HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Fabriksarbejderes og arbejdsmænds vilkår p ()l læge Valdemar Nielsen som formand, som efter at have indhentet de fornødne oplysninger indsendte 20 besva­ relser af skema C indeholdende oplysninger om 70 ar­ bejderfam ilier.8 Det vil imidlertid allerede af det her meddelte fremgå, at 1. kreds har søgt at bearbejde det indkomne materiale, så vi på nogle få undtagelser nær ikke står overfor førstehåndsmeddelelser fra arbejder­ nes side. Anderledes med meddelelserne fra 4. kreds. Her interviewede man 20 forskellige arbejdere om deres øko­ nom iske forhold uden at bearbejde stoffet, og det er bl. a. disse interviews, som ligger til grund for den fø l­ gende fremstilling. Til disse interviews er der ikke taget hensyn i den før omtalte publikation fra indenrigsm ini­ steriet. fordi Dansk Arbejdersamfunds 4. kreds omfat­ tede Frederiksberg, der dengang var en såkaldt handels­ p lads.9 At Frederiksberg imidlertid, hvad arbejdernes v il­ kår angår, må regnes med til København, vil der blive gjort nærmere rede for i det følgende. Det første spørgsmål, der må klares, er: hvor store var arbejdernes lønninger? På grundlag af opgivelserne i skema A fremlægges oplysninger for omkring 380 ar­ bejderes dagløn. / Dagløn f or københavnske fabri ksarbej dere og arbejds- mænd i 1872. T a b e l 1.

Helår 5 mk. 8 sk.

Sommer

Vinter

35 (heraf 34 fabriksarb.) 12 (arbejdsmænd) ...... 30 (heraf 20 fabriksarb.) Antal arbejdere ^ / 16 murerarbejdsmænd ^ 1 17 bryggerkarle ) 137 (heraf 122 på kem. fabrik) 30 (arbejdsmænd) ........................ 50 (arbejdsmænd) ........................ 6 (fabriksarb.) ............................. 60 (fabriksarb.) .............................

5 mk. 8 sk. 5 mk.

6 mk.

. 6 mk. 8 sk. 6 mk. 7 mk. 7 mk. 7 mk. 5 mk.

6 mk. 8 sk.

5 mk. 8 sk. 6 mk.

7 mk. 4 sk.

Made with