292562977

63

sat ved lov eller kan godtgøres at være sædvanemæs­ sigt i tilsvarende tjenesteforhold uden for kommunen eller vedtages ved særlig beslutning af kommunalbe­ styrelsen. De pågældende har ingen rettigheder over for kommunen af den i pensionsvedtægt for Køben­ havns kommune angivne art.

J. H. SCHULTZ A/S KØBENHAVN

Made with FlippingBook - Online catalogs