HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 89 for at skaffe Gardemusikkorpset en ny „Forblæser“. De militære Musikkorps havde dengang ikke Dirigenter i egentlig Forstand, men den dertil bedst egnede Hoboist, som de militære Musikere hed i hine Tider, blæste for, naar der spilledes, og kom saaledes til at staa som Leder paa samme Maade som Dirigenten senere. Straks efter at have tiltraadt sin nye Post begyndte H. C. Gerlach med sit Korps ud over den rent tjenstlige Musiceren at udfolde en flittig Koncertvirksomhed, idet han indledede en Række Harmoni-Koncerter paa Raus Hotel, det nuværende d’Angleterre. Den første af disse fandt Sted i December 1808,49 og de fortsattes de kom­ mende Aar, idet de blev Forbilleder ogsaa for andre Regi­ m entsmusikkorps’ Foranstaltninger af tilsvarende Ka­ rakter. Det var i alleregentligste Forstand Gerlach, der bar disse Koncerter. Ikke blot ledede han dem, han ar­ rangerede store Numre i Harmoni-Orkester-Besætning: de saa yndede Tonemalerier af Slag (Austerlitz, f. Ek s.), Opera-Udtog og Ouverturer, og om det saa var B illetter­ ne, saa kunde de købes paa hans Bopæl, der forudsattes saa bekendt, at den ikke anførtes i Koncert-Annoncen. Ved sin Ansættelse i Garden blev Gerlach hurtigt en af de Musikere, der tilkaldtes til Assistance i det konge­ lige Kapel, og han blev, da han først havde Foden inden­ for, hyppigt benyttet, da han var en yderst alsidig Mand. F løjten (og P iccolofløjten) synes at have været hans Hoved-Instrument, men desuden vikarierede han paa Oboen, foruden at han slog store Tromme og lille Trom­ me og ogsaa betjente Janitschar-Instrumenterne.50 Han bestred de Poster, han blev sat paa, til Kapellets og Tea­ trets fulde Tilfredshed, naar undtages, at han en Gang i Sæsonen 1815— 1816 forlod en Prøve, der formodentlig er trukket for længe ud, for at kunne naa at møde til Vagtparaden; dette er der jo imidlertid ikke saa meget

Made with