kraks vejviser 1940 handelskalender

Holbæk — Holstebro

VI — 2863

Firma-Register: B. Købstæderne

Maskinfabrikken Landsperg ved Holbæk, Akts. Bestyrelse: Oven-etssagf. N E Nielsen, Kbhvn. (Formand), Repr A J Kay sen og G K II Landsperg (Direktør). Frm. tegnes af Formanden eller to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et af disse i Foren, med Direktøren. Prok. Direktøren og A J Kaysen. Aktk. 10,000 Kr.. Math ’ esen Lauritz ved G Mathiesen. Indeh. G Mathiesen. Midt i Byens Hjerte ved E Thigaard Andersen. Indeh. E Thigaard Andorsen. Modemagasinet Ciiy ved I Andersen. Indeh. Frk I M Andersen. Mortensen Jul. & Co. Indeh. C Holmen og V Jacobsen. Mørkøv Savværk, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. J Holm, Godsejer P Dahl,. Holbæk Slots Ladegaard. Tomrerm. J L B Weber og Godsejer J Estrup, Kongs- dal, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: N B Knudsen, Morkøv, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 90,000 Kr. Nielsen J & Søn. Indeh. J Nielsen og L A Niolsen. Nielsen N Th. Indeh. N Nielsen. Odeherreds Jernbanens Akts. Bestyrelse: Amtmand P C Saxild (Formand), Sogne- raadsformd., N P Slott, Hørve og Amtsraadsmedl. N P Larsen, Vig. Driftsbestyrer: Ing. N T Lassen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forman ­ den i Foren, med Driftsbest. Prok.: N T Lassen. Aktk. 2.146.000 Kr. Parfumeriet La Flour ved S Jensen. Indeh. Fru S Jensen. Petersen Carl, Akts.. Holbæk Tømmerhandel Bestyrelse: Gross. E Albock (Di ­ rektør), Fm E C Y I Albeck og Overretssagf. K Aa. Meyer, Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, elb r af Diroktøren alene. Piok.: J Andersen og Aa. Schiellerup i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Petersen ’ s Theodor Eftf., Aktieselskab. Bestyrelse: Sagf. C B ’ erbum (Formand),. Fru C M Jensen og Repr. Aa. A ” erup, S'apeke. Direktion: Jacob Mathiasen, Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bo- styrelscsmedl. i Foron. med en Direktør. Prok.: S J Nielsen og P I D'ness- hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med on Direktor. Aktk. 600,000 Kr. Poulsen Sigurd & Søn, Holbæk. Indeh. Peder Sigurd Poulsen, Allerup og Arild Poulsen. Reffs Carl & Son, Holbæk. Indeh. P C L P Bursche. Revisionskontoret i Holbæk ved J S Harreby. Indoh. J S Harreby og J T Lau ­ ritsen. S'ggaards Varehus ved Anton S'ggaard. Indeh. Anton J Siggaard. Skandinavisk Møbelværk, Akts. Bestyrelse: Dir. N M Rasmussen, Værkfører C H Jensen og Sagt. N C Christiansen. Direktion: N M Rasmussen. Frm. tegnes to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktor eller af to Direktører i Fo>en. Prok.: N M Rasmussen. Aktk. 150,000 Kr. Skotojriabri'-en Hansa ved Olaf Hansen. Indeh. Olaf P Hansen. Skotøjsfabrikken Landsperg vod Jul. Landsperg. Indeh. 0 A Jul. Landsperg- Roskilde. Skotøjsfabrikken Toka ved K Jorgensen. Indeh. A K Jørgensen. Skovgaard Vigo. Indoh. Vigo F Skovgaard. Smith ’ s Fr. Sønner, (Holbæk Møbelmagasin), Interessentskabet. Ansv. Delt. C F II Smith og V C Smith. Spare- og Laanekassen for Holbæk Købstad og Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Dommer Chr. Helms (Formand), Partikul. J Schou-IIansen, Vico- konsul C Holmen, Sognef. L P Bigaard, Ejby, Sogneraadsformd. J P Larsen, Tuse. Gaardejer N O Nielsen, Orø. og Landsretssagt. JREH Poulsen samt en adm. Direktør: N Arnold. Frm. tegnes af to TLsvnsraadsmedl. i Foren, ellor af et Tilsvnsraadsmodl. i Foren, med on Direktør el ’ er af to Direktorer i Foron- Prok.: Bogholder C. M. Jørgensen i Foren, med et Tilbynsraadsmedl. eller en. Direktør. Steenstrup 0 F. Indeh. 0 F Steenstrup [er senere dad], Prok.: J F Steenstrup. Steenstrup O F, Holbæk Korn- og Fodersteflorretning. Indeh. O F Steenstrup [or senero død]. Tofto ’ s II W Efterfølger, P Præst. Indeh. P S A Præst. Tøjhuset ved E P Sillohoved. Indeh. E J L P Sillehoved. Unges Magasin, Do, ved Østrup Rasmussen. Indeh. H C Østrup Rasmussen. Weimann ’ s C D Ma-kinforretning. Indeh. C D Weimann. Villakvarterets Møbelmagasin, N Fr. Petersens Enke & Søn. Indeh. Enkefru II Ml Petersen og II K F B Petersen. Winther's Seren Efterfølger vod Chr. Winther. Indeh. Chr. A Winther. WuHf Jørgen, Holbæk. Indeh. J F Wulff. Vulkan ved M P Nedergaard. Indeh. M PG Nedergaard. Prok.: H R C Nedergaard- Holstebro. Andersen ’ s Poul Tømmerhandel, Holstebro, Akts. Bestyrelse: Enkefru A J Bech- gaard, (Formand), Aarhus. Dir. A J Andersen, Sagførerfuldm. T W Andersen, Viborg, og card. med. P E Bechgaard, Hell. Direktion: A J Andersen og P I Fej ’ erskov. Prokurist: K O Kytterup Pedersen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Prokurist eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,1)00 Kr. Arbejdernes Fællesbageri i Holstebro, Akts. Bestyrelse: Købmd. J Hansen (For ­ mand), Cigarmager H Andersen, Install. P M Poulsen, Cigarhdl. A Damgaard og Arbejdsmd. S Sørensen. Forretningsudvalg: J Hansen og P M Poulsen. Forretningsforer: J P Jakobsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Forretningsføreren i Foren, mod Forretningsudvalget. Aktk. 10.000 Kr. Arbejdernes Fællesorganisation i Holstebro. Bestyrelse: Cigarsorterer Poul O Niel ­ son (Formand), Landstingsmd. H R Stumph, Cigarm. II Andersen, Trykker S J Gulltndor, Former C Olsen, Postbud A Sørensen, Smed P E Mogensen og Ar ­ bejdsmd. G A Jakobsen. Frm. tegneB af. Formanden i Foren, med et Bestyrelses- medl. Medl. hefter solidarisk. Driftskapitalen erhverves ved Laan. Astrup C A. Indeh. Fru J C Astiup og C A B Astrup. Automobilforretningen Vulkan ved Kristen Knudsen. Indeh. K Knudsen. Bend x C. Indeh. Soren Lauge Christian Bend ’ x. Prok. Christian Bendix. Birn Valdemar & Brødre. Indeh. V H Birn. Boston ved J Sinding. Indeh. J Sinding. Bryggeriet Godthaab ved Jens Overgaard Andorsen. Indeh. Jens Overgaard An ­ dersen. Beggild Bredr. Indeh. A J Beggild. Prok.: Frk. A S Christensen. Cementvarefabrikken Oranje ved Iver Skov. Indeh. I Skov. Christensen Christian & Co., Holstebro. Indeh. C Christensen. Prok.: Gerd* Christensen. . ,, rr , , Colstrups M Jernforretning, Akts. (Poul Andersens Jernforretnings EftfL) j Holste ­ bro. Bestyrolse: Dir. S M N Collstrup (Formand og Direktør), Dir. M H Co stru^ og Fru J B M CoLtrup. Frm. tegnes af Direktøren alono eller af Formanden 1 Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 60,000 Kr. axis: “ m . wilrtoa ” F Wrted. MÆ. Mario. Fjeld- stod f or sonore dødi og Fordiound Fjeldsted. Freav Iscentret Hunsballe, Akts. Bestyrelse: Frøavler J Hvidberg Hunsballe (Formand), Gaardejer K Hvidberg, Kvistrup, Landstingsmd. N P Gisselbæk, Ørum Gaardejer M C Avsum, V-Av«um, og Frøavler C Tioelsen. Guldagergaard. Forretningsfører (Direktør): L B Pedersen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Prok.: Karoline Jensen og L B Petersen. Aktk. 250,000 Kr. Frøkontoret, Holstebro. . Bestyrelse: Gaardejer J J Have (Formand), Gimsing: Gaardejer O Sloth, Vejrum og Konsulent Aa. Iversen, der to i Foren, tegner Frm. Driftskapitalen erhverves ved Laan. Medl. hæfter solidarisk for Forenin ­ gens Forpi. Færch R. Indeh. S Færch, Ernst Færch og Erik Færch. Prok. : M T C Bach.

Holbæk Amtstidende, Akts. Styrelsen: Lærer C ” M Christiansen, Hjembæk, (Formand), Gaardejerne H Jensen, Vig, J H B Kristiansen, Vejleby, NJJ Leth, Stenstrup, Kr. Kristensen. Steedstrup, og N J Nielsen, Aagerup, Sogneraads- formd. N P Larsen, Kollekolle pr Vig, Sognef. II Chr Hansen, Uglerup, Propr., Landstingsmd. J Clausen, Stubberupholm, Kebmd. P S Meller, Propr. A II Andersen, Gislinge, Tømrerm. S Sørensen, Jyderup, Landsretssagf. H A Gideon, Nykøbing S., Sognefoged C H Christensen. Merkov, og Sognepræst P H Petersen, S-Jærnløse. Direktion: Forretningsudvalgets Medlemmer: C M Chri ­ stiansen, H Jensen og N J Nielsen samt Redaktøren. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med to Styrelsesmedl. og Redaktøren. Prok.: A A S Mohr. Aktk. 127,670 Kr. Holbæk Amts Venstreblad, Akts. Bestyrelsen bestaar af 13 Medl. Forretningsud ­ valg: Redaktør Ferd. Nielsen, Ostrup, Sognef. N A Nielsen, Loserup, og Boelsmd. A Sørensen, Dramstrup, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Holbæk Auto Company ved Otto Madsen & Axel Jensen. Indeh. Frits Otto Madsen og Axol Ingvar Jensen. Holbæk Auto Lager. Indeh. A Jensen og F 0 Madsen. Holbæk Autolakorori ved Joseph C Pedorson. Indeh. Joseph C PedorBon. Prok. II F Pedersen. Holbæk Auto-Service ved V E Bergosen. Indoh. V E Borgosen. Holbæk Autoværksted ved Rasmussen & Nohr. Indeh. J S Rasmussen og J V N Nøhr. Holbæk Bank. Akts. Indeh. Akts. Banken for Holbæk og Omegn [se dette]. Holbæk Bogtrykkeri ved N Chr. Hansen. Indeh. N Chr. Hansen. Holbæk Brødfabrik ved J C Christensen. Indeh. J C Christensen. Holbæk Centraltrykkeri ved N Chr. Hansen. Indeh. N Chr. Hansen. Holbæk Drivremmefabrik ved G Lassen. Indeh. G A Lassen. Holbæk Ekspresiiykaeri ved N Chr. Hansen, Holbæk. Indeh. N C Hansen. Holbæk Farve- <>r Tapethandel, Frederik Jensen. Indeh. F Jensen. Holbæk Forkron iiings-Anstalt ved Th. Madsen. Indeh. A Th. Madson. Holbæk Jernstøberi, Akts. Bestyrelse: Fabr. FEB Dalgaard, Sagf. V Lind, Dir. K AH L Hansen. BlikkensLgerm. J C Andorsen, Fabr. K D Weinreich, Snertinge, og Fabr. V Pedersen, Hong, dor to i Foren, tegner Frm. Adm. Dir.: KABL Hansen, der har Prokura. Aktk. 200,000 Kr. Holbæk Kafferisteri ved Jul. Mortensen & Co. Indeh. Ildlsfrm. Jul. Mortensen Æ Co. ved dets ansv. Indeh. C Holmen og V Jacobsen. Holbæk Klædeskofabrik ved F Hansen. Indeh. ALF Hansen. Holbæk Kontantforretning ved Th. Andersen. Indeh. Th. Andersen. Holbæk kontrollerede Foderblanding, Aktieselskab (Theodor Petersen ’ s Eftf., Aktie ­ selskab). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Theodor Petersen ’ s Eftf., Aktieselskab. [ se dette]. ___ Holbæk Kulkompagni, Akts. Bestyrelse; Godsejer Chr. E Grunor (Formand), Ege- marko, Dir. A Christensen og Fru Aaso Christensen. Forretningsfører: Dir. A Christer sen. Frm. tegnes af to Bostyrolsosmodl. i Foren, eller af Formanden alene eller af Forretningsf. i Foren, mod ot Bostyrolsosmodl. Prok.: A Chri ­ stensen alene eller E Fri's og S P Eisteen i Foren, eller hver af disse to i Foren, med førstn. Aktk. 200,000 Kr. Holbæk Kolerfabrik ved V E Borgosen. Indeh. V E Borgesen, Holbæk Læderhandel vod A Duotoft. Indeh. A Duotoft. Holbæk Margarinefabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. 11 G Andersen (Formand), Gel- strupgaard, Fm G E Andersen, Egebjorggaard pr. Brande, og Kærnemester V G Larsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod en Direktor ollor mod et Be ­ styrelsesmod. Prok.: II G Andersen. Aktk. 60,000 Kr. Holbæk Maskinfabr., Akts. Bestyrelse: Bankdir. C R P C Biorbum (Formand),Ing. P J Petersen (Næstformd.), og Dir. A P Grun. Direktører: A P Grun og P J Petersen. Frm. tegnes af Formanden ellor Næstformd. i Foron. med ot Be- styrolsosmodl. Prok.: A P Grun og P J Peterson hvor for sig i Foron. med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 420.000 Kr. Holbæk Maskin kompagni, Aktieselskab (Theodor Petersen ’ s Eftf., Aktieselskab) Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Theodor Petersen's Eftf., Aktie ­ selskab [so dette], Holbæk Maskinskrivnings- & Duplikeringskontor ved Elisabeth Hansen. Indoh. Frk. E Hansen. Holbæk Material handol ved Kaj Andorsen. Indoh. Jons Kaj Emil Andorsen. Holbæk Mineralvandsfabrik vod Alf. Petersen. Indoh. Alf. Petersen. Holbæk Monumentforretning & Stenhuggeri ved Th. L Knudsen. Indeh. T L Knudsen. Holbæk Motor Co. vod V E Borgesen & Co. Indeh. V E Borgesen. Prok. : L B Ber- gesen. Holbæk Motorfabrik ved Fr. Dahlgaard. Indeh. FEB Dahlgaard. Holbæk Møbelfabrik, N Fr. Petersens Enke & Søn. Indeh. Enkefru H M Petersen og II K F B Petersen. Holbæk Møbellager ved Axel Hansen. Indeh. Axel P Hanson. Holbæk Nattevagt Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. Ise dettej. Holbæk Papfabrik Akts Bostyrelso - Fabr. K J Baungaard (Direktør), Disponent J D Baungaard og Sagf. E T Jorgensen, aPo af Kbhvn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodi, i Foren, eller af Direktøren. Aktk 300.0>0 Kr. Holbæk Savværk ved II Tvornioos. Indeh. II E T ’ vermoes, Kbhvn. Holbæk Skibshandel ved Cathrine Jensen & K P Andersson. Indeh. KP Andersson. Holbæk Skiltefabrik ved Thomas Hansen. Indeh. II Thomas Hansen, Regstnip. Holbæk Slidbanefabrik & Auto Værksted ved V E Bergosen. Indeh. V E Borgesen. Holbæk Tagpap- & Cementvarefabriker, Akts. Bestyrelse: Højesteretssagf. C L J David, Kbhvn., Dir. M II Schou, Taarbæk, Dir. Il Jensen, Frdbg., Arkitekt F V Olsen og Kapt. A F Beyer, Aarhus. Direktion: Aa. Beyer. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Aa. Beyer alene eller Aa. M Mencke, Anna S J Andersen, G. Rosting og E A F Beyer, to i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Holbæk Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Dir. C P G Kampmann, Aarhus, Dir. S M Scbleichor, Aarhus, Gross. H C Holm, Kbhvn., og Bankdir. C R P C Bier ­ bum. Direktør: A Christensen. Frm. tegnoe af Direkteron alone eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 270.00(?Kr. Holbæk Vin Impoit vod Jul. Mortensen&Co. Indeh. Ildlsfrm. Jul. Mortensen &Co. ved dets ansv. Indeh. C Holmen og V Jacobsen. » Holbæk Øta-Kompagni, Akts. (Akts. Holbæk Tagpap-A Cementvarefabriker). Under dotto Firma drives tilligo Virksomhed af Akts. Holbæk Tagpap- & Cementvare- fabrikor [se detto]. Høng-Tøllcee Jernbanens Akts. Bestyrelse: Amtmand P C Saxild (Formand), Gaardejer N Jensen, Terslose, og AmtsraadsmedL II C Bertelsen, Vanløse pr. Nyrop. Driftsbestyrer: Ing. N T Lassen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med Driftsbest. Prok.: N T Lassen. Aktk. 1,741,600 Kr. Hørve-Værslev Jernbanens Akts. Bestyrelse: AmtsraadsmedL Ulrich Olsen (For ­ mand), Føllenslev, S n gnoraadsformd. J E Nielsop (Næstformd.), Alleshave, Dir. CDMusaeus, Kalundborg, fh. Gaardejer II C Nielsen, Jyderup, og Husmand H P Hansen, Begebjærg. Driftsbestyrer: Ing. N T Lassen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. eller med Driftsbest. Prok.: N T Lassen. Aktk. 2,269,600 Kr. Jensen J P & Son. Indeh. J P Jenson og F A Jensen. Jensen Marius, Holbæk. Indeh. C M Jensen. Jensen & Olsen. Indeh. C H Olsen. Jydsk Uldvare ved H C Olsen. Indoh. II C Olsen. Kjær Holger & Co. Indeh. A C J Jonassen. Kolonialhuset vod II M Hansen. Indeh. II M Hansen. Kolonial-Lagerot ved Bernh. Jensen. Indoh. Jens P Bernh. Jensen. Larsen H P Indeh. Fru A Larson. London Magasinet ved Axel P Andorsen. Indoh. Axel P K Andersen.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker