kraks vejviser 1943 handelsvejviser ny version

KRAKS

VEJVISER 1943 174. AARGANG • KRAK 81. AARGANG

2 . B I N D K R A K S H A N D E L S K A L E N D E R FO R D A NM A R K Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Udlandet.

I I

KRAK

UDG IVER : KRAKS . LEGAT N Y T O R V 17 K Ø B E N H A V N K TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

0 7 . 4

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKS

KOMfvi HOV

} W

IN D H O L D S F O R T E G N E L S E Vejledning i Brugen a id e større Afdelinger er m eddelt foran hver af disse. JL-y', /L

1. B ind . ------------------

Side

F o r k o r te ls e r og T egn , anvendt i Vejviseren Afdeling I: Kort og Planer. Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Sporvognsruter og Planer over Hospitaler og Teatre i København. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER.............................................................................................................................................. 33 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m„ hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER................................................................................................................................................ 54 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Husnumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup (Side 57). 2) Villabyerne (Side 670). Afdeling III: Person-Register for København ..................................................................................... 785 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER................................................................................................................................................ 1537 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, for 33 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER.......................................................................................................................................... 1869 C. STØRRE GAARDE................................................................................................................................. . . . . . . 1977 D. KOMMUNEFORTEGNELSE...................................................................................... 2009 2. B ind . E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal.....................1 T ilf ø je ls e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning.............J Afdeling V: Real-Register for København .......................................................................................... 2465 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.......................................................... 2657 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. København (Side 2657). B. Købstæderne og købstadlignende Bebyggelser (Side 2792). C. Landet (Side 2869). Afdeling VII: Fag-Register for Danmark............................................. ................................................. 2897 Branchevis ordnet Fortegnelse over Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre Erhverv i hele Landet, f. Eks. Hoteller, Arkitekter, Sagførere, Læger, Tandlæger, Dyrlæger. Foran i Fag-Registret F a g -o g V a r e f o r te g n e ls e over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og O v e r s æ tte ls e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. Kort over Danmark (Side 2928). Afdeling VIII: Udlandet........................................................................................................................... 4113 Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser).

*

Afsnittet Færøerne og Afdeling Island er midlertidig udgaaet; findes sidste Gang i Kraks Vejviser 19'i2.

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatte findes i Vejviseren.

* U

Optagelse i Vejviseren sker efter Bedaktionens Skøn.

omfatter

Kort over København, Frederiksberg, Ojeutofte, Ordrup, Lyngby, Holte, bøllerød,Rødovre, Hvidovre, Kastrup ogTaarnby Færd- seis-og Sporvejskort; Teaterplaner m. m......... Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold;Historie, Topografi og S tatistik; Seværdigheder m. m................ ............... T... Inddelinger af Byen (Politikredse, Valgkredse, Forsørgelsesdistrik- ter, Postdistrikter, Kirkesogne m.m.).................. Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets ’Oprindelse, Gadeskitser, Ejendommes Matrikelnr., den sidste Ejendomsskyld Beboere —Villabyerne i Københavns Omegn) rrivat-Adresser og Forretnings-Adresser........................................6 1 Firmaer og Aktieselskaber (Indehavere, Bestyrelse, indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.).. FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER’(Virksomheder’indén- for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikrings­ væsen samt andre Erhverv, f. Eks. Hoteller, Arkitekter, Sag­ t e r e , Læger, landlæger, Dyrlæger, branchevis ordnet).......... Stats- og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhoid;’indbygl gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m............................. Forretningsadresser i 171 Købstæderog købstadlignende Bebyggelser ordnet byvis (med Henvisninger til Fag-Registret).............. Pnvat-Adresser (Alfabetisk ordnet Register over ca. 20.000 Mænd os Kvinder i Byerne og paa Landet).......................................... b Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld Éier Forpagter, Godskontor m. m .).................................... J J ’ Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder Firmaer og Aktieselskaber (Indehavere, Bestyrelse, indregistreret Tegningsret, Kapital m .m .)...... ....................... . . BRANCHE-FORTEGNELSER (Virksomheder inden­ for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikrings- væsen samt andre-Erhverv, f. Eks. Hoteller, Arkitekter, Sag­ førere, Lo ger, Tandlæger,Dyilæger, branchevis ordnet).......... Kort over Danmark.......................................... 33 Kort over de større Købstæder.......... .

1. Bind, Afdeling I

København

2. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling II og 2. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling II 1. Bind, Afdeling III 2. Bind, Afdeling VI

2. Bind, Afdeling VII

2. Bind. Afdeling V il l.Bind] Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind. Afdeling IV 2. Bind, Afdeling VI

Provinsen

2. Bind, Afdeling V il

Udlandet

Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark...................... Danske og skandinaviske Foreninger i Udlandet.......... . Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af’Danske’ (uden Hensyn til disses nuværende Statsborgerforhold) .FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSBR(Udenlan’ds’ke Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark)........................................

2. Bind, Afdeling VIII 1. Bind, Afdeling IV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling VIII] 2. Bind, Afdeling VIII 2. Bind, Afdelipg V III

Emneliste findes paa efterfølgende gule Blade

Einige aufklarende Bemerkungen fiber den Inhalt und Gebrauch von KRAKS VEJ \ ISER Kraks Adressbuch und Handels­ kalender ffir Danemark Auslander suchen fast mmer Adressen innerhalb bestimmter Branchen; diese sind in d'esem Band (Band II) Abt. VII, das Fach- Verzeichnis zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane­ mark, und samtliche Firmen von bloss einigerm.assen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen; zuerst die Kopenhagener Firmen (København). Wir empfehlen Ihnen die Uber- setzungen der wichtigsten Fach- Uberschriften, die sich auf den Blattern vor dem Fach-Verzeich- nis befinden; sie umfassen die Sprachen Englisch, Franzijsisch, Deutsch und Spanisch. Wiinschen Sie beispielsweise einige Namen der verschiedenen danischen Schwei- neschlachtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosischen, deutschen oder spa- nischenWorterverzeiclinis nach und finden dort das Wort durch „Svine- slagterier** ins Danische fibersetzt. Sie konnen danach sofort mit Hilfe , des gefundenen danischen Wortes das Fach im Fach-Verzeichnis finden. Eine Reihe andrer skandinavi- scher und auslandischer Firmen, die sich ffir den Handelsverkehr mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilung Aus- la n d (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis fiber danische Konsuln und Gesandt- schaften im Ausland. Eingetragene Firmen und Akti en- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe der Inhaber, Direk­ toren, Aufsiclitsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeichnis aufgenommen worden. Im Real-Register befinden sich Aufklarungen fiber die verschie­ denen Organe des danischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko­ penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl.

Aigunas noticias ensenando acerca del contenido y el uso del KRAKS VEJVISER Gufay AlmanaqueComercial„Krak“ de Dinamarca. Los extranjeros buscan casi si- einpre direcciones adentro de cier- tos nmos, estas se encuentran en este tomo (Tomo II) en la seccién VII, Fag-Register. Este regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales hasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ramo, primero las casas de Copenhague (Køben­ havn). Recomendamos a Vd. hacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se encuentran sobre las bojas en frente del Registro de Artes; se componen de los idio­ mas Inglés, Francés, Alemån y Ca- stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direceiones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier**. Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se encontrarå la industria en el Registro de Artes. Un numero de otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés para el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccién especial: El E x tr a n j e r o (Udlandet). En este tomo tambien se eneu- entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comerciales y sociedades anonimås registradas en Dinamarca son incluidas, con indicacion de proprietario, directores,junta direc- tiva, Capital suscrito etc., en el „Firma og Aktieselskabs-Register**. Enel„Real-Register‘*sehareunido informes sobre la administracién del estado de Dinamarca ademås sobre la administration las insti- tuciones, las uniones etc. de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas.

Quelques renseignements sur le contenu et l’emploi du KRAKS VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire d -' Commerce du Danemark. Les étrangers cherchent presque toujours des adresses dans des bran­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII „Fag- Register”. La section comprend le Danemark entiqr, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen­ hague (København). Nousvous recommandons devous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles précédant le „Fag-Register**; elles com- prennent les langues: Anglais, franQais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des différents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- Sais et trouvez lå que la désigna- tion-„abattoirs de pores** se traduit en danois par le mot „Svineslagte­ rier**. Aprés cela vous pourrez aussitot å l’aide du mot danois ainsi tracé trouver le métier dans les proféssions. Un grand nombre d’autres mai­ sons scandinaves et étrangéres d’intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent ,insérées dans la section spéciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da­ nois å l’étrangør. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en DanemarkJ>nt été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, Capital social etc. dans le ^Firma- og Ak- tieselskabs-Register**'. - Dans le „Real-Register** sont groupés des renseignements sur le^ organes différentes de l’État Danois; Municipalité, Institutions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen­ hague et des communes environ- nantes.

istructive information on the tents and use of KRAKS VEJVISER ,ks addrøss directory and Com- cial directory for Denmark. Fhen contemplating the esta- hment of business connexionp Denmark business men abroad iriably look up addresses in particular branches in which 1 are interested, and with a v to facilitating these prelimi- y steps the desired addresses e been conveniently compiled the „Fag-Register“ Section VII kis volume (Vol. II). his commercial directory co- 3 the whole of Denmark and iprises the names of all firms importance. The latter are wn under the respective bran- s of trade, arranged for Co- hagen (København) first. Pe recommend reference to the lslations of the more impor- t trade headings in the Eng- , French, German and Spanish juages which will be found on pages preceding the com- •cial directory. Suppose, for in- lce, you want the names of the lish bacon factories, you look up- 3 word in the English (French, •man or Spanish) list of words, t find there that the Danish ivalent of the word is: „Svine- fterier**. By means of this Da­ ti term you are at once able to l this trade in the Commercial ectory. l number of other Scandinavian . foreign firms interested in le intercourse with Denmark e been included in the special åon: „Udlandet** (Foreign coun- s). n this volume will also be nd a list of the Danish Con ites and Embassies abroad. l list of registered firms and it stock companies in Denmark h particulars as to principals, aaging directors, board mem- s, share Capital etc. is provided ,special section of the Directory. ’lie „Real-Register** (subject in- ) contains information concer- g the various institutions of the lish State, the Municipality Copenhagen and • the admini- ition, institutions, societies etc. Jopenhagen and the surrounding nicipalities. rolume I of Kraks Directory irimarily a Copenhagen direc- j containing Street and house ;ion, and a private resident and imercial section, together with tional maps of the city etc. reover it contains a provincial ns directory (Provins-Register) iprising (in A. Forretninger) iness concerns in 171 towns. ■ther a list of about 20.000 pri- s residents outside Copenhagen Privat-Adresser), a landed pro- ty section (C. Større Gasfrde), h much information pertaining reto.

Le premier volume du „Kraks Vejviser1*constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register1* comprenant (sous A. „Forretninger**) les établissements de commerce de 171 villes. Puis vient une table d’environ 20.000 particuliers . domiciliés hors . de Copenhague (sous B. „Privat Adresser**), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde**) avec beaucoup de ren­ seignements sur celles-ci.

El primertomodelaGula„Krak“ es en primer lugar una gula de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu­ dad etc. Despues contiene un re­ gistro de municipaVdades, (Provins- Register) incluyendo (en A: For­ retninger) los comercios de 171 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 20.000 par- ticulares afuera >de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C: Større Gaarde) con muchos informes a su respecto.

Der 1. Band von „Kraks Vej­ viser** ist vor allen Dingen ein Adressbuch ffir Kopenhagen mit Strassen-, Hausnummer- und Namen-Verzeichnissen fiber Ge­ schafte und Privatpersonen, eine Karte fiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stadte-Verzeichnis (Provins-Register) umfassend (in A. Forretninger) die Geschafte von 171 Stadten. Ferner ein Verzeich- nis fiber ungefahr 20,000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B.Privat-Adresser), sowie ein Land- gfiter Verzeichnis (C. Større Gaar­ de) mit vielen Aufklarungen fiber dieselben.

Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og del; Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse" (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene :• „Augustenborg Sanatorium41, „Faksinge Sanatorium", „Fakse Ladeplads Sanatorium", „Folkesanatorier", „Frederikshavn Sanatorium", „Haslev Sanatorium", „Hjerting Sanatorium", „Hospitaler o*g Sanatorier", „Julemærkesanatoriet", „Kalø Vig Sanatorium", „Kampmann-Boysenske Sanatorium", „Kystsanatorier", „Nakkebølle Sanatorium", „Nationalforeningen", „Nyborg Sanatorium", „Nysted Sanatorium", „Ry Sanatorium", „Silkeborg Sanatorium", „Skørping Sanatorium", „Spangsbjerg Sanatorium", „Sønderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg", „Tuberkulosens Bekæmpelse" og „Vordingborg Sanatorium", samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og C 28: Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER , hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. Hoffets Institutioner Domstole Arbejds- og Socialministeriet

Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Hagdlende 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, Blad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere, ster etc. Teaterdirektører, Arti- Underretter Vuggestuer Foreninger

4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

(nu delt i Arbejdsministeriet og Socialmi­ nisteriet, se Tilføjelser og Rettelser efter denne Emneliste) Finansministeriet Indenrigsministeriet Marineministeriet Ministeriet for Handel, Industri og Søfart Ministeriet for Landbrug og Fisken Ministeriet for offentlige Arbejder (nu delt i Ministerietfor offentlige Arbejder og Trafikministeriet, se Tilføjelser og Ret­ telser efter denne Emneliste) Statsministeriet Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Justitsm inisteriet Kirkeministeriet Krigsministeriet . .

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Hjemstavnsforeninger 11. Idræt og Sport 12. Indkøbsforeninger 13. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 14. Klubber o. 1. 15. Kreditor-Foreninger 16. Kunst og Kunstindustri 17. Kvindesagen 18. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 19. Landsmandsforeninger og Hjem­ stavnsforeninger 20. Lytterforeninger 21. Motororganisationer 22. Musik, Sang, Skuespilkunst og Artistoptræden 23. Oplysningsarbejde blandt Voksne 24. Patriotiske Foreninger 25. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. 26. Samvirke med andre Lande 27. Soldaterforeninger 28. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 29. Turistforeninger 30. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Alderdomshjem Arbejdsanvisning Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Feriekolonier Forsorgsanstalter Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund udenfor Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Nævn o. 1. (ekstraordinære) Observatorier Opdragelseshjem

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

B. Velgørenhed,. Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjaplpeforeninger 2. Arbejdsløse \ 3. Begravelse og Ligbrænding

FAG- OG VAREFORTEGNELSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes foran Afdeling VII. T ILFØ JELSER OG RETTELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste. U 1 II 1

Emneliste

A niae ahenraa, Firma-Register....................... 2792 —, Kort. Forretninger m. m........................1537 Aabne Der................................................... 2465 Aabogaard, se Ungdomslejre.................... 2636 Aakirkeby, Firma-Register....................... 2793 —, Forretninger m. m. ......................... . 1540 Aalborg, Firma-Register............................ 2793 —, Kort, Forretninger m. m.........................1541 — Hjemstavnsf. se Hjemstavnsf. f.Aalb. ’ 2539 A&legaards-Qvernævnet............................. 2465 Aalestrup, Firma-Register.......................... 2797 —, Forretninger m. m................................... 1558 Aalholm Kirke............................................. 2465 Aandssvageanstalterne.......................’ ’ ’ 2465 Aandssvageanst. samv. Fnnktionærorg.. . 2466 Aandssvagesagens Venner.......................... 2466 Aarestrnps Stiftelse..................................... 2466 Aarhus, Firma-Register..............................2797 —, Kort, Forretninger m. m.........., . . 1559 Aarhushallen................................................... Aarhus Hjemstavnsforening....................2466 Aars, Firma-Register............................ ‘ ’ 2804 —, Forretninger m. m . ................. ’ * ’ * 1589 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2583 Aarup,Firma-Register. . , ......................... 2804 —, Forretninger m. m............................ 1589 Abel Cathrines Stiftelse........... * 2466 Absalon, se Brevdueklubben Absalon '. ' 2488 Absalons Brønd, se Christiansborg . . . . 2494 Absalonskirken............................................ 2466 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld . . \ ’ 1646 -------Odense.............., . . ........................ 1741 — — Roskilde............................................ 1784 -------Valle, se V a lle ...................... ’ * * 2639 -------Vemmetofte, se Vemmetofte . ’ * * 2641 Adels Aarbog, Danmarks............................ 2466 Adels Forbund, Dansk.................................. 2466 Adgangsbevis f. udenl. Handelsrejsende. 2466 Adgangstider i Samlinger etc., se Samlinger. 2602 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2540 Admiral Winterfeldts S., seTrøstensBolig. 2633 Admiralitetskontor, se Marinemin............ 2572 Adoption..................................................... 2466 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen. . . . . 2578 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser....................... 2558 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren......................... ............................ 2020 Adresser: — Forretninger i hele Bandet, fagvis ord­ nede, se Fag-Registret, Afd. V II. . . 2929ff — Forretninger og priv. Personer, Ho­ vedstaden ogOmegn, ordnedeefterGader 55ff — Forretninger og private Personer, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og Stilling ............... 785ff — Forretninger i Provinsen, se . . I537ff — Privatpersoner i Provinsen, se . . . . 18691T — Større Gaarde, se. . .......................... 1977ff Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 2502 — Konferens, se Syvende Dags Adv.. . . 2625 Adventskirkén . . ..................................... 2466 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Aeronautiske Selskab, se Kongelige D A. 2556 Afglianistans Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater. .............. 2529 Afholdsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 2570 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m...................... 2466 se endvidere Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek. . . 2484 Afholds-Ordener, De forenede.................... 2467 Afstøbningssamling, Den kg]..................... 2467 Aften- og Ungdomsskoleforening. Dansk. 2467 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri­ vilegier........................•................... .. 2467 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2467 Akademiet for de tekniske Videnskaber. 2467 Akademi, Sorø, se u. Sorø....................... 1820 Akademiet i Aarhus . ............................... 1559 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2562

Side Amager Birk, se Søndre B irk............... 2656 — Sognefogeder i, se Sognefogeder .. . 2612 Amagermuseet........................................ 2468 Amagennuseets Venner....................... 2468 Amagers historiske Saml., se AmagermuB.2468 Amager Travselskab............................. 2468 Amager Turistforening.......................... 2468 Amalienborg............................ 2468 Amalienborg, Beboere......................... 84 Amatør-Bokse-Union, se Bokse............ 2485 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske . . . . 2468 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns .. . 2605 Ambulance............................................. 2468 American Club...................... 2468 American Legion, The . . . . . . ' ......... 2468 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2496 Amerikansk Klub, se Dansk-Amerik.. 2497 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan- . marks .................................................... 2496 Amies de la jeune fille, L e s .................... 2468 Ammunitionsarsenal, Hærens.................... 2468 Amtmand over Færøerne............................. 2469 — over Kbhvns A m t.......................... ... . 2469 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re­ gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1537ff Amts-Bibliotek, Bornholms......................... 1794 Amtsbiblioteket i Assens ............................1591 Amtsforvalterforeningen............................. 2469 Amtsfuldmægtig-Foren,, se Foren, af Amtsf................................................ 2515 Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amtslæge i Kbhvns A m t.......................... 2469 Amtslæger i de øvrige Amter, se Real-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 1537tf Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt................. 2469 Amtsrådsforeningen f. Danmark............ 2469 Amtssygehuse, Kbhvns.............................. 2469 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Register for de paag. Byer i Afd.IV. . . 1537ff Amtstue, Kbhvns . ............................... 2469 Amtstue, Nordre B irks.......................... .. 2469 Amtstuer i Provinsen, so Real-Register for den paagældende By i Afd. IV . . . . 1537ft Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2469 Amtsvandinspektorforeningen.................... 2469 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2469 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Register for de paag. Byer i Afd. IV. 1537PF Amtsvejinspektørforeningen................. ’. . 2469 Analytisk-kemiske Lab., VStein’s, seStein’s 2629 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2639 Andels-Anstalten Tryg. . . . . . . . . . . . 2469 Andelsbanken............................................. 2469 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger........................................... 2489 Andels-Eksportforen., Danske Kaninavleres se Kaninavleres Andels-Eksp................ 2550 Andels-Fjerkræslagterier, De samv. danske 2469 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . • • 2581 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening............................ 2603 Andels Gødningsforretning, se Dansk An­ dels Godningsforretning........... .............. 2497 Andelsmejeriforeninger, se Mejeridrift. . . 2573 Andels-Pensionsforeningen. . . ................. 2469 Andelsskolen, se Brugsforeninger.............. 2488 Andelsslagterier, De samvirkende............ 2469 -----------’s Fælleskontor............................ 2469 Andelsslagteriernes Kodfoderfabriker. . . 2469 Andelsudvalget..........................• .............. 2469 Andersen, H C, Samfundet (Odense) . . . 174i -----------s’ Kbhvns Afd.............................. 2469 Andersens Friboliger.................................. 2469 Andersens, Laurits, Fond.......................... 2469 Andersvænge, se Aandssvageanstalterne. . 2466 Andreas Kirke, se St. Andreas K.............2603 —(i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2550 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2603.

Sido

Akademisk Arkitektforening, se Arkitekt­ forening ................................................. 2477 — Bokseclub, se Bokseclub....................... 2485 — Boldklub, se Boldklub.......................... 2485 — Fægteklub............................................. 2467 — Idrætsforening, se Idrætsforen., Akad.. 2545 — K ursus................................................... 2467 — Musikforening af 1930.......................... 2467 — O rkester....................................... 2467 — Roklub.se Roklub, Danske Studenters. 2600 — Skytteforening, se Skytteforeninger. . . 2611 Akkordretten . . ; ......................... 2467 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foreningen af Forsikrings-Akkvis.. . 2516 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register . . 2657ff Aktieselskabs-Registeret .......................... 2467 Aktieteatret Nørrebros Teater, se u. Teatre 2628 Aktuarforening, Den d an sk e.................... 2467 Akvarieforening, Kbhvns........... .............. 2467 Akvarium, D anm arks............................... 2467 Albans Kirke, se St. Albans K................. 2603 Albertina...................................................... 2467 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foreningen Søværnets Alderdomsbolig . . . . . . . . 2519 Alderdoms-Friboliger, Foren, f o r ............ 2467 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg............................ 2467 Alderdomshjemmet i Ordrup................. 2468 Alderdomshjemmet Solhjem.................. 2468 Bombebøssen. . ‘ .................................. 2486 Centralmissionen..................................... 2494 Diakonissestiftelsen............................... 2499 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 2501 Ensomme Gamles Værn........................... 2503 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2519. Frdbg. Borgerforening............................. 2521 Frænckels Alderdomshjem.................... 2525 Gamles By (Kbhvns A .)....................... 2528 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2533 Husassistenternes Byggeforening og Al­ derdomshjem ......................................... 2542 Postbudes Alderdomshjem . . . . . . . . 2590 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 2468 Aldersrente, se Folkeforsikring. . . . . . . 2513 Aldersrenteforeninger................................ 2468 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. . . . 2628 Alderstrøst................................................... 2468 se ogsaa u. Sygekassevæsen................. 2623 Aldrig mere K rig....................................... 2468 Alexander Newski Kirke . . . .................. 2468 Alimentationsbidrag, se Offentlig Forsorg 2583 Alkoholforskning, Selskab til videnskabe­ lig, se Selskab til videnskabelig............ 2605 Alkoholfrie Restauranter, se Kvindernes alkoholfrie Restauranter. .................... 2562 Allégadeteatret, se u. Teatre.................... 2628 Allehelgens Kirke................... 2468 Alliance Fran^aise..................................... 2468 Allieredes danske Vaabenfæller, De . . . . 2468 Allinge, Firma-Register......................... .. . 2804 —, Forretninger m. m..................................1590 Almindelig dansk cand. mag. Org.............. 2468 — dansk Gartnerforen., se Gartnerforening 2528 — dansk Hjælpe-Forening....................... 2468 — Hospital, se Nørre Hospital............... 2583 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2570 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2573 — Hesteavls Fremme, Foren, til, se Ama­ ger Travselskab..................................... 2468 Almindeligt Dansk Vare- og Industri­ lotteri, se L o tterier.............. ................ 2568 Almindeligt Ingeniørforbund, se Ingeniør­ forbund, Almindeligt............................ 2546 Almindingen Statsungdomslejr, se Ung- dom slejre................................................ 2636 Alsang-Komitéen........................................ 2468 Amagerbanen, se Privatbaner.................... 2592 Amagerbanken............................ 2468 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Bmneliste

2403

Anke—Asyl

Side

Anker .Heegaardske Poredrag, . . , 2470 Anklagemyndigheden.......................’ ’ ’ * 2470 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartnerforening, Dansk , . 9470 Anna K irk e........................................ ' ' ’ 2470 se ogsaa n. Katolske Kirker, St. Annæ . 2550 Annoncebureauernes Brancheforening . . . 2470 Annoncebureauers Sammenslutning . . . . 2470 Annonce- og Reklamebureau, Statens, se Statens Annonce.- og Reklame . . . 2615 Ansgarius-Foreningen. . . . 2470 Ansgarkirken......................... 2470 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker . . . . 2550 Antijødisk Liga. D ansk............................ 2470 ^ “ -Kommunisme, D a n sk ....................... 2470 Antiksamlingen, se Nationalmuseet . . . . 2580 *\n;"*TarDoghand]erforeningen.................... 2470 Antikvar Carl Jul. Petersen’oHjælpefond so Petersen’s............................ 2587 Antikvitetshandler-Union, Dansk.............. 2470 Antroposofi, Studieskolen for................... 2470 Antroposofisk Selskab i Danmark.............. 2470 Apolloteatret, se Teatre.......................... 2628 Apostelkirken..........................’ . ’ ’ : 2470 t t S K Ny’ 80 Ny apostol. K .. 2583 Apostolisk Vikariat, se Katolske........... 2550 Apostolske Kirke, Den................................ 2470 Apotekerforeninger................................ 2470 —■se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2558 Apoteksprivilegier, salgbare, se Afviklings­ kassen fo r................................................. 2467 Appeludvalg, se Toldraadet. . . . . . ’ ’ ’ 2631 Arabisk Mission, se Dansk Kirke-Mission’i Arbejde a d le r.............................................. 2470 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . 2470 ■Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. 2470 Arbejderbevægelsens Erhvervsraad. . . . 2470 Arbejderbevægelsens Org. t. Fremme af almennyt. Boligbyg.................................. 2470 Arbejderbo, se Arbejderbevægelsens Org. t. Fremme af almennyt. Boligbyg. . . . 2470 Arbejderboliger, Foreninger f o r .............. 2470 se ogsaa Alderdoms-Friboliger . . . . 2467 og Foreningen af 1865....................... 2515 Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindéligtÅ.2562 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforsikrings-Raadet,seDirektoratet for Ulykkesforsikringen.......................... 2500 Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . . 2521 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2521 Arbejderhøj skoler, se Arbejdernes Oplys- ningsforbund............................................ 2471 Arbojder-Idræts-Forbund............................. 2471 Arbejderkoncerter, se Studentersamf..’ . . . 26°1 Arbejder Loge, Dansk, se D. A. L........... 2496 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening................................... 2489 —- Brændselsvirksomheder, Fællesraadet f. se Fællesraadet for Arb........................ 2526 — Byggeforening...........................................2471 Esperanto-Klub,se Esperanto-Klub. Arb. 2504 ~~ Fællesorganisation................................ 2471 Idræts-Forbund, se Arbejder-Idræts-F.' 2471 Idrætsklub, so Idrætsklub..................... 2545 ■—kooperative Byggeforening, se Bygge-og Boligforeninger...................................... 2490 ~~ Kunstforening...................................... 2471 Randsbank.............................................. 2471 Ræseselskab............................................ 2471 Oplysningsforbund................................ 2471 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Radio-Forbund, se Radio-Forbund, Arb. 2595 ~~ Radioklub, se Radioklub, Arb. . . . . . . 2595 Boklub Q 7 • ....................................................................... 2471 samariter Forbund.................................. 2471 Skakforb., se Skakforb., Dansk' Arb. . 2606 Tennis Klub........................................... 2471 AyV .UUlS IVJU Arb ^ er8angkor>1)0 samvirkende . . . 2471 Arh«J 1 V'Skakklubber, se Skakklubber . . 2606 ejder-Udveksling, se Nordisk Arbej- j^rj)(l®r'Udveksling................................... 2582 Arb«^et8 vidensk-Org., se Komite f.Å.v.O’. 2553 AphJ dsanstalten Sundholm................. 9471 J^ san v isn ln g ArN de a d le r ......................................... 2470 Arb«-dsa?visninS^Kbhvn.&Frdbg. . . . 2471 Arb,J.d8d*rektorate t.................................. 2471 Bogi^sløshedskasser............................. 2475 Cenk ndl?™edhJælperforening, D.fl.. . . 2485 •18sionen................. ................... 2494 Erhv£eringskonRR Handel og Industri . 2503 Dev;T8- og Vejledningskontoret for Form»tlUnJme........................................... 2503

Arbejdsanvisning [fortsat] Gjentofte Kommune............................... 2531 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 . . .’ 2535 Handels- ogKontoristforen., Kvindernes. 2536 Handels- og Kontormedhjælperforb. . . 2536 Hjemløse Mænd i Kbhvn.................... ’ 2539 Ingeniørforenings Arbejdsforsikring’s-’ Engagerings-og Oplysningsbureau . 2546 Journalistforeningen, Provins-.............. 2549 Juristforbundet.................................. ] 2549 Landsforeningen af Vanføre etc. \ ’ . 2566 Lærerforening, Danmarks....................... 2570 Musiker-Børs......................................’ 2577 Musiker-Forbund, Dansk 2577 Statsforhyringskontorerne................. ’ ’ 2618 Studenterforeningen . . .’ .................... J 2620 Sygeplejeraad, D ansk............2625 Tyske Arbejdsanvisningskontor, Det . ’2633 .Vinkyperforeningen.............................] 2642 Arbejdsbørsen....................................... ] 2471 Arbejdsdirektoratet.................................." 2471 Arbejdsfordolingsnævnet......................... ] 2472 se tilligeTilføjelserefter denneEmneliste Arbejdsforsikringsbureau, Ingeniørforenin­ gens, se Ingeniørforenings A rb............ 2546 Arbejdsgiverforening, Dansk, med derunder hørende Sammenslutn. og Foreninger. 2472 (Foreninger og Laug, som ikke hen­ hører herunder, er anført alfabetisk i Real-Registret under deres Navn) Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring............ 2475 Arbejdshjem for døvstumme Piger, seDøv- stumme P ig e r ........................................ 2501 Arbejdshjem, K bhvn s....................’ ’ ’ ' 2475 Arbejdshus, StatenB...................... .. . \ ’ 2475 Arbejdskort, se Arbejdsanvisning........... 2471 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2515 Arbejdslederforening, Danskinspektør- og se Inspektør- og Arbejdslederf........... \ 2547 Arbejdslcdige, se Skolen f. A..................... 2608 Arbejdslejre, se Ungdomslejre................. 2636 Arbejdsløshedens Bekæmp., se Landsforen. til Arbejdsløshedens Bekæmp............ 2566 Arbejdsløshedsfonden..................................2475 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi­ rektoratet .................................................. 2471 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte........... 2475 se ogsaa Sygeplejerskers Arbejdsløsheds- kasse.............. e 2625 Arbejdsmands Forbund, Dansk,’sé Fagfor­ bund ............................................. \ ' 2504 Arbejdsministeriet, se Tilføjelser efter denne Emneliste Arbejdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet . . 2471 Arbejds- og Beskæftigelsesterapeuter, Foren, for, se. Foren. f. Arb. og Besk. 2518 Arbejds- og Fabriktilsynet....................... 2476 Arbejds- og Forligsnævnet................. . . 2476 Arbejds- og Socialministeriet................... 2476 nu delt i Arbejdsministeriet og Social­ ministeriet, se TilføjelserefterdenneEm­ neliste Aandssvageanstalter................................ 2465 Arbejdsdirektoratet....................................2471 Arbejdsfordelingsnævnet....................... 2472 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Arbejdsløshedsfonden............................ 2475 Arbejdsnævnet, se Arbejdsdir................ 2471 Arbejds- og Fabriktilsynet.............. .. . 2476 Arbejds- og Forligsnævnet.............. ‘ ' 2476 Arbejdsraadet ..................................’ ] 2477 Beskæftigelsesudvalget.............. ’ ’ 2483 Blindeinstitut, Det kgl., i Kbhvn. ’ ’ ’ 2485 Blindeinstitut, Det kgl., fiaa Refsnæs. . 2485 Bøgildgaard (ved K ellerup )................. 1691 Børneforsorgens Landsnæyn, sé Børne­ Børneforsorgens Overinspj 2491 Direktoratet for Ulykkesfirs. . ‘ ‘ ' 2500 Døvstummeanstalter. . . . .. 2501 Døvstumme-lnst. & -Skole ^Fredericia. ’ 1618 Døvstummeskolen i Nyborg.'* . . . . 1791 Epileptikerhospitalet i Nybérg. 1721 Forligsinstitutionen............\ ’ 2520 Fællesudvalget (vedr. Arbejdsbverens- komster)...............................\. . . . 2527 Invalideforsikringsfonden, se Sygekasse- væsen .................................... 2623 Invalideforsikringsretten ’ 2547 Invalidenævnet (i Sønderborg). . . . . . 1834 Lærlingeraadet...................... 2571 Mæglingsraadet for kommunal Lægehjælp2578 Mødrehjælpen.................................. . 2578 Offentlig Forsorg..........................\ " 2583 Samfundet og Hjemmet for Vanføre . . 2602 Statens Institut for Talelidende........... 2616 Stats-Ungdomshjemmet Braaskovgaard. 2620 Sygekassevæsen.....................................] 2623 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Arbejds- og Socialministeriet [fortsat] Udvandringskontor, S taten s................. 2635 Ulykkesforsikrings-Raadet.................... 2635 Ungdomslejre.......................................... 2636 Ungdomsudvalg, Arbejds-og Socialmin.’s 2637 Vajsenhus, Det kgl............................. 2638- Voldgiftsraadet for Sygekasser og Læger2642 Voldgiftsret, Den faste.......................... 2642 Arbejds- og Socialministeriets Kontorfor­ ening, se Kontorforeningen i Instituti­ oner u. Arbejds- og Socialmin............... 2557 Arbejdsraadet.............. ........................ ] 2477 Arbejdsteknisk Skole................. 2477 Arbejdstjeneste, Frivillig, dansk, ’ se' ’ Frivillig dansk Arbejdstjeneste............ 2525 Arboret, Statens, se Forstbotanisk Have . 2520 Arden, Firma-Register............................... 2804 —, Forretninger m. m............. ’ 1599 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal. . . . 2545 Argentinsk DanskForen., se Dansk Arg. 2497 Argentinske Gesandtskab og Generalkon­ sulat, se Gesandtskaber.......................... 2529 Arkitektforening, Akademisk.’ . .’ .’ ’ . ’ 2477 Arkitektforening, D ansk............... .. . . . 2477 Arkivarforeningen............................ ’ 2477 Arkiver, se i Emnel. OversigtenBiblioteker Arktiske Station......................................... 2477 Arkæologiske Studiesal, se Universitetets. 2637 Armeniervenner, De d an sk e.................... 2477 Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . 2477 Arresthusene..............................................’ 2477 Arresodal, se Classenske Fideicomm.......... 2495 Arsenal, se Vaabenarsenal...............• , . ’ 2638 — se ogsaa Jydsbe Arsenal (Hjørring’ ’ .' 1660 Artilleriet . , . .............. .. 2477 — se ogsaa under Aarhus..........................1559 ~ — Holbæk............’ ‘ . 1666 — . — — Ringsted.......................1781 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. , . . 2550 Artilleriofficersforeningen.......................’ 2477 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Artist-Forbund, Dansk............................... 2477 Arvebiologisb Inst., se Universitetets I . . 2637 Asnæs, Firma-Register............................... 2804 —, Forretninger m. m...................................1591 Assens, Firma-Register................................. 2804 —, Forretninger m. m............ ■’ .' ’ ‘ ’ 1591 Asserbolejren, se Ungdoinslejre................. 2636 A ssistenshuset.......................... . ’ 2477 Indleveringskontorer, se ’u. ’ Laane’for- retninger i Fag-Registret, Afd. VII. . . 3516 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . 2551 — — Takster m. m., se Begravelsesv.. . . 2481 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 2553 Association franco-danoise.......................... 2477 Assumptionsklostret, se Katolske Kirker .’ 2550 Assurance-Comp. Baltica, se Baltica. . 2479 Assuranceforeningen Skuld.................... ’ 2477 Assuranceselskaber: Henvisning til de for­ skellige ArterAssuranceselskaber, seFag- og Varefortegnelsen foran Afd. VII . . 2897 Assurandørernes Gaard............................... 2477 Assurandørernes Hus............................... 2477 Assurandørernes Pressebureau.............. 2478 Assurandeurer, Private, se Private . .’ .' .’ 2592 Assurandør-Societetet................................ 2478 Astronomisk Observatorium.............. 2478 Astronomisk S elskab............... 2478 Asylbostyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpe'fJ 2539 Asyler for Børn (se ogsaa Daghjem, Fritidshjem og Vuggestuer) Asylet af 28. Maj, se Asylselskab, Det kbhvnske og Nørrebros......................... 2478 Blinde, Forsørgelsesanstalt for. . . . . 2485 Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . 2485 Børneasyl, Valby......................... .. 2491 Dronning Caroline Amalies Å .’ se’Asyl 2478 DronningLouisesA., se Asylselskab. . . . 2478 Frederik d. 6. A., se Asylselskab, Det kbhvnske og Nørrebros.................... 2478 Frederiksberg A., se Asylselskab . . . 2478: Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.. . 2478 KongChr. d. 9. og DronningLouises Asyl, se Asyl.................................................. 2478 Chnstianshavns A., se Asylselskab, det kbhvnske og Nørrebros....................... 2478. ' Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2478 Kvindehjemmet........................................ 2562 Menighedsplejerne.................................... 2573 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, Det kbhvnske og Nørrebros................... . 2478 Opdragelsen, se Asylselskabet Opdr. . . 2478 Prinsesse Maries A., se A s y l............... 2478 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 2496 Sundbyernes A., se A s y l .................... 2478 Teba, se Diakonissestiftelsen............... 2500 Utterslev Daghjem.................................. 2638 Utterslev Folkebørnebave og Fritidshj.. 2638

torenmg, Dansk....................... 2520 e n ..................................... 2527 ........................................... 2527 ’osend

Emneliste

2404

Asyl—Bibi

Side Bibliograliske Kontor, Folkebibliotekernes 2484 Bibliotekar-Sammenslutninger..................... 2484 Biblioteker, Arkiver Akademi, Det kgl..................................... 2467 Amtsbibliotek, Assens...............................1591 Amts-Bibliotek, Bornholms, Rønne . . . 1794 Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 2470 Arbejdernes Læseselskab......................... 2471 Arnamagnæanske Haandskriftsaml. . . . 2477 Bibliotek, Danmarks Afholds-................ 2484 Bibliotek, Det kgl..................................... 2484 Bibliotek, Frederikshavn.........................1623 Bibliotek, Haderslev Centralbibliotek. . 1637 Bibliotek, Herning.....................................1653 Bibliotek, Kalundborg.............................. 1689 Bibliotek, Odder....................................... 1739 Bibliotek, Roskilde....................................1783 Bibliotek, Samsø.......................................1799 Bibliotek, Skælskør. . . ............................1813 Bibliotek, Slagelse....................................1815 Bibliotek, Struer.......................................1824 Bibliotek, Svendborg By og Amts. . . . 1827 Bibliotek, Sønderborg...............................1834 Bibliotek, Tønder.......................................1844 Biblioteket f. Brønderslev og Omegn.. . 1599 Biblioteket f. Hobro og Omegn ..............1664 Biblioteket for Køge og Omegn........... 1704 Biblioteket f. Silkeborg og Omegn . . . 1800 Biblioteket f. Thisted By og Amt. . . . 1839 Biblioteket f. Vejle By og Amt........... 1850 Boghandler-Medlijælper-Bibliotek. . . . 2485 Botanisk Have......................................... 2487 Byplanlaboratorium, Dansk..................... 2491 Centralbibliotek for Ringkøbing Amt, Lemvig................................................... 1707 Centralbibliotek, Kolding.........................1693 Centralbibliotek, Odense........................... 1741 Centralbiblioteket f. Hjørring Am t. ... 1660 Centralbiblioteket f. Kbhvns Omegn, se Kommunebibliotek, G jentofte............ 2555 Centralbiblioteket f. Maribo Amt, Ny­ købing F................................................1724 Centralbiblioteket f.Sydvestjyll., Esbjerg 1604 Centralbibl. f. Tuberkulosepatienter . . 2493 Centralbiblioteket f. Viborg Am t. . . . 1858 Centralbiblioteket i H o rsen s................. 1675 Centralbiblioteket i Næstved................... 1732 Danmarks tekniske B ibliotek............... 2497 Deutsche Biicherei (i Aabenraa)........... 1537 Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende................................... 2508 Folkebibliotek, Aarhus.............................. 1559 Folkebibliotek, G lostrup......................... 1631 Folkebogsamling, Holbæk Am ts............. 1666 Folkebogsamlingen i Holstebro............. 1670 Folkemindesamling, Dansk....................... 2513 Foreningen af 1860 ............................ . 2515 Foreningen for social Oplysning (Sociale Sekretariat)................................ 2 Foreningen til LærlingesUddannelse . . . 2519 Forsikringsforeningens Bibliotek . . . . 2520 Garnisonsbibliotek, Det kgl..................... 2528 Geografiske Selskab, Det kgl.................. 2529 Haandværkerforeningen........................... 2534 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 . . . 2535 Handelshøjskolens Bibliotek ................... 2535 Handels- og Kontorist-Foreningen . . . 2536 Hjælpeforening, Den gensidige............. 2539 Hærens Arkiv, se u. Krigsministeriet. . 2560 Kirkeligt Samfund af 1898...................... 2552 Kommunebibliotek, Gjentofte................ 2555 —, Gladsaxe.............................................. 2555 —, Hvidovre........... .............................. 2555 —, Lyngby-Taarbæk................................ 2555 —, Rødovre............................................... 2556 —, Taarnby............................................... 2556 Kommunebiblioteker, Frdbgs ............... 2556 Kommunebiblioteker, K bhvns............... 2556 Kommunebiblioteker, Søllerød . . . . . . 2556 se tilligeTilføjeiser efter denneEmneliste Kunstindustrimuseets Biblotek, se Kunst- indnstrimuseum..................................... 2561 Kvindelig Læseforening....................... 2562 Landsarkiver................. ' ’ ' ^566 Landsbibliotek, Nordjydske, Aalborg . . 1544 Landsbibliotek, Sønderjydske, Aabenraa. 1537 Læseforening, Fyens Stifts (i Odense). 1744 Marinens Bibliotek, se Søværnet. . , . . 2627 Møns Folkebibliotek, S te g e ................... 1822 Nordsjællands Centralbibl. (Helsingør) 1650 Raadhusbiblioteket................................. 2594 Rigsarkivet ............................................ 2597 Stadsarkiv, Kbhvns............................., 2614 Statsbiblioteket i A a rh u s ..................... 1563 Stiftsbiblioteker, se i Afd. IV, Real-Reg. for Maribo, Odense og Roskilde Søfartens Bibliotek............................ .. . 2625 Søværnet Marinens (Bibliotek). . . . . . 2627

Side

Side

Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401. eningen Dansk Betonvare-Industri. . . 2566 Betty Natisen Teatret, se Teatre.............. 2628 Bevillingsnævnene f. Kbhvn. og Frdbg.. . . 2483 Beværterbevilling,seBevillingsnævnene. . . 2483 Biavlerforening, Danmarks....................... 2483 Bibelselskab, Det danske.......................... 2483 Bibelselskab,Vagttaarnets.seVagttaarnets . 2638 , Bibelskole, Dansk.................................. - • 2483 Banker ffortsat] Discontokasse, Kbhvns............................ 2500 Fiskeribank, Kgr. Danmarks...................2512 Folkebanken for Kbhvn. ogFrdbg.. . . 2513 Frdbg. Handelsbank,.............................. 2521 Fyens Disconto Kasse............................. 2525 Haandværkerbanken............................ . 2534 se tillige Tilføjelser eft. denne Emneliste Handelsbank, Kbhvns............................. 2534 Hellerup & Omegns B a n k .................... 2537 Hypotekbank, Kgr. Danmarks.............. 2544 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Kreditbank, Kbhvns............................... 2558 Købmandsbanken i Kbhvn..................... 2563 Laanebank, Den n y ............................... 2564 Landmandsbanken................................... 2565 Nationalbank, Danmarks . . . . . . . . . 2579 Privatbanken........................................... 2592 Tiendebank, Kgr. Danmarks................. 2630 Bankers Forening, Kbhvnske.................... 2479 Bankfunktionærers Landsforening, Danske 2479 Bankklubben................................. 2479 Bankkommissær, kgl., se Nationalbank 2579 Banktilsynet, Bankinspektør....................... 2479 Baptistmenighedens K irker....................... 2479 Baptistsamfund, Det danske.................... 2479 Barber- og Frisør Laug, K bhvns............ 2479 Barfods Skole, se Frederik Bariods Skole 2521 -------’s Elevforening, se Elevforeningen af 10. April 1895 ................... 2503 Barners Hjem for unge Piger, se For­ eningen til Værn f o r ..............................2519 Barnets Glæde, Foreningen....................... 2480 Barnets Hus...........................................; • 2480 Baronessens Hvile- og Eekonvalescenthjem248O Barselpleje, Kommunal, se Hjemmesygepl. 2539 Bay, E, og Moltkes, Th., Skoler............... 2480 Beboelseslejlighedernes Antal i Kbhvn., se Indbyggerantal m. m............................. 2545 Bedre Byggeskik, se Landsforen. B. B.. . . 2566 Bedømmelses- og Voldgifts-Ret................. 2480 Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg . . . 2480 Befalingsmandsskoler, Rytteriets, se Ryt­ teriet (Næstved)........................... 1733 Begravelse og Ligbrændn., Bestemmelser . 2480 Begravelseskasser og Ligbrændingsforen.. 2480 Begravelsesvæsen, K bh v n s....................... 2481 — Frdbgs .......................................... • • 2482 Beklædningsindustriens Sammenslutning. 2482 Bel Canto, Herrekoret............................... 2482 Belysningsvæsen, Kbhvns........................... 2482 Belønnings- og Spareforeningen............... 2483 Ben Hur, se Krist. F. U. M........................ 2560 Benzin-Imp. og Gross., se Brancheforenin­ gen af Benzin-Imp. og -Gross.............. 2487 se ogsaa Centralforen, af Benzinforhdl.2493 Benzin-Nævnet............................................. 2483 Berejste Haandværkere, se Foren, for . . . 2518 og Fællesudvalget for berejste H. . . . 2527 Berejste Kvinders Klub............................. 2483 Berghs,Rudolph,Hospital,seHospitaler . . . 2541 Berigtigelsesnævnet..................................... 2483 Berners Stiftelse........................................ 2483 Bernstorfl Slot . . . ....................... . • • • 2483 Besigtigelseskommission, se Materiel­ intendanturen ........................................ 2573 Beskyttelse af industriel Ejendomsret, se Industriel Retsbeskyttelse . . ............. 2546 Beskæftigelsescentralen, se Arbejds- og Socialmin.................................................. 2476 Beskæftigelsesraadot.................... 2483 se tilligeTilfojelserefter denneEmneliste Beskæftigelsesterapeuter, Foren, for Arbejds- og, se Foren. f. Arb.-og Besk. 2518 Beskæftigelsesudvalget. . . ....................... 2483 — se ogsaa u. Beskæftigelsesraadot. . . . . 2483 se til ligeTilføjelserefter denne Emneliste Bespisningsforeninger............................ 2483 se tillige Foreningen Skolebesp........2519 Bestandig borgerlig Fo ren ing ............. 2483 Bethania, se Metodistkirker.................. 2575 Bethel, se Sømandshjemmet Bethel. . . . 2626 — se ogsaa Missionsforbund, Det danske 2577 Bethesda................................................. 2483 Bethesda i A arhus.................................1559 Bethlehem, se Børnehjemmet Bethl. . . . 2491 Bethlehems K irk e ................................ 2483 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Bethsaida, se Spiritistisk Broderskab. . . . 2614 Betonvare-Industri- Foren., se Landsfor­

Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles M inde.................. 2501 Athletik, Athletklubber m. m.................... 2478 (se ogsaa Kristelige F. U. M.).............. 2560 Attende April, se Senderjydsk Ungdomsf. 2626 Attende November,se Kunstnerforeningen af2562 Audebo Statsungdomslejr, seUngdomslejre 2636 Auditør, Statsbanernes, se Statsb............... 2618 Auditørkorpset................... 2478 Augustenborg, Firma-Eegister.................... 2805 —, Forretninger m. m................................... 1593 — Sanatorium, se Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse................. 2580 Auktionsforretninger (nu Fogedafd. II), se Byret, Kbhvns........................................ 2491 Auktionsledernes Foren., se Foren, af Auk. 2515 Aurehøj Gymnasium, se Statsskoler . . .2619 Aurora, hemmeligt Sam fund.................... 2478 Autig, se Auto-Tilbehørs Grossist-Foren. . 2479 Autogummi-Centralen, se Centralen for Autogummi i Tilføjelser efter denne Emneliste Autogummi-Forhandler-Foreningen........... 2478 Auto-Industriforening, se Cycle- og Auto-I. 2496 Automekaniker Laug, Kbhvns.............. .. . 2478 Automobildroskeejerforeningen, se Arbejds­ giverforening, Dansk............................ 2472 Automobildroskekørsel............................... 2478 Automobilfabr. og Importører, Sammen­ slutn. af, se Sammenslutn. af A. og I. 2602 Automobilforhandler-Foren., Danmarks. . 2478 Automobilforhandlerforening, Jydsk........ 2478 Automobilforsikring, se Forenede Danske.. 2514 — se tillige Dansk Forening for interna­ tional Motorkøretøjsforsikring............. 2497 Automobilforsikrings Forbund, Dansk. . . 2478 Automobil Klub, Kgl. dansk, se Kgl. d .. . 2556 Automobil- & Cyclebrancbens Akkord- og Konkurs-Afdeling'................................... 2479 Automobil- og Cycle-Gross. Foreningen. . 2479 Automobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes.......................... 2496 Auto-Tilbehørs Grossist Foren., Autig. . . 2479 Avispostkontoret, se Post- og Telegrafv.. 2591 Avissamling, Statens, i Aarhus................. 1563 Avlstyre i Fyens Stift, Forsikringsforenin­ gen for .................................................. 1741 Avnstrup Sanatorium, se Hospitaler . . . . 2540 Baadebyggere, Foreningen af, se Arbejds­ giverforening ........................................... 2472 Baadfarten til Himmelbjerget(Silkeborg). 1800 Bach-Foreningen...................................... 2479 Baconkontrollen........................................ 2479 Badeanstalter........................................... 2479 — se tillige Fag-Eegistret, Afd. YII . . . 2997 — samt Svømmehal................................ 2623 Badminton Forbund, Dansk....................... 2479 Badminton Klub, Frdbg..............................2479 Badminton Klub, Gjentofte...................... 2479 Badminton Klub, Kbhvns......................... 2479 Bageritilsyn, seArbejds- og Fabrikstilsynet. 2476 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening . . . . 2472 Bagerlaugets Svendestiftelse.................... 2479 Bagermesterforeninger i Sjæll. ogLoll.-Fal- sters Stifter, se Centralforen. f. Sjæll. 2494 Bagerstandens Fællesorg., se Fælles­ organisation, Den danske Bagerstands . 2526 Bagsværd, Beboere..................................... 670 — Grundejerforening............................... 2479 — Haandværkerforening............................ 2479 Bakkehus, GI., se Aandssvageanst.............. 2466 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen.......... 2479 Bakkehusmuseet.......................................... 2479 Balders Hospital, se Hospitaler.................. 2540 Ballerup, Firma-Eegister............................ 2805 —, Forretninger m. m.................................. 1593 Ballettens Forening, se Foreningen Den kgl. Ballet..........................................................2518 Ballettens private Pensionsfond............... 2479 Baltic and International Maritime Confe- rence................................; ...................... 2479 Baltica, Assurance-Compagniet. . . . . . . 2479 Bandage- og Sygeplejebranchen, so Sam­ menslutn. af Specialforr. indenf.. . . . 2602 Bandy Union, D ansk................................... 2479 Banegaarde, Kbhvns, se Statsbaner . . . 2618 se ogsaa Privatbaner 2592 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders Velfærd............... 2499 Banerytternes Klub..................................... 2479 Banerytternes Understøttelsesforening. . . 2479 Bangs Virksomhed..................................... 2479 Banker, se ogsaa Fag-Eegistret, Afd. VII.3020 Amagerbanken........................................ 2468 Andelsbanken........................................... 2469 Arbejdernes Landsbank. . . • ............... 2471

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online