HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

108 R. W illerslev eetværelses lejligheder, eller 15 % af sam tlige lejlighe­ der, med 2,5 personer gennem sn itlig i hver lejlighed. Man kan regne med, at mellem Vz og V 4 af disse eetvæ­ relses lejligheder hverken havde selvstændigt køkken el­ ler adgang til fæ lleskøkken .21 Yderligere kan tilføjes, at i 1885 havde godt 16% af samtlige toværelses lejlighe­ der logerende.22 Det er adsk illigt vanskeligere at blive klar over udgif­ ten til fødemidler, idet denne udgiftspost på tabellen er slået sammen med udgifterne til brændevin og tobak. Det er tilfæ ldet for 9 af budgetterne, i 9 andre tilfæ lde er disse udgifter slået sammen med udgifterne til brænd­ sel, lys og renlighed og i 1 tilfæ lde yderligere med om­ kostningerne til klæder. Man vil dog kunne skønne, at der er tale om meget varierende udgifter til levnedsm id­ ler. Anslår vi ud fra de foreliggende tal den gennem sn it­ lige udgift til brændsel, belysning og renlighed til om­ kring 50 rd., vil vi finde, at post II varierer mellem 148 rd. 64 sk. og 400 rd. For de 9 fam ilier, hvor post II er opgjort særskilt, er den gennem sn itlige udgift 210 rd. Hvad siger nu disse tal os om arbejdernes „madstan­ dard“ ? Uden andre holdepunkter er de ikke meget op­ lysende, men sådanne holdepunkter har vi imidlertid dels i de i større alm indelighed holdte udtalelser, som arbejdsgivere, forstandere for fattigd istrikterne og for forsørgelsesforeningerne m. fl. knyttede til skemaet, dels i nogle detaillerede husholdningsregnskaber, som Dansk Arbejdersamfund indsendte. Arbejdsgivernes få udtalelser går i det store og hele ud på, at arbejdernes kost er god og nærende. En enkelt af fattigforstanderne er delvis af samme mening. „En ordentlig Arbejderfam ilie lever i Reglen af god og sund Føde — de kolde Maaltider er ofte langt mere luksuriøse hos denne K lasse end hos de mere bemidlede. Kaffe er

Made with