kraks vejviser 1940 handelskalender

Trav — Upol

Emneliste

2436

Side 2656 2515 2494 2470 2610 2553F 2467 2606 2600 2656 2659 2656 2656 2648 Udskrivningsvæsenet .................................. — , Foren, af Tjenestemand ved, se Foren. Udstilling, Cliarlottenborg, se Charlotten- borgudstillingen ..................................... Udstilling f. Arbejderbeskyttelse, se Arb. Udstilling, Permanente, se Permanente U.. Udstillinger i Udlandet, se Komitéen for Udstillingskomité, Charlottb., se Akademi Udvalg, Aarsliste-, se Nævningekredse . . — Det kbhvnske Mælkenoterings, se Mælkenoterings-Udvalg ......................... — for Folkemaal ....................................... — se ogsaa Ungdomsudvalg .................... Udvalget ang Spiritus- og Gærordn ............ — for den dansk-atnerik. Mission ........... — for den sonderjydske Dag, se Sonder- jydske Dag ............................................. — for folkelig Universitet^underv., se Folkeunversitetsudv.. . . .' ................. 2 512 — for Folkeoplysnings Fremme, se Folke ­ oplysnings Fremme ............................... 2511 — for Naturfredning, se Naturfredning . 2603 — for Social Litteratur ............................ — til unge Handelsmænds Uddannelse i Udlandet ............................................... Udvandrer-Arkivet paa Sohngaardsholm . Udvandringsagenternes Association .... Udvandringskontor, Statens ...................... Ugifte Fruentimmere Understøttelse, se Selskabet, som understøtter .............. Uheldsforsikringsforeningen for de danske Statsbaners Personale ......................... Uhrgrossistor, se Forbundet af danske . Ukrudtforsøg, Statens, se Planteavlsudv. . Ulfborg, Firma-Register ............................ — , Forretninger m. m ................................ Ulvedalene, se Vinteridrætsforen .............. Ulykkesforsikring,Arbejdsgivernes, se Arb. 2657 2657 2657 2657 2657 2628 2015 2664 _______ 2474 — Jernindustriens, se Jernindustriens . . 2548 — Sogneraadsforeningen, se Sogn ........... 2635 Ulykkesforsikringen, se Direktoratet for U. 2499 Ulykkesforsikringsforb. f. dansk Fiskeri. 2657 Ulykkesforsikringsforb. for dansk Søfart Ulykkesforsikrings-Forening, Dansk. . . . Ulykkesforsikrings Katastrofe-Forb .......... Ulykkesforsikrings-Raadet ......................... Underholdsbidrag ....................................... Underofficersforen, af 1939 ...................... Underretssagfører-Foreninger .................... Underretter Byret, Kbhvns ............................................ Dommere i Provinsen, se Real-Register 2657 2657 2657 2657 „ Astronom. Observatorium .............. “ . Bibliotek, Det kgl ................................... Borchs Kollegium .................................. Botanisk Have og Museum .................... Bygningsfredning . ............................... Bøgildgaard Statsnngdomshjem, se Real- RegiBter for Kollerup ...................... Elers* Kollegium .................................... Farmaceutisk Læreanstalt ...................... Folkemindesamling, Dansk .................... Fysiologiske Institut, Univ .................... ........ Gymnastikinspektører ............................ < Ilagemann8 Kollegium .......................... 1 Hassagers Kollegium ............................ Herlufsholm .............. s ........................... Hirschsprungs Samling ......................... Kirurgisk Akademi ............................... Kommission for intellektuelt Samarbejde mellem Landene .................................. Kommissionen for Embed slægeeks. . . . Kommissionen til Afholdelse af aim. Forberedelseseks. m. v ...................... Kommissionen til Afholdelse af Stu ­ dentereksamen for Privatister .... 2553 Kursus til Studentereksamen, Statens og 2562 1910 2028 2569 2590 2594 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401. Hovedstadskommunemes . . . Landsarkivet for Fyen ........... Landsarkivet for Nerre-Jylland Landsarkivet for Sjælland . . . Lærerhøjskole, Statens ........... Mineralogisk-geologisk Museum

Side 2603 2607 2612 2617 2617 2618 2620 2622 2625 2627 2628 2634 2634 1989 1723 2638 2019 2638 2638 2638 2639 2639 1723 2642 2642

Side Travselskab, Det danske ............................ 2655 Tredie Dragon Regiments Forening, se Dra ­ gon Regiments Forening ......................... 2499 Tredie Regiment, Soldaterforen, se Soldater.2635 Treschowske Institutioner ......................... 2655 Trettende Bataillons Soldaterforening., se Soldaterforening ............................ ; . . 2635 Trikinkontrollen, so Kødkontrol u. Torvev. 2654 Trikotagehandlerf., Danmarks, se Garn- etc. 2528 Trikotagehandlerforening for Kbhvn. . . . 2655 Trikotageimportører, Grossistforen, af, se Grossistforeningen af ............................. 2532 Trinitatis Kirke .......................................... 2655 Tryg, se Andels-Anstalten ....................... 2469 Træhandelens og Træindustriens perma ­ nente Fællesudvalg ................................ 2655 Træhandlerforening, Dansk ....................... 2655 Træindustriens Fabrikantforen., se Arbejds ­ giverforeninger ..................................... Trælastgrossisternes Fællesrep.. .............. Trælasthandlere, Foren, af jydske, se For ­ eningen af jydske Trælasthandl. . . . Trælasthandlerforeningers Fællesforening, se Fællesforeningen af dansko T. . . . Trængendes Landophold, se Foren, for. . . . Trørod, Beboere ........................................... Trøstens Bolig ............................................. — , se Eibeschiitz ’ s Stiftelse .................... — , se Gjentol ’ te-Lyngby Hospital ............ Tuberkulosehospital, Lyngby, se Amtssyge ­ huse, Kbhvns ......................................... 2469 Tuberkulosens Bekæmp., se Nationalforen.. 2602 — — hos Dyr, se Veterinærdir .............. Tuberkuloselægeselskab, Dansk ................. Tuberkulose-Sanatoriet paa Island ........... Tuberkulose Sygehus, Færo, i Thorshavn Tuberkulosestationer .................................. se ogsaa u. Amtssygehuse .................... Tuborgfondet ................................................ Tuborg Havn ............................................. '. Tunghøreforening, Dansk ............................ Tunghøreskole, se Skolevæsen, Kbhvns . . Tunghøres Vel, so Tunghøreforen ............. Turistforeningen for Danmark .................. Turistforeninger i Provinsbyerne, se Afd. Tveraa Sygehus ............................................ Typografernes Stiftelser ............................ Tyrkiske Gesandtskab og Generalkonsulat, se Gesandtskaber og Konsulater .... Tyske Handelskammer, se Deutsche Han ­ delskammer .......................................... . 2474 2655 2514 2523 2516 768 2655 2501 2532 2663 2655 4180 4146 2655 2469 2655 2655 2655 2631 2655 2655 2468 . 4146 . 2655 2531 ........................................ . . 2498 se till ige Tilføje! ser efter denne Emneliste — Hjælpeforening, se Deutsche ............... 2498 — Kirke i Kbhvn., Be St. Petri ............... 2627 se ogsaa Reformert Kirke .................... 2617 — Sømandshjem, se Deutsches Seemannsh. 2498 Tyskland, Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark ........................................ 4295 — , Gesandtskab og Konsulat, se Gesandt ­ skaber og Konsulater . ....................... 2531 Tyveriforsikrings Forening, Dansk .... 2655 Tændstiklabrikker i Danm., Foren, af, se Arbejdsgiverforening Tøjhus, Ny .................... Tøjhusmuseet ............ Tølløse, Firma-Register — , Forretninger m. m. Tømmerhandlerforeningen, seArbejdsgiverf.2474 se endv. Foren, af Landtømmerhdl. i Tilføjelser efter denne Emneliste Tømmerup, Beboere .................................. Tømrerlaug, Kbhvns., se Arbejdsgiverf.. Tømrermestre i Danmark, Centralforen. af, bo Arbejdsgiverforening .............. Tønder. Firma-Register .......................... — , Forretninger m. m ............................. Tørring, Firma-Register ......................... — , Forretninger m. m ............................ 2474 2656 2656 2903 2012 731 2474 2474 2903 2013 2904 2015 Tørvefabrikanter, se Foren, af jydske . . 2515 Udenlandske Forsikringselskabers Forret ­ ningsførere, se Foreningen af Forret ­ ningsførere ............................................... 2514 — Magters Gesandtskaber og Konsulater i Danmark. seGesandtskaber ogKonsulater2529 — Presses Repræsentanter i Danmark, se Foren, af den udenl ............................... U denrlgsministerlet ..................................... Danmarks Gesandter i Udlandet . . . Danmarks Konsuler i Udlandet .... Gesandtskaber og Konsulater,Fremmede Magters ................................................... Oplysningsbureau for Erhvervene, se Udenrigsministeriet ............................... Udenrigspolitiske Nævn, Det ................. 2513 2656 4227 4228 2529 2656 2656 IV: Real-Reg. f. de paagældende Byerl697ff se ogsaa Amager Turistforening. . . c ' “ ’ °

Undervisningsministeriet [fortsat] Nationalmuseet ..................................... Opgavekommissionen ............................... Polytekniske Læreanstalt, Den .............. Rask-Ørsted Fondet ............................... Regensen ................................................ Rigsarkivet ............................................. Rigshospitalet .......................................... Rosenborg, Samlingerne paa ................. Sanginspektionen ..................................... Seismisk Station .................................. Seminarier, se ogsaa Fag-Registret . . . Sløjdinspektør ....................................... Sløjdlærerskole, Dansk .......................... Sorø Akademi ........................................

Statens Statens Statens Statens Statens Statens

AviBsamling i Aarhus .............. Bibliotekstilsyn .......................... Forskoleseminarium (i Vejle) . Gymnastikinstitut .................... kunsthistoriske Fotografisaml. . Museum for Kunst ....................

Statens pædagogiske StudietamliDg. . . . Statens Tegnelærerkursus ....................... Statsbiblioteket i Aarhus ....................... Stats-Skolekonsulent vedrørende Folke ­ skolen og Seminarierne ....................... Statsskoler i Kbhvn................................. Statsskoler i Provinsen, se Real-Reg. for de paagældende Byer i Afd. IV 1697ff

2642 2643 2643 2650 2650 2650 2653 2653 2658 1723 2659 2659 2660 2660 2661 2664

Stednavneudvalget Studentergaarden. Studenterraadet. . Tandlægeskolen . . Teater, Det kgl. .

2657 2512 2610 2904 | • Teaterraadet

Tilsynsførende m. Husholdnskolerno . . Tilsynsforende ved Folkehøjskolerne . . Undervisningsinspektionen ..................... Universitet, Aarhus ............................... Universitetet, Kbhvns ............................. Universitetets Laboratorier ................. Universitetsbiblioteket ............................ Universitets-Kvæsturen .......................... Valkendorfs Kollegium .......................... Zoologiske Museum..................................

2657 Undulat-Opdrætter Klub, Dansk ............... 2657 Ungarske Gesandtskab og Generalkonsu- 2657 lat, se Gesandtskaber og Konsulater . — Selskab, se Dansk-Ungartk Selsk. . . . 2498 2490 Ungdommens Kirke ................................... 2658 ' Ungdommens Vel ....................................... 2658 2658 2531

forde paagældende Byer i Afd.IV Frederiksberg Birk ....................... Nordre Birk .................................... Søndre Birk med Amager Birk ........... 2648 I munistisk. . . ’ ....................................... Understøttelsesfonden for Gjentofte .... 2657 Ungdomsforbundet til Dyrenes Beskyttelse, Understøttelsesforeninger, se i Emnelisten se Dyrenes Beskyttelse .......................... 2500 Foreninger: B. Ungdomsforen. „Pax u .................................. 2658 Undervisning, se Oversigten Undervisning Ungdomsforen.. Kirkelig, se Kirkelig. . . 2552 i Fag- og Varefortegnclsen (blaa Blade) — , Konservativ, se Konservativ Ungdom 2557 Undervisningsinspektionen ...................... 2658 Ungdomsforening, Sønderjydsk, 18. April, Undervisningsministeriet ........................ 2658 se Attende April, S. U ......................... 2478 Afstøbningssamling, Den kgl ................. 2467 Ungdomsforeninger, De danske ................ 2658 Akademi, Det kgl., f. d. s. K................ 2467 Ungdomsforeninger, Kristelige, se Kriste- Arnamagnæanske Haandskriftsamling . 2476 lige Foreninger ..................................... 2477 — Venstres, se Venstres .......................... 1697ff Ungdoms Forbund, Katolske, se Katolske. 2551 . 2518 Ungdoms Fællesraad, Dansk ..................... 2658 . 2605 Ungdomsforbund, Kommunistisk, se Kom- . .. .... . 2557

2560 2663 2658 2659 2557

2484 Ungdomsfængsel, Statens .......................... 2486 Ungdomslejre .......................... ' .................. 2486 Ungdomsorg., Konserv., se Kons ............... 2490 Ungdomsskoleforeningen, se Aftenskole ­ forening ......................... . .................... 1856 Ungdomsudvalg, Socialministeriets ........... 2501 Unge Grænseværn, se Grænseværn .... 2506 Unge Handelsmænds Uddannelse, Foren. 2511 .......................................... 2523 Unge Tonekunstneres Selskab 2534 Unionen af danske Provins-Kulimportører 2535 Unionen af de socialistiske Sovjet-Repu- 2537 bliker ..................................................... ! 1899 Unitarernes Hus, se Kirkesamf., Det fri. 1 2589 Universelle Fælles Frimureri, se Frimurer. ! 2553 Universitet, Aarhus ..................................... : Universitet, Kbhvns ................................... 1 2553 Universitet, Islands ..................................... i 2553 Universitetsbiblioteket .............................. I i. Universitets-Jubilæets danske Samfund. . 2660 2553 J Universitets-KvæBturen .............................. 2660 Universitetsundervisn., Udv. for folkelig, se Folkeuniversitetsudvalget ................. 2512 Universitetets Laboratorier og Saml. . . . 2659 — Zool. Museum, se Zoologiske .............. 2665 Upolitiske Landbrugssammenslutn., seLand- brugernes Sammenslutn ........................ 2568 Upolitiske Radioklubber, se Radioklubber. 2617 Upolitiske Radiolytter Union, Damn., se Radiolytter Union, Danm ..................... 261T 2533 til, Be Handelsmænds Uddannelse . . . 2536 “ ‘ ........... 2659 2545 2659 2659 2553 2522 1723 2659 4181 2660

_______ „ ____________ __________ Geologiske Undersøgelse, Danmarks . . 2529 Unges Idræt, De, se Idræt .......................

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker