HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

176 H. og L. Ehrencron-M iiller den skadelige Brug af fremmede Overdaadigheds Varer, herpaa tiener til Beviis, at da en Mand til sin Huushold- ning hafte forskrevet en deel fremmede Meubler, som han efter et vist Privilegium hafte T illadelse at indføre og han maatte forlade Kiøbenhavn, bleve de foreviste til Kiøbs for Hoffet. Men dette fandt dem al for kostbare. Nogle, som ellers hafte Lyst til at kiøbe dem, undsaae sig nu for at besidde dem og maae de vel igien udføres. Dette er et temmelig tydelig Beviis paa, hvor høyt Over- daadigheden har været dreven, men tillige en behagelig Styrke for den Sandhed, at de Mægtiges Exempel virker meere end Love. 1786. Maj. Høytideligheder ved Hendes Kongl. Høyhed Kronprin­ sessen s 7 Formæling fortæller de offen tlige Tidender. Som et særdeles Beviis paa den Kierlighed, Kongen bærer for hende anmærker man, at Hans Majestæt ved Taffelet overloed hende sit Sæde, hvilken Naade icke nogen til­ forn skal være viist. Hendes Hofstat er ei bleven forøget undtagen med en Kammer-Frue, som er en Enke efter Forvalter Møller paa Sorøe .8 Der bliver ingen Princesse- Styr betalt, men Kongen lader Hertugen anviise Ren­ terne af dens Beløb, som man anseer at være 6000 Kdl. aarlig. Da ingen særdeles Hofholdning for det høye Par bliver anlagt, saa forøges ei heller Appanagen, thi Cava- lerer, Damer og Betiente lønnes af den Kongl. Cassa. Uagtet heele Indretningen ved Formæ lings-Acten sva­ rede fuldkommen til dens Værdighed, saa kiendte man paa Cavallerenes Klædedragt, at ved de Kongl. Personers høye Exempler al Luxus deri er afskaffet. Endog Her­ tugen selv hafte alleene en Klædeskiordel uden Bordering 7) Prinsesse Louise Augusta ægtede 27/5 1786 Hertug Frederich Christian af Augustenborg. 8) Hun findes ikke anført i Hof- og Statskalenderen.

Made with