HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Om Børsens dragespir 153 skud og flyvendes ild, små og store medregnet de opsti­ gende raketter .9 Og da Christian 4. senere fejrede det store bilager, den udvalgte Prins Christians bryllupsfest, blev fyrværkeriet 10. oktober 1634 under arkelimester Christopher Schwenkes ledelse til en hel tragedie om dyderne og lasterne, som spilledes i tre akter og forevi­ gedes i et par kobberstik, der illustrerede den senere udgivne festberetn ing .10 Også her forekom foruden me­ get andet ildsprudende drager. I udlandet frembragte renaissancetiden en rig littera­ tur om krudtets anvendelse til krig og fest, og fyrværke­ riet blev heller ikke helt glemt i et dansk pragtværk, Jo­ han Arentsches bog om krigskunsten, som foreligger i et af forfatteren til Frederik 2. skænket manuskript samt i et eneste trykt exemplar fra Lorentz Benedichts officin 1578. Randnoter viser, at det sidstnævnte er blevet stu­ deret af Christian 4 .11 Med alt dette in mente kan der ikke være tvivl om, at børsspirets dyr er fyrværkeridrager. Man har stun ­ dom antydet, at de skulde være kinesiske af herkomst og kunde opfattes som et tidligt resultat af Danmarks nye handelsforbindelser med Østen. Kun to år før spirarbej­ dets begyndelse var Ove Giedde vendt hjem fra sit togt til Ceylon og Trankebar, og omtrent ved denne tid er vel også de første prøver på blådekoreret kinesisk por­ celæn nået til Danmark. Det er ikke udelukket, at man 9) August Erich: Christian 4.s Kroning 1596, oversat til dansk af Anders Bentsen Dalin, København. — Sml. Torben Krogh: Op­ togsbillede for Christian IVs Kroningsfest, Tilskueren 1938, II, s. 197 f. 10) Jørgen Holst: Triumphus nuptialis Danicus, København 1648. — Fyrværkeribillederne er gengivne i oversættelsen af Charles Ogiers beretning, Memoirer og Breve XX, 1914. Jvf. C. Bruun: Kjø- benhavn, I, s. 613 (sm l. s. 480). 11) Både ms. og tryk findes i Det kgl. Bibliotek. — R. Paulli: Lorentz Benedicht, 1920, s. 56 f.

Made with