. i Baggaarden 1 Sal, aab. 10 Fm. til 4 Eftm. Postinspektører: for Østifterne: Th. S ch u ltz, R .DM .; for Nørrejylland: E C a stb e rg ,R . Postvæsenet befordrer i In d la n d et som løse B reve alle Sager i Brevform, Kors­ eller Enkeltbaandsforsendelser, Vareprø­ ver og Mønstre, naar Vægten ikke oversti­ ger 50 Kvint, og ingen Værdi er angivet. Anbefalede Breve, Postopkrævningsbreve, Breve tilKongen ogKongehuset samt Breve til Autoriteter, til Personer ved Hæren i 6 *

Made with FlippingBook Annual report