HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

TRINITATIS KIRKES ORGLER OG ORGANISTER Af N I E L S F R I I S D a Trinitatis Kirke under stor Højtidelighed og i Overværelse af Kong Frederik den Tredje indviedes af Sjællands Biskop Hans Svane Trinitatis Søndag den 31. Maj 1656, indgik festlig Musik som et integrerende Led i det straalende Ceremoniel. Det var dog ikke Orgel­ toner, der kastede Glans over Dagen, men derimod Kan­ tatemusik, opført af et Kor under Ledsagelse af et In­ strumental-Ensemble; et Orgel, endda et betydeligt In­ strument, var bestilt og sat i Arbejde, men det var endnu langtfra færdigt, hvorfor man maatte lade „koncerte­ rende Musik“ lyde ogsaa paa Steder, hvor maaske ellers Orgelet vilde have sat ind. De Sangere og Musikanter, der udførte denne Musik, var anbragt paa et i Hast sam ­ mentømret Pulpitur; det stod nede i Kirken og „vanhel­ dede“ denne, da Festdagene var forbi, hvorfor det fjer­ nedes i 1659.1 Paa Orgelet var der tænkt allerede Aaret før Indviel­ sen, i 1655. Trods vanskelige økonomiske Tider ønskede Konsistorium, hvorunder den nye „Regens-Kirke“ kom til at sortere, at det skulde være et saa stort og smukt Instrument som mulig; et saadant var ingen i Danmark levende Orgelbygger, efter at Christian den Fjerdes be­ rømte Mester Johan Lorentz faa Aar i Forvejen havde lukket sine. Øjne, i Stand til at præstere, og det var da

Made with