HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 55 spilledes fra mellemste Manual, Bryst-Værket, spillet fra øverste Manual, og Ryg-Positivet, hvortil underste Ma­ nual hørte. I musikalsk Henseende var Instrumentet, hvilken af de to Dispositioner det saa end har haft, ty ­ pisk for sin Tid og kan formentlig karakteriseres som før-barokt, repræsenterende denne Periodes sidste Trin. Orglets T ilblivelse formede sig som en næsten ubrudt Kæde af Vanskeligheder, foraarsaget af Haandværkeres Forsømmelighed, Krigstilstand og deraf følgende tryk­ kende økonomiske Forhold. Efter godt et Aars Forløb opstod den første Besværlighed: Orgelbyggeren kunde ikke komme videre med sit Arbejde, fordi der ikke var sørget for Opførelse af et Orgel-Pulpitur, endsige for T ilvejebringelse af selve Orgelhuset. Først i Januar 1657 naaede Konsistorium saa vidt som til at forhandle med en Snedker om disse Ting: Niels Hansen fra Set. Ger- trudsstræde. Han indkom til Konsistorium „med sin Afridsning og begærede for al Snedkerværket til Orgel- værket udi Trefoldigheds Kirke, med Billedsnideriet, Snidkerværket og Stilningsværket, foruden nogen Kir­ kens Omkostning in alles 1400 Rix D ir.“. Dette Beløb fandt Konsistorium for højt; den endelige Kontrakt, som Niels Hansen accepterede 10. Februar 1657, kom til at lyde paa 1200 Sietdaler.5 I Juni 1658 meldte Orgelbyggeren sig og indberettede, at anden Del af hans Kontrakt var opfyldt, det vil for­ modentlig sige, at Bælgene var færdige, og han krævede paa dette Grundlag 300 Rigsdaler. Konsistorium bevil­ gede ham dem uden Syning af Arbejdet, men et Syn maa alligevel have fundet Sted, thi der findes bevaret et Brev6 fra Frietzsch, hvori han forsvarer sig mod en Beskyld­ ning for mindre god Behandling af en af Professorerne, der kom for at kontrollere Værkets Udførelse; han har ikke kendt ham, siger han. Blandt de øvrige Kontrol­ lanter ved Arbejdet, der allerede paa det Tidspunkt var

Made with