minderige huse ocr

Animated publication

MINDERIGE HUSE

KENDTE MÆND OG KVINDERS BOLIGER

UDDRAGET AF

KJØBENHAVNS VE JV ISERE 1770 — 1870

KRAKS VEJVISER KJØBENHAVN

Jpy,

I N D H O L D

Side

Forord................................................................................................... 7 Hus-Register: Indledning til Hus-Register................................................... 21 Kjøbenhavn................................................................................... 25 Frederiksberg.............................................................................. 122 Person-Register: Indledning til Person-Register............................................... 131 Alfabetisk Fortegnelse over de optagne Mænd og Kvinder med disses Adresser........................................................... 133

I M S 8 1 ,

\

*v

rv

<~

3r

*■

*

1

*

r-~ P>•.'•«• •

*‘ -r.l,

*

ftSwe

__

i

. ._ ,. ...

FORORD

D e n , der for første Gang blader i en gammel Vejviser, vil med Forundring se, hvor mange kendte Navne der træder ham i Møde fra de gulnede Blade. Byen var kun lille i Sammenligning med Nutidens Kjøbenhavn, og Vejviserens Udvalg blandt dens Beboere var foretaget med skønsom Kritik. Og disse kendte Navne faar en ejendommelig Farve og træder ham ligesom nærmere ved den Maade, hvorpaa de er opført. For vor Tids Mennesker er Adam Oehlen- schlæger slet og ret Digteren O. I Samtidens Vejviser er han „Oehlenschlager A., Dr. phil., Conferentsraad og Pro­ fessor, Assessor Consistorii ved Khhvn.s Universitet, Stor­ kors af Dannebrog og Dannebrogsmand, Storkors af Nord­ stjernen, Storkors af St. Olafs-Ordenen, Ridder af den preussiske Orden pour le mérite, Ridder af Æreslegionen og Officer af den Belgiske Leopoldsorden, Amaliegade 126.“ Vanskeligere er Genkendelsen, naar det er en vordende Berømthed, hvis Adresse man støder paa: „Andersen H C (land. Philos., store Kongensgade 68“ , „Pætgcs, Kgl. Skue­ spillerinde, Holmcnsgade 121“ eller „Rasmussen L, kgl. Figuranlinde, Borgergade 105“ . Jo mere man blader i den gamle Bog, des mere befolkes den levende By omkring en af Minder. Det er jo de Gader, hvori vi daglig færdes, for en stor Del de Bygninger, der endnu huser vore Hjem og vort Arbejde. Men det er foreløbig et Virvar af Minder, der møder Læseren. Mange af Gadenavnene er ændret i nyere Tid, Husene er betegnet ved Matrikelnumre, der for en stor Del er forandret, ja hvis Vejviseren er ældre end 1807, er de saa at sige alle forandret.

8 Det cr vor Hensigt med denne lille Bog at vise Vej i delte Mindernes Virvar. Den er ikke saa meget skrevet for „de Lærde", der forlængst har inddraget de gamle Vejvisere blandt Hovedkilderne lil Kjøbenhavns Historie; den er skrevet for den jevne Borger, som holder af sin By, den, der trods Brande og Bombardement, trods de senere Aartiers livlige Byggeperioder endnu inden for de forsvundne Volde i saa høj Grad er „den glimrende Handelspcriodes" og „den litterære Guldalders" By. Af Vejviserens første 100 Aargangc (1770-1870) har vi gjort et Uddrag af Adresser og ordnet og bearbejdet dem paa en saadan Maade, at enhver med Bogen i Haanden kan gennemvandre Byens Gader og genkalde sig Byens Historie i disse hundrede Aar. Valget af denne Periode støtter sig ikke blot til det smukke runde Tal. Mod Slutningen af Hundredaarct indføres de nuværende Gade- Numre (Vejviser 1861) og Vejviseren faar sit Hus-Register (1864), hvilket tilsammen letter Brugen af Vejviseren meget for vor Tids Mennesker. Men ogsaa rent historisk udgør den valgte Periode en naturlig afsluttet Helhed, der begynder med den Slru- enseeske Reformtid og slutter umiddelbart før det „mo­ derne Gennembrud" og Kjøbenhavns begyndende Udvik­ ling fra Købstad til Storstad. Den omfatter Landborefoiv niernes og den store Handels Periode i det 18. Aarhundrcdes Slutning, den omfatter Digtningens og Kunstens Blomstring i det 19. Aarhundrcdes første Aartier, den omfatter den politiske og økonomiske Gennembrudstid og de to sles­ vigske Krige omkring Aarhundredets Midte. Fra disse Afsnit af vort Folks og vor Bys Historie har vi foretaget et Udvalg af de mest kendte Personligheder, Navne fra Statsstyrelsc, Politik, Videnskab, Krigshistorie, Kunst, Litteratur og Forretningsliv, noteret deres skiltende Adresser og ordnet dem saaledes, at der er fremkommet en lille Vejviser med Hus-Register og Person-Register, ledsaget af oplysende Bemærkninger, som gør Bogen let anvendelig.

9 Ved Udvalget af Personer har vi fulgt vort bedste Skøn. Vi har valgt dem efter den Klang, Navnene har bevaret i Eftertidens Øre, ikke efter den sociale Anseelse, de nød i Samtiden. Det er el broget Selskab, der befolker disse Blade. Der er Navne, som straaler langt ud over vort Lands Grænser: Thorvaldsen, Rask, H C Andersen, Ørsted, Søren Kicrkegaard; og der er Navne, som et let komisk Skær har bevaret fra Forglemmelse: Den „fyrglerlige" (Vej­ viseren kalder den „jammerlige") IIdebrands Histories For­ fatter Reiser, „Poeten fra Aabenraa" Behrend, Christian den Ottendes noget forstyrrede Raadgiver Jørgensen Jom- tou. Der er Mænd, som igennem lange Perioder indtog de første Pladser i Samfundet og derved sikrede sig mod Forglemmelse. Og der er andre, paa hvem Lyset faldt saa stærkt en enkelt Dag i deres Liv, at deres Navne alene af den Grund vil huskes: Boye Junge, der kommanderede Kjøbenhavns Brandvæsen under den store Ildebrand 1795; Niels Krog Bredal, som det store Teaterslag den 25. No­ vember 1771 har skænket et Eftermæle; Kaptajn Lassen paa „Prøvesten" og Løjtnant Anker fra Skanse Nr. 2. Eller de har ved en enkeli, tilsyneladende lille Frembrin­ gelse bevaret deres Navne fra at gaa af Minde: Overby, der skrev Socialistmarchen, Krøyer, som komponerede Melodien til „Der er et yndigt Land" og „Madam Man- gor" med sin Kogebog. Der er Mænd, som først Efter­ tiden har ydet Retfærdighed, som Sprogmanden Høvs- gaard, Vejviserens Stifter Agent Holck, Sættemaskinens Opfinder Chr. Sørensen eller Maleren H G F Holm, „Fal- tig-Holm", hvis Tegninger er blevet et af de smukkeste Minder om det gamle Kjøbenhavn. Og der er andre, hvis Ry for os kun er et Spejlbillede af Samtidens Beundring, først og fremmest Scenens store Navne fra Gert Londe- inann til Phister. Andre lever for os hovedsagelig gen­ nem de Institutioner, de bar efterladt sig — Geheime- raad Hiel instierne, Generalmajor Gassen, Peter Norden Sølling, Pastor Massmann, Grosserer Hans Puggaard;

10 andre Navne er bevarede gennem bydele eller Storbyg­ ninger, de har opført: Hauser, Bodenhoff, Peschicr, Erich- sen; eller Forretninger, der endnu bærer deres Navn: Jacob Holm, LP Holmblad, Søren Gyldendal, Burmeister, Dalhoff. Atter andre huskes for de Hjem, de grundlagde, der var Samlingssted for Tidens Førere paa Aandslivets eller Politikkens Omraade: Constantin Brun, Fr. Tutein, Waagepetersen, Alfred Hage og mange andre. Vi har i Bogen ikke blot medtaget Personer, der hele Livet igennem tilhørte vor By. Ogsaa de, der kun var flygtige Gæster i Vejviserens Spalter, er kommet med i Udvalget: berømte Udlændinge som Reverdil, Pilo, Jardin, Saly, Nordmanden Gunnerus, Holstenerne Hennings og Falck; andre fremragende Mænd og Kvinder, der allerede i en ung Alder for stedse forlod Kjøbenhavn: Diglerne Ingemann og Wilsler, Maleren Kiichler, Naturforskeren P W Lund, Skuespillerinden Caroline Walter, Danserinden Lucile Grahn. Nogle, som vi véd har boet i Kjøbenhavn, vil man ikke desto mindre savne i denne Bog, fordi deres Adresse aldrig har fundet Vej til Vejviseren. Del gælder f. Eks. Digterne Evald og Vessel, der formentlig ikke har slaael tilstrækkelig højt paa Straa i Samtiden. Det gælder en Række andre berømte Personligheder, som kun opholdt sig her i deres Studietid eller paa korte Besøg: A J Car­ stens, Georg Zoéga, Christian Hviid Bredahl, Steen Steen- sen Blicher, Emil Aaresirup, Carl Bagger, Jørgen Jiirgen- sen („Islands Konge"), Oberst Hans Helgesen og flere. Som en Mærkelighed kan nævnes, at ingen af de fire Hovedmænd i det natlige Drama den 17. Januar 1772 (Beringskjold, Køller, Eickstedt, Rantzau-Ascheberg) findes i den Vejviser, der udkom netop i de samme Dage. Mange af det af os valgte Hundredaars kendte Mænd og Kvinder har levet ud over dets Afslutning, 1870; vi har dog kun medtaget deres Adresser indtil dette Aar. Omvendt er Personer, hvis Hovedgerning falder efter

11 1870, ikke medtaget i denne Bog, selv om deres Navne og Adresser findes i de sidste Vejvisere forinden. Det var Tanken om en historisk Vejleder paa Fod­ vandringer i den gamle By, der gav os Ideen til denne Bog, og denne Idé er virkeliggjort i Hus-Registeret. Bo­ gens første Afsnit. Vi har her ordnet og betegnet de „Minderige IIuse“ paa samme Maade som i Nutidens Vejviser, saaledes at man i de fleste Tilfælde med Let­ hed kan genfinde den Bolig, der i de gamle Vejvisere er kendetegnet paa en for Nutidens Læser oftest uforslaaelig Maade. Kun har vi anbragt de frederiksbergske Gader for sig i Afdelingens Slutning. Frederiksberg var jo den­ gang i langt højere Grad end nu en By for sig. 'Vandrer man da Byens Gader igennem med denne Bog i Ilaanden, saa vil man vel først og fremmest standse ved de Huse, hvis historiske Karakter i Forvejen staar levende for en. Der er saaledes de Bygninger, der den Dag i Dag be­ nyttes som Embedsboliger: Slottene, Kasernerne, Charlot- lenborg, Bispegaarden, de to gamle Professorgaardc i store Kannikestræde (Nr. 11) o g ‘ i Universilctsgaarden, Kirur­ gisk Akademi. Andre af disse gamle Embedsboliger eksi­ sterer endnu, men har forandret Anvendelse: Frederiks Hospital, Fødsels- og Plejeslifteisen, Kadetakademierne i Bredgade (58, Frcderieiagade 24 og i del Brockdorffske Palæ paa Amalienborg, den polytekniske Læreanstalt i Studiestræde, der nu er Universitetsanneks. Atter andre er helt forsvundne: Professorboligerne ved Fiolstræde og Frue Kirkcgaard, der gik til Grunde ved Byens Bom­ bardement 1807, Vajsenhuset paa Nytorv, der brændte 1795, Veterinærskolen paa Kristianshavn, Botanisk Haves Direktørbolig bag Charlotlenborg, Garnisons Præslegaard i Bredgade, der nu har givet Plads for el Privalhus, Al­ mindeligt Hospital i Amaliegade og adskillige andre. En

12 særlig Stilling indtager Prinsens Palæ, der indtil ca. 1850 anvendtes som Bolig for særlig fortjente Mænd og derfor i Folkemunde kaldtes „De Adeliges Vartov1. Blandt Be­ boerne her træffer vi derfor Mænd fra alle Aandslivets og Stalsstyrelsens Omraader: Malerne Abildgaard, Erich- sen, Marstrand og (Konstantin Hansen, Arkitekterne Mcyn og C F Hansen, Lægerne Berger og Aaskov, Geografen Niebuhr, Statsmændene Osten og Guldberg, Generalerne Bftlow og Krogh. Ogsaa til de monopoliserede Fabrikker og Handels­ kompagnier var der ofte knyttet fast Bolig. Saaledes træf­ fer vi i det vestindiske Kompagnis Ejendom i Amaliegade, der stødte op til del Classenske Fideikommis’ endnu be­ varede smukke Huse, de lo Direktører i Kompagniet Hauser og (Konstantin Brun; og blandt Direktørerne for den kgl. Silkefabrik i Bredgade 34, 36 finder vi Etalsraad Niels Lunde Beiersen. Den største Nyhedens Interesse knytter sig dog her til Borgerskabets Boliger, og især til de Huse, der er skaanel mod Ild og Menneskers Fremfærd indtil denne Dag. Og­ saa mellem disse borgerlige Huse er der nogle, som i Forvejen har en historisk Karakter i Folks Bevidsthed, og som man straks vil opsøge: Borgmester Mathias Han­ sens Gaard (med Urette kaldes „Dyvekes Gaard“) paa Amagertorv Nr. 6, der har huset „Landsoldatcns" Kom­ ponist Emil Horneman og den talentfulde Læge og Kunstner Jens Bang, og den anden endnu bevarede Re- næssancegaard, Mikkel Vibes i Strandgade Nr. 30 og 32; der er Barokpalæerne i Amalienborgkvarteret fra Ene­ vældens Glanstid: Schimmelmanns, Bernstorffs, Revenl- lows, Moltkes, Tholt’s, Bargums og mange uden særligt Kendingsnavn, der endnu staar som et Monument om en Tid, hvis Sol lyste fra Versailles. Blandt Beboerne i disse træffer vi først og fremmest Foregangsmændene fra Re­ formperioden i det 18. Aarhundredes Slutning. Lige saa gode Bekendte af enhver Kjøbenhavner er de fornemme, stilfulde Gaarde fra Klassicismens Tid, de, der

13 endnu liell præger de fleste al de (lader, der genopbyg­ gedes eller Branden 1795. Mange af dem har indtil vore Dage i Folkemunde bevaret Bygherrens eller en kendt, mangeaarig Ejers Navn: Peschiers, Erichscns, Harsdorffs, Tutcins, Waagepelersens, Stemanns, Suhrs og Heerings’ Gaarde. I Kronprinsessegadekvarleret, der opførtes faa Aar senere, trøffer vi de store Navne fra Nationallibcral- ismcnsTid: Hvidt, H N Clausen, Hage, Lehmann, Krieger, Andræ, Monrad og flere. Vi ser, at det Hus, hvori Alfred Hage i 1848 log de slesvigholslenske Udsendinge i sin Varetægt mod den forbitrede Befolkning, var nuværende Nr. 20 i Kronprinsessegade. I samme Gades Nr. 28 min­ der en Tavle i Porten om, al L N Hvidt og A S Ørsted har boet i dette Hus. Af denne Bog vil man erfare, at Ejendommen tæller endnu en lang Række fremragende Mænd blandt sine Beboere: Søkortarkivets Stifter Admiral Løvenørn, Stadskonduktøren Rawert, der maa nævnes i Spidsen for dem, som genopbyggede den brændte By efter 1795, Juristen Gram, Arkæologen Worsaae, Gcheimeraad I P Trap og Marmorkirkens Bygmester F Meldahl. Man ser, al Weysc ikke blot har boet i det Hus — Nr. 36 — der endnu er opkaldt efter ham, men ogsaa, endda i en lang Aarrækkc, i samme Gådes Nr. 8. En særlig Karakter havde Beboelsen paa Kristianshavn med dets gamle Handelshuse: Bone, Behagen, Potter, Buntzcn, Brock, Holm, Broberg, II P Hansen. Al de gamle maleriske Kanalgader ogsaa dengang har udøvet en stærk Tiltrækning paa Kunstnerne, fremgaar klart af denne Bog. Men ogsaa uden for de aristokratiske Kvarlerer føres vi. Mange “af de Gader, der nu overvejende beboes af Smaafolk, husede tidligere ansete Mænd; selv i Magstræde træffer vi saa bekendte Beboere som Ove Malling, Peter Norden Sølling, Ole Johan Samsøe, Sarli og Fysikeren Lorenz. Og denne Gade hører ligesom flere andre, min­ dre fine Gader til dem, der bedst har bevaret Prøget fra hin Tid. Neppe mange har vidst, al Mozarts beundrede Hustru i cn Aarrækkc som Etatsraadinde Nissen har

14 boet i det endnu bevarede Hus paa Hjørnet af Lavendel- stræde og Hestemøl lestræde. Mest udslettet er det gamle Præg i Forstæderne og paa Frederiksberg. Men selv der staar en Del af de her i Bogen nævnte Huse endnu. Det gælder f. Eks. Landgaardene Grøndal, Godthaab, Allécnberg og Rolighed paa Frederiks­ berg (hvoximod Gaardcne Rolighed paa Østerbro og Kristi- anshavn er forsvundne); det gælder Marienlyst, hvorGnmdl- vigs Højskole fandtes, Bakkehuset, Ny Bakkegaard, flere af Villaerne i Rosenvænget, hvor Fru Heiberg, Krieger og flere boede. Og paa Vester- og Nørrebro var Bebyg­ gelsen med store Lejehuse begyndt inden Periodens Slut­ ning, 1870. Mange af de fra Litteraturen kendte Land­ steder paa Frederiksberg og Østerbro ( Møstings, Iselins, Balthasar Miintcrs, Gassens) har i øvrigt som Sommer­ boliger slet ikke været nævnt i Vejviseren. Om en stor Mængde af vore „Minderige Huse“ gælder det imidlertid, at de er gaaet alt Kødets Gang, saa al det Gade- og Matrikel-Nummer, der lier er anført, kun be­ tegner deres omtrentlige Beliggenhed. Om de Vink, der kan gives med Hensyn til Afgørelsen af, om et Hus er saa gammelt som den angivne Beboelse, henviser vi til Bemærkningerne foran Hus-Registret. Branden 1795 og Bombardementet 1807 lagde hele Kvarterer og Gader i Aske; enkelte af Gaderne opstod endda aldrig mere. Naar Scalabrini og Galeotti saaledes begge angives at have boet Højbroplads 7, inaa del erindres, at der er Tale om to forskellige Huse, idet Branden ligger imellem de to Tidspunkter. Andre er blevet Ofre for Byens Udvidelse og Modernisering. Paa Strøget, paa Kjøbmagergadc og i Bredgade staar kun faa borgerlige Huse uforandret fra den her omhandlede Tid. Den gamle Farvergade (undtagen Vartov), Didrik Badskjærs og Peder Madsens Gang, Brønd­ stræderne, Bag Hovedvagten er helt forsvundne, og af mange gamle Gader er der kun Rester tilbage. Mange af de forsvundne Huse hørte til Byens smuk­ keste og mest historiske; saaledes de, der har veget Plad

15 sen for Hauserplads (Suhms og Nachtegalls), Magasin du Nord, Hotel d’Angleterre, Privatbankens Hus paa Kon­ gens Nytorv, Hotel Phønix; mange mindes af nulevende med Vemod: Vajsenhuset og den kgl. Porcelænsfabriks Gaarde paa Kjøbinagergade, „De seks Søstre" ved Nybørs, Efterslægten paa Østergade, Duntzfeldts Gaard i Ainalie- gade. De tre gamle Huse, der forsvandt ved Opførelsen af Telefonselskabets Bygning paa Nørregade, havde været Bolig for mange af Landets bedsle Mænd. I et af dem opdagede H C Ørsted den elektriske Strøms Indvirkning paa Magnetnaalen. Hvor nu Folketeatret er opført, laa Assessor Hans Hegers Bryggergaard med Have ud til Vol­ den — kendt fra Oehlenschlægers Kærlighedshistorie. Huset Nr. 27 paa Nytorv har givet Plads for det store Hus mel­ lem Domhuset og Frederiksberggade. Fra dette gamle Hus vil mange mindes en Tavle, hvorpaa stod: „Søren Aabye Kierkegaard boede her fra sin Fødsel 5. Maj 1813 til 4. April 1848“ . Af denne Bog vil man dog se, at han i Vejviserne 1841 og 1843-44 har været opført med Adres­ sen Nørregade 38. Paa Krislianshavn, som i øvrigt hører til de bedst be­ varede Dele af Byen, savner man de to gamle Buntzenske Ejendomme, paa hvis Plads nu er opført Overgaden Nr. 2, 4 og Nr. 54, 50. Til dem knytter sig nogle af de bedst kendte Episoder i Familien Heiberg-Gyllembourgs Liv. Om ct tidligere Afsnit i denne Families Liv mindes man ved Huset paa Hjørnet af Amaliegade og Fredericiagade med de velbevarede smukke Gaard interiører. Herfra skri­ ver sig de af A I) Jørgensen udgivne Breve under den unge Heibcrgs første Udenlandsrejse. Hos den, der gennemvandrer vor Bys Gader, vækkes der saaledes gennem dette Afsnit af Bogen allerede ved første Øjekast en Fylde af Erindringer og Stemninger; maaske endnu mere hos den, der mellem de omhand­ lede gamle Huse finder sin egen Bolig eller sin egen Ejendom.

10 Bogens sidste Afsnit, Person-Registeret, er en alfa­ betisk Fortegnelse over alle de optagne Mænd og Kvindei. Med nogle faa Ord har vi søgt at antyde Aarsagen tjl, al han eller hun endnu mindes. De fleste, der i Ilus- Registret under Kaltesundet 11 læser „Rasmussen P K Auditør ved Søc-Etalens combinerede Ret“, vil have Brug for delte Register, der fortæller én, at del er Komponi­ sten til „Danmark, dejligst Vang og Yænge“ , man har med al gøre. Efter hvert Navn har vi dernæst anført Vedkommen­ des Adresser (anført med de nuværende Gadenavne og -numre) i Tidsfølge, saa al Registret bliver en Indholds­ fortegnelse til det foregaaende Afsnit. Slaar man de en­ kelte Adresser efter i dette og noterer de Stillinger, hvor­ med de paagældende har været benævnet i Vejviseren, samt de Aarstal, hvori Stillingsbetegnclscn skifter, faar man en kort, skematisk Levnedsbeskrivelse, der f. Eks. for Carl Berlings Vedkommende vil se saaledes ud: „1835 Fuldmægtig, 1830 Bestyrer af den bcrlingske Tidendes Contoir og Officin, 1840 tillige Bogtrykker, 1849 Etatsraad, Privatsecretair hos Ils. Majestæt Kongen, 1850 Geheimc-Etatsraad og Kammerherre, Gcneral- Casserer for Hs. Maj. Kongens Civiltiste, 1852 endvidere Rejsemarskal, 1857 tillige Generalintendant for den kgl. Civilliste, 1861 og fremdeles kun Kammerherre.“ Person-Registret giver, taget for sig alene, Anledning til adskillige Betragtninger over vore store Mænd, set fra en ny Side. Flyttehyppigheden er højst forskellig; et stort Antal af de nævnte Personer ejede selv Gaard og Grund; desuagtet vil man vistnok forbavses over det store Antal Flytninger i en By, der var overbefolket, af Volde og militære Paahud hindret i Udvidelser, og som neppe har havt nogen stor Lejeledighed. En Mand som Digteren Goldschmidt er i 30 Aar i Vejviseren opført med 14 skif­ tende Adresser (Vejviseren har endda ikke faaet dem alle med, da lian undertiden flyttede flere Gange i eet Aar). Sejr­ herren fra Fredericia, Biilow, opføres med 19 Boliger. Den

17 urolige Baggesen har i de fire Aar, hvori han er optaget i Vejviseren, haft lige saa mange Adresser. Naar mange af Tonekunstnerne i deres yngre Alder naisten hvert Aar skifter Opholdssted, turde det maaske slaa i Forbindelse med, at deres Virksomhed som Musikinformatorer ikke har gjort dem til yndede Lejere. Ogsaa de fattige Talen­ ter — Schaldemose, H G F Holm, Jacob Behrcnd og flere — fører en omflakkende Tilværelse i „Sidegadcrne“ ; der­ imod forlader „Handelscommis" Poul Chievilz kun sin Bolig i Aabenraa 5 i den korte Tid, da hansom Hjælpc- intcndanl deltog i Treaarskrigen. Branden 1795 har foraarsaget færre Flytninger, end man skulde ventet: kun godt en halv Snes. Nogle af dem, der ramtes af denne Ulykke, har aabenbart haft vanskeligt ved aller at finde et blivende Sted, saaledes kgl. Konfes- sionariui Baslholm, der i de følgende Aar stadig skifter Adresse, indtil han i 1801 forsvinder af Vejviseren (til Slagelse)?. Agent Erichsen flyttede efter Branden ind i Huset Kongens Nytorv 5, medens denne Ejendoms Byg­ mester og Ejer, Harsdorff, opførte Krichsens nye Palæ paa Brandtomten. Først og fremmest har vi dog tænkt os, at Person- Registret kunde blive et nyttigt og fornøjeligt Hjælpe­ middel ved Læsningen af hisloriskc Arbejder, og især af den Rigdom af Memoire- og Brevsamlinger, der med Rette slaar saa højt i Yndest i Nutiden, f disse Bøger finder man oftest Breve, Begivenheder, fuldførte Værker henført til et bestemt Tidspunkt, men uden Angivelse af Stedet. Maaske beskrives Stuerne, Møblerne, Haven uden for Vinduerne; Læseren faar et Glimt af et Interiør, som lian ikke kan henføre til noget kendt Sted. Her yder nu denne Bog ham en let Hjælp. Litteraturhistorien suppleres med Oplysning om, at Poul Møller skrev „Kunstneren mellem Oprørerne" og Henrik Hertz „Spare­ kassen"^ nuværende Nytorv Nr. 17; man ser, at Itiber- husmarehen er komponeret i Fiolstræde 23 og Lumbyes „Drømmebilleder" i Ny Kongensgade 17; at Bissen mo- 2

18 del lerede sin „Landsoldat" i Civiletatens Malcrialgaard ved Frederiksholms Kanal; al Hærens Organisator, Tschcr- ning, i det betydningsfulde Aar 1848 boede under Tag med Ochlcnschlæger og Hall i Nytorv 11; man ser, at General de Meza tilbragte sine sidste af Skuffelse og bit­ terhed formørkede Dage i Amaliegade 22, det samme Hus, hvori i 1838 Sejrherren fra Tripolis, Bille, og i 1850 Adam Ochlenschlæger havde lukket sine Øjne; og man ledes til at antage, al Dr. Ryge hvilede ud efter sine første Triumfer som Palnatoke og Hakon Jarl i store Kongens- gade 55, livor vi 14 Aar senere lradfer hans Forgænger i samme Roller, Frydcndahl, som Beboer. Og hvor ganske anderledes bliver ikke den Stemning levende for en, som gaar gennem et Brev eller en Dag­ bogsoptegnelse, naar man kender Stedet, hvor den Skri­ vende befandt sig, kan forestille sig Udsigten fra hans Vindue, Beskaffenheden af de Lyde, der er trængt op til ham, og saa fremdeles. Overalt i Bogen har vi ved korte Bemærkninger gjort Rede for de Tvivlssporgsmaal, der har rejst sig ved Tolk­ ningen af de gamle Vejviseres Angivelser. Vi har i Al­ mindelighed ikke indladt os paa at undersøge Rigtig­ heden af disse; kun naar vi under Bearbejdelsen er stødt paa aabenbare Fejl, har vi gjort opmærksom paa dem Vi har fulgt den gamle Retskrivning, men ikke fundet det fornødent at gøre Rede for de talrige Smaaafvigelscr fra denne, der findes fra Aar til Aar, navnlig i den ældste Tid. Principperne for Udarbejdelsen af de enkelte Afsnit har vi fremstillet i korte Forord foran disse. Kjøbenhavn, i September 1922.

HUS - REG I S T ER

Adresserne er her opført i samme Rækkefølge som i Nutidens Vejvisers Hus-Register. Kun er Frederiksbergs Veje og Gader samlet for sig i Registrets Slutning. Frederiksberg havde da et stærkere Særpræg end nu, og Husenes Nummerering og Matrikulering en anden Udviklingshistorie end i Kjøbenhavn Jfr. herom Bemærkningerne paa Side 122. De Gader og Veje, der er delt mel­ lem Kommunerne, er her henført samlet under den Kommune, hvortil den største Del af Vejen hører. Vesterbrogade saaledes under Kjøbenhavn, Gammel Konge­ vej under Frederiksberg. De Gader, der endnu eksisterer, er opført under deres nuværende Navn; hvis de har skiftet Navn efter 1770, er der i Teksten anbragt en Henvisning fra den ældre Betegnelse til den nuværende, f. Eks. Reverentsgade, se Laxe- gade. Ogsaa ved det nye Navn er der gjort Bemærkning om Navneskiftet og naar dette har fundet Sted. Under Gadernes Navne er anført, til hvilke Kvar­ terer Gaden hører. Husene er alle Vegne, hvor det paa nogen Maade har været muligt, opført med de nuværende Gade-Numre, der første Gang findes i Vejviser 1860, Aaret efter deres Indførelse. Fra 1808-59 angives Husene i Vejviseren med Numrene efter Rawerts Matrikel af 1806 og før 1808 med Numrene fra Geddes Matrikel af 1756. Disse to Matrikelnumre (eller Nummergrupper) er overalt i den gamle By an­ ført i en Parentes efter Husnummeret, adskilt ved en Streg. Læderstræde 9 (10 C & 21 - 22 B) betyder saaledes, at Ejendommen Læderstræde Gade Nr. 9 før 1806 havde Matrikel Nr. 10 G og 21 og efter 1806 Matrikel Nr. 22 B. Et tredje Tal (eller Talgruppe) i Parentesen betyder, at. en Ommatrikulering har fundet Sted efter 1806, saaledes at det sidst anførte Matrikel Nr. altid er det nu gældende. .. I en Mængde Tilfælde dækker de to (eller flere) Matrikelbetegnelser ikke nøjagtigt det samme Areal, hvad der hyppigt er betegnet ved Tilføjelsen „en Del af“, „m. m.“ o. 1. ved det paagældende Nummer. En udtømmende Redegørelse for alle større og mindre Ændringer i Grundenes Form og Udstrækning vilde for næsten hver eneste Ejendom kræve en større Afhandling, hvilende paa indgaaende videnskabelige Undersøgelser, og hver saadan Afhandling maatte- ledsages af en Række Kort, noget, der har ligget uden for den Opgave, vi her har sat os. Hvor meget omfattende Ændringer — Udstykning, Sammenlægning af Ejendomme m. m. — har fundet Sted, har vi gjort en kort Anmærkning

22 derom under Ejendommens Nummer. Ogsaa for Forandringer i Gadenumrene er der gjort Rede. En Ændring af Matrikel-Nummeret efter 1806 vil i de fleste Tilfælde betyde, at en Ombygning har fundet Sted af Huset, saaledes at man i Steden for „i dette Hus boede“ maa sige „i>aa dette Sted boede". Ombygning har dog ofte fundet Sted, uden at Matrikelen er forandret. I Reglen vil det ved Betragtning af selve Huset være muligt at afgøre, om den nuværende Bygning er gammel nok til at have Forbindelse med de anførte Adresser. Ved Afgørelsen af dette Spørgsmaal maa man dernæst have Branden 1795 og Bombardementet 1807 i Erindring. Den første lagde henimod 1000 Ejen­ domme i Aske. I den Del af Byen, som begrænses af en Linie, der omtrent følger Holmens Kanal, Snaregade, Farvergade, Vester og Nørre Voldgade, Tegl- gaardsstræde, Studiestræde, Dyrkøb, Skoubogade, Vimmelskaftet, Amagertorv, Vingaardsstræde, blev kun ganske faa Huse skaanede. Her kan altsaa Adresser, der er ældre end lldebrandsaaret, ikke henføres til den nuværende Bygning. Ved Englændernes Bombardement ødelagdes Kvarteret omkring Frue Kirke samt Størstedelen af Larslejsstræde, Nørregade, Fiolstræde, Rosengaarden, Kry­ stalgade, Peder Hvitfcldts Stræde, Kultorvet m. m., ialt ca. 300 Ejendomme. Ogsaa den efter Branden udstedte Forordning om, at Hjørnehusene frem­ tidig skulde „brækkes", yder nogen Hjælp til Afgørelsen af'H u ses Alder: de „skarpe" Hjørner er ældre end 1795. Ilvor vi ikke med nogenlunde Bestemthed har kunnet angive en Ejendoms Beliggenhed ved et nuværende Gade Nr., er det forsvundne Hus' Gade Nr. anført i []; og hvis Huset er forsvundet før Nummereringen i 1859, har vi an­ ført Matrikelnummeret. Se f. Eks. Ejendommene i det nu helt ombyggede Kvarter mellem Gothersgade og Vognmagergade og paa nuværende Hauserplads’ Grund. Fra Kvartererne uden for de gamle Volde, „Broerne", er her naturligvis kun faa og spredte Adresser. Den store Udstykning af disse Kvarterer har først fundet Sted efter 1870, og derfor har Stedsangivelsen her voldt særlig store Vanske­ ligheder, især for Østerbros Vedkommende. Ved tilføjede Bemærkninger har vi saa godt som muligt søgt at angive de gamle Landhuses Beliggenhed i Forhold til den nuværende Bebyggelse. Se f. Eks. Østerbrogade 44, 56 og 50, 52 eller Vesterbrogade 108. Ved disse Forstadsejendomme har vi kun anført det nu­ gældende Matrikel Nr. samt det daværende, for saa vidt Forandring har fundet Sted siden Her kommer den ældre Matrikel nemlig saa at sige ikke i Betragt­ ning. Paa Vesterbro finder vi saaledes kun tre Beboere før 1801) (Burre, James Price og Ove Malling). * I et meget stort Antal Tilfælde har vi maattet foretage Undersøgelser ved Hjælp af Matrikelkort, Skodeprotokoller, Folketællingsskemaer, Brand­ vurderinger etc. for at l'astslaa føregaaende Nummerændringer. Ikke des mindre kan vor Tolkning til Tider underkastes Tvivl, navnlig hvor der ved Udstykninger har fundet en Ombytning Sted af de til et Matrikel Nr. føjede Bogstaver. Naar vi ved disse Undersøgelser har fundet aabenbare Fejl i de

23 gamle Vejviseres Opgivelser, har vi gjort en Bemærkning (lerom i Hus- Registret. Desværre eksisterer Politiskemaerne fra den ældre Tid ikke mere. Beboernes Navne og Stillinger er anført med de paagældende Vejviseres Stavemaade; dog har vi ikke anset det for nødvendigt at gøre Rede for de uvæsentlige Smaaændringer fra Aar til Aar, f. Eks. i Forkortelsesmaaden, Tryk­ fejl og lign. Hvis Navnets Stavemaade afviger stærkt fra den gængse, liar vi tilføjet en Bemærkning derom, bl. a. fordi det ellers kunde volde Vanskelighed at tinde Vedkommende i Person-Registret. En saadan Bemærkning er ogsaa tilføjet, hvor Navneskifte senere har fundet Sted, f. Eks. af Kvinder ved Ægteskab. Naar en Person har boet paa samme Sted i flere Aar, er hans Stilling ofte forandret i denne Periode. I saa Fald har vi gjort Rede for disse Ændringer i en Parentes. Mellem Navn og Stilling er anført det Aaremaal, hvori Vedkommende er optaget i Vejviseren med denne Adresse. Det maa erindres, at Indflyt­ ningen i Reglen har fundet Sted i Aaret forud for det første Aarstal, saa at f. Eks. 1834-45 sandsynligvis betyder 1833-45. I ældre Tid udkom Vej­ viserer.’ dog flere Maaneder ind i Aaret, saa denne Regel kan have mange Undtagelser. I de to tørste Vejvisere, 1770 og 1771, var Bopælene i Reglen kun angivet med Gadens Navn, idet Matrikel-Numrene først blev paamalet Husene i 1771 (paa Initiativ af Vejviserens daværende Udgiver, Agent Holck). Disse Adresser er kun optaget i Hns-Itegistret, naar Vedkommende endnu i 1772 boede i samme Gade, idet vi da er gaaet ud fra, at Flytning ikke har fundet Sted, og har ladet Nummeret fra 1772 ogsaa gælde for de to foregaa- ende Aar. I enkelte Tilfælde har vi kunnet konstatere Nummeret ved Hjælp af sam­ tidige Skattemandtal og lign. I Aarene 1781, 1783, 1793 og 1820 udkom ingen Vejviser, og af Aaret 1806’s Vejviser er, saa vidt vides, intet Eksemplar bevaret til Nutiden. Her er altsaa et Hul i „Levnedsløbene". Imidlertid er vi gaaet ud fra, at naar Vedkommende har boet i samme Hus baade i Aaret for og i Aaret efter det vejviserløse Aar, saa har han ogsaa boet der i dette, og i Overens­ stemmelse dermed er Aarstallene opgivet. Naar det har været os ganske umu­ ligt at konstatere eller slutte os til Husets Nummer, har vi kun optaget Adres­ sen i Person-Registret. Efter Branden 1795 udkom der et Tillæg til Vejviseren med de Brand­ lidtes nye Bopæle. Herfra stammer den Bemærkning „1795 før Branden" og „1795 efter Branden", der findes ved enkelte Adresser.

Kraks Vejviser, Nytorv 17, modtager med Tak Rettelser og Bemærkninger til de i denne Bog meddelte Oplysninger

KJØBENHAVN (Gader og Vejo paa Frederiksberg, se Side 123).

Aabenraa (Rosenborg Kvarter)

32 (en Del af 235-248 A)

Hage Hother, 1858,cand. juris Adelgade (St. Annæ Vester Kvarter)

3 (252-231) Behrend Jacob, 1840-40, Bogtryk­ ker, har Forlag af Viser og besør­ ger Lejlighedsdigte 5 (253 - 230) Ohievitz I\ 1841-48, 1850-54 (1841 Contoirist, 1842 Handelsfuldmæg­ tig, 1844 Handelscommis, 1850 Hjælpe-Intendant under Corps- Intendanturen,1851 Copist i Krigs ministeriet) 21 (261 - 222) = Hauserplads 22 Hansen I A , 1845-46, Journalist Matr. Nr. 102 - 221, se Hauserplads 27 (264-218) Bendz W F, 1829, Portraitmaler 31 (260 -216 A) Hauscr C, 1804-13, Etatsraad Bang P G, 1830-48 (1830 Doctor ju- ris, Assessor i Landsoverretten, 1831 Professor i Lovkyndigheden v. Univ., 1835 tillige Assessor Consistorii, 1838 Bankdirecteur, samt Qvæster ved Universitetet, 1843 Etatsraad, 1846 Deputeret i det kgl. Rentekammer) Flor C, 1860-09, Dr. phil., Etatsraad

17 (306 - 302)

Poulsen (o: Pauelsen), 1784, Profes­ sor

29 (299-296)

Herholdt, 1795 (efter Branden) -96, Licentiat og Divisions Chirurg Larsen T E, 1829-32 (1829 Secretair, Politi-Assistent iFrimands,Klæde- boe, St. Anne Vester, Kjøbmager, Rosenborg og Nørre Kvarter, 1832 Professor i Lovkyndigheden ved Kjøbenhavns Universitet) Jørgensen-Jomtou J G J, 1856-62, Literatus Rosenkilde C N, 1827-1835 (1827 Skuespiller, 1829 kongl. Skuespil­ ler) Dalhoff I B, 1842-70 og fremdeles (1842 Hof-Guldsmed, 1858 tillige Gas- og Vandmester)

33 (298 B - 294)

-

59 (286 - 281)

77 (276 - 272)

83 (273 -269)

Hansen C, 1837, kgl. Skuespiller

33 (267-215)

93 (267 - 263)

Hartmann, 1780-85, Concertmester Rimestad Chr.V, 1865-66, Redacteur

Sander, 1786, Informator ved Cadet- terne

18 (242 - 241)

78 (245-240)

Hu matrikuleret under Hr. 262, Gothersgade Gade Nr. 101 Behrend Jacob, 1832, Bogtrykker

Stanley, 1797-1808, Professor og Bil­ ledhugger

26

Admiralgade (Øster Kvarter) Se ogsia Nikolajplads 15 (183,184,185 & 216 147)

15 (54 a-43)

Brandes L J, 1863-64, Dr- med., Distriktslæge

17 (53 - 42A)

Høst Jens Kragh, 1829, Dr. juris

Indtil 1894 havde Ejendommen (iade Nr. 1 Fog B J, 1862-69 (1862 Dr. phil., 1’ residerende Capelian ved liremer- holms Menighed, 1868 Provst og Sognepræst Ved Holmens Kirke)

23 (50 - 39)

Molbech C, 1821-31 (1821 Profes­ sor og Biblioteks Secretair ved Kongens Bibliotek, 1824 første Secretair, 1830 Justitsraad, 1831 tillige Directeur ved det. kgl. Theater) Sponneck W C E von, 1839, Greve, Kammerjunker og Auscultant i General Toldkammeret og Com- merce Collegiet Dilpui E, 1805, Conccrtmester Thaarup F. 1823-24, Etatsraad Reedtz Holger, 1827, Kammerjun­ ker, cand. juris Olufsen C, 1822-24 (1822 Professor og Lærer i Agerdyrkningen, 1823 Professor i Statsoeconomien ved Universitetet og første Lærer ved det Classenske Agerdylknings In­ stitut) Adler 1J B & C o.[o:D . B. Adler], 1851-53, Grosserere 33 (45 - 34)-=Hyskenstræde 1(se denne) Ørsted H K, 1802-04 (1802 Dr. Phil. og Adjuuct ved det medicinske Facultet) Ørsted A S, 1802-04, Assessor ved Hof- og Stadsretten Bang F L, 1808-10, Professor, Dr. med. 4 (2 -2 ) Sølling P N, 1827, Commandeur og Vaterschout 6 (3 -3 ) Bang J, 1804-05, Justitsraad, Vice­ borgmester og Doctor Medicinæ Horncmann E J O, 1846,1852, Mu­ sikhandler 31 (46 - 35 A) 25 (49 -38) = Lædei stræde 28 Sørensen C F, 1847, Marinemaler 27 (4 8A -3 7 )

23 (267A -190)

Winslow C, 1828-29, Skuespiller

20 (23CB-161)

Indtil 1894 Gade Nr. 16 Ryge I C, 1817-21 (1817 Dr. Med. og Skuespiller, 1821 tillige Økonomi- inspecteur) 24 (249 & 243 - 154) = Ved Stranden 14 (se denne) Thaarup Fr., 1789-95 (1789 Copiist, 1790 Fuldmægtig, 1794 Professor) [1789-92 staar i Vejviseren Hr. 143, Trykfejl for 243]

Akademigade So Fredericiagade

Amagergade Se Sankt Annæ Gade 20

Amagertorv (Ulige Nr. Strand, lige Nr. Frimands Kvarter) Kaldes i den ferste Tid efter Højbroplads’ An­ læggelse (som Felge af Ildebranden 1795) ofte Gam­ mel Amagertorv 1 (62 & 63 - 50) Berggroen A P, 1852, cand. phil., Organist ved Trinitatis Kirke 7 (59 - 47) Harnhro & Søn [o: Joseph Hambro], 1813 9 (58 - 40) Schønheyder, 1776-77, Chirurgus Nielsen N P, 1825-31 (1825 Skue- spiller, 1827 kgl. Skuespiller, 1830

" ,

tillige Instructeur)

27

Conferentsraad og Justitiarius i _ Højesteret)

8 (4 - 4 ) Withusen C C, 1814-17 (1814 Re­ giments Chirurg ved Kongens Re­ giment, 1816 tillige Professor) 1121 (0 - 6 ) Nu henlagt under Gade Nr. 10 (5 & 6) Mandelberg, 1773, Professor [Adres­ sen angives i Vejviseren som Hel- liggeiststra-de 6] de Falsen, 1797, Assessor i Høje­ steret Rafn C C, 1824-26, Lieutenant og Lærer ved Cadetterne Rasmussen [ d : den senere Grevinde Danner] Louise, 1847, Modehand- lerinde 24 (13, 14 & 52 - 12 & 13 - efter 1905: '170) Indtil 1905 to selvstændige Ejendomme, Gade Nr. 22 og 24 I Nr. 22 (12) Liebenberg F L, 1842, cand. phil. I Nr. 24 (13) Mansa I H, 1825, Lieutenant ved Kronens Regiment Ilelveg L N, 1845, cand. theol. 14 (7 - 7 ) 16 (8 - 8 ) 3 (71 S -158) Kawert, 1802-04, Professor og Stads Condueteur [i Vejviseren St. An­ næ Plads 71 S] Siboni .los., 1825-26, kongl. Synge- m6s^6r Herholdt I D,. 1826-28, Professor, Dr. med. Ilansen C J, 1856-58, Kammermu- sicus, Klokker ved Garnisonskirke Melbyc D II A, 1861, Marinemaler 5 (71T - 167) Colbjørnsen, 1784-85, 1788-89 (1784 Etatsraad (Trykfejl for Justtis- raad] 1785 Justitsraad) Colbjørnsen J Ed., 1788-1802(1788 Conferentsraad, 1795 Conferents- raad ved Rentekammeret, 1802 Am aliegade (St. Annæ Øster Kvarter)

Blixen-Finecke C F A B von, 1860 -64 (1860 Baron, Udenrigsminister for hele Monarchiet, Minister ad interim for Hertugdømmet Sles­ vig, 1861 Folkcthingsmand, Med­ lem af Rigsraadet, 1862 kun Med­ lem af Rigsraadet, 1863-64 kun Baron) 7 (71U -156) Thomsen C, jun., 1817-39 (1817 Comptorist og Forsørgelsesfor­ stander, 1818 Secretair ved Com- missionen for Oldsagers Opbeva­ ring, 1822 Cancellieraad, 1828 Medlem af Commissionen for Obi­ sagers Opbevaring, 1833 tillige In- specteur ved det kgl. Mynt og Me- daillc Cabinet) Bardenlleth C E, 1849-51, Justits­ minister, kgl. Commissair i Na­ tionalbanken 9 (71 W -155) Callisen H , 1776-1823 (1776 Pro­ fessor, 1784 Justitsraad, 1804 Etatsraad og Professor, 1812 Con­ ferentsraad) [1776 ff. angives hans Adresse fejlagtigt som 11 og 1782 atter fejlagtigt som J J] CollinJ, 1839-61 (1839 Conferents­ raad, Deputeret i Rentekamme­ ret og for Finantscrne, 1844 til­ lige Directeur ved det kgl. Thea- ter, 1848 Gehejmeconferentsraad) Iteedtz II E, 1832-35, Kammerjun­ ker, Secretair i Depart. f. d. uden­ landske Sager van Docknm C, 1845-46, Kammer­ junker og Capitain-Lieutenant i Sø Etaten Brandis I D, 1811,1845 (1811 Liv- medicus, 1845 Archiater, Livme- dicus hos Enkedronningen, Dr. med., Professor) [1811 findes han ikke i selve Vejviseren, men i et Fagregister] 13 (71Y - 153) 11 (71X - 154) '

Møsting I S, 1819-43 (1819 Geheime- Stats- og Finantsminister, Præsi- . dent i Rentekammeret, Ordens\

28 Skatmester, 1829 tillige Præsi­ dent i den kgl. Directionfor Stats- gjelden og den synkende Fond og Kantzler ved de kongl. Or­ deners Capitul, 1841 Overkam- merherre, 1843 tillige Chef for det store kgl. Bibliothek) Matr. Nr. angives undertiden som 331, et Nr., der kun var projekteret. T)a Am&liegade 15 og 17 i omtrent et Aarhundrode begge var i Familien Moltkos Eje, er den noden- anferto Deling af Adresserne sandsynlig' vis ret vilkaarlig Moltke J Gotschc, 1770-1784 (1770 Greve, Kammerherre i Sø Etaten, 177(1 Geheimeraad og Deputeret, 1782 Statsminister) Moltke A W , 1808-30 (1808 Greve, Auschultant i Højesteret, 1812 Assessor i Højesteret, 1815 Kam­ merherre, Deputeret i det kgl. Rentekammer, 1810 tillige Depu­ teret for Finantserne, 1825 end­ videre Medlem af Dircctionen for Statsgjælden og den synkende Fond, Curator for Walloe Stift og Wemmetoftc adelige Frøken- kloster) Se Bemærkningen til Nr. 15 Moltke J Gotsche, 1794-1819 (1794 Geheimeraad, 1809 Ueheimecon- ferentsraad og Ordens Kantsler, 1815 Overkammerherre, 1818 til­ lige Geheime-Statsminister) Moltke Fr., 1798, Kammerherre og Deputeret i Toldkammeret Moltke A W , 1807, 1831-39 (1807 Auschultant i Højesteret, 1831 som 1815 tf. i Nr. 15, 1832 tillige Geheime Stats- og Finantsmini- ster) Moltke Carl von, 1859-58, Greve, Kammerherre, Geheimeconfe- rentsiaad Nu sammenlagt roed Frederioiagade2 (se denne) Rosenstand-Goische Peder, 1784-85, Oberauditør [i Vejviseren opført under Gojsche] Abrahamson, 1785-89 (1785Premier- lieutenant ved Artilleriet, 1786 Capitain)

SteinmannP v., 1837-39&1841,Kam­ merjunker, Premier Lieutenant i Artilleriet og Adjoint i General Quartermcster Staben Schram P, 1842-45, Skuespiller 23 (71 D D - 145) Fødsels- og Pleje- Q tiitø lcp n Eschricht D F, 1835-41 (1835 som 1831 ff. i Nr. 25, 1837 tillige As­ sessor Consistorii, 1841 const. Overaceouchcur) Kayser O, 1842-43, Lic. medie., Re­ servelæge ved Fødselsstiftelsen Levy C E, 1860-06 (1860 Dr. med., Professor extraord. ved Universi­ tetet, Overaccoucheur og Læge ved Pleje- og Fødselsstiftelsen samt Stadsaccoucheuer i Kbhvn, 1864 Professor ordinarius ved -Uni­ versitetet) 25 (71 E E og en Del af F F - 143,144) Fødsels- og Plejestiftelsen Eschricht D F, .1830-34 (1830 Dr. Med., Lector ved Kbhvns Uni­ versitet, Underaccouchcur og Re­ servelæge ved Plejcstiftelsen, Ad- junet ved Physicatet, 1831 tillige Professor ved Universitetet Levy M M [Fra 1841 C E], 1839-45, 1850-59(1839 Dr. med.. Reserve­ læge ved Pleje- og Fødselsstif­ telsen, 1841 Lector ved Univer­ sitetet, Læge ved Pleje- og Fød­ selsstiftelsen, 1842 Professor ex­ traord., 1843 tillige Stadsaccou­ cheur i Kbhvn, 1850 Overaccou­ cheur ved Pleje- og Fødselsstif­ telsen) 27 (71 G G - 142) Frederiks Hospital Øder [a: Oeder], 1770-71, Professor Kølpin, 1770 og 1773-75 (1770 Hof- Chirurg, 1775 Justitsraad) Saxdorff M, 1773-1800 (1773 Dr. A(od., 1774 Professor, 1784 Ju­ stitsraad, 1794 Etatsraad) Bang F L, 1775-1801 (1775 Doktor, 1784 Professor) Winsløw, 1782-97 (1782 Chirurgus, 1790 Professor) Saxtorph J S, 1794-1840 (1794 Lec­ tor i Fodselshjelp, 1796 Doctor, 1800 Professor Chirurgiæ et Ar-

15 (71 Z - 152)

17 (71 Æ - 151)

21 (71 C C -146)

29 tis obstetricis, 1881 Etatsraad, Dr. og Prof. med. & chir., Accoucheur, Directeur ved Fødselsstiftelsen og Læge ved Plejestiftelsen, 1837 gg Conferentsraad, Professor i Chi- rurgic og Jordemoder Videnskab ved Universitetet, Accoucheur og Overlæge ved Fødselsstiftelsen) qq [Medens Vejviseren fra 1794-1807 angiver Frederiks Hospital som hans Adresse,har 1805Matr.71EE d. v. s. nuværende Gade Nr. 25 og 1813 Matr. 145, nuværende Gade Nr. 23] Herholdt I D, 1819-25, Prof. og Dr. med., samt Overlæbe ved det kongl. Frederiks Hospital Lunding N C, 1819, Premierlieute- nant ved Ingeniur Reg. Withusen OC, 1819-31 (1819 Profes­ sor, Over Chirurg ved Frederiks Hospital, 1831 tillige Hof-Chi- rurg) Kayser C, 1836. 1844-45, cand. med. paa Frederiks Hospital (1844 Dr. med.) Hornemann 0 1E , 1830-37 & 1839, cand. med., 1839 Rcservemedicus paa Frederiks Hospital Fenger C E, 1841-44, (1841 L i­ centiatus medicinæ, Reservechi- rurg ved Frederiks Hospital, 1843 Dr. med., 1844 Lector i Medici­ nen ved Universitetet) Lundbye IT , 1842, Landskabsmaler Brandes L J, 1857, Dr. med. Thorsen P G, 1840-41, cand. theol., Undcrbibliothekar ved Universi­ tetet Trepka J C M v., 1841, Kammer­ junker ogCapitain i Generalstaben Worsaae 1 I A, 1849, Inspecteur over de antiqvariske Mindesmær- mærker i Danmark, Medlem af den kgl. Commission for Oldsagers Opbevaring Harsdorff, 1785, Justitsraad [I Vej­ viseren Ny Toldbodg. 69 B C] Mangor A M, 1826-33, Grosserer Enke

Rorbye M C \V, 1842-48 (1842 Medlem af Kunstacademiet, 1845 Professor ved dette) (69 D E - 138) Frydendahl P, 1883-35, Instructeur ved det kongl. Theater (09 G H - 136) Rørbye MCW, 1831-34&1839,Konst- maler, 1839 Medlem af det kongl. Kunstacademi Læssøe W von, 1840-41, Prcmier- lieutenant ved Kronens Regiment og Adjoint ved General Qvarter- mesterstaben Bille Steen Andersen, 1856, Kam­ merherre, Contreadmiral Reventlov Cay, 1802-03, Greve, Statsminister, Geheimeraad, Præ­ sident i det tydske Cancellie. Schiern F, 1856-59, Dr. phiL, Pro­ fessor ordin. i Historie ved Uni­ versitetet Rosenberg C F W , 1867, cand. juris 2 (71 Q -114) * Kaldes i Vejviseren 1773 og 74 Amaliegade ved Sukkerhuset. Er nu = S t Anuæ Plads 15 (se denne) Fabricius [o: Fabritius de Tengnagel], 1773-75, Konferentsraad 4 (71 P - 115A) Moltke Carl von, 1855, Greve, Kam­ merherre, Geheime Conferents­ raad Knnth F M, 1856, Greve, Kam­ merherre 6 (7 1 0 -1 1 6 ) Dockum van, 1814-21, Contre Ad­ miral Bluhme C A , 1862-63, Geheime Conferentsraad 8 (71 N 2 -117) Jensen C A, 1826-30, Portrait- maler Hansen C F, 1844-47, Oberst og Deputeret i General Commerce Collegiet' 41 (69 .1—135) Gyllembourg, 1816, Frue. 43 (69 K - 134)

31 (69A - 141)

33 (69B C -139 & 140)

30

16 (71 K l - 122)

10 (71 M - 119)

B iilowFC , 1805-10 (1805 General- A djutant, Capitain ved Kronprin­ sens Regiment og Chef for Gene- ral-Commando Contoiret, 1808 Major, 1809 Kammerherre og Chef for General-Adj utantstaben) 18 (71 J -123) Det gule Palæ Bargum, 1771 - 74, Directeur 22 (71 F2 -126) Rothe, 1772, Justitsraad Schack (fra 1778 Scback Ratlov), 1773-82 (1773 Geheimeraad, 1779 Statsminister) Bille Steen Andersen, 1816, 1823- 33 (1816 Kammerherre, Contre- admiral og Deputeret i Admira­ litets- og Commissariatscollegiet, 1820 Viceadmiral, 1820 Admiral, 1832 Geheime Statsminister) Bille Steen Andersen, 1823-29 (1823 Lieutenant i Sø-Etaten,1824 tillige Kammerjunker) Carstensen Georg, 1847, Agent og Entrepreneur Oehlenschlager A, 1850, Dr. phil., Conferentsraad og Professor, As­ sessor Consistorii Reedtz H C, 1851, Kammerherre og Udenrigsminister Blunme C A, 1855, Geheime-Con- j Avn« de Meza C J„185S, 1864-65 (1858 Generallieutenant, Gerieralinspec- teur for det samlede Artilleri og for Armeens Haandvaaben, 1864 Generallieut., commanderende Ge­ neral) Hansen A S, 1870, Provst Duntzfeldt, 1797-1807, Agent og Grosserer [I Vejviserener Adres­ sen indtil 1801 angivet udpn Nr.] 26-36 (71 C -128 - fra 1896 Matr. Nr. 364 & 363) Indtil 1892 Almindeligt Hospital, Gade Nr. 20, 28 Lindgreen, 1799-1804, Skuespiller Brandis [o: Brandes] L, 1848-52 & 1865 (1848 Cand. med. & chir., 1849 Licent. med., 1861 Dr. med.) 24 (71 F1 - 127 - 365) Nedrevet og det nuværende Nr. 24 opfort paa en Del af Grunden

Ku Casino, hvorunder tillig'© er henlagt tid* ligor© Matr. Nr. 118 (1756: 71 N) Colbjørnsen, 1777-82, Juslitsraad og Højesteretsadvocat [Adresse i Vejviseren: Amalienborg M] Kaas F I v., 1821-27, Geheime- Statsminister og Justitsminister, Politichef, Vicekantslcr (182(1 Kantsler) ved det kgl. Ordens-Ca- pitel, Præsident i det danskeOan- cellic samt kgl. Bankkommissair i Nationalbanken Carstensen Georg, 1846, Agent og Entrepreneur Hauch, 1782-85 (1782 Kammerjun­ ker, Ritmester, 1784 Kammer­ herre, Major) Reventlow Greve C D F, 1784-1814, (1784 Geheimcraad, 1790 tillige Kammer President, 1798 Stats­ minister, Præsident i Rentekam­ meret, 1809 Geheime Statsmini­ ster) Jensen C A, 1825, Portraitmaler David C G Nathan, 1830-31, Dr. Philos. Knuth F M, 1845, Lehnsgreve, Kammerherre Bardenileth C E, 1852, Minister for Hertugdømmet Slesvig, kgl. Com- missær i Nationalbanken Moltkc F, 1799-1810 (1799 Kam­ merherre og Deputeret iToldkam­ meret, 1800Præsident i det danske Cancellie, 1805 Geheimeraad og Præsident i det vestindisk-guine- iske Rente- og General-Toldkam­ mer, 1809 Geheime-Conferents- raad, Præsident i General-Told­ kammeret og Ordens-Secretair) Bille Steen Andersen, 1857-69 (1857 Kammerherre, Contread- miral, Chef for Søofficerskorpset, 1858 tillige Flaadeinspecteur, 1861-64 Marineminister, 1865 V i­ ceadmiral) Adler I) B, 1870 og fremdeles, Grosserer Bille, 1795-97, Kammerjunker og Søe Capitain

12 (71 L - 120)

14 (71 K2 -121)

31

Lokaler med Landoadetakademiet — se Fredericiagade 24] Jessen C AV. 1792-1803 (1792 Pre­ mier Lieutenant, 1798 Søe Ca- pitain Lieutenant, 1799 Capitain i Hø Etaten) [Adresse i Vejvi­ seren: Søe-Aeademiet, nuværende Enkedronningens Palæ] Biilow F C, 1802-04 (1602 General- Adjutant, 1804tillige Capitain ved Kronprindsens Regiment og Chef for General-Commando-Contoiret) [I Vejviseren: Kronprindsens Pa­ lais] Steemann, 1809-11, Kammerherre [Paa „Kongens Palais“] Hansen C F, 1828-42 (1828 Cap­ tain og Divisions Adjutant, 1880 Major, 1834 Oberstlieutenant, 1836 Divisionskvartermester, 1840 Overadjutant, 1841 Oberstlieute­ nant i Generalstaben, 1843 Oberst og Deputeret i General Commerce Collegiet) Bardenileth C E von, 1829-32 Kam­ merjunker Quaade G J, 1851-52, Kammerjun­ ker, Expeditionssecretair i Uden­ rigsministeriet Blubme C A, 1853-54, 1856, 1861, Geheimeconfercntsraad, Premier­ minister (til 1854), Udenrigsmi­ nister Scheel L N, 1856-57, Geheimecon- ferentsraad, Kammerherre, Mini­ ster ad interim for Hertugdøm­ merne Holsteen og Lauenborg, Udenrigsminister ad interim for hele Monarkiet Biilow F R H von, 1857, General- lientenant Krogh G C von, 1860, Kammer­ herre, Generallieutenant

40-42 (71 B l & B2 - 12D B & 130) Indtil 1896 havde Ejendommen Gade Nr. 32,34 Classen, 1770-92 (1770 General Krigs Commissair, 1770 General­ major) Hauser, 1760-83, 1797-B8 (1780 Agent, 1797 Etatsraad i g Gros- scrcr) Kaas F I, 1812-20 (1812 Vieekants- ler ved det kgl. Ordens-Kapitel og Præsident i det danske Can- cellie, 1814 Stats- og Justitsmi­ nister, 1817 Geheime Stats- og Justitsminister, kgl. Bankeommis- sær i Nationalbanken cte.) Blixen-Finecke C F A B von, 1803, Baron, Kammerherre, Hofjæger­ mester [Boede i nuværende Nr.42] Matr. Nr. 71 A - 131, nuværende Told­ b o d s Terræn. Dol vestindisko Kompagnis Ejendom, nedre- vot ca, 1860 Hauser, 1784-85, Etatsraad Bruun [a: Brun], 1780-97, Agent, 1797 Justitsraad Schultz, 1789-92, Capelmestcr Moltke Adam Gottlob, 1770-71 og 1774-92 (1770 Greve, Geheime ltaad i Conseillct, 1784 Geheime Conferentsraad) Hauch AW , 1800-38 (1800 Kammer­ herre, Over - H of - Marschal og Staldmester, 1802 tillige Chef for Theatret, 1811 endvidere Chef for Hans Maj. Livcorps og Kunst­ kammeret, 1828 Over-Staldmester. 1829 Overkammerherre, 1832Vice Kantzler ved de kgl. Ordeners Ca- pitul samt Chef for det store kgl. Bibliothek og Konst Museum) [Boede i „Kongens Palais“] Staffeldt, 1787-88, Fændrik [Han havde Bopæl paa Landcadetaca- demiet, som 1768-88 var installe­ ret i det Brockdorffske, nu Enke­ dronningens Palais] Thaarup, 1789-92, Informator [Adresse i Vejviseren: Søc-Cadet- Academiet, der i 1788 byttede Amalienborg (St. Annæ Øster Kvarter)

Antonigade Tidligere Antonistrsde (Kjebmager Kvarter)

9 (324 & 325 - 237) Aaskov, 1774, Admiralitæts-Medicus [i Matr. Nr. 324] Horrebov O, 1814, Decanus

Made with FlippingBook HTML5