Kraks Vejviser 1882

Plejeselskab.

1882.

81

Pantekontor, se Landsover- samt Hof- og Stadsret. Paskontoret, er paa Politikammeret, aab. 10—4. Pauls, St., Kirke. Grundstenen blev lagt d. 1 . Novbr. 1872. Kirken blev indviet og taget i Brug d. 18. Februar 1877. Opført af Kirkeinspektion: Sognepræsten; Bager­ mester, Cand. polyt. L ic h te n b e r g ; Hof- Pianofortefabrikant Fr. M ø lle r . Sognepræst: JN ielsen . Bes.Kapellan: C V V M ø lle r . Kateket: GM P R osen b erg . Klokker og Graver: Cand. theol. H B er­ telsen. Organist og Kantor: J M Z ei se . Kirkebetjent: JW an tin g . Pauls, St.,Sogn indesluttes afst.Kongensg., Gothersg., Adelg., Sølvg. og Østervoldg. Penitentiærforening, den nordiske. Den danske Bestyrelsesafd.: FængselsdirektørF B ru u n , R. DM. Pensionskontor, se Finantsministeriet. Petersens Jomfrukloster, Brødrene, Amagertorv 29, er stiftet af Kjøbmændene Albrecht og Sebastian Petersen ved Testa- ment af 30. December 1755, som er konfir­ meret den 23. Febr. 1770. I Klosteret op­ tages Jomfruer, som have naaet deres 35te Aar; dog have Testators Familie For­ trinsret, uanset deres Alder, dernæst de af Kræmmer-og Ivjøbmandsklassen, saa afden gejstlige Stand, hvilke allesammen skulle høre til eller dog siden søge St. Petri Kirke. Priorinden nyder 600 Kr. og hver af de øvrige 14 Konventualinder 500 Kr. aarl. Administrationen bestaar af Patronen, og Kirkekollegiet for St. Petri Kirke. Petri, St., Gemeindeverein bestaar af Medlemmer af St. Petri Menighed. Bestyrelse: Gross. W S chm idt, For­ mand; Sukkerm. D R bh rs, Kasserer; Cand. jur. H W B old t, Sekretær; Posse- mentmager W R en n eba rth ; Fabrikant R W e n g le r ; Fabrikant H F W T h ie le ; Instrumentmg. FCH em m e; Murm. J J S c hm o c k ; Giarm. A W C W riedt. Foreningens Understøttelsesafd.: Pastor S chm altz, Formand; Skoleinspektør J Lohmann; Finerhandler C L F r e is e . Petri, St., Kirke var indtil 1537 en Sogne­ kirke for Serritslev By, men stod derefter længe øde og blev brugt til Støberi indtil 1575, da Frederik II. tillod de tydsktalende Indvaanere at benytte Kirken. Den af­ brændte under Ildebranden 1728, men istandsattes igjen og indviedesden 2 .Septbr. 1731. Det smukke Spir opførtes 1756-57. Under Bombardementet led Kirken saa- meget, at den ikke kunde benyttes før efter Reparationen 1815-16. Arkitekt Gnudtzmann. Patronat: Magistraten.

Patron: Gehejmekonf., Kmh. W C E Greve Sp onn eck , SK. DM. Kirkekollegiet: Gross. W B å h n ck e , Formand; Fabrikant A N e u b e r t ; Gross. L N ie n s tæ d t ; PartikulierFReymann; Sukkermester H R 6 h r s. Sognepræst: P F S chm altz; Kateket: C F C lemm ensen. Klokkerog Kantor : V M a 11 h i s o n-Han - sen. Organist: Otto M alling. Gravere: V E G e isle r, kst. og A H Horn. Petri Kirkes og Tbymes Plejehus samt Pelts Stiftelse, Larslejst. 7. A f disse tre give de to første 19 Fruentimmer fri Bolig og 1 Kr. 50 0. om Ugen samt en Favn Brænde; den sidste yder 8 Borgere og 8 Borgerenker af Petri Menighed fri Bolig samt 1 Kr. 80 0. ugentlig til Mandfolkene og 1 Kr. 50 0. til Fruentimmerne samt en Favn Brænde. Stifteiserne administreres af Patronen og Kirkekollegiet for St. Petri Kirke. Petri, St., Menighed bestaar af de tydsk­ talende Indvaanere i det egentlige Kbhvn. uden Hensyn til, hvor deres Bolig er i Byen. Petri, St.,Selskab bestaar afforhenværende Elever af Petri Drengeskoler. Kontingent 4 Kr. aarl. Bestyrelse: Boghandler C H B ie le fe ld t, Formand; Konditor J N R ich a rd t; Por- cellænhdl. F R is c h e l; Murmester CL e s e r; Instrumentmager C F L und . Plejeforening, den kvindelige, stiftet 6 . Oktbr. 1843 har til Formaal at under­ støtte trængende Personer i Sygdomstil­ fælde, navnlig ved Uddeling af varm og styrkende Mad og andre til Sygeplejen hørende Ting. Udsalget af strikkede Ar­ bejder er Asylg. 7. Forstanderinde:Frk. Mathilde M ein er t , træffes i Foreningens Lokale, Gothersg. 141, Stuen,9—11. Plejeforening, den kvindelige, for Frdbg. og Vesterbro, Vodroffsv. 20, stiftet 1862, under Hds. Majestæt Dronningens Protek­ tion, understøtter trængende Barselkoner og andre kvindelige Svage og Syge, der ikke nyde offentlig Fattigunderstøttelse. Hjæl­ pen ydes dels ved Uddeling af Børnetøj, Fødemidler, Brændsel osv., kun undtagel­ sesvis ved rede Penge, dels ved at forskaffe den Trængende Haandgjerningsarbejde. Foreningens Udsalg ere Vesterbrog. 97 og Kristenbernikovst. 22 samt hos Forstander­ inden, Frøken S ch n eid er, der bor i For­ eningens Bygning, (tr. Tirsd., Torsd. og Lørdag). Kasserer er Cand. pliil. O H all. Plejeselskab, Nørre- og Østerbros kvinde­ lige, begyndte sin Virksomhed den 1. Marts 1862. Dets Hovedformaal er at yde Hjælp til fattige, gifte Barselkoner og deres spæde Børn samt lejlighedsvis senere yderligere 6

Made with FlippingBook Annual report