kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Nordiske Kabel- & Traadfabrikker, Akts. Besty ­ relse : Ing. Gunnar Larsen (Formand), Over ­ retssagf. CJF Sven (Næstformd.), Godsejer Hol ­ ger E Stenbjørn, Rugaard, Dir. Vilhelm Fi ­ scher, Gross. Ernst Meyer, Landsretssagf. Carl •* Ejlers, Dir. Vilhelm Nielsen, Generaldir. FAT Laurent, Paris, og Dir. JAFM Laurent, Rom ­ bas. Direktion : Henry P Lading, IIV Pade og OA Tuxen, Middelfart. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Næstformd. i Foren, med to Bestyrelses ­ medl. eller af to Direktører i Foren. Prok..: Direktørerne Henry P Lading, IIV Pade og OA Tuxen, hver for sig eller JLR Rasmussen, II Joost og BRA Hjelmer, to i Foren. Aktk. 15 Mill. Kr. Nordiske _______ __ ________ _ Storm. Haandv. Indeh. HA Birkedal og LE Storm. Nordiske . _____ _ ___ __ _________ Indeh. W Hj. Schaeffer. Nordjydsk Fedt- & Ægkompagni, Akts. (Johan Rømer Akts.). Under dette Firma drives til ­ lige Virksomhed af Johan Rømer Akts, [se dette]. Nordjydsk Fedt Æ Æg Kompagni ved Johan Rømer & Co. Indeh. JEB Rømer. Nordkild & Mygind, Industridrift. Indeh. IIH Nordkild, Hillerød, og SS Mygind. Nordling C, Ildl. Indeh. C Nordling. Nordling ’ s ’ IK Eftf. ved Kai Lytthans-Petersen. Haandv. Indeh. K Lytthans-Petersen. (Frdbg.). Nordlundes Bogtrykkeri. Haandv. Indeh. CV Nordlunde. Prok. : E Philip. Nordi j s ved Ludvig Schrøder. Hdl. Indeh. Fru Mil Schrøder. Nordre Birks Henriksen. Birk). Nordre Birks sted). Indeh. J Chr. Thisted. (Nordre Birk). Nordre Birks Mørtelværk ved E Svendsen og OP Jensen, Kommanditselsk. Ansv. Delt. ECV Svendsen. (Nordre Birk). NordBig 'W & Co., Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse: Dir. M Christensen (Direktør), Dir. OF Ramding og Landsretssagf. lians Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Nordsja-lland ved Chr. Olsen & KK Olsen, Assu- ranceforr. Indeh. CP Olsen og KK Olsen. (Nor ­ dre Birk). NORDSJÆLLANDS ELEKTRICITETS OG SPORVEJS Akts. (NESA). Bestyrelse: Tele ­ fondir. CR Michelsen (Formand), Borgm. Aago E Jørgenren (Næstformd.), Kommuneing. VA Westergaard. Arkitekt AB Paul-Petersen, Gaardejer AC Andersen, Nordgaarden, Skoma- germ. A Houborg, Generalauditør Victor Piir- schel, Kontorchef BS Dinesen og Kontorchef Knud Korst. Adm. Direktør: Aage R Angelo. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd., eller en Direktør, for samtliges Vedkommende i Forening med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10 Mill. Kr. Adresse : Strandv. 102, Hellerup. J ★ Hell. 4001. Nordsjællands forenede Mejerier, Akts. Bestyrel ­ se : Mejeriejer IIE Lauritzen, Rutebilejer TH Vissing, Hørsholm, og Mejeriejer E Nielsen, Ballerup, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Nordsko, Skotøjsfabrik ved Johannes Andkjær. Indeh. CJ Andkjær. Nordslesvigsk Eksportkompagni, Akts. Bestyrel ­ se : Overretssagf. II Aa. Thomsen (Direktør), Arkitekt Aa. M Jefsen og Prokurist KG Len- dorff. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 330,000 Kr. Nordstern Allgemeine Vorsichorungs-Aktiengesen- schaft, Berlin, Generalagenturet for Danmark. Generalagentur for Nordstern Allgemeine Vor- sicherungs-Aktiengesellschaft. Berlin. Generai- agenturet bestyres og tegnes af Assurandør Fru KV Jespersen i Foren, med Assurandør JIIE Damsgaard. (Forsikrings-Registret). Nordstrøm Ernst, Pensel & Børstefabrik. In ­ deh. Fru PV Nordstrøm. Nordtræ, Akts., Ildl. en gros. Bestyrelse : Tøm- merhdl. II Nielsen, Gross. AJ Franck og Bog­ holder JKWO Nielsen. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 52,000 Kr. Nordvest-Kvarterets Kolonialpakhus, Akts. Besty­ relse : Forretningsbest. KB Larsen, Fru AEB Larsen og Landsretssagf. Leo Frederiksen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Norholt Georg, Hdl. Indeh. GJAK Norholt. Normalfyring Aktieselskabet, Stokeren Norfyr,. Fabr. og Ildl. Bestyrelse : Forretningsf. NA Westergaard (Forretningsfører), Repr. J Chr. M Simonsen, Ing. Jørgen Jacobsen og Ing. William Reck. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Aktk. 40,000 Kr. Normal-Trykkeriet Siegfried Petersen Søn. Indeh. Siegfried Petersen og Børge Petersen. Norinannia Skiltefabrik & Malerforretning ved Niels L Andersen. Indeh. NL Andersen. (Nor ­ dre Birk). Mekaniske Værksteder ved Birkedal

Nord — Norm

VI — 2796

og Sagf. JLPS Bølling. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelses ­ medl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 25,000 Kr. Nordisk Radiatorfabrik Akts. Bestyrelse.; Landsretssagf. OIIL Pers (Formand), Købmd. IIC Hansen, Skælskør, og Assurandør II Laur ­ sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af Direktørerne hver for sig. Prok. : Karen E Rasmussen. Aktk. 100,000 Kr. Nordisk Radio Industri-Akts. Bestyrelse: Radio- Konstruktør K Schwensen, Gross. SEEA Gabe og Ing. WA Peters, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : K Schwensen og WA Peters, der hver for sig har Prok. Aktk. 150,000 Kr. Nordisk Rav & Sølvindustri Akts., Dansk Mo ­ saik Rav i Likvidation. Likvdatorer : Lands ­ retssagf. BL Wass og Prokurist EBJ Ohri- stophersen, der i Foren,, tegner Frm. Nordisk Registratur- & Kartotekfabrik ved nor Nielsen. Haandv. Indeh. Arnor Nielsen. Nordisk Rullegardinfabrik ved C Merkel, Indu ­ strinæring. Indeh. CEL Merkel. (Frdbg.). Nordisk Rute- & Færgefart Akts. Bestyrelse: Dir. PA Jensen, Kaptajn SJ Siemsen og Kon ­ torchef CG Jantzen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : SJ Siemensen, CG Jantzen og PA Jensen. Aktk. 100.000 Kr. Nordisk Salgs & Kommissionsbureau ved Joh9. Thornam, Hdl. Indeh. Johs. F Thornam. Nordisk Silkoimport, Alfred Egelund. Hdl. Indeh. Alfred C Egelund. Nordisk Simplex, Akts.. Fabr. af Art. til elektr. Installation. Bestyrelse : Dir. J Ilassing-Jør- gensen (Formand), Dir. C Duzaine-Hansen, Dir. MC Holst, Aarhus, Dir. H Dahl-IIan- sen, Prokurist ALJ Kruse og Gross. NC Borg. Direktør : Ing. II Dahl Hansen. Frm. tegnes af Formanden eller den adm. Direktør, hver i Foren, med et Bestyrelsesmwll. Prok. : RO Blent-Hansen og II Dahl-IIansen. to i. Foren. Aktk. 400,000 Kr. Nordisk Skibssalgs Bureau ved Claus Christen ­ sen. Indeh. C Christensen. Nordisk Skindbeklædning ved NP Jensen Han ­ stad. Indeh. NP Jensen Hanstad. Prok. .- G Hanstad. Nordisk Skotøjsfabr., Akts. Indeh. Akts. MJ Ballin ’ s Sønner ’ e Æ Hertz Garverier Æ Sko ­ tøjsfabrikker [se dette]. Nordisk Skov- & Træ-Comipagni, Industri. & Handels-Akts. Bestyrelse: Overretssagf Frithjof Kemp (Direktør), cand. jur. JCE Michaelsen og cand. jur. CEJ Asmussen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 3 Mill. Kr. Nordisk Skrue- & Møttrikfabrik. Akts. Besty ­ relse : Dir. AT Larsen og Dir. LF Christian ­ sen (Direktører) samt Ing. MJ Rasmussen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Nordisk Slipsfabrik, Akts. Bestyrelse .- Fabr. I Auerbach (Formand), London, Prokurist WL Pedersen og Repr. KEF Kjørup, Svendborg. Frm. tegnes af Formanden alene. Prok. : WL Pedersen i Foren, med Eleonora Stephansen. Aktk. 10,000 Kr. Nordisk Soya Bryggeri, Akts. Bestyrelse • VH Meyer og HJV Trojel, der hver for sig teg ­ ner Frm., samt Pnj Petersen. Aktk. 5000 Kr. Nordisk Spedition, J-V Suhr. Indeh. J-V Suhr. Nordisk Staal-Konstruktion & Staallamelselskab, Aktieselskabet. Bestyrelse: Ing. Chr. P Bjørn Petersen (Formand), Ing. Aage Bjørn Peter ­ sen (Direktør) og Fru IIMC Petersen (kaldet Bjørn Petersen). Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Formanden alene. Prok..: Aage Bjørn Petersen. Aktk. 200,000 Kr Nordisk Staal- & Møbel Central ved P Toft, Ildl. Indeh. NP Toft. Prok..: Fru A Leidorf. Nordisk Staalstillads Kompagni, Akts. Bestyrel ­ se : Ing. Aa. Nielsen, Dir. Tyge Rothe, Rung ­ sted, og Ing. n Nørgaard, der to i Foren, tegner Frm. Direktion ; Konstruktør KL Lilje ­ falk, der har Prok. Aktk. 25,000 Kr. Nordisk Standard Sække Selskab, Akts., Hdl., Fabriks- og Rederivirksomhed m. m. Besty ­ relse.- Ing. Gunnar Larsen (Formand), Ing. II Schrøder (Direktør) og Godsejer Holger E Stenbjørn, Rugaard pr. Veflinge. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Ar- PC Nordisk Strudsfjerfabrik, Brødr. Christensen. Indeh. OA Christensen og VE Christensen. Prok. : H Bcch. Nordisk Sundhedsforlag ved nL Henriksen, Hdl. Indeh. HL Henriksen. (Kbhvn. og Frdbg.). Nordisk Sydfrugt Import, N Schmiedescamp. Indeh. WFCN Schmiedescamp. Nordisk Sæbefabr.ved C Wadum.Indeh.NCWadum. Ncrdiek Sæbeindustri ved C Wadum, Fabr. In ­ deh. NC Wadum. Nordisk Sæbe- & Parfumcindustri ved PAV Ja ­ kobsen Indeh. PAV Jakobsen. (Frdbg.) N u dl nn h? n u T ’ Akta - Bestyrelse: Dir. Ing. Gross KB i ’ n?nS S ‘ t'^ VN ^- Ni , elsen ’ Holbæk, og ross. kb Ringsted. Direktør -. JCT Bayer.

to Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 70,000 Kr. I Nordisk Tapet-Industri, Akts. Bestyrelse .- Fru K Alammen, Overretssagf. OHM Madsen „ : Frk. TK Alammen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. ; Fru IAK Afammen. Aktk. 30,000 Kr. Nordisk Tarm Co. Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. > GJ Bomhoff (Direktør), Fru AE Bomhoff og Repr. nA Bomhoff. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 80,000 Kr. , Nordisk Teimport-Forretn. ved A Chr. Andersen. Indeh. AC Andersen. Nordisk Terrakottavævskompagni ved OK Jacob ­ sen Se Co. Kommanditselsk.. Hdl. Ansv. Delt. OK Jacobsen. Nordisk Tidsskrift for Ler-, Kajk- Æ Sten-Indu ­ stri, Akts. Bestyrelse : Dir. ÉJW Hartmann, Hedehuseno. Dir. LM Laursen. Stenstrup, Dir. AF Olsen, Aalborg, Dir. CO Schow og Tegl- værksbest. Alfr. CF Sørensen. Skullerupholm Teglværk pr. Hvalsø, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører (Redaktør): JPA Ove-, sen. Aktk. 3000 Kr. Nordisk Tonefilm, Akts. (Akts. Nordisk Films Kompagni). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Nordisk Films Kompag ­ ni Tse dettel. Nordisk Tone-Film ved Vald. Selmer Trane, Haandv. Indeh. Vald. Selmer Trane. Nordisk Indeh. Nordisk Indeh. Nordisk Krohn , ........ ___ IA og Transport & Spedition ved CM Larsen. CM Larsen. Prok.: Fru TRE Larsen, Tricot Textile Agentur ved A Schmidt. Fru EA Schmidt. Prok. : O Schmidt. Turisttidsskrift, (Formand), der denfaden, NW Gjcrsøe, by, Gøteborg. Prok. .- 30.000 Kr. Nordisk Tyveri & Brand __ .... than. Indeh. Wolff D Nathan. (Frdbg.). Nordisk Udstillingsbureau, Akts. Bestyrelse: H Gram (Forretningsfører), Dir. Chr. Granballo, Propr. Jacob Tvedegaard, Langemosegaard pr. Ringsted, Landsretssagf. n Bech-Bruun, Ing. TC Thomsen og Gross. Povl Bihcsen. Frm. tegnes af to Bestyrclsemedl. i Foren, eller af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrolsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts, af 1898, Forsik ­ ringsvirksomhed. dog ikke Livsforsikr. Repræ ­ sentantskab .- Prof. Fr Vinding Kruse, Dir. Valdemar Thiele, Grevo Otto Didrik Schack, Schackenborg, Gross. Chr. Andersen, Odense, Folketingsmand JS Vanggaard, Vandstedhind, Konsul CJ Boserup, Fakse, Dir. Poul Senip og fh. Dommer JET, Knox. Direktion : Højesterets, sagf. JV Møldrnp, Fritz Hartmann og GE Rie ­ mann. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Afødl. af Repræsentantskabet. Prok. : JG Petcrsson, C Jensen og S Aa. A Rasmussen, to i Foren, eller hver for sig i Foren, med en Direktør. Aktk. 1 Mill. Kr. (Forsikrings-Registret). Nordisk v ’ - ’ - — ™ ------ * " --------- • • — • relse: WI1W x-,i- ma drives tillige Virksomhed af I Kriiger Akts [se dette]. Nordisk Vareagentur ved Frieda Harbst, Ildl Indeh. Frieda Elisabeth Harbst. Nordisk Vare Import ved Aago Jensen, Hdl. In ­ deh. JS Aage Jensen. Nordisk Varelager ved Aksel Christiansen, Hdl. Indeh. Aksel PO Christiansen Nordisk Vaskerimaskinfabrik ved Th. Rostell. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidator: Knud S Deichmann, der tegner Frm. Nordisk Vegetabilsk Pergamentfabrik Akts Be ­ styrelse: Gross. ECA Transø. Prokurist CE Larsen og Købmd. JTJ Roefoed, Antwerpen der i Foren, tegner Frm. Aktk 20,000 Kr Nordisk Vin-Compagni, Akts. Bestyrelse: Dir LJ Madsen (Direktør). Fru Henny Madsen og Bog ­ handler AV Borcli, der to i Foren tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Nordisk Vinimport ved Søren Gjødvad. Indeh. Søren A Gjødvad. (Frdbg.). Nordisk Vulkaniserings Anstalt G Fagerberg. Indeh. MGC Fagerberg. Nordiske Aner Kompagni, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. Aago Krenchel (Formand), Hørs ­ holm. Dir. HCJ Gunst (Direktør) og Proku ­ rist Verner Grubert. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok..: HCJ Gunst og Verner Grubert hver for sig. Aktk. 500,000 Kr. Nordiske Forfatteres Forlag, Akts. Bestyrelse : P Hansen (Formand), der tegner Frm., E Ras ­ mussen. Fredensborg, og L v. Kobl. Aktk. 24, quo Nordiske Hansa, Akts. Ildl., Fabr. og Trans ­ portvirksomhed. Bestyrelse .- Forretningsf. Qvist (Forretningsfører), Købmd. V Nørgaard Nielsen, Holbæk, og Dr. jur. KII Kaune, Ham ­ burg, der to i Foren, tegner Frm. Irok. : Kt,a Qvist. Aktk. 10,000 Kr. ' Akte. Bestyrelse : H tegner Frm., KK Sei- 0 Oksen, og A Norr- TA Boheman. Aktk. Ala.rm ved Wolff Na- Union Eksport Kompagni, Akts Besty- Dir. HJC Hansen, Horsens, Dir. J og Fru SE Fuchs. Direktion : Gross. J I'rm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i eller af Direktøren alene. Prok. • Chr Aktk. 50,000 Kr. Vandrensnings Akts Under dette Fir Fuchs Fuchs. Foren. Krogh. Nordisk _________ „„ ...... M .

I Atd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker