kraks vejviser 1963 provinsregister

VEJVISERENS INDHOLD 1. BIND: Afd. I: Kort over Kbhvn. og omegn II: Gade-Register og 2. BIND:

Afd. V: Emneliste

- VI: Real-Register - VII: Fag-Register - VIII: Firma-Register - IX: Udlandet

Hus-Register - Ill: Navne-Register - IV: Provins-Register

AFDELING IV

PROVINS-REGISTER A. Byregistre med realregistre og erhvervsvirksomheder omfatter 174 byer samt Fanø og Samsø, jfr. fortegnelsen på denne kartons bagside. Realregister ved hver by med oplysninger om stedlige myndigheder, insti ­ tutioner, foreninger og statistiske data. Erhvervsvirksomheder med angivelse af de overskrifter i afd. VII Fag-Regi ­ ster, hvorunder de tillige er optaget. Virksomheder uden for byerne er alene optaget i Fag-Registret (og evt. i afd. VIII Firma-Registret). Bykort ved 47 større byer. B. Privatadresser 23.000 personer med oplysninger om stilling, titler, danske ordensdekoratio ­ ner, adresse og telefon. Anmodning om supplerende optagelse kan indgives skriftligt til Kraks Vejviser, Nytorv 17, K.

C. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og flækker. 3. Sognekommuner.

Grænsen mellem Provins-Registrets og de københavnske registres område er vist på planen side 1345.

Fortegnelse over telefoncentraler med områdenummer, centralkaldenum ­ mer og vejledning findes i afd. V Emneliste m. m. i 2. bind (gule blade).

Vejledning i registrets brug findes på næste side.

/

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker