HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

OM BØRSENS DRAGESPIR Af C HR . A X E L J E N S E N B ørsen er som bekendt en i høj grad restaureret byg­ ning. Dens oprindelige gule, rødflammede mursten er 1880— 88 fornyede med moderne „Verblendsten“, dens sandstenssku lpturer, der atter og atter var reparerede og ophuggede, er sidst 1902—06 afløste af kopier, hvis figurlige detailler er stærkt prægede af det 19. århun­ dredes maner, og med en så udsat bygningsdel som sp i­ ret har det naturligvis gentagne gange været galt fat. Allerede 1728, et hundredår efter dets rejsning, var de tre forgyldte kongekroner og de tre kobberkugler, som pryder den 9 alen (5,65 m) lange fløjstang, beskadigede af vejr og vind, og halvtredsindstyve år senere blev hele spiret fornyet, efter først at have været dømt til fuld­ stændigt at forsvinde. Hofbygmester C. D. Anthon fore­ slog 1772 at erstatte det med en kuppel, og bygnings­ d irektionens medlemmer var uenige om problemet. Men den berømte arkitekt C. F. Harsdorff gik stærkt i bre­ chen for dets bevaring, „da Taarnet og Spiret ikke alene svarer til det hele af Bygningen og dens emblematiske Composition, men passer tillige saa nøje dermed, at det for sit væsentlige Forhold med Bygningens Bestemmelse kan anses som en Zirat og Raritet i sin Slags af den nordiske Mytologi“. Yderligere anførte spirtilhængerne, „at en Kuppel er saa uegentlig med Bygningen, at intet

10

Made with