HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

84 N iels Friis været, naturlig dengang; det eneste Værk af ham, der kendes paa dette Omraade, er dog et lille Instrument, han i 1740’erne byggede sammen med Broderen Chri­ stoffer til Vajsenhusets Kirke. Langt mere indbringende var dog sikkert det Privilegium , han i 1750’erne erhver­ vede paa Frem stilling og Forhandling af Vin-Eddike, en Vare, han f. Eks. i Adresseavisen 1760 falbød fra sit Hus paa Hjørnet af Stranden og Boldhusgade. En Tid skal han ogsaa have drevet en Frugtplantage i Follerup. Musikken svigtede han dog ingensinde. Han var bl. a. en ret flittig Komponist, fra hvis Haand foreligger Arier, Murkier, Menuetter, Sange, en Koralbog i Manuskript (i Tidens stærkt forsirede Stil) samt Kammermusik; en Del af disse Ting findes i Det kgl. Bibliotek, medens andre er i Privat-Eje. Ogsaa som Musik-Informator var han meget aktiv, og endnu i 1793 averterer han i Adresse­ avisen, næsten 80 Aar gammel, at han er flyttet til Lille Helliggeiststræde 160 og underviser grundigt paa Orgel, Klaver og F lauto travers. Aaret efter, den 26. April 1794, afgik han ved Døden, tæt fulgt af sin Hustru, der døde den 30. August i795 , 59 Aar gammel.40 Nogen Tid før sin Død havde Johan Foltmar definitivt taget Afsked med Trinitatis Kirke, hvor han dog gennem en Aarrække slet ikke havde fungeret, vel paa Grund af Alderens Tryk. Den 21. April 1793 beskikkede Konsi­ storium hans Vikar, Hans Lorentz Johansen til Kirkens Organist. Ogsaa andre Ansøgere havde meldt sig, bl. a. Organist Andresen fra Graasten og den ejendommelige Michael Ehrengott Grosse, der i nogle Aar havde været Organist ved Frederiks tyske Kirke paa Christianshavn, men ingen andre end Johansen kunde eller vilde over­ tage Embedet paa de Betingelser, der blev Foltmars E f­ terfølger til Del: Han skulde have 200 Rdl. i aarlig Løn p lus 40 Rdl. i Huslejegodtgørelse og 12 Rdl. for Orgelets

Made with