HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 17 Københavns befolkning. En række af selskabets koncer­ ter blev holdt på Charlottenborg. Men herfra blev selska­ bet fordrevet af den italienske opera. Så flyttede selska­ bet til Bryggernes Lavshus, hvor det før havde haft til huse. I konkurrencen med italienerne kunne det dog ikke klare sig. Det førte en hensygnende tilværelse, og den 20. januar 1749 bekendtgør Iversen, at societetet „cesse­ rer“ med sine koncerter.36 Bryggernes Lavshus var beliggende ved hjørnet af Klosterstræde og Skindergade.37 Det var en stor og an­ selig bygning, en del af det for længst nedlagte Gråbrødre Kloster. Bygningens 1. etage rummede en forsamlings­ stue, dertil kontorer for bryggerlavet. I 2. etagen lå den store sal, hvor Det musikalske Societet holdt sine kon­ certer. Tidligere havde salen været brugt til lotteriets of­ fentlige trækning. Ligeledes ofte af stadens indvånere til baller og sluttede selskaber.38 Indgangen til huset, der ødelagdes ved englændernes bombardement 1807, var fra Klosterstræde. Efter ødelæggelsen blev bygningen gjort smallere, men dens vestlige facadelinje er endnu bevaret i baghuset i Skindergade 23.39 Om societetets triste endeligt siger Holberg udtrykke­ ligt, at det var de italienske spektakler, som slog fore­ tagendet omkuld, og han giver selskabet det eftermæle, at det „var yndet og admireret saavel af fremmede, som af egne Landsmænd, og det ikke uden Aarsag. Jeg kan vidne,“ føjer han til, „at den Musik som der til Afskeed blev forestilled sidste Uge, var saa prægtig og saa bevæ­ gelig, at jeg ingensteds paa mine Rejser haver hørt den bedre; og dog saae man fast ikke andre Tilhørere, end Skriver-Karle, Sye-Piger og Stue-Piger: Thi de saa kaldne honete Folk bivaanede alle det Italienske Opera“ (epistel 373).40 Da operaselskabet efter sæsonens afslutning i april 1748 tog bort fra København, rejste Scalabrini ikke med,

Made with