Kraks Vejviser 1882

Opp ebørselsdistrikter.

1882.

80

Magasinkontoret: (Kontortid fra en Time efter Klokkelydning til Arbejde og til 4 Eft.), Chef: Lieut. E A T B jera ger. Lønningskontoret (Kontortid 9—3), Chef: C Lund Intendanten ved Proviantmagasinet: H Jon s en, R. (Kontortid fra 1 Time efter Værftets Klokkelydning til Arbejde og til Kl. 37 2 Eft.). Overformynderiet, Stormg. 17, Kontorem« ere aabne 11 - 2 , i Terminerne 10 - 2 . Overformynder: T E P e te rse n , R. E x p e d itio n sk o n to r. Kontorchef: A SK aarsberg. Fuldmægtig: A L ø s ch a u . B og h old erk on tor. Bogholder: YC T M u ller. Underbogholder og Kassekon­ trollør: Kapitajn C V Carlsen. Fuld­ mægtig: A E T Joh an s en. K a ssererk on tor. Kasserer: J M W D raskau. Fuldmægtig: HA K ierrum - gaard. Revisor: P IIB o y e, konst. De af Borgerrepræsentationen valgte Mænd, der skulle deltage i Afgjørelsen af Laanesager for den kbhvnske Afdeling: Tømmerm. H H Kay ser, R. DM., og Direk­ paa Kristiansborg Slot ved Hoftheatret. Overhofmarskal Kmh., Ordensceremoni­ mester C L L ø v e n s k io ld , SK.DM.FM. 1ste Expeditionskont Expeditionssekre- tær og Arkivar: Justitsr. C L Stein- hauer, R. 2det Expeditionskont. Expeditionssekre- tær: Kmjkr. C A msi nc k , R. DM. Revisionskoilt. Revisor: Kammerr. C T W and ler, R. Hoffurerkontor, Amalienborg, Kristian VH’sPalais, OpgangiKolonnaden. Kammer­ furer : Kammerr. C H J ø rg en s en , DM. R. Overligningskommissionen (valgt for 3 Aar fra 1. April 1880): Højesteretsassessor P A M L illi en sk jo ld , R., Formand; Gross. Edv. T hu ne, R ., og Tømmerm. H H Kayser,R . DM. Sekretær: Justitsr.,Kontorchef Th. T hy- gesen . Overlods i det østlige Distrikt: Kommandør F E A E L u n d , K. DM., har Kont. Ven- dersg. 28, aabent 10 - 12 . Overpostmester, se Postvæsen. Overpræsident, se Kommunalbestyrelsen. Oversynskommissærer for Kbhvn. (Lov 27. Jan. 1872, sml. Lov 30. Dcbr. 1858) ere: Borgerrepræsentant, Tømmerm. HHK ay- ser, R. DM.; Kancellir. O T h o ru p ; fh. Raadmand F C B ii 1o w, R .; Borgerrepræ­ sentant, Direktør C W W o lfh a g e n ; Bor­ gerrepræsentant, Murm. C P W ie n b e r g og Brygger IIT v e d e. Overtoldinspektør, se Toldvæsen. Pakkepostkontor, se Postvæsen. tør C W W o 1fh age n. Overhofmarskallatet. Bureauerne ere

14. (Snarens Kvarter): F W Jensen, Kompagnist. 25,1. Sal. 15. (Frimands Kvarter): H F ri i s, Graabrødret. 23,3. Sal. 16. (Enghavevejs, Skydebanens og Vester- fælled Roder, GI. Kongevejs og Sorte Hests Roder): Å .: VCNMøller.Vesterbrog.83,4. Sal. B .: T C C Bolm . Vesterbrog. 60, Mbgn. 2. Sal. 17. (Gasværkets og Kvægtorvets Roder): P A A L indeb ur g , Gasværksv. 21,2.S. 18. (Blaagaards Rode): Lieut. H Meyn, Blaagaardsg. 14, Stuen. 19. (Ravnsborgs, St. Hans og Fælled Roder samt Blegdams og en Del af Østerbros Rode): A .: Kapit. A E M ø 11e r , Nørrebrog. 13, 3. Sal. B.: Kapit. L L a rsen , Ravns- borgg. 19,3. Sal. 20. (Østerbros Rode mellem østerbrog. og Sundet samt Strandvejens Rode): E Hygom,Kalkbrænderiv. 23,2. Sal. .21. (Kirkegaards, Havremarkens og Ler­ søens Roder): A . : J C Y H an sen , Korsg. 64, St. B . : CP Mi c h e1s en , Griftenfeldtsg. 43, Stuen. Ordens-Kapitulets Kontor er paa Kristi- ansborg Slot, underste Mezaninetage, Op­ gang fra Slottets Hovedport ad den saa- kaldte Billedgalleri-Trappe. Kontchef: Ordenskapitulsekretær, Etats- raad J P A a stru p ,R . Kasserer og Bogholder: Etatsr. A Y L in d b erg ,K . DM. Drlogsværftet paa Nyholm, hvor Konto­ rerne findes. Chef: Krnli., Kontre-Admiral E F K rie- g er,K . DM. Kontorchef: Overkrigskommissær F C B T resch ow ,R . (Kontortid 9-3). Skibsbyggeriet og Maskinvæsenet: Direktør: N E T u xen ,K . DM. FM. Underdirektører: K C JNi e 1 s en , R.DM. og J C Tuxen. Værftsingeniør: Pr.-Lieut. A H M R as­ mussen. Søminekorpset: Chef: Kommandør A W Schiwe, R.DM. Afdelingschefer: Kapit. F H J ø hnk e, R. og Kapit. F Lund, R. Ekvipage- og Takkelmester: Kapit. S A B ille , R. Bestyrer af Bygningsvæsenet: Kapit. af Ingk. A J CK eyper,R .DM . Tøjmester: Kapit. Th. J essen , R. DM. Undertøjmestre: Kapit. G E F u gl og Pr.-Lieut. O F 1 Schwanenflttgel. .Regnskabsvæsenet : Chef: Orlogskapit. G P S ch ønh eyder, K. DM. Centralkontoret: (Kontortid 9—3), Chef: Lieut. J J V H offga a rd .

Made with FlippingBook Annual report