HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Fabriksarbejderes og arbejdsmænds vilkår 1 2 3 tes som en autentisk Opgørelse af, hvad den gennem sn it­ lige aarlige Arbejdsløn har været i Perioden 1860— 72 og har saaledes en høj Grad af h istorisk Interesse“.43 Men anderledes var det ifølge Scharling med prisniveauet. 1872 var det første år, hvor prisstigningen for alvor satte ind, og på grundlag af Falbe Hansens udregninger satte han denne prisstign ing for året 1871 til kun omtrent 2Vz %, men for det følgende til hele 10 %. „At under disse Om­ stændigheder den sædvanlige Arbejdsløn ikke længere kunde strække til til det sædvanlige Forbrug, er klart“. Dette m isforhold stod imidlertid ikke arbejderne ganske klart og førte derfor ikke til nogen væsentlig forandring i deres huslige økonomi og navnlig ikke til en ind­ skrænkning af det vanlige forbrug. Det var derfor ikke at undre sig over, at arbejderne på det tidspunkt, da be­ svarelserne udfyldtes, i almindelighed opgaves at være forgældede. Lønningerne var i 1872 i virkeligheden ikke tilstrækkelige til et tarveligt udkomme.44 Med det kendskab, vi i dag har til pris- og lønnings­ bevægelserne i 1872 og tiden forud derfor, lader denne op fattelse sig ikke længere opretholde. Allerede i 1860- erne var der tale om en vis lønstigning, og det ligger uden for enhver tvivl, at en kraftigt opadgående lønbe­ vægelse satte ind allerede i 1872 for i de følgende år at fortsættes med endnu større styrke.45 Vi kan således pege på, at Jørgen Pedersen for 1870erne angiver lønnings­ rækker for 6 kategorier af københavnske arbejdsmænd, hvoraf de 3 opnår en ikke uvæsentlig forøgelse af løn­ ningerne netop i 1872.46 Betragter vi derefter arbejdernes leveomkostninger i videste forstand, er der ingen grund til at antage, at 1872 sku lle have været et usædvanlig dyrt år. Nu er forholdet ganske vist det, at vi er uheldigt stillet for Københavns vedkommende, fordi man her har for få prisoplysninger

Made with