kraks vejviser 1994 realregister

Vejledning

Færøerne Registret indeholder lagting, kommuner, foreninger og institutioner. Grønland Registret indeholder hjem­ mestyre, kommuner, fore­ ninger og institutioner. Indeks til registrene Indeks findes på de gule sider, og er ordnet alfabe­ tisk. Nummeret efter stik­ ordet henviser til den spal­ te, hvor man kan finde omtalen af emnet for stik­ ordet.

Kraks Vejviser bind 4 - Myndigheder og organisa­ tioner - er inddelt i 5 ho­ vedafsnit. Staten Registret omhandler konge­ huset, folketing og regering samt ministerier, styrelser, kommissioner og institutio­ ner med tilknytning til centraladministrationen. Amter Registret indeholder amts­ kommunernes styre og administration, statsamter og statens øvrige lokale forvaltning. Kommuner Registret omhandler kom­ munernes styre og admini­ stration samt offentlige institutioner beliggende i kommunen. Endvidere organisationer og fore­ ninger med hjemsted i de pågældende kommuner.

Følgende symboler er anvendt:

Telefon:® Telefax :H

/

4

Made with FlippingBook Annual report