HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 65 ken, Magdalene Sibylle, om foreløbig at inaatte beholde Embedet: Hendes „Begiering efter Professorum skrift­ lige vota blev samtykt, at beholde Trinitatis Kirkes Or­ gelværks Betjening med Kondition, at hun lader det ved en dygtig Person 'forvalte“. Hvem denne Person var, nævnes intetsteds, men der er Grund til at tro, at det var den fremragende Sanger og Musiker Christian Geist, der afløste hendes afdøde Mand ved Helligaandskirken, som en kort Tid blev hans Efterfølger ved Trinitatis Kirke, og med hvem hun den 1. Maj 1685 indgik Ægteskab. Christian Geist dukker i Forbindelse med Trinitatis Kirke først op i Marts 1686, da hans formelle Bestalling som Kirkens Organist udfærdiges af Konsistorium. Men allerede i Januar 1685 begynder man, med Specifikation a f Detailler, der findes i hans Kontrakt, at forhandle om Udfærdigelsen af den, ganske vist uden Navns Nævnelse. I Maj 1685 giftede han sig med „Enken paa Kaldet“, og kort forinden var han blevet hendes afdøde Mands Efterfølger ved Helliggeist, Omstændigheder, der ikke be­ viser, men dog sandsynliggør, at det er ham, der har været Tale om hele Tiden. Da Christian Geist kun kom til at virke saa kort ved Trinitatis Kirke, men desto læn­ gere ved Helligaandskirken, skal der ikke paa dette Sted gaas i Detailler med hans Levnedsbeskrivelse. Kun skal det fastslaas, at han, inden han i 1680’ernes Begyndelse kom til Danmark for at tage varigt Ophold — allerede i 1670 var han en kort Overgang Bassanger ved det dan­ ske Hof — havde skabt sig en Karriere som Komponist og Organist i Tyskland og Sverige; i Upsala findes be­ varet forskellige betydelige, omend italiensk farvede Kompositioner af ham. Hans Virke i Danmark faldt som nævnt først og fremmest ved Helligaandskirken, hvis Or­ ganist han var til sin Død i 1711. Christian Geists Ansættelsesbrev er den ældste kendte, og ‘vel ogsaa den første egentlige Organistbestalling fra

Made with