kraks vejviser 1940 handelskalender

Ileal-Begister for København kommende Grundejers eller Forbrugers Bekostning. Desuden kan elektr. Ledn. i Ejendomme indlægges mod afdragsvis Bet. af vedk.Ejer. For elektriske Maalere erlægges et aarligt Vederlag efter Maale- rens Størrelse.Ved indtrædende Forstyrrel ­ ser i Elektricitetsforsyningen maa Forbru ­ geren henvende sig enten til Elektricitets ­ værkernes Ingeniorkontor D Cent. 7290 eller til en autoriseret EI ektro-Installatør. For de af Magistraten autoriserede Elektro-Instal- latører gælder omtrent de samme Regler, som ovenfor er berørte for Gasmestrenes Vedkommende. Forstyrrelser, der indtræf ­ fer imellem 5 Em. og 9 Morgen eller paa Søn- og Helligdage og kræver øjeblikkelig Afhjælpning, kan i dette Tidsrum anmeldes paa Belysningsvæsenets Vagtstation i Ad ­ ministrationsbygn. (Indg. fra Lønporten) f Cent. 2020. Anmodning tilBelysningsv. om Opsætning af nye Maalere sker henholdsv. gennem de aut. Gasmestre og de aut. Elektro-Instal- latører, der er forsynet med Anmeldelses ­ blanketter hertil, som maa underskrives al Forbrugeren. Forat fremme Ekspeditionen af Flytnings ­ anmeldelser stillerBeiysningsv. gratis trykte Af- og Tilmcldingskort til Forbrugernes Raadighed. Disse Flyttekort kan faas ved Henv. til Ekspeditionskontoret $ Cent.7290 Lokal 12,13 og 14 samt hos Maalerkontro ­ lørerne og de aut. Gasmestre og Elektro- Installatorer. Kortene kan i udfyldt og underskrevet Stand nedlægges ufrankeret i Postkasserne i de kbhvnske Postdistr. Gas-Installatører og Elektro-Installatører, seAfd. VII. V ærker: O veringeniører: For Gasværkerne: R Jakobsen, Vogn ­ magerg. 8 E | ★ Cent. 7290 (9-4). For Elektricitetsværkerne: R Johs. Jen ­ sen, R., Vognmagerg. 8 E |lx Cent. 7290(9-4). For Varmeværkerne: Erh. Borch, R., Vognmagerg. 8 El $ ★ Cent.7290 (9-4). Valby Gasværk, Vigerslev Allé, Valby ® ★ Cent. 9772 (9-4); Driftsbestyrer: NAJ Meulengracht. Østre Gasværk, Zionsv. 5 El $ Cent. 7312 (9-4); Driftsbestyrer: BKØllgaard. R. H C Ørsted Værket, Tømmergravsg. 13 f Cent. 8947 & 13915 (9-4); Driftsbestyrer: AKBak. Understationerne, (Kontor Vognmagerg. 8^ ★ Cent. 7290). Afdelingsingeniører: J Soeborg;L Møller-Andersen. Understationerne er: Østre Elektricitetsværk, Ø-Allé 6 El jj) Cent. 7640. Gothersg. Elektricitetsv. Adelg. 10 E ffi Cent. 1450. Vestre Elektricitetsv. Bernstorffsg. 15 E & Cent. 4747. Understationen i Bragesg. OSI. Understationen paaFælledv. ED. Understationen paa Enghave Plads E. Understationen i Eskildsg. E. Understationen i Rumæniensg. [S]. Understationen i Nyborgg E). Understationen paa Østre Gasværk EJ. Understationen paa Næsbyholmv. Brh. Belønnings- og Spareforeningen for faste Husmedhjælpere i Kbhvn. og Omegn, stiftet 1881, Kontor GI. Kongev. 92 2 E jp Eva 858 (aabent Tirsd. og Torad. lO-ll 1 ^ samt som Regel Onsd. 18-19' / 2 , lukket i Juli og Aug.), har til Formaal: 1) at tildele de mandi. og kvin del. Husmedhjælpere, der forbliver i de ­ res Tj eneste mindst 5 Aar , Anerkendelsesbe ­ vis og Pengebelønninger, der fordeles aarl. og hvorom Ansøgningsskema skal indle ­ veres til Kontoret i Nov. og Dec. Md samt efter 25 Aars Tjeneste Foreningens Hæderstegn; 2) at yde de Husmed ­ hjælpere, der har modtaget Anerkendelses ­ bevis, Støtte til Opsparing, idet der gø ­

Bely — Bibi Organist og Kantor: Gertrud Overbye. Kordegn: Vald. Nielsen. Graver: A Hansen. Kordegnens Kontor : Tomrerg. 9' EJ $ N. 4673 (Søgnedage (undt. Torsd.) 9 -1; Fred, tillige 5-7). Sognet begrænses af Dosseringen, Korsg. Gartnerg., Aaboulevard, Julius Thomsens G. og Rosenørns Allé. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Bevillingsnævnene har til Opgave at uddele de ledigblevne Beværter- eller Konditor ­ bevillinger blandt Ansøgerne. De nærmere Bestemmelser herom findes i Beværterloven Nr. 99 af 29. Marts 1924 § 21. Overbevillingsnævnet, nedsat i H. t. Beværterloven af 29.Marts 1924. Uddeler Beværterbevillinger til Kur- ogBadesteder, Teatre, Etablissementer, der tilhører Stat eller Kommune, Jernbanerestauranter og undtagelsesvis i andre Tilfælde. Formand : Højesteretsdommer Jesper Simonsen; Se ­ kretær: Ekspeditionssekr. i Handelsmin. K Skat- Rordam,R. Kontor: Christiansg. 12 E ® ★ Cent. 9631 (1-2). Bevillingsnævnet for Kbhw. bestaar af : Borgmester Dr.phil. E K a p e r, K. DM., Formand; Raadmandlb Kolb jern;Lands ­ retssagf. Karmark Rønsted,MB.;Malerm. Th. P e ters en, MB. R. ; Materialforv. v. Statsb. Rich. Lillie, MB. ;Forretningsf. Josef Andersson, ML. MB.; Politiin ­ spektør Einer Mellerup, R. DM. Bevillingsnævnet for Frdbg. bestaar af: Borgmester Vilh. Fischer, MFK.,R., For ­ mand; Politimester J Par Ker, R.; Restau ­ ratør Anthon Christensen; Raadmand Aug. MJorgensen, MFK.; Kontorchef A J Bork, MFK.; Restauratør C I Sø ­ rensen. Biavlerforening, Danmarks, stiftet 5. Juli 1866. Kontor: Brøndsted Skole pr. Pjed- sted. Aarskontingent: med Tidsskrift 3 Kr. ; ca. 18,200 Medlemmer i 125 Lo ­ kalforeninger med selvstændig Styrelse. Styrelse: Lærer J M Møller, Grøn ­ ning pr. Jebjærg, Formand og Redaktør; Gaardejer Th. Nielsen, Hornskroggaard pr. Ullerslev, Næstformand; Biavler Jokum Jensen, Vindblæs; Lærer P K Krogs- gaard, Vostrup; Biavler RLarsen, Kisse- rup pr. Holbæk;LandmandC H Schmidt, Sønderskov pr. Løjtkirkeby; Malerm. E Lo ­ renzen, Grænge; Forretningsf. Jorg. K ri ­ sten sen, Roskilde. Sekretær og Kasserer: Lærer G Holst Jensen, Brøndsted pr. Pjedsted $39. Bibelselskab, Det danske, Kastelsv. 17 El $ 0 5658, stiftet ‘ 22. Maj 1814, kgl. Konfirmation 16. Juli s. A. Formaa- leter at udbrede Bibelen. Det har siden sin Stiftelse udsendt 3,132,782 hellige Skrifter. Medlemsbidraget er mindst 4 Kr. aarlig og for ekstraord. Medl.lKr. aarl.; Hoveddepo ­ tet er hos Boghandler P Haase & Søn, Løv- str. 8 E $ ★ C. 15999, Postgiro Nr. 3b7. BestyrelsensFormand: DomprovstCS k o v- ga ar d-P e d e r s en, K. DM. ; Indmeldelser sker til Kassereren, Boghdl. Emil HFri- m od t, Købmagerg.67 EU C. 14655, Kasse- rerkont. Postgiro Nr. 488. Bibelskole, Dansk, stiftet 1912 (Undervis ­ ningen begyndt 11. Jan. s. A.), Lokale: Filippav. 1* E. Skolen afholder aarlig i to Semestre Un ­ dervisningskursus over bibelske Emner, hvilke forud bekendtgøres i Bladene. Ind ­ tegning sker Filippav. I 1 E $ N 6200. Bestyrelsens Formand: fh.Stiftsprovst Dr. theol.HUssing, K.DM.; Kasserer: Inge ­ niør J O Pedersen-Krogboe, Ordrup Jagtv. 28' Charlottl. Forstander: Pastor Kai J ensen,Fragariav. 15 Hell. Bibliotekar-Sammenslutningen for de viden ­ skabelige Biblioteker, (DanmarksBiblioteks-

V — 2483 res Tilskud til de af Husmedhjælperen i en Sparekasse indsatte Beløb. Mindste Aars- kontingent er 4 Kr. Protektrice : Hds. Maj. Dronningen. Repræsentantskabets Formand: Direktør Winkel Smith, K. DM. Bestyrelse: fh.DepartementschefGBu s ck- Nielsen, R. DM.,Formand; Bankdirektør S A Zimmermann-Hansen, Kasserer; Justitsraad Kabinetssekretær A C Bille- Hansen, R. DM.; Overretssagf. "William Lund; Direktør Winkel Smith, K.DM. Sekretær: Hovedarkivar H Hjorth- Nielsen.R.DM. Benzin-Nævnet. Formand: Gross. H Laage- Petersen,K.D.\l. Kontor: Vognmagerg.. 2 E $ ★ C. 806. Barigtigelsesnævnet ( Lov Nr. 147 af 13. April 1938 om Pressens Brug). Formand: Hoje- steretssdommer C V Bohn-Rasmussen, K. DM. Kontor: Højesterets Justitskontor. Christi ­ ansborg, Prins Jørgens Gaard 13 E $ C. 13604. Berners Stiftelse, Ribeg. 10 El, bestyres af Guldsmedelauget (se d. A.). Administrator: Hofjuveler Knud Hertz, Købmagerg. 34 E. Bernstorff Slot. Indgang til Slotsparken fra Jægersborg Allé og fra Vældegaardsv. Fred. V skænkede 1752 sin Udenrigs ­ minister J H E Bernstorff en til Jægers ­ borg hørende Fasangaard, hvortil denne senere fojede flere omliggende Jorder. Bernstorff lod Slottet opf. i 1762-64 ved Jar- din. Efter at det havde været i flere Privat ­ folks Eje, købte Chr. VIII det i 1842 og lod det istandsætte af J H Koch. Efter 1848 blev det Statsejendom, og har været Sommer ­ bolig for Prins Christian (Chr. IX) 1853- 1906 og for Prins Valdemar 1906 — 1939. En Restaurering er foretaget af F Meldahl. Tilsynsforende: Slotsgartner K F Bagger Hansen, Charlottl. Slotshave $ Ile. 4996. Beskæftigelsesudvalget, nedsat i H.t.LovNr. 169 af 13. April 1938. Formand: Depaite- mentschef i Socialmin. H de J o n q u i é r e s, K. DM. Bespisning af Skolebørn i Frdbg. Kommune ­ skoler, Komiteen for, bespiser i Vinter- maanederne Skolebørn fra ubemidlede Hjem. Formand : Skoledirektør Sofus Franck, R.; Kasserer: Underdirektør C H eman. Bespisningsanstalt, Kbhvns, stiftet 1829 af Selskabet „Kjæden* (s. d. A.). Bestyrelse: Kmh.Etatsr. C M G R Krag, K. DM., Formand; Overretssagf. V Koefoed, R.; Direktør O HHolboll, R. DM.; Gross. Poul Just, R. DM.; Ingeniør JP Møll- mann, R. Bespisningsforening,Chrsthvns,stiftet 19. Jan. 1845. Bestyrelse: Direktør AH So ­ rensen, Formand; Bankbestyrer R Holsted, Kasserer; Boghdl. G Schou, Sekretær. Bespisningsforening, Nørrebros, stiftet 1853, $ C. 4805. Bestyrelse : Gross. HA Han ­ sen, Formand ; Dr. phil. J obs. Lehmann, Næstformand; Forvalter M Bunch-Chri- s ten s en, Kasserer; Malermester Olaf Jessen, Sekretær; fh.Inspektør C LFriis, R. DM. Bestandig borgerlig Forening, stiftet 18. Maj 1798, rekonstrueret 10. Jan. 1824, filan ­ tropisk og selskabelig ; Formand : Bagerm. GeorgJensen; Sekretær: Kasserer Em. Petersen. Bethesda, Missionshus, (Kirkelig Forening for indre Mission r Kbhvn. )Rømersg. 17 É D Cent. 11287 & 11691 (Forretningskont. aabent 9-5) indviet 26. Sept. 1882. Bethlehems Kirke, Aaboulevard 8 E (Arki ­ tekt Kaare Klint). Indviet 13. Febr. 1938; afløste den gi. Kirke fra 1889, Blaagaardsg. 40, der var Filialkirke t>l Hellig Kors Kirke indtil Oprettelsen af Bethlehems Sogn 1. Jan. 1918. Patronat : Det kbhvnske Kirkefond.

Sognepræst : Poul Garde. Hjælpepræst: Tage Lunn.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker