HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

62 N iels F riis med Økonomien, og den ældre Radeck fik næsten 100 pCt. Sikkerhed for at have Sønnen i Embede, idet det naturligvis var en stiltiende Forudsætning, at han til sin Tid skulde have fast Ansættelse i det; noget Skærings­ punkt indtraf i øvrigt ikke; den unge Radeck gled gan­ ske naturligt ind uden Formaliteter. Men til at begynde med var det altsaa Faderen, der paatog sig at sørge for Orgelspillet, ganske vist ved en bestemt Person o: Søn­ nen; det er det første kendte af en Række T ilfæ lde i Københavns Organist-Historie, i hvilke een Mand be­ stred flere af Byens Organist-Embeder. Senere kom flere andre til, men de maa dog stedse betragtes som iso le­ rede. Forholdet, der i øvrigt ogsaa træffes i de store Pro­ vinsbyer: Odense, Aarhus og Aalborg, er Udtryk for et lidet personligt Syn paa Organisten og hans Gerning: han bliver paa denne Maade blot en Slags Leverandør af K irkemusik — ligesom Stadsmusikanten er Leverandør af verdslig Musik — og m ister dermed den nære, nød­ vendige T ilknytn ing til sin Kirke. Bl. a. heri ligger utvivlsom t Grunden til, at Skikken ikke bredte sig næv­ neværdigt, uagtet den betød en Reduktion af Kirkernes Udgifter til Funktionærer. Johan Martinus Radeck, der frä 1. Juli 1660 i sin Fa­ ders Navn, men i Realiteten naturligvis som fuldt selv­ stændig Musiker, sad paa Trinitatis Kirkes Organist- bænk, tilhørte en meget anset og meget udbredt Orga­ nist-Slægt. Den er uden Tvivl kommet her til Landet med Johannes Martinus Radeck, der var indvandret fra Thüringen, og som i en Aarrække før sin Død i 1683 var Organist og Vicarius ved Roskilde Domkirke.18 Medlem­ mer af Slægten, hvis H istorie i Danmark i øvrigt ikke kendes i Detailler, sad gennem et Aarhundrede i vigtige Organist-Embeder i København og sjæ llandske Købstæ­ der. Ogsaa de personlige Oplysninger om Trinitatis-Or­ ganisten Joh. Mart. Radeck er faa og smaa; end ikke

Made with