HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Philip Rosenstand-Goiskes Efterretninger

1 9 1

1785. Marts. En Frue Bær ent hs ,39 som for sine udviiste Talenter udi Tegne Konsten blev antagen for 2 Aar siden som Medlem af Mahler-Academiet, haver offereret Hendes Mayestæt Dronningen 2 Pragtstycker, hvilke med saa me­ gen Behag ere modtagne, at hun blev foræret et Sølv Caffe Service med Hendes Mayest. Vaaben og Navn. 1785. Marts. Hans Kongl. Høyhed Kronprinsen har forundt Forfat­ teren af den saa kaldte Wandsbecker Bothe eller Asmus oinnia sua secum portans en Pension af 200 Rdl. aarlig. Author er en Student, navnl. Claudius 40 som er meget nøysom og vil ei have rneere end han netop behøver. Hans Giftermaal tiener til Beviis paa, at han ei vælger meget. Han kom for nogle Aar siden at besøge en af sine Venner, som var Præst paa Landet; blant andet falt Samtalen paa at gifte sig og Præsten syntes, at Claudius vel kunde fortiene en Kone; Ja men, sagde han og gik saa ud, da Folk gik til Kirke. Een af Bønder Pigerne, som mødte ham, stoed ham meget gott an og uden Op­ hold spurgte han hende strax, om hun hafte Lyst at gifte sig med ham; hun blev forundret over dette Spørsmaal; bad sig Tiid ud at betænke sig, som han og tilstoed hende; han tilkiendegav sine Tanker for Præsten, som talte med Pigens Forældre, og Partiet blev fuldført. -—- De leve meget vel med hinanden. 39) Magdalene Margrethe Bårens, f. Schåffer (1737— 1808), æg­ tede 1761 Kammerraad Johan Georg Bårens (fl8 0 1 ), blev 1779 Medlem af Kunstakadem iet og 1780 kongelig Blom stermalerinde. 4°) Mathias Claudius (1740— 1815), den bekendte Oplysnings­ skribent, der alm indeligvis er kendt ved T ilnavnet „Der Wands­ becker Bothe“, hentet fra det af ham udgivne T idsskrift. Han æg­ tede 1772 Anna Rebekka Behn, Datter af en Tømmermand.

Made with