Kraks Erhverv Indkøbsbog for dansk erhvervsliv 2005-06

3

Vejledning

Alfabetiseringsregler

Kernen i dansk erhvervsliv

Alfabetet Firmaer ordnes bogstav-for-bogstav frem til ord ­ mellemrum. D.v.s., at firmaer med 'Jydsk' som første led samles foran firmaer, der starter med 'Jysk'. Endvidere samles firmaer uden ejefalds 's' foran firmaer med ejefalds 's'. Denne bogstav- for-bogstav regel gælder også 'ae', 'oe' og 'ue' uanset udtalen. 'Aa' sorteres dog som 'å', hvor det udtales på denne måde. U, å og 6 sorteres som y, æ og ø. Bogstaver med accent sorteres uden hensyn til denne. 'V'-er samles foran 'W'- er. Der ses bort fra tegn. Ordmellemrum Hvert ord i en virksomheds navn betragtes som en helhed for sig og sorteres ord-for-ord. Et ord ­ mellemrum regnes for et selvstændigt tegn og samles foran andre tegn ud fra princippet intet- kommer-før-noget. Ordet "og", "&", "+" og "-" behandles som ordmellemrum. Dette medfører f. eks., at 'Frugt- og Kartoffelcentralen' kommer før 'Frugtcentralen'. Initialer og enkeltstående bogstaver Drejer det sig om initialer i forbindelse med et personnavn bibeholdes mellemrummene f. eks. 'Ingeniørfirma A H Hansen' sorteres som 'Ingeniørfirma A H Hansen'. Enkeltstående bogstaver sorteres ellers som et sammenhæn ­ gende ord f.eks. 'A H Gulvservice' som 'AH Gulvservice'. Personnavne Personnavne sorteres med udgangspunkt i efter ­ navnet. F.eks. sorteres Niels Jørgen Jensen som: Jensen Niels Jørgen. Præfikser 'Den', 'Det', 'De' og tilsvarende udenlandske præfikser tages der ikke hensyn til i alfabeti ­ seringen. Tal Indledes et firmanavn med tal samles de under talordets stavemåde, f.eks. sorteres '4K Beton' som 'Fire K Beton'. Firmaer med ettal andetsteds i navnet sorteres for tallets vedkommende efter talværdien, altså 'Agentur 7' før 'Agentur 35'. Tal kommer før bogstaver, altså 'Agentur 7' før 'Agentur Andersen', Datoer i firmanavne vil være at finde i kronologisk orden (år, måned og dag). Forkortelser Gængse forkortelser sorteres, som om ordet var skrevet helt ud, f.eks. A/S = Aktieselskab, Aim. = Almindelig, Brd. og Brdr. = Brødrene, Eftf. = Efterfølger, GI. = Gammel, Mr. = Mister, Sdr. = Søndre, Set. og Skt. = Sankt, St. = Store, Sv. = Svend.

Firmaregisteret indeholder de samme 25.000 virksomheder som fagregisteret.

KrakErhverv - Indkøbsbog for dansk erhvervsliv er landsdækkende og indeholder oplysninger om 25.000 business to business virksomheder i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Bogen indeholder virksomheder inden for føl ­ gende erhvervssektorer: Fabrikation Engroshandel Bygge- og anlægsvirksomhed Finansiering

Firmaregisteret er opbygget alfabetisk efter fir ­ manavne. Hvert firma står, så vidt data er re­ gistreret i Kraks database, opført med:

Navn Adresse

Telefon nr. Telefaxnr. Mobiltlf.nr. E-mail

Forsikring Transport Servicevirksomhed Liberale erhverv

Web-adresse Antal ansatte Topledelse ISO-certificering(er) Afdelinger Spaltehenvisninger til virksomhedens fagoptagelser i Fagregisteret

Bogen indeholder to hovedregistre, hhv. et fagregister, der er opbygget alfabetisk efter fag ­ grupper og et firmaregister, der er opbygget alfabetisk efter firmanavne. Fagregisteret er opbygget alfabetisk efter fag ­ grupper, hvorunder de 25.000 virksomheder er registreret. Registeret indeholder ca. 3.000 fag ­ grupper, og en virksomhed kan godt være re­ gistreret under flere faggrupper.

og for en stor del af virksomhederne angives endvidere: Direktion Ledende medarbejdere Indeks til fagregisteret Bagest i bogen findes indekset, der indeholder en oversigt over samtlige faggrupper og pro ­ dukter. Produkterne stammer fra de enkelte virksomheders annoncetekster. Faggrupper står med fed skrift. Ud for faggruppen/produktet angives spalte ­ numre, der henviser til deres placering i fag ­ registeret. Oplysningerne er indhentet fra virksomhederne selv, enten ved et personligt besøg eller gen ­ nem vores årlige korrekturudsendelse.

Alle virksomheder står opført med: Navn By Telefonnummer

og for mange virksomheder angives desuden: Adresse Telefaxnummer E-mail Web-adresse Produktspecifikationer

Der angives ofte et bogstav for virksomhe ­ dernes funktionsområde:

Redaktion er afsluttet 1. marts 2005

F står for Fabrikation G står for Grossist S står for Service X står for at mindst 10% af virksomhedens omsætning går til Eksport

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online