HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 91 1000 Rdl., af Orgelbyggeren P. U. F. Demant, der i de Aar opholdt sig i København, hvor han udførte flere til­ svarende Arbejder, men som i øvrigt havde Værksted i Dalum ved Odense, men siden ses der ikke at være ofret noget paa det, maaske fordi det efter Tidens Syn paa Sagen ikke var det værd. Den udpræget barokke Orgel­ type, som dette Instrument repræsenterede, svarede kun lidt til denne Periodes Krav om romantiserede Klangfar­ ver af orkesterimiterende Karakter; derfor gik det, som det gik, men vi vilde nok i vor Tid have ønsket, at Tri­ n itatis Kirkes Orgel havde været bevaret, nogenlunde som dets Bygmester havde efterladt det. Det vilde have givet os et Kendskab til Orgelbygningen i Danmark i Barok-Perioden, som vi nu maa være foruden. I 1861 var Orglet saa langt nede, at Berggreen ikke mere kunde anvende det. Kort før Jul det nævnte Aar lejede man for 100 Rdl. om Aaret et mindre Orgel, der opstilledes i Kirken, og som skulde være til Raadighed for denne, indtil den blev i Stand til at skaffe sig et nyt Orgelværk. Udlejeren var den unge norskfødte Orgel­ bygger Knud Olsen, der et Par Aar i Forvejen havde grundlagt sit eget Firma i København. Det var ogsaa Knud Olsen, til hvem det overdroges at bygge det Orgel, der skulde afløse Carstens’ Instrument, naturligvis med Bibeholdelse af dets prægtige Facade. Det nye Orgel stod færdigt i 1871. Det havde, fordelt paa tre Manualer og Pedal, 36 klingende Stemmer53 og repræsenterede den Type, der, bl. a. ved Marcussen & Reuters Virke her i Landet i Aarhundredets første Halvdel var blevet den gængse, og som endnu, skønt romantiserende Elemen­ ter (Strygestemmer, m. v.) havde trængt sig ind, tog skyldigt Hensyn til Overklang og dermed til en koncis Helhedsvirkning, ved passende T ilsætning af Aliquot- og Miksturstemmer. Ved Berggreens Død i 1880 blev et Medlem af det for

Made with