HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

16 Otto Mackeprang ber 1748.30 Det kongelige Teaters æra skriver sig fra den dag, og 200-året herfor fejredes i 1948 med en enestå­ ende kunstnerisk indsats fra teatrets side. Medens opfø­ relsen af det nye komediehus stod på, spillede de danske aktører på scenen i Store Kongensgade, som blev ledig i maj 1748. Naturligvis var ej heller von Quotens skuespillertrup begejstret for de konkurrerende operister. Men det ita­ lienske selskabs operaopførelser var internationalt set af høj kvalitet. Og følgen af den vakte musikbegejstring blev, at der lagdes større vægt på det musikalske ved tea­ terforestillingerne i hovedstaden. Det er således ganske betegnende, at von Quoten reklamerer med, at der ved forestillingen den 29. januar 1748 synges en arie i hver mellemakt. Også andre musikalske ydelser kom tid efter anden til på scenen i Store Kongensgade.31 For de dan­ ske aktører var det især C. A. Thielo, truppens første direktør, som virkede for indlæg af musikalsk art på teatret.32 Det må dog sikkert opfattes som en demonstra­ tion over for italienernes virksomhed, at von Quoten allerede den 27. februar 1748 optog „Kilderejsen“ på sit repertoire,33 uanset at komedien egentlig former sig som en parodi på de operaforestillinger, et tysk selskab gav på Københavns Slot 1721—23.34 Holberg havde jo netop peget på, at denne komedie ville være bekvem at fore- stilles som modvægt mod italienerne. Og de danske ak­ tører fulgte den 30. juni 1749 efter med en opførelse af samme komedie,35 som holdtes på repertoiret al den tid, italienerne lod deres toner høre i København. For „Det musikalske Societet“ blev italienernes besøg katastrofalt. Dette selskab, der blev stiftet i 1744, havde til eneste øjemed „at bringe Musiquen blandt vore Landsmænd i Flor“. Selskabet, hvis ledelse var lagt i hænderne på den tidligere omtalte kantor J. E. Iversen, betød ikke så lidt for udbredelsen af god musik blandt

Made with