HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 63 hans Alder kendes. Omkring 1670 overtog han tillige Organist-Embedet ved Helligaandskirken, saaledes at han ligesom Faderen beklædte begge Poster, i øvrigt i Forbindelse med Klokkespillerbestillingen ved Kirken, der jo indtil Branden 1728 havde sit k lassisk berømte K lokkespil. Omkring 8. November 1670 viedes han i Hjemmet til den unge Magdalene Sibylle Schindler, der var Datter af en af den Tids kendte Hofmusikere af dette Navn, vistnok Violdegambisten Poul Christian Schind­ ler. At J. M. Radeck ogsaa virkede som Musiklærer, haves der et interessant Vidnesbyrd om: da Griffenfeld var styrtet, meldte Radeck sig i Marts 1673 for at faa ud­ betalt 72 Daler, som han havde til gode for i to Aar at have undervist to af den faldne Storheds Lakajer i Kla­ verspil.19 Om selve Radecks Virke som Trinitatis Kirkes Orga­ n ist vides ikke stort. Kort efter sin Ansættelse indgik han til Konsistorium med en Anmodning om at faa an­ sat en Mand til at betjene Bælgene, og en saadan „Cal- can t“ bevilgedes ham naturligvis. Det blev den Mand, som havde gjort Tjeneste under Orglets Bygning, og som saaledes maa have skikket sig vel efter den Advarsel, han modtog for sit Drikkeri. 20 Sietdaler om Aaret var hans Løn, og han skulde „opvarte“ i Kirken, som det hed, fire Gange om Ugen. Radecks egen Løn fastsattes i Marts 1664 til „100 slette Daler aarligen for Orgelvær­ ket i Trinitatis Kirke at betjene, indtil ret Orgelmester dertil bliver sa t“. Som nævnt indtraf denne Situation al­ drig — Radeck var reelt Embedets Indehaver fra Begyn­ delsen. I Foraaret 1663 blev det rent galt med Bælgene, af hvilke en gik helt ud af Funktion, mens de øvrige truede med at gøre det samme. Overraskende virker det at høre, at Hans Christoff Frietzsch, som for tre Aar siden havde haft utroligt travlt med at komme af Sted, stadig op

Made with