kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Hjørring — Holbæk

VI

2862

Sparekassen for Hjørring By og Omegn. Sparekassen ledes af et 'J ’ ilsynsraad: Po- Ptim. JAFunch (Formand), Propr. S Færch, Overklit, Mtirerm. A A Engelund InstaP. og Bl'kkenslagerm. J M Jørgensen, Sognef. Chr. N elsen, Højen i A- strup, Sognof. J P N Kjobsted, Tornby, og Landinsp. A L Birk samt en I) rekt ’ ou: Georg Christensen og Propr. S Møller, Ø-Thirup. Prokurister: Kasserer J G Lau- ritzen og Fuidm. E Grønbech. Frm. tegnes af to Direktorer i Foren., af en Di ­ rektor i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller pr. prok. af en Direktør i Foren, med en Prokurist. Steenberg Th. Indeh. S M Steenberg. Storm Jørgen. Indeh. Ellen 1) M Portefée Hansen, N F Portefée Hansen og P S Portefée Hansen. Prok.: J Johannesen. Sørensen Oluf E. Indeh. Oluf E Sørensen. Thomsen L Moller & Co. Indeh. L Møller Thomsen og H Møller Thomson. Frm. tegnes at begge Indeh. i Foron. eller af førstn. alene. Toft Ths. & Cø., Akts. Bestyrelse: Fru M Toft (Formand), Kobmd. Ths. Toft og Fru E M Nørgaard. Direktor: Kebmd. Ths. Toft. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 35,000 Kr. Tomrernes Andelsselskab m.b. A. for Hjørring. Bestyrelse: J M Christensen (For ­ mand). S Aa. Egebak og II Chr. Andersen, der to i Foren, tegner Frm. Forretnings ­ forer: J P Larsen, der har Prok. i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Indsk. Ka ­ pital: GOO Kr. Medl. hæfter ikke for Selsk. ’ s Forpi. Wadsholt & Co. indeh. J P Wadsholt. Varehus Skandinavien, II Ravn Jepsen. Indeh. II Ravn Jepson. Vendsyssel Bank,under Likvidation, Akts. Likvidatorer: Propr. A M Jensen, Lunder- gaard, og Amtsfuldm. Kai Jorgensen. Prokurist: II II Jensen. Frm. tognes af en Likvidator i Foren, mod Prokuristen, eller af Likvidatorerne i Foren. Vendsyssel Kaffe Kompagni, Akts. Bestyrelse: Konsul C F Eff, Kolding, Dir. J S Meiniche, Hobro, og Dir. PIK Christensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : PIK Christensen. Aktk. 100,000 Kr. Vendsyssel Tidende, Akts. Bestyrelse: Gaardejome C Andreasen (Formand), Smid- strup, N C Svendsen (Næstformd.), Tornby, og J Chr. T Jensen, Sæsing, Red ­ aktør J J Petersen og Folketingsmd. J S Vanggaard, Vandstedlund. Forretnings ­ fører: H V J Lassen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med to andre Bestyrelsesmedl. Aktk 60.000 Kr. Vendsyssel Venstreblad, Akts. Forretningsudvalg: Gaardejerne N C Petersen, 8- Harridslev (Formand), T Andorson, Østorgaard, og N N Kræmmer. Frm. teg ­ nes af Formanden i Foren, med et andet Forrøtningsudvalgsmedl. og enten Forretningsf. L P Jensen eller Red. H A Kristiansen. Aktk. 115,000 Kr. Vodskov-Østervraa Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse : Sogneraadsformd. P L Holst-Hansen, Korslund (Formand), Borgm. A C Jacobsen, Nørresundby (Næst ­ formd.), Amtmand M V K Wulff. Amtsraadsmedl. L C Jensen, Gammelkirk pr. Dronninglund, Sogneraadsmedl. T Jensen, Nørgaard, Propr. O K Olesen, Hel ­ ium Sogneraadsmedl. A P Christensen, Hjallerup, Sogneraadsmedl. N M Routhe, Langholt, Skræderm. P CF Christensen, Østorvraa og Gaardejer J Johannessen, Klavsholm. Driftsbestyrer: J N Krogh. Frm. tognes af Formanden ollor Næstfor ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: J N Krogh i Foren, med P Hansen ellor med R C Thomsen eller P Hansen i Foren, med O C Soron- sen. Aktk. 4,080.600 Kr. Wulff V ’ lhelm, Farve- og Tapethandel. Indeh. Carl Johan Wulff. Østergades Musikhus, Im. C Jensen. Indeh. Im. C Jensen. Hobro. Banken for Hobro og Omegn, Akts. Bestyrelse: Købmd. Ovo Bie (Formand), Over- retssagf. A Bogh (Næstformd.), Kebmd. M Ribe-Christensen og Amtsraadsmedl. N C Niolsen, Kirketerp. Direktion: II L L Balling. Frm. tegnes af ot Bestyrelses ­ medl. i Foren, med øn Direktør eller en Prokurist eller af en Direktør i Foren, med en anden Diroktør ellor en Prokurist. Prok.: B C Norup, Valborg M Søren ­ sen og A E Post, hvor i Foren, med en Direktør ellor med et Bestyrelsosmodl. Aktk. 1,200,000 Kr. Bie ’ s II I Bryggeri. Indeh. Arnold Svendsen. Bl^akilde Mølles Fabrikker, Akts. (Se Firmaregistret for Kbhvn.). Christensen Poul. Indeh. Frk. C M F Christensen. Diskonto og Landbobanken i Hobro, Filial af Aalborg Diskontobank, Akts. Indeh. Aalborg Diskontobank, Akts. Tse dette]. Bestyrer: J E Langgaard. Prok.: J E Langgaard. P B Wadgaard, T Ottoson og M V C Mogensen^ to i Foren. Engelsk Beklædningsmagasin ved V Haarlov. Indeh. A V Haarlov. Eybyø Kr., Hobro Jernhandøl, Hobro ved Kr. Eybye. Indeh. J Kr. Eybyo. Flensborg Lager vod Holger Nikoulauos Moltzen. Indeh. Holger Nikoulaues Moltzen. Fri-Ko, ved Georg Emanuel Drewsen. Indeh. Georg Emanuel Drewsen. Fæster Martin ved Laurs Christensen Fæster. Indeh. Laurs Christensen Fæster. Genofko Regnar Th., Akts. Bestyrelse: Dir. T E Genefke (Direktør). Bankdir. H L L Balling, og Fru E J M Genofko. Frm. tegnes af Direktøren alone eller i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmodl. i Foren. Aktk. 44,000 Kr. Gensid ’ go Hestoforsikringsforen'ng, Den, for Hobro og Omegn. Bestyrelse: Gaard- ejerno Karl Grøn, Katbjerg, Kr. Knudsen, Thorup, L Mogensen, Doense, L V Jensen, Hvilsom, Chr. Christensen, st. Rorbæk, A P Hansen, Valsgaard og A Jensen, Boldnip, der to i Foren, tegner Frm. Forretn'ngsforer: Gaardejer N ’ els N'clsen, Thorsgaard, der har Prok. Foreningens Medl. hæfter solidarisk for Foron ! ngens Forpi. efter do i Vedtægternes § 2 ’ ’ ndeho ’ dto Regler. (Fors'krings-Rogistret). Hansen Christian, Aktieselskab, Hobro. Bestyrelse : Gross. Christian Hansen. (Direktør), Prokurist J Jonson og Prokurist E Trojel-Hansen, Holstebro. Frm. tognes af Direktoron alene ollor af den samlede Bestyrelse. Prok.: J Jensen og E Trojel-Hansen. Aktk. 300,000 Kr. HobroDampvaskeri ved S B Nielsen. Indeh. S B Nielsen. Hobro Ejendomskontor ved Ivar Christian Petersen, ^ndeh. Ivar Christian Petersen. Hobro Eksportslagteri og offentlige Slagtehus, Akts. Bestyrelse: Slagtermestieno Ths. Sørensen (Formand), Kr. E Kristensen, A S Nielsen (kaldet Oppelstrup), Rs. Frandson og Chr. .Zander Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden. Aktk. 9000 Kr. Hobro Kafferisteri, Akts. Bestyrelse: Konsul F C Eff, Kolding (Formand), J S Meiniche (Direktør) og Kebmd. A Eff, Næstved. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 50,000 Kr. Hobro Korn- & Foderstofforretning ved Jens Ejner Mundbjerg. Indeh. Jens Ejner Mundbjerg. Prok.: H Borresen. Hobro hul & Koks Import Akts. Bostyrelse: Kobmd. Ove Bie, Konsul J C Jensen og Kebmd. B E Honriksen. Direktion: Hans Jacob Bie. Frm. tegnes af to ' Bestyrelsesmedl. i Foren, eller at Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. , T , v . x Hobro Læderhandel ved Anton Nielson Lundsgaard. Indeh. Anton Nielsen Lundsgaard Hobro Mineralvandfabrik ved Arnold Svendsen. Indeh. Arnold Svondson. Hobro Motor-Compagni i Likvidation Akts. Likvidator: Dir. J Mogensen, der teg ­ ner Frm. Hobro Motor Compagni ved J Mogensen, Kommanditselsk. Ansv. Dolt. J Mogensen. Hobro og Omegns Andelsslagteri. Bestyrelse: Gaardejerne A N elsen (Formand), Skjellerup, F N Bjorn, Hørby, R K Rasmussen, Fristrup, P Werner, N-Vinge, N P Nielsen, Vorning, J N Sørensen, Rørbæk, S P Pedersen, Ravnk Ide, og A P M An ­ dersen, N-Uistrup, samt Husmd. K Chr. Klauson, Klotrup. Frm. tegnes af For ­ manden og to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: D : r. J Mortensen, Bogho'der F V Holm og Kassererske, Frk. 0 C Gundersen, to i Foron. Der ikke indskudt nogen Kapital i Selskabet. Samti. Medl. hæfter solidarisk for Selsk. ’ s Forpi. Hobro Tømmerhandel, Akts, llostruphuse. Bestyrelse:Dir. J C Jensen (Direktor), Kreditforeningsdir. TI Lehrmann. Aarhus, og Landsretssagf. Knud Thale, Aarhus. te 8 nes a f to Bestyrelsesmedl. i Foron. eller af Direktøren alene. Aktk. 80,000 Kr. Viniwport, Aktieselskabet. Bestyrelse: Restauratør K N Vangsgaard (Dirok- to Bestvlalw^m ^ 0 “ ° 8en °g Kagorm. M C Madsen, Randers. Frm. tegnes at estyrelseBmedl. 1 Foren, eller af Diiektøron aløno. Aktk. 10,000 Krj

Hostrup Teglværk ved Gammelgaard-Carlsen & A Richard, Interessentsk. Interessen ­ ter: N E Gammelgaard-Carlsen og A E Richardt, der i Foren, tegner Frm. Hejskole og Afholdshjemmet i Hobro, Akts. Bestyrelse: Gaardejerne J Jensen, Tobberup, K K Vestergaard, Stonild, P Jensen, Lille Rorbæk, A P M Ander ­ sen, Ulstrup, og J Andersen, Valsgaa^d, Boelsmand L Poulsen, Redse, og Avls ­ bruger ACS Borresen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 11,575 Kr. Jensen Jens & Co. lndeb. Jens Jensen og Walter A J Junghans. Jydsk Uldvare, Hobro, ved A E Meller. Indeh. A E Moller. Kibsgaard Mikkelsen A (H Olaf Hansen ’ s Et'tf.l. Indeh. A J N K Mikkelsen. Landbosparekassen for Hobro & Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Partikulier Johs. Halkjær, Randest, Avlsbruger A K Borresen, M Andersen, Doense, Gaardejerne S Fr. Nielsen, Sten ’ ld, A Stensgaard, Stenild, J Berthelsen, Rorbæk, og P N elsen, Grøndal, Oue, samt en Direktion: D'r. N P N ’ elsen, Bogholder H P Nielsen, Redsø, og Kasserer L Vraa, Rørbæk. Frm. tegnes at to D ’ rektører i Foren, eller af en D ’ rektor i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. For Sparekassens Forpi. hæfter foruden Sparekassens Aktiver f. T. 100 Garanter med et kontant indbetalt Belob, der for hver Garant andrager nrndst 100 Kr., samt iovr ’ gt soli ­ darisk med et Beløb, der med Tillæg af den indbetalte Garantikapital til enhver Tid ialt andrager 10 pCt. af Sparekassens samlede Forpi., dog ikke • ud over 1000 Kr. for hver Garant. Larsen Folke. Indeh. Fru J M Larsen. Prok.: Folmer Larsen. Madsen ’ s II Jern- & Metalstoberi. Indeh. H C A Madsen. Møller S P. Indeh. Isenkr. H Møller. Skotøjsforretningen Refvrm, Martin Christensen. Indeh. M Christensen. Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsyns ­ raad paa 7 Medl.: J P Rosenmoior. J M Andersen, C Christensen, Wilh. Jensen, M N Lynnerup, J Kr. Pedersen, Hojmosogaard, N-Onsild, og J Chr. Christian ­ sen, Karls, samt en Direktion: II V Lund og Jens lensen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedlem, Prok.; Bogholder E Juni Jensen, og Kasserer Loo Prebensen, hver i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Tøjhuset ved Niels Andersen. Indeh. N Andersen. Holbæk. Acacia ved II Holst Jensen Indeh. II B Holst Jensen. Andersen & Agersted. Indeh. J C A Andersen og G A Agersted. Andersen ’ s Chr. Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Konsulent K M Jensen, Foip. A P Andersen. Søgaard, Tandlæge G C V Larsen, Murerm. A P Petersen, Bank ­ dir. H Flach Skovgaard og Dir. K A II L Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Adm. Direktør: D K Pedersen der har Prok. i Foren, med enten II Flach Skov ­ gaard eller mod K A H L Hansen. Aktk. 200.000 Kr. Andersens II C Eftf. ved Ph. Hornung. Indeh. Ph. G Hornung. Ankerhus Broderimagasin vod Louis Carlsson. Indeh. Louis A Carlsson, Kbhvn. Ankjær ’ s Chr. Efterfølger ved Kaj Ulrich. Indoh. Kaj K B Ulrich. Arbejdernes Brændsolsforrotning, Holbæk, Akts. Bestyrelse: Inkassator A P Hansen (Formand), Muror N P J Jensen, Maskinsnodkor C A Nielson, Maskinarb. H K V Jen ­ sen, Karetmager J P L Jensen, Maskinsnodkor V L Jensen og Murer C C Nielsen. Forretningsfører: K Kristensen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med For ­ manden ellor af to Bestyrelsesmod), i Foron. Aktk. 5550 Kr. Arbejdernes Fællesbageri for Holbæk og Omegn, Akts. Bestyrelse: Murorsv. N P J Jensen (Formand), Typograf C J N ’ elsen, Murersv. C J D Rasmussen, Forretningsf. A P Hansen, Murorsv. C C Niolsen, Snedker S K Nielsen og Tomrersv., J A Hansen. Forretningsfører (Forvalter): C Christensen. Frm. tegnes af Forretningsføreren i Foren, mod Formanden eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 30,605 Kr. Asmussen V & J Weber, Interessentskabet. Indeh. J L B Weber. Prok.: Frk. A K J Hartvig Andersen. Astoria ved K Hansen. Indeh. K Hansen. Atelier Moderno ved V Hansen. Indeh. V Hansen. Autoværkstedet Hafnia vod Jens Th. Nielson. Indeh. Jons Th. Nielsen. Banken for Holbæk og Omegn, Akts. Direktion: C R P C Bierbum (adm.) og II F Skovgaard, der i Foren, tegner Frm. Prok.: V Lind og E V Steen, to i Foren, eller hver for sig i Foren, med en Direktør. Aktk. 1 Mill. Kr. Billige, Den, ved P Jensen. Indeh. J P Jonsen. Bjorn ’ s A M anden Eftt., L Rasmussen. Indeh. L Rasmussen. Christj ansen H H & Co. Indeh. Vigo F Skovgaard. Cykleforretningen Levon vod P Honriksen. Indeh. P Henriksen. Prok.: SOI Olsen. Dansk Engelsk Beklædnings Magasin ved M Nielson. Indeh. A M Niolsen. . Dansk Halmpladefabrik, Akts. (Akts. Holbæk Tagpap- og Comontvarefabriker). Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Holbæk Tagpap- & Comont ­ varefabriker [se dette], Dansk-Svensk-Staal Akts., Holbæk Afdeling. Indeh. Dansk-Svensk-Staal-Akts., Kbhvn. [se dette]. Bestyrer: S Nielsen, der har Prok. , Ehlers A Efterfølger, Schultz ’ Varehus ved Johan Schultz. Indeh. Johan C C Schultz. EMA, Dansk Fabrik for Konserveringspapir, ved E Moller Andersen & Co. Indeh. E Møller Andersen og L Kr. Hansen, Roskilde. Engelsk Beklædnings Magasin ved M Nielsen. Indeh. A M Nielsen. Fngelsk Herro Mag.isin vod M Nielsen. Indeh. A M Nielsen. Fabricius II. Indeh. J H Fabricius, Bloustred. Prok.: Il A Fabricius. Ferro-Forædling Akts. Bestyrelse: Dir Vagn Pedorsen (Direktor), Sagf. Georg Jensen, Kbhvn., og Fabr. Svend T Pederson. Hav.irup. Frm. tegnes af to Bd- styrelsesmedl. i Foren, eller af Direktoren. Aktk 2O,(M'O Kr. Fischer ’ s P J Eftf., Axel Smith, Holbæk. Indeh. Axel Smith. Fiskornes Fæ'lessalgsforoning. Bestyrolso: Fiskerno H A Jacobson (Formand) F V Andersen, J Nielson, J Jensen, Atterup, S Hanson, Holkerup, A F Uikkelsen, Orø. og A Nielsen, Oro, dor i Foren, tegner Frm. Forretningsbestyrer: S An ­ dersen, der har Prok. Kapital: 18,000 Kr. Hammerich ’ s N J Eftf. ved Sv. Bo ’ rk. Indeh. Sv. Aa. B Bork. Handelskompagniet, Akts. Se Kallundborg Handelskompagni Akts., Kalundborg. Hansen ’ s Chr. Maskinfabrik, Holbæk Vægtfabrik, vod Chr. Hanson ’ s Son, W Han ­ sen. Indeh. Aa. W Hansen. Prok.: P E C Hanson. Hansen Frederik. Indeh. Fru G H Hansen og A II Hansen. Henningsen ’ s E Boghandel. Indeh. A G R Oppermann. Herremagasinet ved Rasmus Christonsen. Indeh. Rasmus Christenson. Holbæk Amts Andels-Svineslagteri. Bestyrelse: Propr. N Steengaard, Podersminde, II Rasmussen, Nerup, O Madsen, Ubby, C Petersen, Hagendrup, Husmd. J 11 Jensen, Igelso, og Husmd. A Hansen, Tronn ’ nge, samt Gaardejerne N Poulson, Hove, J Fredoriksen, Kyndelose, M Oleson, Aastofto, Th. Aaboe, S-Jernlose. og S B ’ rch-Jensen, Bybjo ’ g, Orø, der seks i Foren, tegner Frm. Prok.: Direktør F E Bojsen, Ghrantisum: 989,000 Kr. Holbæk Amts Assuranceforretning ved Orlow-Andersen. Indoh. G O Orlow-An- dersen. Holbæk Amts Avis, Akts. Bestyrelse: Dir. Aa. E E Jensen (Formand), Købmd. S Larsen, Stationstorst. A Windeløw, Højby, Købmd. G C Jenson, Godsejer Paur Dahl, Holbæk Slots Ladegaard. Borgmestor Jacob Jenson, Nykøbing S., og Over- retssagf. Jacob Holm. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Prok.: A Pedersen i Foren, mod enten Aa. E E Jensen, Jacob Holm eller Paul Dahl. Aktk. 67.030 Kr. Holbæk Amts Sparekasse. Sparekassen ledes af et Tilsynsraad: Amtmand Chri ­ sten Saxild (Formand), Godsejer Paul Dahl (Næstformd.), Dommer Johannes Sørensen,Godsejer Aa.Faye, Birkendegaard, GodsejerS Aa. Timm, Aggersvold, Overretssagf. A Wiuff, Kalundborg, Godsejer E Knipschildt, Kathnnedal, Forp. H Hvi t, Frihedslund, Propr. H Teisen, Severinsminde, Godsejer M Gru ­ ner Sæbygaard, og Sogneraadsormd. N PLarsen, Kollekolle, samt en Direktion: Overn tssagf. C E Ulrich. Frm. tegnes ai Formanden eller Næstformd. i Foren, med et ^Tilsynsraadsmedl. eller en Direktør eller af en Direktør i Foren. me

I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker