kraks vejviser 1940 handelskalender

VI — 2858

Firma-Register: B. Købstæderne

Haslev — Helsingør

•Haslev Friluftsbad, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. P C P Opstrup (Formand), Liniemester O N Oldenborg (Næstformd.), Købmi. V E Jsnsen, Red. S Spanning, Snelkerm. L C Jensen og M>ntor L P Kridiansen. Frm trgnos af Forman len eller Næstformd. i Foren, med V E Jonsen eller med S Spanning. Aktk. 13,725 Kr. Haslev keram'ske Fabrik Akts. (Akts. Hegnetslund Teglværk og Lervarefabr'k). Under dette Firma dr'ves till ’ ge V ’ rksomhød af Akts. Hegnetslund Teglværk og Lervarofabrik, H-rfølgr [se dette u. Frm.-Rog C., Lan let]. Haslev Træindustri Akts. Bestyrelse Fib. E O Meyer (Direktør) og Landsretssagf. Mogens Mullertz, begge af Kbhvn., samt Dir. K P Meyer. Slagelse. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bostyrelsesmdl. i Foren. Prok.: P M Rambæk. Aktk. 125,000 Kr. Indre dissions Gymnasium i Haslev, Akts. Bestyrelse: Mejeridir. N J K Graus- lund, Odense, Propr. C N Møller, Ulriksdal, Pastor E O J Morthensen, Hell., Stadsdyrlæge II Hansen, Helsingør, og Ing. J P Møllmann, Kbhvn., (Forret ­ ningsudvalg), Købmd. A C Zacho, Randers, Propr. R P Juhl, Varmarksgaard, Gaardøjer T II C T Christensen. Kirke Skensved, Apoteker A Ruge, Maribo, Pastor N F L Nielsen, Nykøbing M., Prof. Emanuel Hansen. Kbhvn., Spare- kassebozholder P N Holst, Holbæk, og Forp. E C L Castonskiold. Sprettingegaard pr. Tureby. Frm. t-gnes af det sam'ede Forretningsudvalg. Aktk. 110,000 Kr. Kolonialhuset i Haslev ved H Mikkelsen Hansen. Indeh. H Mikkelsen Hansen. Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn. (Haslev Sparekasse). Bestyrel ­ sen bøstaar af et Tilsynsraad: Go'sforv. G Gjessing. (Formand), Bregentved, Propr. J V J Birck (Næstform I.), Tuemosegaard, Fabr. Johs. Johannosen, Over- retssagf. Niels Iver Hejø Jespersen, fh. Postmester F Dreypr, Forp. D W Bosernp, Turebyholm, og Folketingsråd. J P Jensen, Tørslev, samt Direktionen: Dir. KJ Jensen. Bogholder: A.Ieusen. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller af et Tilrynsraadsmedl. og Direktøren i Foren. Prok.: et Tilsyns ­ raadsmedl. og Bogholderen i Foreu. eller Direktøren og Bogholderen i Foren. Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab. Bestyrelse: Propr. N J Andersen (Formand), Snedkergaard, og fh. Borgmester J P Jensøn-Stevns, Storø Heddinge, samt Gaardejerne II G Jensen Ellehøj, (Næstformd.), Barup, N C Nielsen, Ris ­ lev, H P Christensen, Sigersted, H F Jensen, N-Smidstrup og C C Fisker. Eges- levmagle. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Be- styreleesmedl. Direktør: K V Urum, dør har Prok. Aktk. 10 Mill. Kr. Ulrich Carl J & Søn, Akts., Hasløv. Bestyrelse: Sagf. EC P Damgaard (Formand), Gaardøjer C P Hansen, Terslev, Gaardøjer V Christophørsen, Braaby, Forp. I M Lacoppidan, Sodondal, Murerm. H P Hansen og Gaardøjer Ole Olsen, Tjæreby. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrolsesmodl. eller af tro Bestyrelsesmedl. i Foren. Director: C II G Holst. Prok. C H G Holst alone samt Karen M Andersen og A F Lauritzen i Foren. Aktk. 350,000 Kr. Hedehusene. Dania Møbolværk ved Em. Sørensen, Hedehusene. Indeh. Em. Sørensen, Kbhvn. Hansen & Jensen, Nymølle Brødfabrik, Interessentsk. Interessenter A P Hansen og J P Jensen. Hedohus-Teglværket, Akts. Bestyrelse: Ing. Gunnar Larsen, Vedbæk. Ing. II E Sten- bjørn, Ruggaard, Godsejer A Nissen, Seridilevgaard, Forp. TA Foss, Løvenholt, og Dir. E J W Hartmann, dør to i Foren, tegner Frm. Direktør: E J W Hart ­ mann. Prok.: Ellen Werner i Foren, med E J W Hartmann. Aktk. 500,000 Kr. Hedehusene Bank, Akts. (Akts. Roskilde Landbobank). Indeh. Akts. Roskilde Landbobank, Roskilde [se dette]. Kallerupgaarde Mejeri Akts. Bestyrelse: Cand. jur. Aa. F Scheibol (Formand), Kbhvn., dør tegner Frm., Antomobiforhdl. C E B Jørgensen, Fredensborg, og Mejeribest. K K G Larsen, Kallerupgaarde Mejeri. Aktk. 20,000 Kr. Ostøfabrikkøn Fioni ved Henry Petersen. Indeh. d V B Petersen. Trikotagefabriken Erica, Hedohusene vod Kay Jeppesen & Herluf Bøge Gregersen. Indeh. Kay J Jeppesen og Gregers Herluf Boge Gregersen, Roskilde. Helsinge. Christensen P C, Helsinge, Akts. Bestyrelse: Partikulier L Hansen, Dir. P C Chri ­ stensen, Frdbg., og Dir. A P Nielsen. Direktør: A P Nielsen. Frm. tegnes af Direktøren eller af P C Christensen. Aktk. 75,000 Kr. Hanson ’ s Marie & Margrethe Manufakturhandel. Indeh. II M Hansen og I M Hansen. Helsinge Kaffebrænderi (Bernhard Olsen). Indeh. B Olsen. Helsinge Maskinforretning ved Crone Nielsen. Indeh. N B Crone Nielsen. Helsinge Planteskole ved A Nielsen. Indeh. A J N Nielsen. Helsinge Tisvildelejebanen, Akts. Bestyrelse: Provst VEL Haagen-Muller (Formand og Direktør), Vejby, der tegner Frm., Gaardejor A L Ellehauge, Møllehøj, Unnerup pr. Vejby, Murer J B S M Schrøder, ørby, Tømrer J K Pedersen, Amtsraadsmedl. L J Nielsen, Horsebjærggaard og Vognmand T H G Gudmandsen, Tisvi'dehje. Aktk. 1,557,300 Kr. Jensen L & Sen. Indeh. J E Jensen. Kagerup-Helsinge Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Dir. P C Christensen (Formand og Direktør), der tegner Frm., Farvehdl. G E Rejter Jensen, Gaard- ejer A Jensen og Amtsraadsmedl. A K Andersen, Gilleleje. Aktk. 206,300 Kr. Nordsjællands Bank, Akts. Bestyrelse: F >rp. C Christensen, (Formand), Vejlby, Gaardøjer A Jensen, Købmd. V Pedersen, Dyrlæge J L Gram, og Gaardøjer J J Nielsen, Lavø. Direktion: II O Andersen og Gaardøjer C P Christensen, Ør ­ by. Prokurister: M Nielsen og Ella Jacobsen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Prokurist. Prok.: M Nielson og Ella Jacob ­ sen i Foren. Aktk. 275,000 Kr. Spare- og Laanekassen for Kronborg vestre Birk. Bestyrelsen bestaar af en Direk ­ tion: Købmd. A C H Dohn, Gaardøjer II M Andersen, Skærød og Dir. J F C Rasmussen samt et Tilsynsraad: fh. Gaardejer N J Nielsen, Ramløse (Formand), Mejeribest. N P Sørensen Blistrup, Sognefoged N Sylvest, Tibirke, Bødkerm. J P A Heintz, Murerm. N Nielson. Gilleleje, Gaardejerne Chr. M Nielsen, Paa- rup, N J Pedersen, Høbjerg, L II Nielsen, Valby, og N C Nielsen, Maarum. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Willys Herremagasin ved Willy Christensen. Indeh. Willy Christensen. Helsingør. Aktieselskabet af 17. April 1936. Bestyrelse: Dir. II B Gundelach Nielsen (Formand og Direktør), Kbhvn., Dir. A N V Gundelach Niolson, Kbhvn., og Revisor C L Wahlstrøm, Gjønt. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: II B Gundelach Nielsen. Aktk. 20,000 Kr. Andrés ’ W Broderiforretning ved A M Andrés. Indeh. Frk. A M Andrés. Auto-Centralen ved J S Johansen. Indeh J S Johansen. Prok.: K 11 Hansen. Auto-Reparatøren ved Kaj Andersen. Indeh. Kaj 0 Andersen. Prok.: Anna Chri ­ stine Andersen. Auto Shop, The, vod N Rasmussen. Indeh. N V P Rasmussen. Bi ved Gustav Rink. Iodeh Gustav R ’ nk. Prok.: Ingeborg Christiansen. Christensen ’ s Arthur Efterfølger ved.J V Christensen. Indeh. J V Christensen. Dagbladet Nordsj e'land - Helsingørs A vir, Aktieselskabet. Bestyrelse: Riadmand 15 J Lerche, Konsul C J KaPenbich, vlurerm. Carl Pou ’ sen, Hornbæk, Ing. C L R Veistrup, Landsretssagf. Harald Linda, Amtsraadsmedl J P Thomsen, Tikøb og Ing Hins Liitzboft, Snekkersten. Direktor (ansvarshivende Rediktør): 11 V oalomonson. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den ansvars- Aktk? d 40,000 Kr® 1 * Foien ’ mcd Ct Bdst y rels e sm e^- Prok.: H V Silomonsen. I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- Kureer ved C L Egerrup. Indeh. J C M L Egerrup. Sleipner ved N Johannossen. Indeh. N Johinnessen. Smith ’ s Lauritz Bog- & Papirhandel. Indeh. L O Smith.

Dalsborg Bredr. ved H & F Dalsborg. Indeh. H J J Dalsborg og F H J Dalsborg. Dampvaskeriet og Varmbadeanstalten Øresund, Akts. Bestyrelse: Dir. J C C Jensen (Formand og Direktør). Frk. L R Rasmussen, Espergærde, og Frk. E M Rasmussen, Espergærde. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 30,00'i Kr. Dansk Kaffe- & Te-Import, ved Vilh. Ofcen. Indeh. V Olsen. Engelsk Beklædningsmagasin (Tip Top) ved Jørgen Nicolaisen. Indeh. J O Ni- colaisen. Fiskefarsforretningen Helsingør, Akts. Bestyrelse: Gross. J S Holm, Repr. P J Holm og Fru P E Holm, alle af Humlebæk, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 5 )00 Kr. Fiskønetfabrikken Danmark, I C Tvede, Akts. Bestyrelse: Oberstløjtn. C P Bok- kønhotiser, Kbhvn., Tandlæge N C Damsgaard, Nykøbing F., Overing. E Gunde ­ strup. Kbhvn., Gross. H T Waagepetorsen, Rungsted, og Fru H L Waagepetersen, der hver for sig tegner Frm. Direktion: Gross. H T Waagepetersen, Rungsted, og Fru H L Waagepotersen. Aktk. 480,000 Kr. Gode Køb, Det, ved Cai Ene voldsen. Indeh. Cai R Enevoldsen. Gummifabriken Tretorn, Akts. Bestyrelse: Købmd. A S H Jeppesen (Formand), Espergærde, Dif.-F K M Erntgaard (Næs ‘ formd.1, Hørsholm, Disponent HCL Dun ­ ker, Helsingborg, Disponent L G A Stibe, Helsingborg, og Landsretssagf. N F Hansen, He'singør. Direktion: FK M Erntgaard. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. hver for sig eller af H C L Dunker og L 11 A Stibe hver for sig i Foron. mod N F Hansen. Aktk. 1 Mill. Kr. Handelsselskabet Helsingørs Fællesforrøtning, Akts. Bestyrelse: Borgm. P Chri ­ stensen (Formand), Arbejdsmd. A M II Pedersen, Murer S Petersen, Tømrer P R Rasmussen og Formand H Chr. Thelin. Frm. tegnes af Formandon i Foren, med et andet Bostyrelsesmedl. Direktør: E J Penter Rasmussen. Prok.. E J Pen- ter Rasmussen og O L Jensen. Aktk. 110,009 Kr. Helsingør Assuranceagentur ved V Mullertz. Indeh. C V A E Mullertz. Helsingørs Autogaragø ved Sørensen & Danielsen. Indeh. C G Danielsen og N Sørensen. Helsingør Bryggeri Akts. (C Wiibroos Bryggeri, neiso m. fl. Akts.). Under dotto Firma drives tillige Virksomhed af Akts. C Wiibroos Bryggori, Heise m. fl. [se dette]. Helingers Brændsels- & Trælasthandel, Akts. Indeh. Handelsselskabet Helsingers Fællesforretning, Akts, [se dette]. Helsingør Cyklelager ved Carl Jensen. Indeh. C K W S Jensen. Helsingør Dagblad, Fritz Hanson m. fl. Indeh. F C Hansen, J P T Rotheisen, H M Bunner og Anna L Olsen [er senere død], dei to i Foren, tegner Frm. Helsingør Farve- & Tapethandel, ved II Andersen. Indeh.H A Andorsen, Roskilde. Helsingør Flytteforretning & Møbelsnedkeri, Akts. Bestyrelse: Snedkorm. N P G Svendsen (Direktør), Bogholder L C Hansen og Sagf. F W A M Nielsen, Kbhvn. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af don samlede Bestyrelse. Prok.: L C Hansen. Aktk. 20,000 Kr. Helsingørs Fællesbageri, Akts. Bestyrelse: Arbojlsmd. A M II C Andersen (For ­ mand), Borer G Mathiesen, Pensionatejor F G Weber, Forretter H A J Søren ­ sen og Tømrer P 0 Bertelsen. Frm. tegnes af Formanden i Foron. med et Be ­ styrelsesmedl. Prok.: II Pedersen. Aktk. 16,500 Kr. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje-Banen, Akts. Bestyrelse: Borgmostor P Christensen (Formand), der tegner Frm., Stiftamtmd. Waldemar Oxholm, Hillorød, Tømrerm. V A Nielsen, Hornbæk, fh. Forp. L F II Harboe, Hornbæk, Murerm. C Paulson,. Hornbæk, og Kommunokassorer Chr. Poterson, Hornbæk. Aktk. 2,599,956 Kr. Helsingørs hvide Flip ved Carl Manley Madsen. Indeh. C M Madsen. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, Akts. Bestyrelse: Kontreadmiral C E W Carstensen, Dir. J A Kørbing, Skibsreder II E Hahn-Peterson, Dlr. L O Normann og Gross. II H Nissen, alle af Kbhvn., samt Dir. II P Christensen. Adm. Direktør: Ing. H P Christensen. Frm. tegnes af don adm. Direktør alenø eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Undordir. R Knudsen, A Gregerson og Underdir. E V M Jørgensen, to i Foren. Aktk. 4,200,000 Kr. Helsingør Jernstøberi ved V Kramer. Indeh. V Kramor. Helsingør Jernstøberi-Udsalg ved Chr. Andersen. Indeh. J Chr. II Andersen. Helsingør Koloniallager ved Carl Knudsen. Indeh. C Knudsen, Charlottl. Helsingørs kontante Manufakturforretning ved Th. Nielsens Efterfølgere, Hakon Nielsen og Martin Petersen. Indeh. II Nielsen og M Petersen. Helsingørs Læderhandel., Carl Nielsen. Indeh. C Nielsen. Helsingør Mineralvandsfabrik Akts. (C Wiibroes Bryggeri, Høise m. fl. Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. C Wiibroes Bryggeri, Heise m.fl. [se dette]. Helsingør Motor Co. Akts. Bestyrolse: Ing. J L C Granholm (Formand og Di ­ rektør), der tegner Frm., Fru E P Granholm og Fuldm. E Thorlak. Aktk. 110,000 Kr. Helsingør Nattevagt Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, ttbnvn. ise dette], Helsingør og Omegns Bank, Filial af Privatbanken i Kjobenhavn. Akts. Delegerede: L P Larsen, P C M Andersen og C J F M Kallønbach. Filialdirektør: KJ FS Bertramsen. Bogholder: AC Andersen. Sokrotær: Kai Nelsen. Filialen tegnes af en af do Delegerede i Foren, med enten Filialdirektøren, Bogholderen eller Sekretæren ellar af Filialdirektøren l Foren, med Bogholderen eller Sekretæren. Helsingør Radiolager ved Viking Eskildsen. Indeh. Viking Eskildson. Helsingør Stole- og Møbelfabrik, Akts. Bestyrelse: Stolefabr. N C H Htieg samt Snedkerne K II V Jonassen, K H E Jonassen, R L Olson, O F V Petersen, P J Nikolajsen, Espergærde, og C M Petersen, Kvistgaard, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Helsingørs Støbegodslager ved Chr. Andersen. Indeh. J Chr. II Anderson. Helsingør Vin-Kompagni ved S & J Larsen. Indoh. L S Larson og J C M Larson, Bogense. Helsingør Væveri, Akts. Bestyrelse: Fru O A C Nielsen (Formand), der tegner Frm., Dir. C V Nielsen og Enkefru M D Lohmann, Kbhvn. Prok.: C V Nielsen. Aktk. 450,000 Kr. Hjorth V & Co. Indeh. P V Hjorth og V S A Bjelka. Hjuler J K & Son. Indeh. J K Hjuler og G A L Hjuler. Ipsen Holger & Co. Indeh. II II L Ipsen og F K Ipsen. Jensen & Andersen. Indeh. K J II Andersen og S V V Jensen. Jorgensen ’ s Hans Murerforretning Akts. Bestyrolse: Murorformd. J E Johansen, Murerm. S Petersen og fh. Skovrider C C Olson, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Kaas & Sørensen. Indoh. G Olsen. Karosserifabrikken Kronborg vod J P Riff. Indoh. J P Riff. Kiosken Kronborg ved Ellen Rasmussen. Indeh. Ellon II M Rasmussen. Kontanten ved Hakon Nielsen & Martin Petersen. Indeh. Hakon Nielsen & Mar ­ tin Petersen. Kuranstalten Montebollo, Akts. Bestyrelse: Dir. C v Jessen, og Ovorkirurg Torben G Knudtzon. begge af Kbhvn., Oberstløjtn. O Børg, Viborg, Konsul G E Olsen og Dir. N A Sørensen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: C V Jessen, O Børg og N A Sørensen. Aktk. 64.600 Kr. Lund & Rasmussen Akts. Bestyrelse: Gross. V E A Lund, (Formand), Landsrots- sigf. II P Rondal, Vicekonsul R G Rasmussen, Prokurist E Lund. Kbhvn., og Prokurist, Fru H V Syborg. Direktion: II Lund og R G Rasmussen Frm. tegnes af Formanden i Foren, mød to Bestyrolsøsmodl. eller af en Direktør alene. Aktk. 300,000 Kr. Lund & Rasmussen, Chr. E Mortensen ’ s Eftf. Indeh. V E A Lund og R G Rasmussen. Madsen & Petersen. Indeh. J F Madsen. Magasin, Helsingør, ved H H Henriksen. Indeh. II H Henriksen. Prok.: E E Pe- Malmgreen O & Søn. Indeh. O Malmgreen og P Malmgreen. Margarinofabikken Heimdal, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af

Akts. Margarinefabrikken Kronborg, Helsingør [se dette]. og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker