kraks vejviser 1940 handelskalender

Rutz — Sams Riitzou Pou; & Co., Aktieselskab, Kommissions ­ agentur i Æg samt Hdl. med Æg en gros og en detail m. m. Bestyrelse : Dir. JE Jacobsen, Højesteretssagf. Viggo Holten-Becbtolsheim, Dir. OF Andersen og Prokurist LPT Grundt ­ vig. Direktion : JE Jacobsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Di ­ rektører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl Prok. : LPT Grundt ­ vig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Aktk. 100,000 Kr. Ryvang-Kvarterets Damefrisørsalon ved E Lind ­ green & K Nielsen. Indeh. Fru E Lindgreen og Fru KN Nielsen. Ryvangskvarterets Kul & Koks Forsyning. N Johansen, Hdl. Tndeh. N Johansen. R.yø Brødrene, Haandv. Indeh. H Ryø. Ræven, Sv. Nielsen Daugaard, Haandv. Indeh. Sv. Nielsen Daugaard. Røde Lygte ved P Madsen, Hdl. Indeh. NPV Madsen. Røde Æske, Den, ved E Frandsen, Hdl. Tndeh. ME Frandsen. Prok. : Frn E Frandsen. (Frdbg.). Røder Brødrene, ndl. og Fabr. Indeh. CR Rø ­ der og HF Roder (Nordre Birk). Røder & Mortensen, Haandv. Indeh. LD Ro ­ der og AC Mortensen. (Frdbg.). Rødovre Handels- & Haandværkerbank, Akts. (Akts. Do kbhvnske Forstæders Bank). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De kbhvnske Forstæders Bank, Glostrup [se dette]. Rødovre Maskinsnedkeri ved HO Sørensen & A Efferbach Jensen. Indeh. HO Sørensen, Brønd ­ byvester, og AME Jensen, Vallensbæk, der i Foren, tegner Frm. (Søndre Birk). Rødovre Sæbefabrik ved E Linder Madsen. In- dch. FEL Madsen. (Søndre Birk). Rødovre Trælast- & Krydsfinérhandel, Aktiesel ­ skab. Bestyrelse : Dir. E Stausgaard Petersen (Direktør), Snedkerm. AP Hansen, Snedkerin. S Aa. Hansen og Savværksbest. CG Hansen, Karsholte pr. Dianalund. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 75,000 Kr. Rødseth Einar B, Akts., Assuranceagenturvirk- somhed samt anden lign. Virksomhed. Be ­ styrelse : Gross. K Aa. L Lykkevang, Skibsre ­ der AH Asmussen og Befragter TE Jørgensen, der i Foren. I ohihu - Frm. I ’ rolc. ■ All A euhiib - sen. t Aktk. 15,000 Kr. Ilwltjér CF, Haandv. Indeh. Fru ITV lludtjcr og VCF Rødtjor. Røgeriet Kronen, Wessel Henrik Jensen, Fabr. Indeh. Wessel Henrik Jensen. Røhlings Alfred, Hdl. Indeh. Alfred JJ Røhlings (Frdbg.). Rømer Christian F, Hdl. Indeh. Christian F Rømer og O Rømer. Rømer Johan Akts.. Hdl. m. Fedt og Æg. Be ­ styrelse : Ildlsmedhj. JCB Rømer, Dotailhdl. WGH Romer og Fru HEL Rømer. Direktion : WGII Rømer. Frm. tegnes af to Bestyrelses­ medl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 55.000 Kr. Rømer-Jenscn K, Akts. Hdl. samt Agentur- og Kommissionsforr. Bestyrelse : K Rømer-Jensen (Direktør). Fabr. ALK Lustrup og Gross. AV Brix Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelses­ medl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 6000 Kr Rømerdal Poul & Co. Hdl. Indeh. Poul R Rø- merdal og LC Christiansen. Remersgades Landmejeri ved A Kjær-Pedersen, Hdl. Indeh. A Kjær-Pedersen. Rønager ’ s Bogtrykkeri. Indeh. R Kr. Arnskov, der tegner Frm. og Fru MS Rønager. Rønberg Oluf, Akts., Hdl. med Jern, Staal og andre til Bygningsbranchen henhørende Art. Bestyrelse : Enkefru MH Rønberg, Dir. PC Rønberg og Dir. CV Jernert. Direktion : PC Rønberg og CV Jernert. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren. Prok. : Aa. Knudsen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 500,000 Kr. fh. Rønne ’ s Kirstine Klinik for Haar og Hud ­ pleje. Haandv. Indeh. SB Løgstrup. Prok. : Fru Kirstino Løgstrup. Rønne & Rønne, Ildi. Indeh. JL Jensen. Rønne & Therchilsens Eftf. Akts, i Likvidation. Likvidatorer : Højesteretssagf. Carl Heise og Landsretssagf. Poul Bierfreund, der i Foren, tegner Frm. Rønnebæk Ch., Hdl. Indeh. JCCJ Rønnebæk. Rønnebæksholm Stenminer. A.kts. Bestyrelse : Forretningsf. Aa.. F Christiansen (Forretnings ­ fører), Gross. OF Christiansen og Fru GMK Bergh. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Aa. F Christiansen og Gudrun MK Bergh hver for sig. Aktk. 10,000 Kr. Mønning C & Co., Industridrift og Hdl. Indeh. FH Nathan. Prok. : Fru A Nathan. Running JD & Co. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidatorer : Leif Gamborg og RCP Magten- gaard, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Leif (»amborg og RCP Magtengaard hver for sig.

Firma-Register: A. København eller af Prokurist HE Petersen i Foren med Direktøren eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk 150,000 Kr. Adresse : Farverg. 6 (K) g Cent. 14530. Sakoni ved JA Sass & P Kois Nielsen, Haandv. Indeh. JA Sass og PE Kois Nielsen. (Frdbg.). Saia ved Ciir. Lysgaard, Hdl. Indeh. Chr. Lys- gaard (Frdbg.). Salamander Handsker, Akts., Hdl. med og Fabr. af Handsker. Bestyrelse : Cigarhdl. JL Ljmd, Fru KBM Lund og Manufakturhdl. EF Lund, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: JL Lund. Aktk. 60,000 Kr. Salanco, Akts., Fabr. af Lingeri. Bestyrelse: Fru EGS Iversen, Sagførerfuldm. KG Jensen og Gross. VI Salskov Iversen, der hver for sig tegner Frm. Direktion : VI Salskov Iversen. Aktk. 30.000 Kr. Salatbørsen ved A Teytaud-Johansen. Hdl. In ­ deh. A Teytaud-Johansen. (Frdbg.). Salateriet Alfa ved SU Berg. Indeh. SU Berg. Salat Fabrikken Arkona ved Chr. Jørgensen, Indeh. C Jørgensen [er senere død]. Salatfabrikken Mayo ved Hans Rasmussen. In ­ deh. H Rasmussen. Salat- & Leverpostejfabriken Kronen ved Ferd. Jensen. Indeh. Ferd. Jensen. Salbo & Co., Hdl. Indeh. MJSalbo. (NordreBirk). Salg af Kunsthaandværk ved Aage Sass, Hdl. Indeh. Aago P Sass. Salgskontoret for Hadsund Gødningskalk i Li ­ kvidation, Akts. Likvidator : Ing. GEA Kåhler, Korsør, der tegner Frm. Salgskontoret, JG Schiødte. Indeh. JG Scliiødtø. Salgsorganisationen Vulcan for moderne Varmc- teknik, Aktieselskabet. Bestyrelse : Fru A Rahbek, Aarhus, Bogholder AJP Hansen og Rcpr. EC Bach, Aarhus, der i Foren, tegner Frm. Prok. : OS Schmidt. Aktk. 20.000 Kr. Salgs & Varebytnings Centralen ved Nielsen & Wulff, Hdl. Indeh. JW Nielsen og E Wulff. Salicath ’ s Express Co., Akts., Spedition, Hdl. og Pakhusforr. Bestyrelsen bestaar af den adm. Direktør : OS Palsbo, der tegner Frm., samt de Kommitterede : Skibsreder AN Petersen, Sekretær JS Palsbo og Fru EM Palsbo. Prok.: AC Forsbeck. Aktk. 150,000 Kr. Salomon ’ s Carl C Eftf., Hdl. Indeh. HW Nielsen. Salomon CW, Hdl. Indeh. Fru AC Salomon. Prok. : IK Salomon. Salomon S & Co., Hdl. Indeh. T Aastrup. fh. Salomon's V Eftf., Hdl. Indeh. PM Hansen. Salomonsen Carl, Hdl. Indeh. CHO Salomonsen. Salomonscn Georg M, JIdl. Indoh. JIKM Ilcdal. Prok.: Fru Kll lledal. Salomonsen Martin, Hdl. Indeh. MF Salomonscn og OE Salomonsen. Salomonsen ’ s Moritz Eftf., A Moesgaard, Hdl. Indeh. ALN Moesgaard. Salomonsen M & V, Hdl. Indeh. SL Salomonsen. Salon Lani ved Thora Langemark & Sigrid Niel ­ sen, Haandv. Indeh. Thora C Langemark og Sigrid I Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Salon Parfume Industri ved Bruno Christensen. Indeh. Bruno II Christensen. • Salon Paris ved Mobeck, Haandv. Indeh. AG Mobeck. Prok. : Fru II Mobeck. Salonen Lido ved Harriet Hansen, Haandv. In ­ deh. Harriet C Hansen [nu gift Petersen]. Salopin. Bruno Christensen, Industridrift. Indeh. Bruno H Christensen. Salt- & Brændsels-Kompagniet (P Christensen), Akts. Bestyrelse : Overretssagf. Chr. Mar- qvardt (Formand), Gross. P Christensen (Di ­ rektør) og Frk. PPM Pedersen. Frm. teg ­ nes af Formanden i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Saltimporten ved Poul Petersen. Hdl. Indeh. Poul C Petersen (Frdbg.). S. A. M.-Konserves & Kolonial en gros ved SA Minden, Hdl. Indeh. S Aa. P Minden. Sam ’ s Tryk ved Ad. Samuelsen Haandv. Indeh. Ad. T Samuelsen. Samariten ved S Vogel, Hdl. Indeh. S Vogel. Samlerkort ved Andreasen & Lachmann, Haandv. Indeh. CA Andreasen og A Lachmann [er se ­ nere død], der i Foren, tegner Frm. Samlersølv ved J Jensen, Haandv. Indeh. JB Jensen.- Samlo Akts. Formaai : at fremstille og sælge Byggesæt af Karton samt eventuelt at udføre lign. Virksomhed. Bestyrelse : Vekselerer Ja ­ cob Simonsen, Gross. ECP Christiansen og Overretssagf. Erik Salomon. Direktion : Gross. KM Salomon. Frm. tegnes af to Bestyrelses­ medl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Sammensluttede Fællesbagerier, De, Selsk m begr. Ansv. Bestyrelse : PN Kock, Esbjerg (Formand), der tegner Frm. JP Hansen, Ros ­ kilde, C Jensen, Nyborg, IIP Knudsen, Silke ­ borg, V Hansen, Haderslev, V Melgaard, Sla ­ gelse, og N Iljortnæs, Hjørring. Prok. • Valde ­ mar F Johansen og l ’ OC Jensen. Indsk. Ka ­ pital : 272,018 Kr. 66 Øre. Samson se Teknisk-kemisk Fabrik Samson. Samson ’ s Hartvig Eftf., Hdl. Indeh. VHF Hau- gaard og EF Haugaard. Samson Kai, Hdl. Indeh. Kai Samson.

VI — 2810 Rønning P & Gjerløff, Akts., Hdl. og kern, tekn. Fabr. Bestyrelse : V Gjerløff og HO Gjor- løff (Direktører) samt Prokurist HLA Bru- niche-Olsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 400,000 Kr. Rønnoo Alex Co., Akts., Fabr. af og Hdl. med kern. tekn. Art. Bestyrelse : Gross. AT Rønnoe (Direktør), Fabr. AF Olsen og Fabr. GEII Sonne. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 12,000 Kr. Rønnow Carl, Akts., Hdl. samt anden i Forb. dermed staaende Virksomhed. Bestyrelse : Gross. HC Holm (Formand), Grosa. A Mil ­ stein (Direktør) og Gross. CPG, Kampmann, Aarhus. Frm. tegnes af Formanden og For ­ retningsf. i Foren, eller af hver af disse i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 225,000 Kr. Rønnow & Johansen, Akts., Hdl. med Cykler m. m. Bestyrelse : Landsretssagf. CV Haner (For ­ mand), Forretningsf. HC Rønnow og Insp. R HP Wolff. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et. Bestyrelsesmedl. Prok. : IIC Rønnow. Aktk. 22,000 Kr. Røper-Petersen W, Hdl. Indeh. WJB Røper-Pe- terson. Prok. : Johanne Petersen i Foren, med CJ Kofoed-Ibsen eller mod Leif Røper-Petersen. Rørdam Th. Skat, Hdl. Indeh. Th. Skat Rør ­ dam. Rørdels- & Maskinfabniken Fit ved Røgehegn & Co., Interessentskaltet, Haandv. Indeh. PR Bock og LII Olsen, der to i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Rørfittings & Maskinfabrikken Standard, Ak ­ tieselskab. Bestyrelse : Fabr. HC Hansen (Di ­ rektør), Fabr. STR Thorsen og Disponent EK Hansen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: HC Hansen og EK Hansen. Aktk. 75,000 Kr. Ilørsgaard AV & Co., Hdl. Indeh. AV Rørs- gaard. Røssel J, Hdl. Indeh. ACJ. Røssel og PLB Røs- sel, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Saabye August, Hdl. Indeh. August F Saabye. Saabye & Christensens Bogtrykkeri. Akts. Be ­ styrelse : Ing. OF Saabye, Bogtrykker F Rann- jo og Bogtrykker VCTI Christensen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: OF Saabye og VCTI Christensen, der hver for sig har Prok. Aktk. 20,000 Kr. Spah.vo J

I Aid. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker