kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Samson K„ Akts., under Likvidation. Likvida ­ tor : Gross. K Samson, der tegner Frm. Samsons Kjolemagasin, Haandv. Indeh. GNC Samson. Samson Kunst- & Kleinsmedie ved Poul S Han ­ sen. Indeh. Poul SJ Hansen. Samson M jun. & Co. Frm. er traadt i Likvida ­ tion. Likvidatorer : E Schubart og Aa. Revent- low, der i Foren, tegner Frm. Samson Transport Co., Kommanditselsk., Spedi ­ tion og Ildl. Ansv. Dolt. J Samson. Samvirkendo Brugsforeninger i Danmark, De, Andelsselsk. med begr. Ansv. Bestyrelse : JM Johannesen (Formand), Bogholder AHO Sø ­ borg, Maskinist IIG Bolgann, Togfører PD Pedersen og Forvalter KJD Rasmussen, Holbæk (Forretningsudv.), Pakmesterformd. TP Jør ­ gensen, Fredericia, Forretningsf. A Jensen, Svendborg, Forretningsf. J Jensen, Randers, Formand VT Jensen, Aalborg, Forretningsf. JP Hansen, Roskilde, og Træindustriarb. AOP Jørgensen, Odense. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Forretninigsudvalgsmedl. Kapital : 42,780 Kr. Samvirkende Cementfabrikkers Finans- & Ejen ­ domsselskab, De, Akts. Bestyrelse : Ing. Gun ­ nar Larsen (Formand), Ing. II Schrøder, Dir. Axel Vald. Jensen, Aalborg, Ing. VFL Smidth, Aalborg, og Dir. Emil Boeck-Hansen, Mariager. Direktør: Dir. Knud S Sthyr, Rung ­ sted. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmed 1. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Be- styrelsesmedl. Prok. : LO Jørgensen i Foren, med Knud S Sthyr. Aktk. 600,000 Kr. Samvirkende Exportørcr, De, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af EF Es- mann, Akts, [se dette]. Sanafer ved Svend Aabirk, Hdl. Indeh. Svend NT Aabirk. Sanatorier for Brystsyge, Akts. Bestyrelse,: Ho ­ spitalsdir. OM Nielsen (Formand), Ing, Ru ­ dolf Christiana, Dr. med. IIJ Bing, Prof. S Bang, Dr. med. CA Ilasselbalch, Borupgaard, og Overlæge Otto Lassen. Aarhus. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelses ­ medl. Direktør : Overlæge J Gravesen, Vejle ­ fjord Sanatorium. Aktk. 250,000 Kr. Sandberg ’ s Radio, Hdl. Indeh. KER Sandberg og HE Steffensen, der i Foren, tegner Frm. Bander ’ s Hannibal Farverier, Dampvaskerier & kemisko Tøjrensningsetablissementer, Akts. Be ­ styrelse : FL Brinch (Direktør), Dir. L Iver ­ sen Og Kontorchef G Josporson. dor to i loo'ooo Kr" er PrOk ‘ : ' ’ L Brinclu Aklk - Sander ’ s Martin Eftf. vod Knud Andersen. Ildl. Indeh. Knud V Andersen. Prok. : A Thusgaard- Anderscn. Sandgreen Otto, Hdl. Indeh. Fru AMK Sand ­ green og Aa. O Sandgreen. Prok. : E.T Sørensen. Sandkagebageriet Constant, Sv. nøfler & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. Sv. Iløfler. Sandsted Aage, Haandv. Indeh. AAV Sandsted. Sandvad & Co., ndl. Indeh. KE Sandvad og MK Sandvad. Sandwich ved Carl Svendsen & Anker Cliristcn- • J ’ Carl MM Svendsen og Anker E Christensen, der i Foren, tegner Frm. (Nor ­ dre Birk). Sandviken, Akts., Fabr. af og Hdl. m. Staal- varer og Jernvarer. Bestyrelse : Dir. CH Bang (Direktør), Landsretssagf. CB Christoffersen og Ing. FW Andersen. Frm. tegnes af to Bo styrcleesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok. : FW Andersen. Aktk. 40,000 Kr. Sanit ved Sv. Lindblad, Ilaandv. Indeh. Sv. P Lindblad. Sanitas, L Ankerstad, Hdl. Indeh. LF Anker ­ stad. St. Clemens Tehus ved Henry Larsen, Hdl. In ­ deh. HAP Larsen. Set. Jakobs Blaa Kors. Selsk. m. begr. Ansv. Hdl. Bestyrelse: H Hodebyo (Formand), II Abel, LB Nielsen, Emma MJ Arp, Rosa AK Andersen, Aa. Zachariassen, BS Christensen, Thora Rindom og Einar Ege. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Der er ikko indsk. Kapital i Firmaet. Medl. hæfter ikke for Frm. ’ s Forpi. St. Marajo Companys Fabrikker. Indeh. RTJ Behrens. St. Nikolai Varehus, Knud Olsen. Indeh. EH Olsen. Sankt Petri Landskolehjem (Sankt Petri Land- schulhenm), Akts. Bestyrelse : Dir. FHH Ko ­ ster (Formand). Pastor WG Gørnandt (Næst- formd.), Skoledir. FEJ Maywald (Direktør), Dir. RFH Dose, Gross. ETA Lange, Godsejer FH Acker, Ritmester DE Schaefer, Kontor ­ chef FK Banhardt og Dir. CG Preuss. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: FEJ Maywald. Aktk. 10,000 Kr. 8t. Regis ved Søren O nansen, Haandv. Indeh. Søren O Hansen. Sano, Akts. Fabr. af Bygningsart. Bestyrelse : Dir. HE Jensen (Direktør), stud.polyt. L Schu ­ macher og Fru SE Jensen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af et Bestyrelsesmedl. alene. Prok. . MBAH Hoffmann og BS Jørgen ­ sen i Foren. Aktk. 500,000 Kr.

VI — 2811

Sams — Schi

Scandinavian Steel and Shipping Agency ved, Aage Lønberg-Holm, Hdl. Indeh. Aage Løn- berg-Holm. Prok. : CR Zester. Scaniadam, Akts., Hdl. Fabriksvirksomhed samt anden lign. Virksomhed. Bestyrelse : General ­ konsul OL Kongsted (Formand), der tegner Frm., Kreditforeningsdir. O Buhl, Overrets ­ sagf. Jørgen Klerk og Gross. HO Koefocd- Johnsen. Prok. : EC Hansen Pugli. Aktk. 100,000 Kr. Scania-Vabis, Akts. Indeh. Akts. Scania-Vabie & Raadvaddam [so dette], Scania-Vabis & Raadvaddam, Akts., Fabr. og ITdl. Bestyrelse : Overretssagf. Jørgen Klerk (Formand), Dir. OL Kongsted og Kreditfor ­ eningsdir. Orla Buhl, der hver for sig tegner Frm. Direktør -T Nielsen. Prok..-. KR Gradert, J Nielsen, FC Rasmussen og EOW Rasmussen, to i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Schaarup LM, Hdl. Indeh. LM Schaarup. Prok. : AS Nielsen. Schack Gustav & Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. VA Krogh-Johansen. Prok. : NA Christiansen og ET Ravnkilde i Foren. Adresse: 1. Strandstr. 20 (K) S Cent. 13001. Schad ’ s Louis Linieretablissement. Indeh.ALSchad. Schalburg Joh. Fr.. Hdl. Indeh. Evald Bach. Prok. : Frk. L Jørgensen og Adler Rasmussen, to i Foren. Schalech & Jakobsen, Haandv. Indeh. MM Scha- lech og AEJ Jakobsen, der i Foren, tegner Frm. fh. Schandorff ’ s Sanitets-Import ved KM CUiri- stensen, Hdl. Indeh. KM Christensen. Schandorff ’ s H Trælasthandel, Akts. BestyfWso: Tømmerhdl. JCV Poulsen (Direktør), Over ­ retssagf., Dr. polit. Frantz Pio og Revisor HFV Jensen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af den samlede Bestyrelse. Prok.: JCV Poulsen. Aktk. 100,000 Kr. Schawnongs Atelier for Gravmonumenter. Indeh. HP Schannong. Schannong ’ s Gravmonnmentforretning, Haandv. Indeh. I Schannong. Prok. : Fru EK Schannong. Scharffe ’ s IH Eftf.. Haandv. Indeh. JS Kaae. Schaub & Co. ’ s Fabrikker, Filial af Andels ­ selsk. m. begr. Ansv.. Kbhvn. Indeh. Schaub & Co. ’ s Fabrikker. Andelsselsk. m. begr. Ansv., Esbjerg [so dette]. Prok.: MN Nielsen. Schaufus ’ H Eftf. V Pedersen, Industridrift. In ­ deh. AVG Pedersen. Schcelke IIH, Hdl. Indeh. OHH Scheelke. Scheelke L, Hdl. Indeh. Fru Laura OH Brnn- Pcdersori, Thema EH Scheelke og Nina HA Scheelke. Scholtøl & Co., ildl, Indeh. CF Christiansen. Prok..: Aa.. F Christiansen. Scheko ved Carla Olsen & Helga Scheer, Ilaandv. Indeh. Fru Carla L Olsen og Fru Helga M Scheer. (Sbndre Birk). Schelhaso Eigil V, Akts., Maskinsnedkeri, Ram- mefabr. o. 1. Virksomhed. Bestyrelse : Sned ­ keren. EVOn Schelhase (Forretningsfører), Fru AMV Schelhaso og Lagerforv. Vilh. Jør ­ gensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Aktk. 5000 Kr. Scheller ’ s Carl Stenhuggerier & Marmorindnstri. Indeh. CA Scheller. Scheller, Hougaard & Petersen, naandv. Indeh. CA Scheller, GLA Hougaard og A Petersen. Schenker & Co., Akts., Internationale Transpor ­ ter. Spedition, Toldklarering, Lagring, Skibs ­ befragtning, Assurance, Kommission, Finan ­ ciering samt anden Forretning i Forbindelse hermed. Bestyrelse : Dir. F Wollenfburg (For ­ mand), Flensburg, Speditør HC Gerstenfeldt og Disponent K Ritter. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Schepeler ’ s fh. HA Eftf. Indehaver C Th. Mal ­ ling, Haandv. Indeh. C Th. Malling. Prok. : J Malling og M Venge. SCHEPLER CARL. Indeh. CHJ Schepler. Forretningens Art: Mejeridrift, Margarine ­ fabrik, Kaffebrænderier,- Tepakkeri, Fa ­ brikker for Tilvirkning af Fødevarer - Hdl. en gros & en detail Import & Export. Adresse : Ravnsborgg. 12 (N) Cent. 6214, 6962, 6237, 8183, 4464 & 4434. Stats S 76. Schormeister B, Hdl. Indeh. NB Schermeister. Prok. : B Berman. . , . Schermeister Joakim & Co., Hdl. Indeh. Joa ­ kim Schormeister. Prok. : IIV Schultz og P Jepson. __ • , Schertiger Vilh. & Co., Ildl. Indeh. GFV Scher ­ tiger. Prok. : EPH Schertiger. Scheuer & Mørch, Ildl. Indeh. II bcheuer. Scheuer & Olsen, Haandv. Indeh. NG Scheuer. Schiang Christian, Hdl. Indeh. Enkefru TM Schiang. Schierbeck ’ s Julius F Efterfølgere, Hdl. Indeh. FW Sternow og OE Harth. Prok. : Aa.HSternow. Schierniing E, Hdl. Indeh. Fru EP Schierning. Prok.: GI1 Svendsen. Schifter Richard, Ildl. Indeh. Fru JM Schifter. Schilder JB, et Kommanditeelsk., der driver Haandv. Ansv. Delt. Fru ICJ Schilder. Prok.: E Bergkrants og SO Samild i Foren. Schilder Oscar, Hdl. Indeh. K Bjørnsteen. Schilpzand R, Hdl. Indeh. Fru S Schilpzand

Santalmissionens Tehandel ved Brødrene O & H Winding, Hdl. Indeh. O Winding og II Win ­ ding, begge af Birkerød. Sapolite Akts., Kemotekni.sk Fabr. Bestyrelse : Ing. NT Rasmussen (Formand). Ing. P Vor- beck Molde, Dir. H Chr. Egmont-Petersen og Ing. NM Hansen. Direktion: NT Rasmussen og P Vorbeck Molde. Frm. tegnes af en Di ­ rektør eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 80.000 Kr. Sara Crémo Depot ved Sara Merlinsky, Fabr. Indeh. Fru S Merlinsky. Sartov B & Co., Hdl. Indeh. E Sartov og MV Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Sati Vejbygnings Akts, under Likvidation. Lik ­ vidatorer: Dir. OH Thomsen, Overretssagf. J Winther og Revisor AHE Grust, Hannover, der to i Foren, tegner Frm. Saturn (ved A. S. Olsen), Haandv. Indeh. AS Olsen. Saust Ililmar & Co., Ilaandv. Indeh. Ililmar Saust, der tegner Frm., og Erland Tetler. Sax Restauranten, Akts. Bostyrelse : Restaura ­ tør NK Pedersen (Direktør), Inspektør EV Skånstrøm og Revisor ET Jensen. Frm. teg ­ nes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Prok. ; NK Pedersen og EV Skånstrøm. Aktk. 50,000 Kr. Saxonia, Akts., Hdl. en gros. Bestyrelse : Dir. RH Grønlykke (Direktør). Fabr. CM Otzen og Intendant EH Grønlykke, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. Saxtorph-Beck A, Hdl. Indeh. CC Frølund. Scalex Akts., Fabr. af og Hdl. med automatisk Værktøj, Maskiner samt anden lign. Virksom­ hed. Bestyrelse: Dir. K Holst, Planteskoleejer PA Poulsen og Prokurist EET Holst. Forret ­ ningsfører : K Holst. Frm. tegnes af Forret- ningsf. eller af to Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Scanboard, Akts. (Akts. The Insulite Company of Finland, Oly). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. The Insulite Company of Finland. O/.v [se dette], Scandia Affineringsværk, Z Epel, Haandv. In ­ deh. ZD Epel. Scandia Carbon ved Kirsten Goldring, Ildl. In ­ deh. Fru Kirsten Goldring. Scandia Packing Company Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. LE Bruun Eksport [se dette], Scandia RRodia, Abts ’ , (Akts. Siirurd L Uftneen), Under dette Firma drives tillige Virksomhed llf Akts. Sigurd L Ilunson Tso dette]. Scandimeter Akts., Skandinavisk Manierfabrik Akts., Fromstill, og Afsætn. af Metalarbejder af enhver Art. Bestyrelse : Dir. FTT Olsen, Kapt. Kil Pheiffer og Maskinm. BG Vedelsted, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 36,000 Kr. Scandinavian Baltic Company. Akts, i Likvida ­ tion. Likvidatorer : Landsretssagf. NEAA Gangsted, Landsretssagf. SG Krenchel, Aske ­ have pr. Hørsholm, og Dir. SAJ Mansted, der hver for sig tegner Frm. Scandinavian Cheese Coy., The, Ltd. Akts. (A Rindom Ar Restorff Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af A Rindom & Re- storff Akts. Scandinavian Distributing ved Ulf Rrøste, Hdl. Indeh. Ulf BL Brøste. Scandinavian Export Agency Akts. Bestyrelse : Gross. OCK Drewes (Direktør) der tegner Frm., Fabr. IT Konrani og Fru EIIB Konrani Aktk. 20,000 Kr. Scandinavian Hardwood Company Akts.. Hdl Bestyrelse.: Gross. EA Nissen. Gross. TI Ro ­ sted og Sekr. Sv. J la Cour Kruse, der i Foren, tegner Frm. Prok..: EA Nissen. Aktk 11,000 Kr. Scandinavian Investment Society Ltd., Akts. Indeh. Akts. Skandinavisk Kapitalanlæg [se dettoj. Scandinavian Milk Export Coy ved S Dethlefsen & Hjorth Andersen. Indeh. DS Dethlefsen. Scandinavian Oversea Trading Co Akts. Be ­ styrelse: Dir. JF Wahl (Direktør), Repr. IIM Wahl og Ing. EW Bardram. Frm. teg ­ nes af Direktøren i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 100.000 Kr. Scandinavian Preserved Butter Co., The, Busck jun. & Co. Akts. Under dette Firma drives til ­ lige Virksomhed af Akts. LB Bruun Eksport [so dette]. Scandinavian Radio Telovisiioa Company Akts., Hdl. Bostyrelse : Disponent CGE Christensen (Formand), Fru DHE Christensen (adm. Di ­ rektør) og Ing. HEI Schweitzer. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af et Bcsty- relscsmedl. i Foren, med Formanden. Prok. : HEI Schweitzer i Foren, med Fru DHE Chri ­ stensen. Aktk. 150.000 Kr.

Scandinavian Sports Agencies, II Plougmann, Hdl. Indeh. Helge Steen Plougmann. (*rdbg.). Scandinavian Squash ®ac k ct Courts. Akts B- stvrelse: Landsretssagf. KL Koefoed (for ­ mand) Gross. IIS Plougmann og Generalkon ­ sul WL Grut, p.t. Aasebakken, Birkerød. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller al' Formanden. Aktk. 26,000 Kr. Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker