HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Fabriksarbejderes og arbejdsmænds vilkår

1 2 7

sam lede befolkning, et forhold, som yderligere under­ bygger min påstand om, at nævnte år ikke kan betragtes som unormalt dårligt for den mindre bemidlede del af den københavnske befolkning. Betragter vi noget nærmere kolonnerne i tabel 8, fin ­ der man, at antallet af de fast forsørgede ikke fremviser meget betydelige svingninger. Mængden af personer un­ der denne kategori ligger alm indeligvis mellem 6000 og 8000. Betydelig mere elastisk er kolonnen: de m idler­ tidigt forsørgede; her er tale om svingninger mellem ca. 2600 og godt 7000. De største svingninger fremviser dog kolonnen: temporær brød- og pengehjælp. Her er tale om spring fra omkring 2000 til over 15.000. Der kan ikke være tvivl om, at vi her står over for en talrække, som meget fintmærkende afspejler de økonom iske vilkår blandt den mindre bemidlede del af den københavnske befolkning, og det vil i det væ­ sentligste sige arbejdsmændene og fabriksarbejderne. Ved dyrtid, arbejdsløshed og andre ekstraordinære for­ hold blev arbejderne og deres fam ilier henvist til fattig­ væsenet, og den største del af dem modtog den m idler­ tidige understøttelse i form af temporær penge- og brød­ hjælp. Jeg har derfor i fig. 1 tegnet en kurve (nr. II) over antallet af personer, der modtog denne ydelse, og vil mene, at vi her har en kurve, som langt sikrere end et udregnet indekstal for arbejdernes realløn giver et billede af de økonom iske konjunkturer for arbejderbe­ folkningen som helhed. Hvis denne antagelse er rigtig, har de økonom iske vilkår for arbejderne været slettest ved 1850ernes midte og i årene fra 1864 til 1870— 71. Herefter skulle der være tale om en anselig forbedring i deres vilkår. Ved en sammenligning mellem budgetkurven (kurve nr. I) og kurve nr. II kan man ikke vente nogen gennem­ ført parallelisme, idet arbejdernes økonom iske vilkår

Made with