HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 4 9 Hamborg ca. 1760, idet operaen opførtes af Mingottis selskab i Hamborg 1746 med komponisten i titelrollen. Tem istocles parti blev i København sunget af Christoph de Hager. 46) Overskou: Skueplads II, s. 185, 195. — Krogh: Holberg, s. 349— 52. — Krogh: Teatermusik, s. 20, 79—84. 47) Panum og Behrend: Musikhistorie I, s. 643. —• Eibe: Gluck og Danmark, sp. 4—5. — I Kiøbenhavns Post-Rytter for den 7. april 1749 averteres det, at der den 9. april i anledning af kron­ prinsens „Høylyksalige Fødsel v o rd er-------------- forestillet en Dram- matisk Digt kaldet Gudernes Trætte“. Udelukket er det ikke, at uropførelsen af det Gluck’ske festspil først fandt sted den her nævnte dag, og at koncerten den 12. marts formede sig som en optræden af de forskellige kunstnere hver for sig, se Muller: Gluck, s. 12— 13. — Alfred Loewenherg. Annals of Opera (Cam- bridge 1943), s. 107. 4S) E lling: Maskespil, s. 54—55. 49) E lling: Maskespil, s.54. 50) Fabris: Instruction. Indledningen, s. 35. 51) Riemann: Musik-Lexikon, s. 853. — Krogh: Gluck, sp. 1—4. 52) E lling: Maskespil, s.133—34, note 32. 53) Krogh: Gluck, sp. 1—3. 54) Harald Jørgensen: Louise (1724—51). Dansk biografisk Leksikon XIV (København 1938), s. 490. 55) Krogh: Forudsætninger, s. 23—33. — Krogh: Tivolipantom i­ men, s. 60—62. — Elling: Pompeati, s. 369— 77. — Elling: Maske­ spil, s. 45— 62. —- Helissen: Harlekin, s. 88, 91, 102—05, 110—17. — Den senere i afsnittet om talte pantom ime „Der wegen seiner Liebste desperat gemachte Arlekin“ er trykt i København (uden angivelse af år) hos „Johann Christoph Groth w ohnhaft auf dem U lfeld s-P latz“. På titelbladet betegnes den som „Ein neu Pantamo- m isches Lust-Spiel. Componiret von Signori Pompiati“. Der er indlagt to arier i denne pantom ime. Medens teksten i øvrigt, som den i såvel grammatikalsk som ortografisk henseende ikke helt ulastelige titel med tilføjelse antyder, er holdt på tysk, gengives den ene af arierne på fransk og den anden på dansk. Det tør vel antages, at sidstnævnte arie er sunget på italiensk, hvor indholdet forhåbentlig tager sig lidt bedre ud end i den danske oversættelse, der lyder sådan: „Falske Forræder, du har mit Hierte berøved — All den Pine som jeg føler kommer allene fra dig“. — Navnet U lfelds Plads ændredes ved kgl. reskript af 31. ju li 1841 til Grå- brødre Torv, se Ny Collegial-Tidende 1841 (København s. år), s. 655— 56.

4

Made with