HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

H. og L. Ehrencron-M iiller

178

1786. Jun i.

Da Kronprindsessens Vogn forleden Dag stoed for­ spændt og hun færdig at træde derind udi, arriverede det, at en Student, som stoed derved, faldt om i et hæftig Slag; Løberen blev ved Synet derved saa forskræcket, at han faldt i en stærk Besvimelse, men til Lycke blev Hen­ des Kongl. Høyhed opholdt saa længe, at de Svage alt vare bragte af Vejen. Saadanne Ubehageligheder ere ei at forekomme, men det er u-troeligt, at udi Alleen til Friderichsberg, som ofte passeres af Herskabet, ligger Betlere, som ere Vandskabninger og ilde tilreedte af Syg­ domme og Saar, u-agtet en Patrol holdes til at see Alleen ryddelig. 1786. Juli. Ved den Reise, som Hans Kongl. Høyhed Kronprindsen udi forrige Maaned foretog til Slagelse og Nestwed for at see Regimenterne exercere, kom han om Morgenen Kl. 6 til Herlufsholm for at ville besee den adelige Skoele. At hverken Lærerne eller D iscip lene vare af Sengen paa den Tiid, fandt Hans Kongl. Høyhed lidet passende med Studerendes Levemaade, om hvilke man pleier at sige, at Morgenstunden er Muusernes Ven. Kronprindsen gik med sin Følge omkring og besaae hvad han vilde, og drog bort uden at tale med nogen af Lærerne. 1787. Februar. I Anledning af Kronprindsens Fødselsfæ st blev i den­ ne Maaned holdt et stort Bal paa Giethuuset. De Konge­ lige Herskaber undtagen Kongen vare nærværende. Uag­ tet Serviser og Lysning blev frie givet, saa kostede det hver Mand 3 Rdl. og for hvert Fruentimmer 2 Rdl. De fremmede og kostbare Retter og V iine giorde Omkost­ ningerne saa svære, hvilke skal have været det eeneste, der mindre behagede Kronprindsen. I øvrigt dandsede Herskabet uden Persons Anseelse, og ved Bordet blev

Made with