HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

106 R. W illerslev faglærte arbejdere i København „antagelig afbildes godt“ ved at multiplicere daglønnen for arbejdsmænd hos Ja­ cob Holm og Sønner med 300, hvilket forudsætter be­ skæ ftigelse hele året rundt. Jørgen Pedersen kommer derefter til det resultat, at årslønnen for arbejdsmænd i 1872 har ligget på knapt 250 rd.16 Selv om Jørgen Pe­ dersens konk lusion er urigtig — hvad jeg er mest til­ bøjelig til at antage — så står det dog fast, at arbejds- mændene ved Jacob Holm og Sønner under forudsætning af fuld beskæ ftigelse havde en årsindtægt på knapt 250 rd., medens den lavest opgivne årsindtægt her ligger paa 288 rd. Det er en ting, der dels bestyrker vor tiltro til materialets pålidelighed og anvendelighed, dels viser, at arbejderne på Frederiksberg ikke har været dårligere lønnet end en række kolleger i København. For 10 af budgetterne har hustruen ikke haft nogen indtægt, hvil­ ket i øvrigt i kun to tilfæ lde er begrundet med, at hun er svag. I de 9 tilfæ lde, hvor hustruen angives at have haft en indtægt, er den i nogle tilfæ lde ikke nøjagtigt angivet og derfor skønsmæssigt anslået, hvilket ved op­ gørelsen af fam iliens sam lede indtægt er markeret ved et ca. Det vil bemærkes, at der ikke anføres indtægter for børnene, formentlig fordi intervieweren ikke har spurgt herom. Det er im idlertid et spørgsmål, vi skal vende tilbage til senere. Det fremgår af tabellen, at fam iliens sam lede indtægt varierer mellem 300 og 504 rd. Den gennem sn itlige ind ­ komst for de 19 fam ilier er 337 rd. Hvad nu først udgif­ terne til bolig angår, da ligger de på et temmelig stabilt niveau, idet den laveste hu sleje var 54 rd. og den højeste 78 rd. Gennemsnittet for de 19 fam ilier var 65 rd. eller 19,3 % af den gennem sn itlige indkomst. Nu drejer det sig jo om fam ilier, der er bosiddende på Frederiksberg, og netop med hensyn til huslejeudgifterne kunne man vente større uoverensstemmelse i sammenligning med de

Made with