kraks vejviser 1979 realregister

for bedre kommunikation og information Kraks Vejviser 1979 Pris Romplet kr. 517,00. 1.Fagbog for Danmark Færøerne og Grønland

KRAKS KORTBØGER • bruges af folk, der ikke har tid til at køre forkert Kraks Kort over København og omeqn 1978 61 tydelige bydelskort i smukke farver. Nye om­ råder: Ganløse, Sesum/Knardrup, Tune samt nyt kort over Sjælland, 1:505.000. Kortbogen dæk­ ker fra Snekkersten mod nord til Jersie mod syd. Hedehusene og Ølstykke er de vestligste områ­ der. Stort trafikkort med buslinier og stort een- truinkort. Gadefortegnelsen omfatter 14.000 henvisninger. Kraks Bykort 1 36 byer SJylland (udkom juni 77). Pris kr. 47,60 Kraks Bykort 2 26 byer på Øerne (udkom september 78). Pris kr. 42,80. Kortene er -rykt i 4 farver. De er udarbejdet efter materiale modtaget fra de pågældende byer. Der er oversigtskort over Odense, Ålborg og Ar­ bus. Redaktionen nar tilstræbt at få yderdistrik­ terne i de enkelte byer med i videst muligt om­ fang. Udover gade- og navnefortegnelser gives der for hver by oplysninger fortrinsvis af tur-stmæssig karakter. Bøgerne indeholder endvidere vej- længdetabeiler, indenrigsfæigeruter (også de mindre) med telefonnumre.

65.000 virksomheder ordriet undet 2.500 over­ skrifter. indeks omfattende 35.000 siikord til Fagbogens overskrifter og annoncer. Pris kr. 98,60. 2.Navnebog for Danmark 65.000 virksomheder i alfabetisk orden (Lands­ register). Firmanavn, postadresse, telefon, te­ lex, bankforbindelse, antal ansatte, samt (under opbygning) direktion eller indehaver, indkøbs-og salgschef. Henvisninger til virksomhedernes op­ tagelse! i fagbogen. Pris kr. 57,70. 3. Firmaregistrering for Danmark Uddrag af Aktieselskabs-, Forsikrings- og Han­ delsregistrene vedrørende 63.000 virksomheder. Indehavere, bestyrelse, direktion, tegningsret, prokuraforhoid og aktiekapitai. Pris kr. 57,70. 4. Realregistre for Danmark, Bykort Offentlige myndigheder - Organisationer - Foreninger - Institutioner etc. Kort med gade­ fortegnelser over 62 danske byer. Pris kr. 57,70. 5. Vejviser for København og omegn 1. halvbind A-K: Kort over København og omegn. Gaderegister: 7600 gaders administrative til­ hørsforhold. Husregister; Gadenavne A-K. 2. halvbind L-A: Husregister: Gadenavne L-Å. Pris kr. 245,30.

Større Gårde og Skove 1979 Bogen om det større landbrug. Oplysninger om ejer, bestyrer, ejendomsværdi, areal, bygnings­ fredning, postadresse og telefon. 3600 større gårde, godser og skovdistrikter er medtaget i bo­ gens alfabetisk ordnede novedregister. Des uden findes et Amtsregister samt et Navneregi­ ster. Pris kr. ca. 44,50. Kraks Blå Bog 1978 Korte, biografiske oplysninger om næsten S.000 fremtrædenoe danske, repræsenterende alle områder af vort samfund. - En bog, hvori man forbløffende ofte finder netop det menneske, man gerne vil vide noget om: alder, herkomst, teoretisk/praktisk uddannelse, karriere, udgivne værker etc. Pris kr. 249,60. Kraks LommÅ Vejviser 1979 Den hurtigste vejviser for alle, der er kendt med de vigtigste færdselsårer i Storkøbenhavn. 10.000 stedangivelser -• eet opslag or nok. Post­ numre for alle gader, veje og pladser. UdKommer april/ma’. Pris ca. kr, 24,00.

(De anførte priser inkluderer 20V«% moms)

Fås hos boghandlerne og hos KRAK, Nytorv 17,1450 Kbh. K

Made with FlippingBook flipbook maker