HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 77 imod, at „det ham tilforn tilbudne Hus maa forundes ham i Steden for de 30 Rigsdaler, som han nyder aar- ligen til Hushyre, dog at den første Reparation derpaa gøres af Kirken“. Forretningen var højtidelig: „Biskop­ pen og Hr. Assessor Gram paatog sig efter Konsistorii Anordning at tage dette Hus i Øjesyn og derom at sige deres Betænkende til Konsistorii nærmere Resolution“. Ved Tiden for sin Tiltrædelse ved Trinitatis Kirke ud­ videde Sparkiær sit Virke til nye Omraader. Da den før­ ste danske Skueplads i Lille Grønnegade i December 1722 aabnede sine Porte, var han at finde blandt „Banden“s Medlemmer, ikke som Aktør, men som Leverandør af Musik; en Del af denne maa antages at have været ori­ ginale Kompositioner fra hans egen Haand, men intet er desværre bevaret paa dette Omraade. I 1723 blev han Hofviolon, kongelig Kapelmusikus, og seks Aar senere tillige Hof-Organist. Naar hertil kommer, at han paa et vist T idspunkt yderligere overtog Organist-Embedet ved Garnisons Kirke, vil man forstaa, at han var en meget optaget Mand og en indflydelsesrig Skikkelse i Datidens Musikliv ved Hoffet og i Hovedstaden. Og saa er endda hans poetiske Virke endnu kun løse­ ligt omtalt. Det autoriseredes paa et tidligt Tidspunkt paa allerhøjeste Sted, og gennem mange Aar, det meste af en Menneskealder, var han en stærkt producerende Hof-Poet, Leverandør af Kantate-Tekster til talrige store og festlige Lejligheder inden for den kongelige Familie. Han var ingen fremragende poetisk Aand, men desuagtet fik hans Forfattervirksomhed nogen Betydning. Det er træffende sagt,33 at dette laa i, at han som en af de faa i Tiden havde Øje for Betydningen af, at det danske Sprog blev benyttet til disse Kantatetekster, som Ber- nardi, Scheibe og han selv satte i Musik. Hvorledes hans Musik var, vides ikke, da intet er bevaret paa dette Om-

Made with