kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Foreninger

2448

Side

Side

Side

Foreninger, Forskellige [fortsat] Alliance Fran^aiae i Kbhvn ................... 2468 Dante Alighieri ...................................... 2498 English Debating Club .......................... 2502 Esperantistforeningen for Danmark . . 2502 •j Esperanto-Klub, Kbhvns ......................... 2502 Esperanto-Klub, Arbejdernes ................. 2565 Samfundet Modersmaalet ....................... 2624 Sprogforeningen (Nordslesvig) ................. 1697

Foreninger, Forskellige [fortsat] Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie ........................................ 2628 Shakespeare-Selskab, Det danske .... 2629 Sprog- og Litteraturselsk., Det danske .2637 Svampekundskabens Fremme ................. 2645 See-Lieutenant-Selskabet ....................... 2647 Theologisk Forening ............................... 2652 Udvalg for Folkemaal ............................ 2656

Foreninger, Forskellige [fortsat] Universitets-Jubilæets danske Samfund . 2660 Vaabenhistorisk Selskab ...................... 2660 Vetelinærhistorisk Samfund ............. 2663 Veterinærvidenskabens Fremme, Fond af 13. Juli 1873 til ............................... 2663 Videnskabernes Selskab, Det kgl. . . . 2663 Østifternes historjsk-topograQske Selskab2665

Tilføjelser og Rettelser, der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt. (For Fejl, dei trods al anvendt Omhu maatte være indløbet i Vejviseren, fralægger Redaktionen sig Ansvaret). Person-Register for København (Afd. III). Aagaard H F Assist.i Skattev. Finsensv.SD 4 E $ Go. 3774y Andersen Chr. Trærup-Automatfabr. Bp. Nordborgg. 1 1 3 El

Gram-Hanssen M Justitsraadinde Peter Bang ’ s V. 8 E Gramming V Fuldm. Cand. jur. H C Ørsteds V.34 2 E Graulund K Receptionschef Ordrupv. 23* Chailottl. $ Or. 6292 Greisen Børge Sekretær Ordrupv. 76B 4 Charlottl. Grubbe-Gregersen Svend fh. Kontorchef Kmjkr. Cand. jur. R. DM. Almev. 12 Hell. $ He. 4746 Grøntved J ulius Magister Nyrnbergg. 40 s [sj Gunner A Froken Overassist. Teglværksg. 1* El $ Ry. 5605 v Haack V H G Overass : st. i Toldv. Amager Strandv. Kbhvns Lufthavn Kastrup Hallas-Møller Th. Politifuldm. Cand. jur. Ved \ olden 10 3 Kl $ Su. 2383 Hansen Lars Bankbestyrer Danas Pl. 12 4 E -Ernst Fabrikant (Mineral vandslabr. Sol ­ kild' n) Hvidkildev. 54C 2 E -FE Forretningsf. Frederiksborgg. 30 2 Kl - Leo Hospitalsiorvalttr Bartholinsg. 4 l Kl By. 66( j 6 Harup Rigmor Frue Afdelingschef Grundt- v gsv.8 C s IV1 $ Ev. 4486 Heinstrøm Rita Fine Kristian Zahrtmanns PI. 78 b E K Go. 9276 Helweg-Larsen Gunnar Redaktør N-Voldg. 10 1 K & heml. Nr - Hess Edvard Direktør Grønnevænge 7 Charlottl. Hetsch 11 aa gen Redaktør Chr. d. 9. G. 7 2 Kl Holmf'Id EFDirckinck Adjunkt Allég 25 : 'E Honninghuset Dana v.MBøstrup Kionprin- sessi g. 39 Kl & Pa. 525 Honoré H P Præst Sekretær i -Det kbhvnske Kiikefond Thorvaldsensv. 29® E Højberg-Pedersen O Ingeniør Card, polyt. Bred g. 65 4 Kl Høyer James R Afdelingschef Vennemindev. -I 1 El Jacobsen J C Bankbestyrer Hattensens Allé 4E & Go. 8168 Jansen J PH Gross. Bp. Jensløvs Tværv. 22 3 Charlottl. $ Or. 3179 Jensen 'l age Bak Fuldm. Kirsteinsg. 4* El - K Maskinfabr. (M Nielsen &Co.) Løvstr. 8 3 K) - Jensenius Murerm. Fabrikant Svan- holmsv.7 3 13 fli Ev.4339 - Adol] h Repræsentant Thorvaldsensv. 8 2 E $ No. 19oO - Emil S« kretær Julius Thomsens G. 14 2 E Jerichow Herbert adm. Direktør f. Akts. De forenede Bryggerier-Cand. jur. Å.TV. MIR. Høyrups Allé 35 Hell. Johansen Alfred Direktør LinnéFg.24 4 Kl - H j. Fabrikant (Dansk SmyrnaTæppe Indu ­ stri i Ahrensbergsg. 41 1 [s] - E Frøken Forstanderinde v. KTAS. Haa- bets Allé 4 3 Brh. $ Be. 3620

Christensen Alma K Adjunkt Cand. mag. Hans Egedes G. 19 3 INI SJ No. 9213x - N K Administiationschef u. Magist. Hans Egedes G 25 4 E) D No. 6521 - Harry Afdelingschef i Kbhvns Hdlsbank Amagerbrog. t-8 2 [S) - Carlo Redaktør Finsensv. 46B 4 E ® Go. 2191 Christgau Ejnar Landsretssagf. V-Voldg. 8 Eji*C 3737 Christiansen Aage Fr. Prokurist Peter Bangs V.10 4 E Clausager-Madsen Martin Læge Holger Dan-kes V. 62 s E J? Fa. 984u - Liii Frue Læge Holger Danskes V. 62 s E $ Fa. 9s4u Crone Anna Enkefrue Kastelsv. 21 3 El Dalgaard Kristen Kommunelærer Cand.mag. Dro>selv. 20 E D G o. 5398v Dalmat k Gunni Læge Blidahpark 19® Charlottl. Danilbo, Akts., V-Boulevard 4 EJ |) C. 5260 Afdelii gi Karv Kasseapparater Vognma- g< rg.7 Kl $ C. 9621 Danielsen Altr. kel. Kapelmusikus Amager ­ brog. 44* (S) j) Am. 248x Dansk Amerikansk Presse Bureau v. Carlo Christensen Finsensv 46B E U G o. 2191 Degenkolv Kjeld Assist. Vibe vænget 8 iSøbotg $ Ba. 588 Dræger C Vaffelfabr. Peder Lykkes V. 13®[§] j) Am. 4170 Duedam L Ostehdl. Bp. Bechgaardsg. 2 3 E) Efsen Axel Docent v.Danm. tekn. Højsk. Ingeniør Dr.techn. Udsigten 13 Gientoite $ Ge. 2507 Ehlers Erlirg StempeT ’ abr. (Ehlers ’ Stem- pelfabiik) Btilowsv.2 8 E Eliasson A Blikkenslagerm. Gas-&Vandm. Bp. Frederiksborgv. 46 ’ I n V Elmenhoff-Nieisen B Læge Dr. med. Bp. Rosenorns Allé 4 5 E g No. 8833 Eriksen Volmer Hdlsrejsende Vigerslev Allé 62^ Valby Er8lev Ingeborg Frøken Christiansv. 28 2 Charlottl. Or. 1494 Fessel OttoKoncertmester i Statsradiofonien Ole Bruuns V. 10* Charlottl. Fester Ebba Frøken Assist, i Post- og Tele ­ grafv. Nøjs-omhedsv. 16 5 El Øb. 8327 Fisker Nina Enkefrue Viggo Rothes V. 23* Charlottl.' Flennov Kaj Fuldm. Carl Plougs V.5 3 E Flensborg Érhard Overretssagf. Bp. Hjal ­ mar Braniings PI. 4 2 El $ Øb. 810 Fox Chr. Kapt.Østbaneg. 165 s El Gabe Helge Arkitekt Gustav Johannsens V. 12* E J8) Da. 1414 x 4a _ Geismar Franz Gross. Bp. Segelckesv.4 LE)

- Karen Blomsterhdl. Bp. Fredensg. 22 3 El - Poul A Bogtrykt er Bp. Grumltvigsv 35 S E - W B A Direktør Tuborgv. 112 s Hell. $ He 2964 - Aksel Fabrikant (Dansk Farve-Kunst) Abildgaardsg. 3 S El - Jobs, fabrikant Husumv. 85 s Brh. - Peter Sygekassefunkt. Aggersvoldv. 5B 2 Brh. Anker Larsen G Bagerm. (Anker Larsen & Son) J M 1 hides V. 15* IYJ Arntzen Arne Sekretær Cand. jur. Høeghs- mindf park« n 14 s Hell. Assentorp E.lif Kontorassist. Damparken 10 2 R. dovre Valby Auto-Ekspressen Nyhavn 44 Kl D C. 9510 & 11662 i ctV G Kontrolør i Post- og Telegrafv. Kapt. Bjergmarksv. 10 s Brh. Bang Jørgen Underdirektør u.Frdbg.Komm. Mynstersv. 9* E J> Ev. 5260 Belstrup F V Koi.trolor u. Rodeforv. Carl Plougs V. 10 3 E - L C Materialist (Chr. V Mende & Co.) Carl Plougs V. li 3 E Bergsøe Birte Frue Fidbg. Allé 13A Hh. E D Ev.5411x Binnerup B E Repræsentant Sjælør Boule ­ vard I s E Bjcrn G Repræsentant Bernstorffsvænget 8 Gjentofte J.I Or. 64(;8 Bltchingberg Sigrid Enkefrue Østerbrog. 29 3 le] Øb. 3534 Bodenhoff Max Gross. Bp. Gartnersvinget 35 Lyngby J} Ly. 2t 09 Bodtnhoff-Olsen C Trafikkontrolør v. Statsb. Lyngby Torv 7 Z Lyngby f Ly. 637 Borgnæs E Revisor Australiensv 19 2 El Boye Chr. Direktør Nørrebiog. 166 2 E $ Ta. 5918 Brandt Edwin Præst Overg. o. V. 6A Kl Braek Folmer Disponent Barsehøj 11 Bell. Brennecke EllenKontorassist. Duev. 110 4 E - J( hannes Pr.-Lojtn. Frdbg. Allé 19A 3 E Bruzelius Helmuth Kontorchef Cand. jur. Sofev 10 s Hell. Briinnild C T Lirektor Nyhavn 44 Kl |1C.951O Buchttr-Larsen Knud Gross. (Valdemar Bør ­ ge sen) Rosenboryg. 2 2 K] fl C. 141 Begelund-Jensen S Direktør Bernstorfflund Allé 11 Charlottl. f Or. 2840 Bønne'ycke Emil Forfatter Rosenørns Allé 44 2 E - Chr. Gross. (BlankensteinersEftf.) Aren- dalsg. 3 4 El f Øb. 6112 Carstensen Grethe Enke e. Apoteker Lundsg. 7 4 EJ Champion G E G Direktør Herman Triers PI. 5* E

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker