HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

116 R. W illerslev indkomst på 331 rd. og en udgift til post II og III på 314 rd. Det ser utroligt ud, og det kan simpelthen ikke være muligt. Det er utænkeligt, at disse 14 arbejderfamilier sku lle have brugt 95 % af fam iliens indkomst til disse to udgiftsposter. Lad os et øjeblik betragte den gennem sn itlige arbej­ derfam ilie“, der er omtalt ovenfor. Som det vil erindres, var den procentvise udgift til fødevarer, brændevin og tobak beregnet til 67,5 %. Denne procentsats er i sig selv umådelig høj, men at den stort set må gælde for arbej­ derfamilier, hvor konen in tet tjente eller kun tjen te lidt ved mere tilfæ ld igt arbejde, fremgår deraf, at den gen­ nem sn itlige fødevareudgift pr. fam iliemedlem lå så lavt som knapt 12 sk. daglig, hvad der af samtiden betrag­ tedes nær eksistensm inimum . Procentsatsens rigtighed bestyrkes yderligere ved de forsøg, som henholdsvis formanden for Holmens Sogns Understøttelsesforening, cigarfabrikant Rasmussen, og stråhattefabrikant Børresen gjorde på at vurdere føde­ midlernes andel i arbejdernes sam lede budget. Den før­ ste kom til det resultat, at disse plus brændevin og tobak udgjorde 65% af budgettet, Børresen mente 68% og Max Rasmussen 75 %. Går vi ud fra 67,5 % til levnedsm idler, brændevin og tobak, må vi for brændsel m. m. ifølge de tilgængelige oplysninger lægge 40—50 rd., d. v. s. 12— 15 % af bud­ gettets værdi. Vi kommer derefter til det resultat, at den „gennemsnitlige arbejderfam ilie“ har brugt 80— 83 % til post II og III. Men herfra og til de nævnte 95 % er der et langt spring. Det er sandsyn ligt, at der må foreligge en fejl i materialet. Men hvor ligger fejlen? Det er na­ turligvis umuligt at eftervise med sikkerhed, men vi kan dog sige, at der ikke ligger noget som helst usandsyn ligt i en udgift til post II og III på 331 rd. Trækker vi her­ fra omkring 50 rd. til brændsel m. m. og omkring 25 rd.

Made with