kraks vejviser 1940 handelskalender

V! — 2809

Firma-Register: A. København Rixen, Akts. Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Baron PE Wedell-Wedellsborg, Ing. JCJ Skule, Dir. VCG Larsen og Bankbest. SJN Pettersson, Rungsted. Direktion : VCG Larsen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren eller af en Direktør. Aktk. 20,000 Kr. Robbert RA, ndi. Indeh. RA Robbert. Ilerro Magasin ved Robert Christensen. R Christensen og C Christensen. Kjoler ved Viggo Weisel Jensen Riis-Hansen, Haandv. Indeh. Viggo Jensen og Vagn Riis-Hansen. Robert ’ s Indeh. Roberta Vagn Weisel Robinson, Andersen & Co., Akts., Hdl. Besty­ relse: Overretssagf. JM Klerk (Formand), Dir. PMS Dessau og Amtsraadsmedl. JP Jensen, Grindsted. Direktion.: PMS Dessau og NJ Jør ­ gensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : PMS Dessau, NJ Jørgensen, EP Eskildsen og CJ Møller, to i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Rockwool, Akts., Fabr. af og Hdl. m. Isola ­ tionsmaterialer o. 1. Fabrikata m.m. Bestyrel ­ se : Ing. G Kåhler, Korsør, Ing. OV Kabler, Korsør, Gross. IIP Andersen og Ing. UFK Henriksen. Direktion .- Dir. Einer Vigholt. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Einer Vigholt. Aktk. 10,000 Kr. Rocofunkis ved Johs. Jensen. Haandv. Indeh. Johs. Jenson. Rode ’ s James Vilh. Eftf., Haandv. Indeh. Ølle- gaard Skræm og MM (Magda) Skræm. Rodees, Akts., Hdl. Bestyrelse : Skomagerm. CJ R Rohde, Fru BE Rohde og Tømrer GCS Roh ­ de, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Rodian Orla & Co., Hdl. Indeh. RJL Ilommcl- toft. Prok.: Fru IH Hommeltoft. Rodian Vald. ved Johan Valdemar Rodian, Hdl. Indeh. JV Rodian. Prok. : SF Rodian. (Frdbg.). Rodkjær & Tvede, Hdl. Indeh. H Rodkjær og AAV Tvede. Rodsten Jens, Hdl. Indeh. Jens F Rodsten. Roepstorff II & Co., Akts., Hdl. m. Skrivemaski ­ ner, Papir- og Kontorartikler. Bestyrelse: A Cohn, JF Lohse og GE Lohse, af hvilke to i Foren. tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr Roepstorff Heinrich, Hdl. Indeh. HS Roepstorff. Prok. : Fru DE Roepstorff. Rogen L, Speditionsforretning. Indeh.LVJ Rogen. Dnrrnro Cl nrim » A ttji t . . Rogers Gudrun Angus, Hdl. Indeh gers. Rohde F, Hdl. Indeh. OE Simons Prok • P Erntgaard. (Frdbg.). 1 0K ’ ’ 1 Rohdo Hans, Hdl. Indeh. IICN Rohde (Frdbg ) Rohde Henry, Haandv. og Hdl. Indeh HIHj ‘ Rohde og HA Rohdo. Prok. • Fru C Ilunde- rup alene eller i Foren, med AJ Olsen. Roldex ved II Philipson. Hdl. Indeh Oli Phi- lipson. Rolffs Oscar Eft, Hdl. Indeh. JES Christian ­ sen. Prok. : HT Bruun. Roloff Fr. & Co., Hdl. Indeh. FC Roloff. fh. Rolsted ’ s Carl Bog- & Papirhandel ' Indeh Anders Borteisen. (Frdbg.). Rom C Th. & Co. ’ s Eftf. ved Jørgen Bucka. Hdl. Indeh. J Bucka. Prok. : F Jensen. Rom NC, Akts., ndl. Bestyrelse : Fru SJ Geor- ters, Gross. GP Geerters og Overretssagf. NCL Larsen. Direktion : GP Geerters. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Be ­ styrelse. .Aktk. 75,000 Kr. Romlund Christian S l C o ., Hdl. Indelj. C Rom ­ lund. Rommerdahl K & Hansen, Akts. Dietrich & Fabers Eftf., Haandv. Indeh. KVJ Rommer ­ dahl og HC Hansen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Fru EJM liansen. Rondo-Radio (Akts. Sørensen & Thurøe), Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Sørensen & Thurøe [se dette]. Rcneo, Akts., Hdl. Bestyrelse : Fru AA Brahni (Direktør)^Tandlæge Olaf Brahm og Genoral- , . Rietbergen, Birkerød, der to i Frm. Prok. : Direktøren. Aktk. konsul JGM Foren, tegner 200,000 Kr. Rony ved Poul \V Johansen. Rosborg, Hdl. Indeh. NCS Rosborg. Beecher ’ s L Forlag under Likvidation, Akts. Lik ­ vidatorer.- Overretssagf. J Winther og Sagf. NEAA Gangsted, der hver for sig tegner Frm. Rosedale Plantation Co., The, ved Brodr. Horn ­ beck, Fabr. Indeh. JP Hornbeck og IIAA Hornbeck, Hadsund. Rosenbaum & Petersen, Hdl. Indeh. EA Peter ­ sen og CAA Rosenbaum. Rosenberg Andreas & Co. Akts., Fabr. og Salg af llerrekonfektion og dermed i Forb. staaende Art. Bestyrelse: Fabr. AO Rosenberg, Skræd ­ deren. PRG Persson og Fru MA Larsen. Direk ­ tion : AO Rosenberg og PRG Persson. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Prok. : Karon Sofie Dithmer og E Sv. Aa. Sørensen i Foren. Aktk. 350,000 Kr. Rosenborg Brøndanstalt, Akts. Bestyrelse : Prof. ECS Biilmann, Landsretsdommer E Ol ­ denburg og Iløjesteretssagf. Otto Bang. Di ­ rektør.- NJ Jørgensen. Frm. tegnes af Direktø ­ ren eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 160,000 Kr. Johansen, Haandv, Indeh. Poul

tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Prok. : P Kosack i Foren, med M Oppenheim. Aktk. 500,000 Kr. Rubin DA, Fabr. Indeb. DA Rubin. (Frdbg.). Rubow ’ s E Eftf., Haandv. Indeh. EO Benthien. Grundlæggelsesaar .- 1859. Forretningens Art : Kongelig Hofbager. Adresse: Vimmelskaftet 37 (K) J? * C.6681. Ruda Tcxtil-Varehuset ved Viggo Madsen, Hdl. Indeh. Viggo F Madsen. Rudge Cyclo Co. ved O Bendixen & Ch. Rønne ­ bæk, Hdl. Indeh. JC'CJ Rønnebæk, der tegner Frm., og Fru SGK Bendixen. Rudholt Rasmus, Akts., Fabr. af og Hdl. m. elektr. Musikapparater. Bestyrelse : Gross. JG Petersen (Forretningsfører), Hornbæk, Ing. N Hansen, Dir. ES Christiansen og Dir. T Dals- gaard. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren eller af Forretningsf. Prok. ; N Hansen, T Dalsgaard og MP Ras ­ mussen, to i Foren. Aktk. 175,000 Kr. Rudytryk ved Rudy Sørensen. Haandv. Indeh. Rudy Sørensen. Rugaard P, Udi. Indeh. PAR Rugaard. Ruga Knækbrød ved J Aamund, Haandv. Indeh. JPJK Aamund. Ruhrstaal ved Ibsen & Nielsen, Hdl. Indeh. EB Ibsen og AV Nielsen. Rump Gudmund, ndl. Indeh. GP Rump. Rundetaarns Kaffebod ved APC Andersen. Indeh. Fru AJA Rckling. Prok. : KPA Rekling. Rung M, Hdl. Indeh. M Rung. Rungsted Frugthus ved Mary Elisabeth Jagen ­ sen. Indeh. Fru Mary Elisabeth Jørgensen. (Hørsholm Birk). Rungsted Golfbane, Aktieselskabet. Bestyrelse : Overretssagf. Frits Lorche (Formand og Di ­ rektør), Dir. Knud S Sth.vr (Næstformd.), Apo ­ teker Niols Benzon, Overretssagf. Poul Groes, Fuldm. i Socialmin. Verner Ammentorp, Pro ­ kurist ” ‘ Lund, Rungsted Havn, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. PI) Groes (Formand), Entrepr. AJ Hansen (Næstformd.), Hørsholm. Redaktør NJF Nielsen, Hørsholm, Fiskerne AV1I Jørgen ­ sen og CS Jørgensen, Administrator NFSG Kristiansen og Gaardøjcr HJ Nielsen, Dagiyk- ke pr. Humlebæk. Direktør: Overretssagf. PR Groes. Frm. tegnes af Formanden eller Næst­ formd. i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk, 318.500 Kr. Rungsted private Forberedelsesskole, Akts. Besty- relso : Gross. PCE Jacobsen (Formand), Rektor E Skovgaard-Petersen (Næstformd.), Fru IES Granø, Skolebestyrerinde -AMH Gunge, Tand ­ læge AF Nicolaisen, Købmd. JJ Petersen, Hørs ­ holm, Manufakturhdl. RA Olsen, nørsholm, Læ ­ ge Frk. Vibeke Funch, Hørsholm, og Rektor PH Bolin. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 16,875 Kr. Russia ved A Jakobsen, Haandv. Indeh. ADH Jakobsen. Russisk Asiatisk Kompagni, Akts. Indeh. Theo ­ dor Lund & Petersen, Akts, [se dette]. Russisk Kaviar-Handel ved Valdemar Petersen. Indeh. Ernst Peter Valdemar Petersen.. Ry Akte., Hdl. Bestyrelse : Frk. HMC Nord ­ strand, Fru CN Feddersen og Fru HJ Madsen,, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Ruckversicherungs-Gesellsøhaft Salamandra, Akts. Under dette Firma drives tillige' Virksomhed af Reassurance-Compagniet Salamandra, Akts, [so dette]. (Forsikrings-Registret)'. Rydmann Brothers Trading Co., Kommandit- seisk., Hdl. Ansv. Delt. ECO Rydmann. Prok.: KC Rydmann. Rye Erik, Hdl. Indeh. Erik K Rye. fh. Rye ’ s Jens Eftf. ved Wilh. Carlsson, Haandv. Indeh. Aase Grønberg Nielsen. Rvesgades Manufaktur- & Trikotageforretning ved Clark & Rasmussen. Indeh. Georgine Clark og Maren M Rasmussen, der i Foren, tegner Frm. Ryesgades Tapet & Farvehandel ved F Verner Jensen. Indeh. F Verner Jensen. Ryholt Olga, Akts., Fabr. af og Hdl. m. Dame- hatto og Mode varer. Bestyrelse: Fru OLM Ha­ gen (Bath Hagen) (Direktør), Gross. JH Melchior og Højesteretssagf. Leif Garn borg. Frm. tegnes af Direktøren eller af et Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 8000 Kr. Riiinenapp S & Co. Akts., Drift af mekanisk Værksted. Bestyrelse: Fabr. HC Petersen (Di- . roktør), Fru AMO Heedo og Værkf. HC Pe ­ dersen. Frm. tegnos af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 12,000 Kr. Itypora, Akts., Fabr. af Salgsautomater. Besty ­ relse : Dir. VE A Rygaard, Dir. E Poulsen og Dir. EK Kr. Rasmussen, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Rysensteen, Akts., Ejendomsselsk. Bestyrelse- Overretssagf. E Flensborg (Formand), der tegner Frm., Fabr. MB Richter og Prokurist FV Richter. Aktk. 50,000 Kr. Riitzon FV, Hdl. Indeh. FV Rutzou. Riitzou & Olsen, Haandv. Indeh. RLE Olsen. KA Clausen og Redaktør Svend Aage' Frm. tegnes af Formanden eller Næst- i Foren, mod ot Bestyrelsesmedl. Aktk. Kr. formd. 150,000

Rosenborg Eddikebryggeri ved E Arnhof ’ s Eftf. Indeh. SÅ Andersen og V Iley, der i Foren, tegner Frm. Rosendahl A Vald. senior, Spedition. Indeh. Fru G Rosendahl [er senere død] og ITH Rosendahl. Rosendahl Brdr., Spedition. Indeh. EO Rosendahl og Aa. L Rosendahl. (Frdbg.). Rosengaardens Kunstforlag ved T Holstrup. Indeh. Fru T Holstrup. Rosengaardens Mejeri ved A Rasmussen, Hdl. Indeh. AG Rasmussen. Rosenkilde ’ s E Handelscentral. Indeh. E Rosen ­ kilde. Rosenlund, Akts., Ejendomsselsk. Bestyrelse : Dir. G Kirk (Direktør), Dir. K Kirk, Aarhjis og Fru KAC Røn, der i Foren, tegner Frm. Prok.: G Kirk. Aktk. 250.000 Kr. Rosenstand Mogens, Industridrift. Indeh. Mogens Rosenstand. Rosipg ’ s Roar Eftf.. Haandv. Indeh. MWC Ol ­ sen. Roskilde Gær- Æ Spritfabrikker, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akte. Do Danske Spritfabrikker [se dette], Roskilde Olie- & Farvekompagni, Handels-Akts. Bestyrelse: Fuldm. F Lorentzen (Formand), Ing. H Nørgaard og Ing. E Windfeld-Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : MROK Rasmussen, Roskilde, der har Prok. Aktk. 50,000 Kr. Roskilde Skjærvefabrik, Akts. Bestyrelse : Over ­ læge OM Henriques, Ing. Aage Hangsted og Gross. Henning Schiøtz. Direktion : Dir. Hen ­ ning Schiøtz. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medl. i Foren. Prok. : Henning Schiøtz. Aktk. 10,000 Kr. Roskildevejens Isenkramhandel ved Leo Hein, Indeh. Leo Ilein. (Søndre Birk). Roskildevejens Maskinsnedkeri, Akts. Bestyrel ­ se : Tømrer N Christiansen (Formand), Sned ­ ker HOC Haldkjær (Forretningsfører) og As ­ surandør PC Bjarno. Frm. tegnes af Forret ­ ningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk 18,000 Kr. Roskildevejens Tømmerhandel, Akts. Bestyrelse : Blikkenslageren. NP Nielsen, Vinhdl. KM Schrøder og Overretssagf. C Marqvardt, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Rossen ’ s Nic. Eftf. ved E Regnér, Fabr. Indeh. EMS Regnér. (Frdbg.). Rosted Jobs., Hdl. Indeh. P Andersen og FF Jacob. Prok. : Mary CE Christiansen, Cara G Jensen og J Jonson, to i Foren. Rosted A Co., Akts., JIdl., agenturvis og for egen Regning. Bestyrelse : Gross. ME Rostell (Direktør), Fru AR Rostell og Disponent A Egelund. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 10,000 Kr. Rostell & Renard, Hdl. og Fabr. Indeh. TCGE Rostell. Rostell Th„ Hdl. Indeh. TCGE Rostell. Rostgaard-Sørensen & " ---- - - . Rostgaard-Sørensen. sen. (Frdbg.) Rostrup NP, Haandv. strup. Rota-Kopi, fotografisk _________ ____ _ __ Roussell, Haandv. Indeh. R Chr. Roussell. Rothe Chr. E & Co., Hdl. Indeh. Aage VMT . ---------- ,, . HJ drøner. Prok.: VA Co., Hdl. Indeh. Asger Prok. : Nanna Christen- Indeh. Aage Barfod Ro- Rotationskoploring vedi 1< Asmussen og Carl Hansson. Rothe Kaj, Haandv. Indeh. K Rothe. Rothe & Rosenstand, Assuranceforr. Indeh. Aage VMT Asmussen og Carl HJ Møller Prok. : VA Hansson. Rower Akts., Fabr. og HdJ. Bestyrelse : Gross. V Gyberg og Gross. R Jensen (Direktører) samt Landsretssagf. TEKL Lasson. der to i Foren, tegner Frm. Prok. : V Gvberg og R Jetisøn hver for sig. Aktk. 10,000 Kr. Royal Apollinaris Co. ved Georg Emil Frederik ­ sen & Co., Kommanditselsk., Fabr. Ansv. Delt. Georg Emil Frederiksen. (Frdbg.). Royal Copenhagen Porcelain Manufactory Ltd. (Den kgl,. Porcelainsfabrik og Fajancefabri ­ ken Aluminia, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Den kgl. Porce ­ lainsfabrik og Fajancefabrikeii Aluminia/ Akt«, [sd dette]. Royal Exchange Assnranco (Udenlandsk Akts af England), General a gentu net for Søforsik ­ ring. Forretningsafd. af Royal Exchange Assu ­ rance, London. Goneralagcnturet bestyres og tegnes af Frm. Svend Bramson & Co. [so det; te]. (Forsikrings-Registret). Royal Insnranco Company, Ltd., The, Udenlandsk Akts., England. Forretningsafd. for The Royal Insurance Company, Ltd., Liverpool. Forret ­ ningsafd. Formaal : Brandforsikring. Forret ­ ningsafd. bestyres og tegnes af Frm. CA Leth & Co. [so dette]. (Forsikrings-Registret). Royal Kasseregister Fabrik ved Kierulff, Indu ­ stridrift. Indeh. CJS Kierulff. Royal Skræderi ved Henrik Petersen, Haandv. Indeh. Henrik Petersen. Royal Tea Company Henry Nygaard, Hdl. In- Bestyrelse : w. — . ----- ------ . Ove !™ tss ’ ^ f - M Oppenheim og Frnnærkehdl. Aa. GE Red ­ dersen. Direktion: Aa. GE Reddersen. Frm. deh. Henry III Nygaard. Ruben Edvard M, Akts., Hdl. Overofficiant V Chr. Nielsen,

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker