Kraks Vejviser 1882

Plejeselskab.

82

1882.

for at støtte dem i deres Bestræbelser for Selvvirksomhed, tildels ved at give Konerne Haandarbejde, som sælges hos Fru Eiler, Bryggerlængen 7, Md. Sørensen, Smedeg. 14 og Md. Jensen, Smedeg. 3. Syafdelingen forestaas af Fru Chr. Bruun, Evaldsg. 2. Bestillinger modtages. Forstanderinde: Fru Er. G lahn, Kalk­ brænderivej 86 , hvor Bestyrelsen samles hver Tirsdag Kl. 1. Kasserer: Amtsraads- sekretær JE K øster. Plejestittelsen, se Fødsels- og Plejestif­ telsen. Poliklinik for syge Børn, se Bømehospi- talet og Samfundet, som antager sig vanføre og lemlæstede Børn. Politi i de Kbhvn. omgivende Landjurisdik­ tioner. — Am a g er B irk . Birkekontor Overg.n.V. 39, aab. 9-2,4-6. Birkedommer: H D ah leru p . Tyendeanmeldelser foregaa paa Poltti- stationen, Amagerv. 46. — K bh vn s Am ts n o rd re B irk. Birke­ kontor paa Thinghuset, Blegdamsv. 6 , aab. 9-4. Politistationer i Lyngby, Ordrup, Ut- terslev Mark, aabne 8 Va- 6 V*, Søn- og Hel­ ligdage 872 - 12 . Birkedommer: Kancellir.UFRSchow , R. Politiassistent: H P L B lom , tr.Kl. 87* Fm. paa Politistationen i Lyngby, Mand., Onsd., Fred. 12-2 paa Thinghuset ved Bleg­ damsv. Tyendeanmeldelser foregaa for Lyngby Sogn paa Politist. i Lyngby, for Gjentofte Sogns østre Del (Ordrup Fogderi) paa Po­ litist. i Ordrup, for Brønshøj Sogn paa Po­ litist. paa Utterslev Mark, for Gjentofte Sogns vestre Del (Yangedes Fogderi) kunne de ske til Politibetjenten i Gjentofte By. — K bhvn s Am ts sø n d re B irk. Birke­ kontor Smalleg. 1, aab. 9-3. Politistation Pilealle 2. Birkedommer: C In gers lev, kst. Politiassistent: H J H olck . Tyendeanmeldelser foregaa paa Politi­ stationen for den Del af Frdbg., der ligger Nord for en Linie langs Midten af GI. Kon- gev., Smalleg. og Peter BangsV., og hos Sognefoged, Snedkerm. N ielsen , Alleg.25, for den Del, som liggerSyd for fornævnte Linie. Politi, Kbhvns, er ordnet ved Lov af 11. Febr. 1863 veddet under 12. Juni s. A. ud­ færdigede Regulativ samt vedlnstrux for det udøvende Politi af7.Juni 1869 og Politi­ vedtægt af 18. Jan. 1869. Politiets Myndighed omfatter Staden Kbhvn. (Nyboder ikke indbefattet) og dens Grund samt enkelte Dele af Kbhvns Amts Grund og de forhenværende og nuværende Fæstningsværker med Undtagelse af Cita­ dellet Frederikshavn og dets Eaveloppe,

Smedelinien samt Krsthvns Vold med tilhø- rendeEnveloppe fra den nyArtillerikaserne til Kvintus. I 1880 udgjorde Udgifterne til Politiet 669 473 Kr. 87 0., deraf udgjorde Statens Bidrag 82000 Kr., Kommunens Bidrag 549187 Kr. 45 0. — P o litie ts H ov ed sta tion er paa Politi­ kammeret. Staden og dens Tilliggende er delt i 6 Politikredse, hver med sin Politiassistent, og i hver Kreds er enStation med tilhørende Yagtstue, Kontor og Opholdssted for An­ holdte. — K red sin d d elin g en med Stationsloka­ lerne : 1. Kr. (Graabrødret. 15): indbefatter Slots­ holmen og Højbropi., begrænses fra Fredh. Kan. til Rysensten af Havnen og derfra til Tivoli afStadsgraven, ind­ befatter dernæst Tivoli, Vesterbrog. indtil Havnesporet og Jernbanegaar- den, Gyldenløvesg., Nørresøg., Søtor­ vet, Østersøg. tilBartholinsg.,Bartho- linsg., Gothersg., til Nørrevoldg., samt Alt, hvad der indesluttes af de nævnte Gader paa den ene Side og Frederiks- borgg. (mellem Nørrevoldg. og Kultor­ vet), Kultorvet og Kjøbmagerg. paa den anden. 2. Kr. (Pilest. 32): Kjøbmagerg., Kultorv, Frederiksborgg. til Nørrevoldg., Go­ thersg. fra Nørrevoldg. til Kong. Nyt., Kong. Nyt., samt Alt, hvad der ligger mellem de nævnte Gader paa den ene Side og Nyhavns Kanal, Havnen o g ' Slotsholms Kanal indtil Højbropi. paa den anden. 3. Kr. (st.Kongensg.108): DenDel afStaden, der begrænses af Esplanaden, Havnen fra Toldboden til Nyhavn, Nyhavns Kanal, Kong. Nyt., Gothersg., Bartho- linsg. og Sortedamssø; endvidere hø­ rerØsterbrog. derfra til st. Kongensg., Toldboden, Refshaleøen, Esplanaden og Langelinie under denne Kreds. 4. Kr. (Børnehust. 2): Krsthvn. og Stadens Tilliggende paa Amager, samt Knip­ pels- og Langebro. 5. Kr. (Gasværksv. 13): Vesterbro, derunder indbefattet Alt, hvad der ligger Vest for 1. Kreds, derunder St. Jørgenssø med Dæmninger og Stier. 6 . Kr. (Fælledv. 18): Nørre- og Østerbro, indbefattende Alt, hvad der udenfor Søerne ligger mellemLadegaardsaaen og Øresund, og hvad der indenfor Søerne ligger mellemØsterbrog., Cita­ dellet og Sundet. Til denne Kreds hører 3 Vagtstatio­ ner, Korsg. 58, Strandv. 1 og Rosen­ vængets Alle 3. Stationerne holdes aabne Dag og Nat. —- P o liti k o n to re t er paa Politikammeret

Made with FlippingBook Annual report