HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

6 0 N iels Friis Konsistorium , at Organisterne „igaar alle havde været hos ham og berettet, at de samme Værk med dets Stem­ mer paany havde proberet og nu befundet alt det kor­ rigeret og rigtigt at være, hvor udi de tilforn nogen Man­ gel havde fornummet, saa at de nu havde intet derpaa at laste. Og bad derhos indstændelig paa Orgelbyggerens Vegne, at Magnificus Rector og Professores vilde være ham gunstige og vel bevaagne, at han sin tilsagte Beta­ lingsrest med forderligste maatte bekomme, og for den indfaldne besværlige Krigs Tid og deraf følgende Op­ holds Skyld, maatte blive skadeløs holden, og nogen Re- compense nyde“. Den sidste Passus synes at vise, at de tre Organister i alle Maader har kunnet sige god for Frietzsch og hans Arbejde. Da Orglet endelig stod færdigt, meldte sig ganske na­ turligt Spørgsmaalet om, hvem der skulde betjene det. Ogsaa det maatte afgøres paa Baggrund af de meget daarlige økonom iske T ilstande, der bl. a. fremdeles gjorde det umuligt at affinde sig endeligt med Orgelbyg­ geren, og Afgørelsen skulde altsaa give det b illigst mu­ lige Resultat. Det ligger nær at udkaste den Tanke, hvor­ ledes det vilde være gaaet, hvis det modsatte havde væ­ ret T ilfæ ldet: om det nye Trinitatis-Embede havde væ­ ret vellønnet, havde givet sin Indehaver store musikal­ ske Muligheder bl. a. i Retning af Musik-Opførelser i stort Format. Da havde utvivlsom t blandt Ansøgerne været at finde en ung, genial Musiker, der netop paa det T idspunkt sad i et lille Embede i en af de danske Byer h insides Sundet, Helsingborg, og havde F lyvegriller;16 maaske kunde han, om det havde været saa vel, for stedse være bevaret for sit Fædreland Danmark, hvis Trinitatis-Embedet havde aabnet sig for ham. Men som Forholdene laa, var det hele for smaat for en Mand af hans Dimensioner, og det er vel for øvrigt tvivlsom t, om han under Krigsforholdene i det hele taget har faaet

Made with