kraks vejviser 1940 handelskalender

Uran — Yrke

Emneliste

2437

Side Villabyerne, Adresser (under Kbhvns) . . . 86611 — Firmaer, se Afd. VI ................... 2707ff — Gade-Register (under Kbhvns) ........... 33ff — Hus-Register(undt. Hellerups) ........... 674ff Vinbranchen, Fællesraadet for ................. 2663 Vinderup, Firma-Register .......................... 2907 — , Forretninger m. m ................................ 2033 Vinduespolerlaug, se Arbejdsgiverforen.. . 2474 Vinhandlerforeningen for Danmark .... 2663 se ogsaa Provinsvinhandlerforen .... 2615 Vinhandlerlaug, Kbhvns .................. 2663 Vinhandlernes Kontrolforening ................. 2663 Vinimport, Statens, i Island ........................ 4181 Vinkyperforeningen ..................................... 2663 Winterfeldts Stiftelse, se Trøstens Bolig. . . 2655 Vinteridrætsforeningen ................................ 2664 Vinterstuer for Gamle ............................ . 2664 Virum Kirke .............................................. 2664 Virumgaard, se Statens Forsøgsstation. . . 2638 Vitaminlaboratorium, se Statens Vitam.. . 2639 Vitskøl Kloster, se Ungdomslejre ........... 2659 Vivisektionen, Kampen mod, se Kampen 2550 Vodskov Aand8svageanst.(Nørresundby) . . 1903 Vognmandslaug, Kbhvns ............................ 2664 Vognmandslaugets Stiftelse ....................... 2664 Vognmænd, Foreninger af, se i Emnelisten Foreninger: A. 26 Vogn- og Beslagsmedemesterforeningen, se Arbejdsgiverforening .......................... 2474 Vojens, Firma-Register .............. . . . 2907 — , Forretninger m. m ................................ 2034 Voldgiftsmænd i Sager ang. Handel med Husdyr ................................................... 2664 Voldgiftsraadet f. Sygekasser og Læger. . 2664 Voldgifts-Ret, Bedømmelses- og, se Bedøm ­ melses- og .............................................. 2479 Voldgiftsretter ............................................. 2664 Vordingborg, Firma-Register .................... 2908 — , Forretninger m.m.................................. 2034 — Sanatorium, se Nationalforeningen. . . 2603 Vore Børns Sundhed ................................... 2664 Vor Frelsers Kirke, se Frelsers Kirke . . 2521 Vor Frue Kirke, se Domkirken ............... 2499 World Power Conference, The ................. 2664 Vraa, Firma-Register ................................ 2908 — , Forretninger m. m ............................. 2036 Vridsløselille Statsfængsel, se Statsfængs ­ let i Vi idsløselille ............................... 2641 — FængselsBelskab, se Fængselsselskab . . 2524 Vuggestuer .................................................... 2664 Daghjem for Smaaborn ............................ 2495 Diakonisse-Stiftelsen ............................... 2498 Frelsens Hærs ......................................... 2521 Kvindehjemmet ........................................ 2565 Marthahjemmet (Marthaforen.) .............. 2592 Menighedsplejerne ................................... 2593 Plejehjemsforeningerne ........................... 2611 Wulff ’ s, S C R, Legater, se Legatstiftelsen 2587 Vulkanisor Mester-Forening, Dansk .... 2664 Vnrderingsformænd, se Ejendomsskyld . . 2501 Vurderingsformændenes Foren., se For ­ eningen af Vurderingsiormænd .......... 2515 Vurderingskredse, se Ejendomsskyld . . . 2501 Væddeløbsbane, Klpbg., se Klpbg ............ 2553 Væddeløbshesteejerforeningen ................... 2664 Vægt, inden-og udenlandsk, bo Mønt etc.. . 2601 Vælgerforening, Kbhvns radikale, se Radikale ......................... 2616 — Konservative, se Konservative .......... 2557 Værebro Drengehjem, se Foreningen af 1837 ......................................................... 2512 Værgeraad, se Børneværn .......................... 2492 Værgeraadsovergreb, Foreningen til Værn mod, se Barnets Værn .......................... 2479 Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien, 8e Foreningen af .................................... 2515 Værneselskab, Dansk ............................ 2664 Værn for enlig stillede Kvinder, se For ­ eningen til ............................................... 2517 — for værgeløse Dyr, se Dyrebeskyttelsesf. 2500 — mod Værgeraadsovergreb, Foren, til, se Barnets Værn .................................. 2479 Værneskoler, se Skolevæsen, Kbhvns.. . . 2631 — Frdbg., se Frdbg. komm. Skolevæsen . 2519 Wærnske Institut ........................................ 2664 Værtshusholderstiftelsen, se Restauratør 2618

Side

Side Urania Observatoriet ................................. 26G0 Urmager og Optiker Centralforening. . . 2660 Urmagerlauget ............................................. 2660 Urmagerskole, Den danske ......................... 2660 Urnehaven, se Begravelsesvæsenet ........... 2482 Urtekræniinerforening, -Stiftelser ..... 2660 Uruguays Gesandtskab og Generalkonsulat, se Gesandtskaber og Konsulater. . . . 2531 Utterslev Daghjem ..................................... 2660 — Folkebornehave og Fritidshjem .... 2660 — Kirke ...................................................... 2660 V aabenarsenal, Hærens ............................... 2660 Vaabenbrodre, De danske .......................... 2660 Vaabenbrødrene, Skydeselskab, seSkydes. 2633 Vaabenhistorisk Selskab ............................ 2660 Vaabenssmling, Den historiske, Be Tøjhus ­ museet ............................................. .. . 2656 Vaag, Forretninger m. m .............................. 4149 Vagervæsenet, 8e Fyr- og Vagtrv .............. 2522 Wagnerforeningen ...................................... 2660 Vagtselskaber, De forenede ....................... 2660 Vagt-Taarnets Bibel- og Traktatselsk. . . 2661 Vajsenhus ................................................... 2661 Vajsenhusianernes Forening ....................... 2661 Vakcination ................................................ 2661 Valby Andelsboligforen., se Byggef.. . . . 2490 — Børneasyl, se Børneasyl, Valby ........... 2491 — Gasværk, se Belysningsvæsenet ........... 2483 — Grundejerforening, se Grundejerforen. . 2533 — Handelsforening ..................................... 2661 — og Omegns Byggeforen., se Byggeforen. 2490 Parken .................................................... 2661 — Sogn, se Jesus-Kirken .......................... 2549 Valdemar Schiotts Minde, se Skoleforen. af 28. Jan. 1866 ..................................... 2630 Valgkredse, Gadernes Beliggenhed m. H. t. 33ff — ’ s Repræsentation, se Rigsdagen . . . . Valglister, se Kommunalbestyrelse .... og Rigsdagen ........................................ Valgmenighed, Kbhvns, af 1890 ................. Valgrets- og Valgharhedsbestemmelser, se Kommunalbestyrelse ............................. og Rigsdagen ........................................ Valkendorflaner8amfundet .......................... Valkendorfs Kollegium ............................ Vallo ................. .. ....................................... Valutacentralen ........................................... Vamdrup, Firma-Register ......................... — , Forretninger m. m. . .......................... Vandafledningskommissionen .................... Vandbygningsvæsenet ............................... Vandforsyningen i Kbhvn .......................... Vandinspektorat, se Amtsvandinsp ........... Vandkuranstalten, se Silkeborg Bad. . . . se ogsaa Afd. VII, Fag-Register . . . Vandløbssager, se Landbrugsministeriets Konsulent i ........................................... 2568 2619 2554 2619 2661 2554 2619 2661 2661 2661 2661 2904 2016 2661 2661 2661 2469 2629 4054 Vandrebrev ................................................... 2661 Vandrelaug, Dansk ..................................... 2662 Vandrer mod Lysets Udbredelse, se Selsk. t.2628 Vandsynsmænd, se i Aid. V: Frederiks ­ berg; Gjentofte; Lyngby-Taarbæk; Søl ­ lerød Kommuner. Vandværket i Kbhvn., se Vandforsyning 2661 Vandværker i Købstæderne, se Real-Reg. f. de paag. Byer i Afd. IV ............ 1697« Vanføre, se Samfundet og Hjemmet forV. 2624 Vanføre, se Landsforeningen af Vanf. . . 2569 Vangede, se Afd. II: Gjentofte, Søborg Idrætsforening, se Idrætsforening, Gjen ­ tofte Vangede ..................................... 2545 — Kirke ...................................................... 2662 Vanløse Handelsforen., se Handelsf.. . . . 2535 — og Omegns Grundejerforening, se Grund ­ ejerforening, Vanløse ............................ 2533 — Kirke ...................................................... 2662 Varde, Firma-Register ................................ 2904 — , Forretninger m. m .................................. 2016 Vare- og Industrilotteri, se Lotterier . . . 2588 Varemærkevæsenet, se Patent- og Varem. 2609 Varemærker og Mønstres Registrering, se Patent- og Varemærkevæsenet ........... 2609 se ogsaa Afd. VII, Fag-Register . . . . 4056 — paa Island ............................................... 4181 Vartov, se Gjentofte-Lyngby Hospital. . . 2532 Vartov Hospital, se Gammel Kloster. . . 2528 — Kirke ....................................................... 2662 Vaskeriejer Forening, Dansk ..................... 2662 Vedbygaard, se Diakonissestiftelsen. . . . 2498 Vedbæk, Beboere ............................................ 7(i8 Vedbæk Kirke ............................................. 2662 Vegetarisk Forening, Dansk ........ 2662

Vejanlæg, Kbhvns Kommunes, se Stads ­ ingeniørens Direktorat ....................... 2637 Vejen, Firma-Register ............................... 2904 — , Forretninger m. m ................................. 2018 Vejere ogMaalere,Foren.af kgl., se Foren, af 2514 Vejere og Maalere i Købstæderne, se Real- Reg. f. de paag. Byer i Afd. IV . 1697ff Vejfred, se Mark- og Vejfred .................... 2592 Vejinspektorat, se Amtsvejinsp .............. . 2469 Vejlaget F. A. B ......................................... 2662 Vejle, Firma-Register .............................. 2905 — , Kort, Forretninger m. m ................... 2019 Vejlefjord Sanatorium ............................. 2021 Vejlenser-Samfundet ................................. 2662 Vejning, offentlig ....................................... 2662 Vejrberetninger, se Meteorol. Inst ........... 2594 Vejviser, Kraks, se Kraks Vejviser .... 2558 Vejvisere, se Afd. VII, Fag-Register . . . 4064 Vejviserdepoter til Undervisningsbrug. . . 2662 Vejviserens Oplysningskontor ................... 2191 Vejvæsenet for Kongeriget ...................... 2662 Welander-IIjemmene ............................... 2662 Velgørenhedsselskab, Det foren ................ 2662 — 's Skoles Elevforening, so Elevforeningen af 10. April 1895 .................................. 2501 Velgørende Foreninger, se i Emnelisten Foreninger: B. Vemmetofte ................................................ 2662 Venezuelas Gesandtskab og Generalkonsu ­ lat, se Gesandtskaber og Konsulater . 2531 Venstreblade i Danmark, seForeniugen af . . 2515 Venstreforening f. Kbhvn. og Frdbg., Den liberale, se Liberale ................................ 2587 — Gjentoftekredsens, se Gjentoftekr. . . . 2532 Venstreklubben .......................................... 2663 Venstres Landsorganisation ....................... 2663 — Redaktørforening .................................. 2663 — Ungdom ................................................... 2663 Venstre-UngdomsforeningernesLandsorg. . 2663 Wessel, Th. & Vett ..................................... 2663 Wesselsmindo Friluftskoloni .................... 2663 Vesterbros Grundejerforen., se Grundejer ­ forening ................................................. 2533 — Handelsforening, se Handelsforen. . . . 2535 — K. F. U. M., se Kristelige F. U. M. . 2560 — Samaritan, se Samaritan ....................... 2624 — Skoletandklinik, se Skoletandkl ........... 2630 2663 Vesterled ...................................................... Vester Voldgades Skole, Foreningen, og Vester Voldgades Skoles Understøttel ­ sesfond, se Foreningen Vester Voldg. . Vestjysk Fiskeriforening, se Fiskerifor ­ ening, Vestjysk ..................................... Vestjydsk Gymnasium (Tarm) .............. Vest- og Mellemjydske Nævningekreds, se u. Viborg ................................................ Vest- og sonderjydske Kreditforening, se u. Ringkøbing ........................................... Vestre Elektricitetsv., se Belysningsv .......... — Fængsel, se Fængsler ............................ — Kirkegaard, se Kirkegaarde .............. Takster m. m., se Begravelsesvæsenet 2481 — Landsret, se u. Viborg .......................... 2028 Vestsjællandske Nævningekr. (Holbæk) . . 1830 Veterinærdirektoratet .................................. 2663 Veterinære Poliklinik, se Dyrenes Beskytt. 2500 — Serumlaboratorium, se Serumlab. ... — Sundhedsraad ........................................ Veterinærhistorisk Samfund ....................... Veterinær-medicinsk Forening .................. Veterinær- og Landbohøjskolen ................. Veterinærinspektører, se Veterinærdir.. Veterinærvidenskabens Fremme, Fond af 13. Juli 1873 til ..................................... Vett ’ s Emil og Hustrus Hus .................... Viborg, Firma-Register ............................... — , Kort, Forretninger m.m ...................... Viceinspektriceforeningen ved Kbhvns kommunale Skolevæsen .................... .. Viceinspektørforeningen ved Kbhvns kom­ munale Skolevæsen ............................... VicekonBuler, se Gesandtskaber og Konsu ­ later ......................................................... 2628 2663 2663 2663 2663 2663 2663 2663 2906 2028 2663 2663 .................................. ...... 2529 Victoriastiftelsen, se Gustafsforsamlingens 2534 Videnskabernes Selskab,Detkgl.danske. . . 2663 Vielse, se Ægteskab ................................... 2665 Vigcrslevparken .......................................... ,'2663 Vigilia .......................................................... £663 Vikaranvisningsbureau, se Lærerforening, Danmarks .................................................. 2590 Vildt-, Frugt- og Grønthandlerforen., se Frugthandlerforeningen ................................. “ Vildthandlerforening, af 1896, Kbhvns. . . Wilhelmine-Stiftelsen .................................. Wilians Stiftelse ........................................ Willsbo, se Diakonisse-Stiftelsen ............... Vilvorde Havobrugshøjskole .................... 2522 2663 2663 2663 2498 2663 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401. 2517 2509 2008 2028 1948 2483 2524 .2552

X-Klubben ................................................ 2664

Yachtklub, Kgl. dansk ............................. 2664 Ydre Mission, se Lægmandsbevægelsen for 2589 Yngre Læger, se Foreningen af Y. L. . . 2515 Yrkeskvinde Klub, Danmarks .................... 2664

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker