kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

2860

VI —

Herning — Hillerød

Junget J Interessentsk. Interessenter: J Junget og E Rokkjær. . Jydsk Eddike Central ved Sophus R Jorgensen. Indeh. Sophus R Jorgensen. Jydsk Trikotageudsalg ved Marie & Louiso Nielsen. Indeh. Marie Nielson og Louise Nielsen. Jorgensen N & Sønner. Indeh. S R Jørgensen og A E Jørgensen. Kaffe- & Sinorlageret Bonus ved A Ulvskov. Indeh. ATM S-Ulvskov. Kirkegaard Chr. I & Co., Aktiesolskabot. Bostyrelse: Købind. A Maibom (Formand og Direktor), Fru E M Maibom og Tandlæge L J Rud. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Direktøren olier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 45,000 Kr. Kjærgaard S & Co. Indeh. S Kjærgaard og M Kolstrup. Knudsen K. Indeh. Knud Knudsen. Prok.: M Juul. Konfektionsfabrik Pantas ved Morch. Indeh. Erik Møich. Konkurrenten Jens Jensen. Indeh. Jens Jenson. Kronjyden ved C Møller Christensen. Indeh. C Mellor Christensen. Laugesen N C, Akts., Bestyrelse: Fru J Laugesen, Skrædder M A Bøegh og Frk. A P Laugesen, Thisted. Forretningsfører: Skorstensbyggør N C Laugesen. Frm. tegnes af Forretningsf. alono eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk.9,000 Kr. Londoner Bazar ved S P Sørensen. Indeh. S P Sørensen. Lund & Erichsen, Eloktro-Installation, Akts. Bestyrelse: Install. C Erichsen (Formand), Varde, Install. OEM Lund (Forretningsfører (Direktør)) og Insp. H M S Bay, Tønder. Frm. tegnes af Formanden eller af Forretningsf. (Direk ­ tøren). Aktk. 16,000 Kr. Magasin Jens Jensen. Indeh. Jens Jensen. Maskinstrikkeriet El hajo vod A Jørgensen. Indoh. S Chr. A Jørgensen. Mathiesen A & Co., Akts. Bestyrelse: Frk. V N Andersen (Direktør), Repr. E M Mathisen og Repr. Aa. II A Strøm, Pinstrup. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlodo Bestyrelse. Aktk. 23,000 Kr. Midtjysk Kafferisteri Akts. Bestyrelse: Gross. G Christgau, Odense. Konsul C F Eff, Kolding, og Gross. N P Præstmark, Kbhvn. Direktion: K II Hansen. Frm. tegnes af Direktøren i Foron. mød øt Bestyrelsesmedl. eller af to Besty- relsesmedl. i Foren. Prok.: F S Christonsen i Foren, med Direktøren. Aktk. 150,000 Kr. Midtjydsk Papirlager ved Ilelge Kampmann. Indeh. II J Kampmann ogSKJepsen. Midtjydsk Trikotagefabrik vod S M Jensen. Indeh. S M Jenson. Missionshotellet i Herning, Akts. Bestyrelse: Tomrerm. C P Jensen (Formand) og Gross. C Moldgaard Andersen (Regnskabsfører) m. fl. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med Regnskabsføreren. Aktk. 11,070 Kr. Mølgaard P O. Indeh. S II Boll. Møller & Nielsen's Eftf. ved J P Nielsen. Indeh. J P Nielten. Nederkjær ’ s M K Produktforretning, Eftf. N S Aagaard-Jensen. Indeh. N S Aa- gaard-Jensen. Nielsens Trikotagefabrik. Indeh. I M Nielsen. Nielsen ’ s B Læderhandel. Indeh. A B Nielsen. Nielson II P & J Th Peschardt, Intorossentsk. Indeh. II P Nielson og J Th. Pe- schardt, der hver for sig ellor i Foren, tegner Frm. Nielsen H P Maskinfabrik. Indeh. II P Nielsen.Prok.: T T Nielsen. Nielsen V Kjær. Indeh. Vagner Kjær Nielsen. Pedersen Chr. & Albrechtsens Eftf., Olo Toft. Indeh. Ole Chr. Toft. Pedersen Søstrene. Indeh. Petra T Pedersen og Petra M Pedersen. Petersen J Ørum. Indeh. J Ørum Petersen. Prok. P Ørum Petersen. Rasmussen & Poulsen. Indeh. Aa. II Rasmussen og C G H Poulsen, der i Foren, tegner Frm. Samuelsons Arnold Isenkramhandel en gros & en detail. Indeh. Arnold Samuelsen. Standard ved A M Andersen. Indeh. A M Andersen. Teta-Rario Akts, i Likvidation. Likvidator: Landsretssagf. Poul Dahl, Silkeborg, der tegner Frm. Thomsen & Pedersen. Indeh. .1 Pedersen. Trikotagofabriken Hammerum Herred ved Christensen & Gantzhorn. Indeh. K Christensen og H I Gantzhorn. Trikotagefabrikken Wini ved I N'ssen. Indeh. Ida R C Nissen. Prok.: W J Nissen. Trikotagehuset ved Krøjgaard. Indeb. N P Krøjgaard. Trikotagemagaeinet ved M Sikjær. Indeb. Margrethe M Sikjær. Truelsen S & Søn. Indeh. J C Truelsen, S Truelsen og K Truelsen. 1000 Ting ved P Eriksen. Indeh. L P Eriksen. Walhegn & Børgesen. Indeh. K K Børgesen. Varehuset, S Christensen ’ s Eftf. ved Pallesen & Maibom. Indeh. A Pallesen og A Maibom. Vinni Dana ved S S Jeppesen. Indeh. S S Jeppesen. Væveriudsalget ved J P Knutzen. Indeh. J P Knutzen. Zenith ved J M Ørrild. Indoh. J M ørrild. Ostergaard J & Søn. Indeh. W T V Ostergaard. Hillerød. Aagesen S i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Sagf. S Garde og Landsretssagf. H. L Kastel, der i Foren, tegner Frm. Akkumulatorfabriken Hiak ved N K Pederson. Indeh. N K Pederson. Andersen C A, Hillerød, Malorflrmaet, Akts. Bostyrolso: Kontorchef II K Kro- mann, Kbhvn., Fru E H C Larsen, Kbhvn., og Malorm. C A Anderson, dor to i Foron. tegner Frm. Direktion : C A Andersen, der har Prok. Aktk. 10,000 Kr. Bendtsen J & Sen. Ir.deh. J C J Bendtsen og C J V Bendtsen. Brillehuset vod E Anderson. Indeh. E B Anderson. Børsch Chr., Engelsk Herre Modemagasin. Indoh. C F Borsch. Cala, Akts. Bestyrelse: Gartner L Lauritzen (Formand), Fru E A G Lauritsen og Isenkræmmexmodhj. K V G Hansen. Frm. tegnes af Formanden i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Centralmejeriet ved J P Jensen. Indeh. J P Jensen. Centralvarme Service Co. ved Petorsen & Christensen. Indeh. Svend Aa. Petersen. Centralvaskeriet ved P Thygesen Poulsen. Indeh. P Thygesen Poulsen. Christensen C & Co, Akts. Bestyrelse: Fabr. C F Christensen (Formand), Vand- & Gasmester C Christensen og Fru E M Christonsen, . der i Foren, tegner Frm. Prok.: C F Christensen og C Christensen. Aktk. 75,000 Kr. Dansk Form pudderfabrik ved A Gottlieb. Indeh. A K F Gottlieb, Hellerup. Dansko Landbrugeres Nødforsyning, Frederiksborg Amt, Selsk. m. begr. Ansv. Forretningsudvalg: Gaardejer N Mortensen, Tørslev, Forp. Rud. Skak Barfod, Borsholm/ Gaardejer J II Jørgensen, Lynge, og Konsulent N M Jørgensen, Frederiksborg Ny huse, der to i Furen, tegner Frm. Hvert Medl. hæfter med 2 Kr. pr. indtegnet Kreatur over 2 Aar. Der er Ikke indskudt Kapital i Selsk. fh. Ditzel ’ s Boghandel ved G Storkfelt & Chr. Sørensen. Indeh. G H Storkfelt og II C Sørensen. Engelsk Beklædningsmagasin ved Soelberg Petersen. Indoh. K Soelberg Petersen. Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasso. Bestyrelsen bestaar af en Direktion: C F Andersen (adtn. Dir.) og Gaardejer O Mortenson, Udcsundby, samt ot Til- synsraad paa 9 Medl. med Kmh. Waldemar Oxholm som Formand og Forligs ­ kommissær Karl Hansen. Lillerød, som Næslformd. Frm. tegnos af Formanden eller Næstformd. i Foren, med enhver af Direktionens to Medl. eller af Direktionens to Medl. i Foren. Prokurister: Kontorchef J Blangsted Jensen, Bogholder 11 Hansen og Kasserer Aage Christensen. Prok.: Formanden eller Næstforman ­ den eller en Direktør i Foren, med en af Sparekassens Prokurister. Frederiksborg Amts Tidende, Akts. Bestyrelse; Amtsraadsmedl. N H Nielsen (Næst ­ formd.), Skævinge, Mejeriojer R Sonderskov, Blovstrød, fh. Landstingsmd. Ge ­ org J Lohwald, Lyngby. Folketingsmd. J Christmas Møller, Kbhvn., Folko- tingsmd., Propr. Victor Larson, Steifensminde, N-Alslev, Overretssagf. V Arff- matin, Frederikssund, Repr. E Lundgren, Frederikssund, Insp. K Lassen, Trol- lesmindo og Entrepr. Alex. J Hansen, Horsholm, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: Axel Taeo Jorgonsen, der har Prok. i Foren, med et Besty- relsesmedl. Aktk. 74,722 Kr. 50 øre. r johs lll Pou^sen egraVelSeS ' & kigbrændingsforretning ved Johs. Poulsen. Indeh. I Afd, VI optages kun de til Aktieselskabs*

Frederiksborg Flodeisfabrik ved H Hansen. Indeh. H P Hansen. Frederiksborg kemiske Fabrikker, Hillerød, ved Horm. L Melskens. Indeh. II L Melskens. Prok. II V Hansen og E Petersen i Foren. Fyrkroen, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. Carl F Raaschou (Formand), Isonki. T H Aarup, Kroejer V R Tromborg,* Esrum, og Dir. E V Rasmussen, Kbhvn. Direktion: T H Aarup og V R Tromborg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Pestyrelsosmedl. Aktk. 2t ’ >,0< ’ 0 Kr. Godo Køb, Det, ved K ørsted Poulsen. Indeh. K E Ørsted Poulsen. Gribskovbanens Drifts-Selskab, Akts. Bestyrelsens Formand: Stiftamtmd. Walde- domar Oxholm, tegner Frm. Driftsbestyrer: G N O Thage, der har Prok. Aktk. 1,012,912 Kr. 50 ø. Hansen Borella & Co. Indeh. S E L B Hansen og H N Petersen. Hansen Fr. & Co. Bageri & Konditori. Indeh. F J Hansen, der tegner Frm.. og C Jørgensen. Hansen ’ s O Eftf. Maskinfabrik vod V Nordgroen. Indeh. V A Nordgreen. fh. Hertz Boghandel ved Hans Tofte. Indeh. II P Tofte. Hillerød Andelssvineslagteri, Andelsselsk. Bestyrelse: Gaardejerne J Andersen, (Formand), Karlebo, N J Pedersen (Næstformd.) Gronhøjgaard, Helsinge, N Chrf. Nielsen, Farum, N Kr. Nielsen, Møllegaard, Maarum, N O Nielsen. Byrødgaard, Frerslev, M Jensen, Ferie, J O Johansen, Langerød, J P Larsen, Alsonderup, J Jensen, Borsholm pr. Saunte, Th. R Syl vest, Tibirko, O C Olsen, Kæderup, og L P Larson, 1. Askehave pr. Horsholm, Afbygger 11 P Hansen, 1. Lyngby, Statshusmd. P II Koortz Madsen, Lynge Præstemark, og Generalkonsul Jens Olsen, Lynge- bæksgaard pr. Nivaa. Direktør: V II Soholt. Bogholder: C O W Raphaelsen. Kasseror: Aa. B Milling. Frm. tegnes af Bestyrelsens Medl. i Foren. Prok.: V Il Søholt, C O W Raphalson og Aa. B Milling, to i Foren. Hillerød Assuranceagentur ved Chr. Høierup. Indeh. Chr. J Hoiorup. Hillerød Automobil-Central ved P Hedetoft. Indoh. P Hedetoft. Hillerød Barnevogn- & Trævarefabrik ved Aage Eickhoff. Indeh. A V Eickhofl. Hillerød Bogtrykkeri vpd A J Andersen. Indeh. A J Andersen. Hillerød Cementstøberi ved Henry Kabell. Indeh. II Kabell. Hillerød Damp-Farveri & kemisk Tøjrensningsanstalt ved Otto Ahrenst. Indeb. O Ahrenst. Hillerød Ducolakereri ved Louis Søronsen. Indoh. Louis G V Sørensen. Hillerød Fiskeforsyning & Hillerød Fiskefarsfabrik ved Aage Lind ’ s Enke, Jo ­ hanne Lind. Indeh. Fru A J Lind. Hillerød-Frederiksværk Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Sparekassodir. C F Andersen, Borgmester L J Bram, Frederiksværk, og Amtsraadsmedl. N II Nielsen, Skævinge, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbestyrer: C JR Kuhlmann, der har Prok. Aktk. 828,000 Kr. Hillerød Fællesbageri, Akts. Bestyrelse: Maskinarb. P A Potorsen (Formand og Forretningsfører), Maskinarb. J P Larsen, Snedkor K P Larsen, Savskærer II Nielsen og Typograf E S Petorsen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foron. med Formanden ellor med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 6800 Kr. Hillerød Hjulbor- & Trævarefabrik ved L & T Larsen. Indeh. T Larsen og L Larsen. Hillerød Kaffobrændori, Akts. Bestyrelse: Dir. H H II Licht (Direktor), Prokurist A T Jensen, Kbhvn., og Prokurist II II Andersen, Kbhvn., der to i Foren, tog ­ ner Frm. Prok.: II H H Licht. Aktk. 45,000 Kr. Hillerød Kolonialcentral ved Johannes Larsen. Indoh. Johannos V Larsen. Hillerød Kolonialhus ved W Lindeskov. Indoh. H P W Lindoskov. Prok.: II V Rasmussen. Hillerød Kolonialmagasin ved Viggo Andersen. Indoh. Viggo Andersen. Hillerød Landbobank,Akts. Bøstyrelso: Guldsmed E Rasmussen, fh. Gaardojor M Christensen, Lillerød, og Manufakturhdl. A F Thalund. Bestyrelsessuppleant: Bogtrykker R Pallesen. Direktor: V Stigaard. Prokurist: N E Nilsson. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller en Prokurist ellor af en Direktor i Foren, med en anden Direktor eller med øn Prokurist ellor af to Prokurister i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Hillerød Ligkistemagasin ved L P Rasmussen. Indeh. L P G Rasmussen. Hillerød Maskinfabrik & Kedelsmedie ved Axel Gottlieb. Indeh. Axel Gottlieb. Hillerød Materialhandel ved Skafdrup. Indeh. J P E Skafdrup. Hillerød Missionsboghandel ved L F Christiansen. Indeh. L F Christiansen. Hillerød Motor Co. Akts. Bestyrolso: Ing. J L C Granholm (Formand og Direktør) Helsingør, Fru E P Granholm, Helsingør, og Forretningsbest. C J Jeppesen. Frm. tegnes af J L C Granholm alene. Prok.: C J Jeppesen og R A V Stokflet Jørgensen. Aktk. 75,000 Kr. Hillerød Møbellakoreri ved E Skouboø Svendsen. Indeh. E Skouboe Svendsen. Hillerød Nattevagt, Akts. Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette], Hillerød og Omegns Bank, Akts. Bestyrelse: Amtsfuldm. cand. jur. A Floystrup (Formand), Gaardejer J K Jenson (Næstformd.), Gorlose, Murerm. E V Kielberg, Isenkr. O Pedersen, Arkitekt C Lundqvist, Kobmd. HL MolBkens, Gross. A E Larsen, Boghandler II P Tofte, Slagterm. C A Petersen, Gaardejerne J A Jen ­ sen, Uggelose, Karl Nielsen, Vennekildegaard, Grønholt, J Andersen, Kar­ lebo, II J Larsen, Al me, A V Pedersen, Skævinge, L J Mathesen, Tul- strup, og H S Hansen, Borupgaard. Direktion: EHL Hansen og P F M Thomsen. Prokurister: H A Knudsen og II B Hasselager. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med en Direktør eller med en Prokurist eller af to Direk ­ tører i Foren, ellor af en Direktør i Foien. med en Prokurist eller af to Proku ­ rister i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Hillerød Pakhus ved P A Petorson. Indoh. P A Potorsen. Hillered Radio ved L P Hermanson. In' ’ eh. L P Hormansen. Hillerød Skiltefabrik ved P Thygesen Poulson. Indeh. P Thygesen Poulsen. Hillerød Sportsmagasin ved Aago Eickliotf. Indoh. Aage V Eickhoff. Hillered Trælastforretning ved O Th. Lewinsky. Indeh. O T Lowinsky. Hillerød Uldvarehus ved A Frederiksen. Indeh. A Frederiksen. Hillerød Ægekspoit, Akts. Under detto Firma drives tilligo Virksomhed af Ro ­ binson, Andersen & Co., Akts., Hell. Tse dette]. Husteds Raavaro- & Læderh andel vod Chr. Husted. Indoh. Chr. Husted. Instrumentfabrikken Fysik ved Erik Weitzmann, Hillerød. Indoh. K Erik Weitz- mann. Jensen ’ s FSten- & Billedhuggeri ved Georg Valdemar Jensen. Indeh. G V Jensen. Knudsen & Jørgensen, Murermestre. Indeh. N Knudsen og V G Jørgensen. Fnn. tegnes af begge Indoh. i Foren, ollor af sidstn. alono. Kolonial-Import ved Sigurd Nielson. Indeh. Sigurd R Nielsen. Konkurrenten ved E Roepstorff & A Bille. Indeh. Fru E do Roepstorff og Fru A Bille, beggo af Hel). Kosmo ved R S Hoick. Indeh. R S Hoick. Larsen G Juel & Sønner Interessontsk. Sadolmagor- & Tapetsørerforretning. Inte ­ ressenter: G Juel Larsen, H B S Larsen og K G Larsen, der hver for sig tegner Frm ’ . Larsen Julius & Søn. Indoh. L C A Larsen. Lyno Laase Industri ved C Lyno. Indeh. C J Lyno. Madsen ’ s Brdr. Ilerremagas ’ n ved Svend Madsen & Holger Madsen. Indeh. Svend II Madsen og Holger E Madsen. Merkur ved L P Petersen. Indeh. L P Petersen. Mineralvandsfabriken Frederiksborg ved cand. pharm. Jens Larsen. Indoh. Jens R II Larsen. Modesalonen Gerda ved Gerda Hansen. Indeh. Gerda Hansen. Nordsjællands Venstreblad. Akts. Bestyrelse: Sagf. Niels Svenningsen (Formand), Helsinge, Forstander II Hansen, Fredensborg, Røgoriejor II J Hansen, Gilleleje, Sogncraadsformd JOK Dinesen, Frerslev, Gaardejor M Petersen, Saltrup, Uddeler II Rasmussen, Skævinge, Uddeler C A Christiansen, Ostby, Lærer HAM Sorensen) Nyhuse, og Afbygger H O Hansen, Slagslunde. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 83,220 Kr. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer. Musikhuset ved A Knudsen. Indeh. A L Knudsen. Møbol-Huset ved C J Lønberg. Indeh. C J Lonberg.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker